Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
Praca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim


Ogłoszenia
Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej
oraz inne ogłoszenia
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej opublikowane w ostatnim numerze
Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Informacja telefoniczna na temat naboru do służby cywilnej – 12 3921443
Informacja telefoniczna na temat staży i wolontariatów – 12 3921244
Informacja telefoniczna na temat praktyk studenckich – 12 3921544