Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 25 lipca 2016 r. decyzji nr 2/Z/2016 (znak sprawy: WI-XI.7840.1.14.2016.BC), na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika: Pana Roberta Łopusiaka, adres do korespondencji: CE Project Group sp. z o.o., sp.k., 31-514 Kraków, al. płk. Beliny-Prażmowskiego 12, o zmianie pozwolenia na budowę nr 13/BK/2015 z 31 lipca 2015 r. znak: WI-VI.7840.1.34.2015.DM, inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 133 – na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 5,400 do km 67,200 linii nr 133 – obiekt 15 (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 25 lipca 2016 r. decyzji Nr 3/L/2016 (znak sprawy: WI-XI.746.1.5.2016.JP) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Panią Małgorzatę Mikuś, OTS-IP Sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 112, 30-133 Kraków, dla inwestycji pn.: Budowa Terenowego Punktu Informacyjnego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 na działce nr 2652/3 obr. Chechło, jedn. ewid. Klucze. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 21 lipca 2016 r., decyzji nr 1/BK/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (znak sprawy: WI-XI.7840.1.17.2016.JP), na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika: Pana Jacka Januchowskiego, adres do korespondencji: MGGP S.A., ul. Lea 112, 30-133 Kraków, inwestycji pn.: Budowa rowu otwartego szczelnego na działce nr 46/4, 409/3 i 410/1 obręb nr 0017 Wola Filipowska, jedn. ewid. 120606_5 Krzeszowice, w miejscowości Wola Filipowska, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa szlaku Trzebinia - Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110-46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000-6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810-67,636 linii nr 133). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 18 lipca 2016 r. decyzji Nr 1/L/2016 (znak sprawy: WI-XI.746.1.3.2016.JP) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, działającego przez pełnomocnika, Pana Józefa Daniela, Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji Elektrycznej i Usługi Budowlane, adres do korespondencji: ul. Dąbrowska 22a, 43-605 Jaworzno, dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej 30 kV GPZ Trzebinia – Płaza – Etap 1. Odcinek od GPZ Trzebinia – do słupa nr 17 oraz budowa linii kablowej 30 kV GPZ Trzebinia – Alwernia. GPZ Trzebinia – Bolęcin odcinek od słupa 1 – do słupa nr 20, na działkach nr 329, 330 obr. 0008, Piła Kościelecka, jedn. ewid. Trzebinia – miasto oraz nr 1465/5 obr. 0013 Trzebinia, jedn. ewid. Trzebinia – miasto. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 20 lipca 2016 r. decyzji Nr 2/L/2016 (znak sprawy: WI-XI.746.1.2.2016.JP) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, działającego przez pełnomocnika, Pana Józefa Daniela, Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji Elektrycznej i Usługi Budowlane, adres do korespondencji: ul. Dąbrowska 22a, 43-605 Jaworzno, dla inwestycji pn.:Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN dla wykonania powiązania ciągu 6 kV GPZ Wodna – Wygnanka – Luszowice z ciągiem 6 kV GPZ Wodna – Puławski w Trzebini w celu ograniczenia SAIDI, SAFI ciągu 6 kV Wodna – Wygnanka – Luszowice na działce nr 699 obr, Wodna, jedn. ewid. Trzebinia – miasto. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 lipca 2016 r., została wydana na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez: Pana Andrzeja Pawłowskiego i Pana Antoniego Jasińskiego, działającego przez pełnomocników: Pana Włodzimierza Żmudę, Panią Bożenę Matałygę oraz Pana Piotra Majerczaka adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, 31-157 Kraków, Plac Matejki 12, decyzja nr 1/2016 znak: WI-XI.747.1.1.2016.JR, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (km 67.200 – 70.799 linii nr 133 i km 0.000 – 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 5 lipca 2016 r. decyzji nr 5/BK/2016 o udzieleniu pozwolenia na budowę (znak sprawy: WI-VI.7840.1.45.2015.JR), na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika: Pana Przemysława Cieślę, adres do korespondencji: Thales Polska Sp. z o.o., ul. Josepha Conrada 65, 31-357 Kraków, dla inwestycji pn.:Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr E 30 na odcinku granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 27,400 – 29,110 linii nr 133) oraz przebudowę stacji Trzebinia (km 29,110 – 33,200 linii nr 133) wraz z przebudową szlaku Trzebinia – Krzeszowice (km 33,200 – 44,800 linii nr 133) w ramach zamierzenia: Modernizacja linii kolejowej E30 – Etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, POIiŚ 7.1-11.1. Przetarg Nr 4 - Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (km 0,000 - 6,847 linii nr 134 oraz km 15,810 - 67,636 linii nr 133), (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 17 czerwca 2016 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.20.2016.JP), na wniosek (uzupełniony 7 lipca 2016 r.) złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika, Pana Roberta Łopusiaka, adres do korespondencji: CE Project Group sp. z o.o., sp.k., 31-514 Kraków, al. płk. Beliny-Prażmowskiego 12, w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr 3/BK/2015 z 11 czerwca 2015 r. znak: WI-VI.7840.1.46.2015.KA wydanej przez Wojewodę Małopolskiego, obejmującej inwestycję pn.: Przebudowa szlaku Trzebinia – Krzeszowice od km 33,200 do km 44,800 linii nr 133 (pobierz)

 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o II otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku”. (pobierz)

 • Konkurs ofert w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła
  Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wszelkie szczegóły konkursu oraz informacje o Programie dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dedykowanej zakładce „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku”. (pobierz) oraz „Zmiana treści ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej”. (pobierz)

 • Sprawozdanie –„ Książki naszych marzeń”

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2016 roku (pobierz)

 • Wyniki konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” moduł 1 i moduł 3

  MODUŁ 1 :
  Oferty zakwalifikowane, moduł 1(pobierz)

  Beneficjenci modułu 1 otrzymali dofinansowanie w wysokości 61,22 % wnioskowanej dotacji.
  Beneficjenci zobowiązani są dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do 7 marca 2016 oświadczenia o przyjęciu dotacji wg wzoru:
  M1, Oświadczenie o przyjęciu dotacji(pobierz)
  M1, Oświadczenie o rezygnacji z przyjęcia dotacji(pobierz)


  MODUŁ 3 :
  Oferty zakwalifikowane, moduł 3(pobierz)

  Beneficjenci modułu 3 zobowiązani są dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do 9 marca 2016 oświadczenia o przyjęciu dotacji wg wzoru:
  M3, Oświadczenie o przyjęciu dotacji (pobierz)
  M3, Oświadczenie o rezygnacji z przyjęcia dotacji (pobierz)

  Oferty odrzucone, moduł 3 (pobierz)

  Zgodnie z zapisami Programu Maluch, w sytuacji, gdy beneficjent nie złoży oświadczenia o przyjęciu dotacji w ww. terminie, wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu beneficjenta z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot powinien rezygnację w formie pisemnej niezwłocznie przesłać lub złożyć osobiście w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

 • Wyniki konkursu "MALUCH – edycja 2016” moduł 2 ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

  W otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” moduł 2 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakwalifikował do dofinansowania z terenu województwa małopolskiego 202 instytucje opieki nad małymi dziećmi, w których zaoferowano opiekę nad 4 577 dziećmi.

  Wysokość dotacji:
  1. przeznaczona na obniżkę miesięcznej opłaty rodziców za 1 dziecko objęte opieką dla podmiotów niegminnych, wynosi maksymalnie 200 zł,
  2. przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem Programu MALUCH, wynosi maksymalnie 200 zł.

  Wyniki konkursu Maluch-edycja 2016, moduł 2 GMINY

  Wyniki konkursu Maluch-edycja 2016, moduł 2 PODMIOTY NIEGMINNE

  Beneficjenci modułu 2 zobowiązani są dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do 15 lutego 2016 oświadczenia o przyjęciu dotacji wg wzoru:

  M2, oświadczenie o przyjęciu dotacji – gminy

  M2, rezygnacja – gminy

  M2, oświadczenie o przyjęciu dotacji – podmioty niegminne

  M2, rezygnacja – podmioty niegminne

  Zgodnie z zapisami Programu Maluch, w sytuacji, gdy beneficjent nie złoży oświadczenia o przyjęciu dotacji w ww. terminie, wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu beneficjenta z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot powinien złożyć niezwłocznie rezygnację do urzędu wojewódzkiego w formie pisemnej.

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 17 grudnia 2015 roku ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH – edycja 2016” :

  WZORY UMÓW, Program MALUCH –edycja 2016

  M3, załączniki do umowy
  M3 wzór umowy (uczelnie podmioty współpracujące)
  M3 weksel - załącznik nr 8
  M3 poręczenie - załącznik nr 8
  M1, załączniki do umowy
  M1, program inwestycyjny
  M1 wzór umowy - gminy (tworzenie miesjc opieki)

  MODUŁ 2 – GMINY

  M2, wzór umowy – gminy
  M2, załączniki do umowy, gminy

  MODUŁ 2 – PODMIOTY NIEGMINNE

  M2, wzór umowy – podmioty niegminne
  M2, załączniki do umowy
  M2, załącznik nr 4 do umowy
  M2, załącznik nr 5 do umowy – WEKSEL z AWALEM
  M2, załącznik nr 5 do umowy - PORĘCZENIE


  www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016

  Na Program przeznaczono w 2016 roku kwotę 151 000 000 zł.

  O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  Program „MALUCH” realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów:

  Moduł 1:

  - dla gmin: utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania.

  Załącznik nr 1 do pobrania: oferta konkursowa „ MALUCH –edycja 2016” (moduł 1 - dla gmin)

  Kalkulacja kosztów (moduł 1 - dla gmin)
  Program inwestycyjny (moduł 1 - dla gmin)

  Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 lub 3.

  Moduł 2:

  Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych

  Podmioty prywatne, wymagane zabezpieczenie umowy:

  wzór zabezpieczenia umowy – weksel (z awalem)
  wzór zabezpieczenia umowy - poręczenie

  - dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH”.

  Załącznik nr 2a do pobrania: oferta konkursowa „ MALUCH –edycja 2016” (moduł 2 - dla gmin)

  - dla podmiotów niegminnych : zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Załącznik nr 2b do pobrania: oferta konkursowa „ MALUCH –edycja 2016” (moduł 2 - dla podmiotów niegminnych) –

  Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, wpisu do rejestru żłobków/klubów dziecięcych/wykaz dziennego opiekuna

  W przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią.


  Na moduł 2 przeznacza się 80 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3.

  Moduł 3:

  - dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

  Załącznik nr 3 do pobrania: oferta konkursowa „ MALUCH –edycja 2016” (moduł 3)

  Kalkulacja kosztów (moduł 3)

  W przypadku składania oferty przez podmioty współpracujące, należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią

  Na moduł 3 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.

  Podmioty uprawnione do udziału w konkursie zobowiązane są do składania ofert w formie:
  - pisemnej, na adres:

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków

  oraz

  - elektronicznej, na adres e-mail:
  maluch@malopolska.uw.gov.pl

  lub

  - za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka) w następujących terminach:

  Termin składania ofert:

  moduł 1 – do dnia 1 lutego 2016 r.;
  moduł 2 – do dnia 12 stycznia 2016 r.;
  moduł 3 – do dnia 1 lutego 2016 r.

  DECYDUJE DATA WPŁYWU DO MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE (pkt. 5.9. Programu)


  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

  1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: www.zlobki.mpips.gov.pl/
  2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

  w terminie:

  dla modułu 1 – do dnia 24 lutego 2016 r., z podziałem na gminy;
  dla modułu 2 – do dnia 1 lutego 2016 r., z podziałem dotacji zbiorczej dla województw;
  dla modułu 3 – do dnia 24 lutego 2016 r. z podziałem dotacji zbiorczej dla województw,

  Wyniki konkursu z podziałem dotacji na poszczególnych beneficjentów programu z uwzględnieniem liczby miejsc oraz okresu realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

  w terminie:

  dla modułu 2 – do dnia 3 lutego 2016 r.
  dla modułu 3 - do dnia 26 lutego 2016 r.

  Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

  – przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
  – przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.

  Dodatkowych informacji dotyczących Programu MALUCH-edycja 2016 udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pod numerem telefonu 12 39 21 179.

wstecz    do góry     drukuj