Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Znak sprawy: WS-II.7570.8.1.2019.RG. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki II otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 21 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 19 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 2 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 19 projektów na łączną kwotę 239 488 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1. wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2019;
  2. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2019 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne.


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Inwestycją objęte są poniższe nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:

  Gmina Trzebinia, obręb Siersza: nr 67/3 (AWZ 263/76), nr 876 (brak KW);
  Gmina Trzebinia, obr. Trzebionka: nr 1176/4, 1253/15 (nr KW: KR1C/00088488/6);
  Gmina Trzebinia, obr. Wodna: nr 192/1 (brak KW), 523/3 (nr KW: KR1C/00024338/4)

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, pokój nr 261, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, telefon kontaktowy (12) 39 21 265. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 8 października 2019 r. znak: WI-IV.746.1.71.2019 w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów, prowadzonego na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Mateusz Pająk. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 października 2019 r. decyzji Nr 63/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.67.2019), dla inwestycji pn.: Budowa kablowej linii 110 kV relacji Bieżanów – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działce nr 547/25 obręb 100 Podgórze, gmina Miasto Kraków, na wniosek złożony 9 sierpnia 2019 r. przez inwestora tj. PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu którego występuje Pan Mateusz Worwa. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Maciej Zielonka (SPIE Elbud Gdańsk S.A, ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk), złożony 1 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Modernizacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Siersza – Elektrorafinacja – Trzebinia i Siersza – Trzebinia, dz. nr 1369/26 i 1465/4, obr. Trzebinia, j. ew. Trzebinia – miasto. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 62/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.53.2019) z 7 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 58/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.61.2019) z 4 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 243/32 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska (PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych) – złożony 22 lipca 2019 r., uzupełniony 4 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 58/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.61.2019) z 4 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 243/32 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska (PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych) – złożony 22 lipca 2019 r., uzupełniony 4 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 4 października 2019 r. decyzji Nr 61/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.55.2019), dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15kV – przystosowanie infrastruktury elektroenergetycznej w węźle Tarnów do zasilania napięciem 15kV, na dz. nr 25/14, 25/69, 25/144, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45 obr. 0297, j. ewid. M. Tarnów, na wniosek złożony 12 lipca 2019 r. przez inwestora tj. PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu którego występuje Pan Bartosz Leśniak. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 4 października 2019 r. decyzji Nr 60/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.64.2019), dla inwestycji pn.: Budowa sieci trakcyjnej nad torami nr 5 i 9 oraz przebudowa sieci trakcyjnej nad torami nr 7 i 31 na stacji postojowej Kraków Główny Zachód od km 68,040 do km 68,135 oraz od km 68,142 do km 69,065 linii nr 133 Ząbkowice – Kraków na działkach nr: 241/7, 242/20, 242/24, 242/25, 242/30, 242/33 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, w ramach zadania pn.: Przebudowa sieci i urządzeń grzewczych składów, sieci i urządzeń zasilania składów, oświetlenia, sieci trakcyjnej na stacji Kraków Główny Zachód, na wniosek złożony 26 lipca 2019 r. przez inwestora tj. PKP INTERCITY S.A. Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, którego reprezentuje Pan Robert Łopusiak. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 57/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.56.2019) z 3 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15 kV na działce nr 3998/198 obr. Chrzanów, jedn. ewid. Chrzanów M., w ramach realizacji zadania: Powiązanie ciągu 15 kV PZ Matylda (docelowo RS Matylda) – Balin z ciągiem RS Stella – Trzebińska 5 wraz z przebudową odgałęzienia do stacji Północ 13 w celu zmniejszenia awaryjności ciągów, na terenie Miasta Chrzanów przy ul. Żmudnej – inwestycja liniowa - na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (adres do korespondencji: ul. Małobądzką 141, 42-500 Będzin), którego reprezentuje Pan Artur Cywiński, P.P. Omega-Projekt, A. Cywiński, K. Baron Sp. j. (ul. Topolowa 1, 43-100 Tychy) – złożonego 15 lipca 2019 r., uzupełniony 12 sierpnia 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 3 października 2019 r. decyzji Nr 56/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.66.2019), dla inwestycji pn.: Przebudowa wiaduktu w km 2,303 linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Kraków Bieżanów nad ul. Armii Krajowej w Krakowie, w ramach zadania:. „Rewitalizacja wiaduktu w km 2,303 linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Kraków Bieżanów nad ul. Armii Krajowej w Krakowie”, na działkach o numerach: 453 obr. 0006 oraz 792/3 obr. 0002, j. ewid. Krowodrza, na wniosek złożony 6 sierpnia 2019 r. przez inwestora tj. PKP Intercity Spółka Akcyjna, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, w imieniu którego występuje Pan Grzegorz Frej. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 55/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.37.2019) z 1 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa przejścia dla pieszych (wraz z przyłączem energetycznym, oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, systemem odprowadzania wód deszczowych, dojściami, klatkami schodowymi, szybami windowymi i monitoringiem) zlokalizowanego pod torami linii 133 w km 50,918 z ulicy na Skarpie do ul. Akacjowej w Rudawie na działce nr 340/1 obr. Rudawa, jedn. ewid. Zabierzów, w ramach zadania pn.: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIB - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pan Mateusz Wanat i Pan Damian Sawko (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) – złożonego 13 czerwca 2019 r., uzupełnionego 23 lipca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Inwestycją objęte są poniższe nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek: Gmina Bukowno, obręb 0006 Stare Bukowno: nr 2262/2 (brak KW), nr 1544/1 i nr 1566 (KW nr KR1O/00025004/3) (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 54/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.73.2019) z 30 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, dz. nr 312/25, obr. 1 Miechów, j. ew. Miechów miasto, na wniosek złożony przez inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin), którego reprezentuje: Pan Maciej Dzik - złożony 27 sierpnia 2019 r., (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Małopolski w dniu 26 września 2019 r. wydał decyzje znak sprawy: WSII. 7570.8.1.2019.RG, WS-II.7570.8.2.2019.RG, WS-II.7570.8.3.2019.RG, WS-II.7570.8.4.2019.RG, WS-II.7570.8.5.2019.RG, WS-II.7570.8.6.2019.RG, WS-II.7570.8.7.2019.RG, WS-II.7570.8.8.2019.RG, WS-II.7570.8.9.2019.RG, WS-II.7570.8.10.2019.RG, WS-II.7570.8.11.2019.RG, WSII. 7570.8.12.2019.RG, WS-II.7570.8.13.2019.KB, WS-II.7570.8.14.2019.KB, WS-II.7570.8.15.2019.KB o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości: (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pani Paulina Lemańczyk i Pani Elżbieta Milewicz (ELTEL Network Energetyka S.A., Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn), złożony 18 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV SE Gorzków – SE Carbon, dz. nr 301, obr. 110, j. ew. M. Nowy Sącz. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej działką ewid. nr 493 o pow. 0,5500 ha (KW nr KR2E/00010965/6), obr. Bielany jedn. ewid. Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN500 relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 53/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.68.2019) z 25 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia w m. Przysieka, gmina Kozłów, działka nr 356, obr. ew. Przysieka - na wniosek złożony przez inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko Kamienna (Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-100 Skarżysko Kamienna), którego reprezentuje: Pani Agata Woźniak - złożony 12 sierpnia 2019 r., (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 52/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.54.2019) z 23 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa istniejącej sieci gazowej SN DN350 stal na sieć gazową DN400 PE100 RC SDR17 (17,6), L=44,42 m, odcinek P2-P3, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków w km 314,583 oraz linią kolejową nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże w km 9,450 w Krakowie, dz. 240 obr. 28, jedn. ewid. Krowodrza - na wniosek złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie / Oddział Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), którego reprezentuje Pan Adam Grosicki – złożonego 11 lipca 2019 r., uzupełnionego 23 lipca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 51/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.52.2019) z 23 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa i remont budynku nr 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części oraz przebudową i remontem związanej z obiektem infrastruktury technicznej i drogowej w Oświęcimiu na działkach nr 2576/14 i 2576/13 obr. Brzezinka, jedn. ewid. Oświęcim – miasto - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje: Pan Maciej Wójtowicz, z 4 lipca 2019 r., uzupełnionego 5 sierpnia 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Mateusz Pająk, złożony 21 sierpnia 2019 r., uzupełniony 16 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Miasto Oświęcim (ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim), którego reprezentuje Pan Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim, złożony 22 sierpnia 2019 r., uzupełniony 10 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej oraz stacjonarnego automatu biletowego (biletomatu) na przystanku autobusowym, służące obsłudze podróżnych przemieszczających się komunikacją miejską, dz. nr 2572/3, obr. 4 Brzezinka, j. ew. Oświęcim. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 48/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.59.2019) z 16 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Skawina (Rynek 1, 32-050 Skawina), którego reprezentuje Pan Bartosz Marszałek, GPDT Sp. z o.o. (ul. Krzywda 12a, 30-710 Kraków), dla inwestycji pn.: Przebudowa przejazdu drogowo-kolejowego przez linię kolejową nr 97 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w km 5,507 w miejscowości Radziszów, Gmina Skawina w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1939K - ul. Zawodzie oraz przebudowy drogi gminnej nr 601108K - ul. Lenieckiej w ramach budowy ciągu pieszo - rowerowego, przebudowy / remontu jezdni, przebudowy/remontu poboczy, przebudowy/remontu zjazdów, rozbiórki istniejących obiektów, przebudowy/remontu/budowy urządzeń odwadniających drogę, przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją, wycinki drzew kolidujących z inwestycją na działce nr 24/9 obr. Radziszów, jedn. ewid. Skawina - obszar wiejski, w ramach zadania pn.: Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym w zakresie: Budowy ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 47/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.58.2019) z 16 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Skawina (Rynek 1, 32-050 Skawina), którego reprezentuje Pan Bartosz Marszałek, GPDT Sp. z o.o. (ul. Krzywda 12a, 30-710 Kraków), dla inwestycji pn.: Budowa parkingu parkuj i jedź wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Radziszów, Gmina Skawina w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, budowy chodnika, przebudowy/remontu jezdni, budowy zjazdów publicznych, budowy miejsc postojowych, budowy zatoki autobusowej, budowy wiat przystankowych, budowy stojaków dla rowerów, rozbiórki istniejących obiektów, przebudowy/budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją, wycinki drzew kolidujących inwestycją, na działce nr 24/9 obr. Radziszów, jedn. ewid. Skawina - obszar wiejski, w ramach zadania pn.: Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym w zakresie: Budowy ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 49/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.39.2019) z 16 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje: Pan Jarosław Szaturski (adres do korespondencji: PROCHEM S.A., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa), dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury technicznej, w tym instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i drenażu z podziemną pompownią ścieków i separatorem substancji ropopochodnych, na dz. 314/5, 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 46/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.60.2019) z 12 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Płaszów, dz. nr 101, obr. 54, j. ew. Podgórze - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje: Pan Krzysztof Kogucik - złożony 19 lipca 2019 r., uzupełniony 14 sierpnia 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 26.07.2019 r. decyzji Nr 78/B/2019 znak: WI-XI.7840.14.5.2019.EJ o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa muru oporowego wzdłuż DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa na odc. ref. 290 od km 2+486,80 do km 2+542,38 w ramach zadania pn.: Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa zadanie 1 odc. Sienna – Dąbrowa. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska, PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych, złożony 22 lipca 2019 r., uzupełniony 4 września 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 26/2 obr. 8, jedn. ewid. Śródmieście, Kraków.. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska, PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych, złożony 22 lipca 2019 r., uzupełniony 4 września 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 243/32 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Inwestycją objęte są poniższe nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek: Gmina Bukowno, obręb 0006 Stare Bukowno: nr 1016 (KW nr KR1O/00022567/6), nr 1542/1 i nr 1543/1 (KW nr KR1O/00025004/3), nr 1976/3 (KW nr KR1O/00023343/7), nr 2007/3 (KW nr KR1O/00021781/5), nr 2065/3 (KW nr KR1O/00021926/4), nr 2082/3 (KW nr KR1O/00020712/4), nr 2265 (KW nr KR1O/00020840/0), nr 2395 (KW nr KR1O/00025570/1), nr 1281 (KW 29862) Gmina Bukowno, obręb 0001 Bór Biskupi: nr 287 (KW nr KR1O/00063308/2) Gmina Trzebinia, obręb 0014 Trzebionka: nr 1201/14 (KW nr KR1C/00053479/6), nr 1253/4 (KW nr KR1C/00044735/3) Gmina Trzebinia, obręb 0015 Wodna: nr 441/2 (brak KW), nr 527/1 (KW nr KR1C/00076075/1), nr 546/2 (brak KW), nr 470/4 (KW nr KR1C/00026468/8) (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Mateusz Worwa, PILE ELBUD S.A., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, złożony 8 lipca 2019 r., uzupełniony 28 sierpnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 44/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.63.2019) z 5 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa wodociągu polegająca na przekroczeniu wodociągiem o średnicy Dn 600 mm z rur z żeliwa sferoidalnego – linii kolejowej nr 94 relacji Kraków Płaszów – Oświęcim w km 8,0-8,1 na działce ewidencyjnej nr 13, obręb nr 88, jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Torowej i Zakopiańskiej w Krakowie w granicach terenu PKP.- na wniosek złożony przez inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje: Pani Jolanta Glixelli - złożony 26 lipca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin), którego reprezentuje Pan Maciej Dzik (ul. Markowizna 30, Słowik, 26-052 Nowiny), złożony 27 sierpnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, dz. nr 312/25, obr. 1 Miechów, j. ew. Miechów miasto. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie (ul. Małobądzką 141, 42-500 Będzin), którego reprezentuje Pan Artur Cywiński, Pracownia Projektowa Omega-Projekt, A. Cywiński, K. Baron Sp. j. (ul. Topolowa 1, 43-100 Tychy), złożony 15 lipca 2019 r., uzupełniony 12 sierpnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa sieci kablowej SN 15 kV na działce nr 3998/198 obr. Chrzanów, jedn. ewid. Chrzanów M.,, w ramach realizacji zadania: Powiązanie ciągu 15 kV PZ Matylda (docelowo RS Matylda) – Balin z ciągiem RS Stella – Trzebińska 5 wraz z przebudową odgałęzienia do stacji Północ 13 w celu zmniejszenia awaryjności ciągów, na terenie Miasta Chrzanów przy ul. Żmudnej – inwestycja liniowa. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 43/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.38.2019) z 26 sierpnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa spięcia systemowego osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie, na działce nr 184/11 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (ul. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków), którego reprezentuje Pan Maciej Juszkiewicz– złożony 12 czerwca 21019 r., uzupełniony 11 lipca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko Kamienna (Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-100 Skarżysko Kamienna), którego reprezentuje Pani Agata Woźniak (ul. Przemysłowa 4, 28-400 Pińczów), złożony 12 sierpnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia w m. Przysieka, gmina Kozłów, działka nr ewidencyjny 356, obr. ew. Przysieka. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o II otwartym konkursie ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Intercity S.A. (Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), którego reprezentuje Pan Adam Pochylski, złożony 28 czerwca 2019 r., uzupełniony 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa elewacji Hali Zachodniej, przebudowa przesuwnicy kolejowej łączącej hale Wschodnią i Zachodnią, budowa drogi pożarowej oraz zewnętrznej sieci hydrantową wraz z instalacją nadziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych, stanowiących roboty wymagające uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenów zamkniętych, wykonywanych w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa Hali Wschodniej i Zachodniej w zakresie przebudowy kanałów naprawczych, wnętrza hal i pomieszczeń oraz wymiana okien i świetlików dachowych na stacji Kraków Prokocim” realizowana w całości na terenie zamkniętym, dz. nr 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191/2, 193, 194/2, 195/2, 202/2, obr. 54, j. ew. Podgórze. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie / Oddział Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), którego reprezentuje Pan Adam Grosicki (Nieznanowice 50, 32-420 Gdów), złożony 11 lipca 2019 r., uzupełniony 23 lipca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa istniejącej sieci gazowej SN DN350 stal na sieć gazową DN400 PE100 RC SDR17 (17,6), L=44,42 m, odcinek P2-P3, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków w km 314,583 oraz linią kolejową nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże w km 9,450 w Krakowie, dz. 240 obr. 28, jedn. ewid. Krowodrza. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 41/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.32.2019) z 21 sierpnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 800mm w obszarze kolejowym działki nr 288, obr. 52, j. ew. Podgórze, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pan Marcin Fijoł - złożony 11 czerwca 2019 r., uzupełniony 12 lipca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 65, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Maciej Wójtowicz (ul. Sosnowa 3a, 30-224 Kraków), złożony 4 lipca 2019 r., uzupełniony 5 sierpnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i remont budynku nr 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części oraz przebudową i remontem związanej z obiektem infrastruktury technicznej i drogowej w Oświęcimiu na działkach nr 2576/14 i 2576/13 obr. Brzezinka, jedn. ewid. Oświęcim – miasto. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pan Mateusz Wanat i Pan Damian Sawko (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 13 czerwca 2019 r., uzupełniony 23 lipca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przejścia dla pieszych (wraz z przyłączem energetycznym, oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, systemem odprowadzania wód deszczowych, dojściami, klatkami schodowymi, szybami windowymi i monitoringiem) zlokalizowanego pod torami linii 133 w km 50,918 z ulicy na Skarpie do ul. Akacjowej w Rudawie na działce nr 340/1 obr. Rudawa, jedn. ewid. Zabierzów, w ramach zadania pn.: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIB. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Krzysztof Kogucik, złożony 19 lipca 2019 r., uzupełniony 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Płaszów, dz. nr 101, obr. 54, j. ew. Podgórze. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 65, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Jarosław Szaturski, PROCHEM S.A., złożony 18 czerwca 2019 r., uzupełniony 25 lipca 2019r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury technicznej, w tym instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i drenażu z podziemną pompownią ścieków i separatorem substancji ropopochodnych, na dz. 314/5, 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.39.2019) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 38/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.36.2018) z 19 sierpnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kablowo - napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej oraz dwóch odcinków linii kablowej SN zakończonych zestawami złączowo - pomiarowymi ZZP w km 13,38 – 13,70 linii kolejowej nr 100 do zasilania pompowni w km 4,308 linii kolejowej nr 91 oraz szafy REOR8-złacze ZKP12 w km 4,520 linii kolejowej nr 91 w związku z remontem linii kolejowej nr 91 Kraków Gł. Osobowy – Medyka, w ramach zadania: Budowa nowej stacji transformatorowej STS-11, linia kolejowa nr 94 na odcinku Kraków Łobzów – Rudzice, na działce nr 288 obr. 52, jedn. ewid. Podgórze - na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Krzysztof Filipak – złożony 12 czerwca 2019 r., uzupełniony 4 lipca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Gmina Skawina (ul. Rynek 1, 32-050 Skawina), którego reprezentuje Pan Bartosz Marszałek, GPDT Sp. z o.o., złożony 15 lipca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa przejazdu drogowo-kolejowego przez linię kolejową nr 97 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w km 5,507 w miejscowości Radziszów, Gmina Skawina w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1939K - ul. Zawodzie oraz przebudowy drogi gminnej nr 601108K - ul. Lenieckiej w ramach budowy ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy/remontu jezdni, przebudowy/remontu poboczy, przebudowy/remontu zjazdów, rozbiórki istniejących obiektów, przebudowy/remontu/budowy urządzeń odwadniających drogę, przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją, wycinki drzew kolidujących z inwestycją na działce nr 24/9 obr. Radziszów, jedn. ewid. Skawina - obszar wiejski, w ramach zadania pn.: Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym w zakresie: Budowy ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Gmina Skawina (ul. Rynek 1, 32-050 Skawina), którego reprezentuje Pan Bartosz Marszałek, GPDT Sp. z o.o., złożony 15 lipca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa przejazdu drogowo-kolejowego przez linię kolejową nr 97 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w km 5,507 w miejscowości Radziszów, Gina Skawina w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1939K - ul. Zawodzie oraz przebudowy drogi gminnej nr 601108K - ul. Lenieckiej w ramach budowy ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy/remontu jezdni, przebudowy/remontu poboczy, przebudowy/remontu zjazdów, rozbiórki istniejących obiektów, przebudowy/remontu/budowy urządzeń odwadniających drogę, przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją, wycinki drzew kolidujących z inwestycją na działce nr 24/9 obr. Radziszów, jedn. ewid. Skawina - obszar wiejski, w ramach zadania pn.: Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym w zakresie: Budowy ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 35/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.22.2019) z 9 sierpnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Katarzyna Głodek i Pan Mateusz Wanat (adres do korespondencji: Bartłomiej Sarlej PUS SARLEJ, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź), dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku nr 2 od km ok. 11,850 do km ok. 24,053, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ 5.1-12. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 01.07.2019 r. decyzji Nr 66/B/2019 znak: WIXI. 7840.14.4.2019.EJ o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa DW 975 polegającą na rozbiórce istniejącego przepustu ramowego oraz budowie nowego, na odc. ref. 290, od km 6+478 do km 6+487.7, w ramach zadania pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica- Bartkowa Posadowa - Dąbrowa zadanie 1 odc. Sienna - Dąbrowa – odc. 6. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.2.2019) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony“ wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT), na wniosek inwestora: Gminy Miejskiej Kraków (pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Roberta Łopusiaka, CE Project Group Sp. z o.o. spółka komandytowa (Al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 12, 31-514 Kraków, 31-157 Kraków), złożony 19 czerwca 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, uzupełniony 29 lipca 2019 r. (pobierz)

 • „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2019”.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 28 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 22 oferty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 6 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymały 22 projekty na łączną kwotę 490 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019; – załącznik nr 1
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne. – załącznik nr 2

 • Kupuj świadomie

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r., opublikowanym w dniu 26 listopada 2018 roku i dostępnym na stronach internetowych

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  oraz http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczne wzory:
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki bieżące (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne i bieżące - łączone (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu II (pobierz)
  • harmonogram rzeczowy i finansowy (pobierz)

  Integralną częścią umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne oraz umowy łączonej są:
  1) program inwestycji budowlanej
      1a) Harmonogram rzeczowy
      1b) harmonogram finansowy
      1c) program inwestycji dla zakupów inwestycyjnych,
  2) wzór opisu faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej,
  3) wzór sprawozdania z trwałości realizacji zadania,
  4) wzór wniosku o uruchomienie dotacji,
  5) wzór rozliczenia inwestycji,
  - które stanowią załączniki do umowy.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • W dniu 12 lutego r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + edycja 2019. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link:
  http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/418
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-edycja-2019
  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 22 lutego 2019 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ „za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego”.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Spotkanie informacyjne

 • Wojewoda Małopolski dokonał oceny ofert zgłoszonych w związku z ogłoszeniem o naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

  Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

  Gminy Kamionka Wielka oraz Ryglice złożyły oferty jedynie w generatorze i nie złożyły w terminie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wersji papierowej. Gmina Tarnów oraz Miasto Tarnów nie złożyły ofert w generatorze. Wnioski przekazane zostały jedynie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Powyższe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.

  Zgodnie z punktem V.9 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w brzmieniu nadanym załącznikiem do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254) kryteriami formalnymi oceny są m. in.
  1) złożenie oferty przez uprawniony podmiot w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2) złożenie oferty na odpowiednim formularzu określonym w ogłoszeniu o konkursie, (...)
  6) spełnienie innych wymogów formalnych określonych w programie lub ogłoszeniu konkursowym.

  W Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 opublikowanym 26 listopada 2018 r. pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  stwierdzono, że oferty należało złożyć w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godziny 16. Ofertę należało wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

  Po uzupełnieniu formularza oferty, system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Podpisaną papierową lub elektroniczną wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należało przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ błąd formalny polegający na niezłożeniu oferty w terminie przy zachowaniu prawidłowej procedury jest niemożliwy do usunięcia, oferentów nie wzywano do poprawienia oferty zgodnie z punktem V.7 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich. Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl/ zgodnie z instrukcją dostępną w generatorze. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019 oraz na stronie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie ostateczny wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1:

  formularz programu inwestycji
  harmonogram rzeczowo-finansowy

  Wzory umów oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594
  Ogłoszenie


 • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.
  Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
  Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 31 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-20192018


ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj