Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
2015-01-19
  INFORMACJA ZA POMOCĄ SMS-A
Od poniedziałku 19 stycznia 2015 roku klienci Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie będą mogli otrzymywać sms-em informacje o możliwości odbioru decyzji lub karty pobytu.

Warunkiem otrzymania sms-a jest podanie we wniosku o legalizację pobytu lub o wydanie czy wymianę karty pobytu numeru telefonu.
2015-01-19
  TURNUSY OPIEKUŃCZE
Wojewoda Małopolski, we współpracy z podmiotami pozarządowymi realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pn.: „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach, poprzez zorganizowanie podopiecznym całodobowego, okresowego pobytu w postaci turnusów opiekuńczych w ośrodkach wsparcia lub podobnych placówkach świadczących usługi opiekuńcze”.

Zadanie realizowane jest od 1 października 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Wojewody Małopolskiego oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w projekcie, możliwe stało się zorganizowanie dwutygodniowych turnusów opiekuńczych dla 402 osób.
2015-01-14
  ŻOŁNIERZE Z 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ Z WIZYTĄ U WOJEWODY
W środę 14 stycznia 2015 roku wojewodę małopolskiego, Jerzego Millera, odwiedził 32. patrol rozminowania z 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława F. Sosabowskiego. Wraz z żołnierzami przybył generał brygady Adam Joks, dowódca jednostki.

W czasie wizyty podsumowano ubiegłoroczne działania patrolu, który zrealizował w 2014 roku 170 zgłoszeń dotyczących podjęcia oraz utylizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Wojewoda małopolski docenił pracę wszystkich żołnierzy, wręczając list gratulacyjny generałowi Adamowi Joksowi.
2015-01-14
  KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa małopolskiego trwać będzie od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji został wyznaczony na 16 stycznia 2015 r. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. poz. 1595).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1996 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
2015-01-12
  KONSULTACJE SPOŁECZNE
Do 22 czerwca 2015 r. odbywają się konsultacje społeczne Planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany zawierają m in. katalog działań służących obniżeniu ryzyka wystąpienia powodzi na danym obszarze.

Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.