Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 4 grudnia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.6.2018) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim od km ok. 12,290 do km ok. 14,175 wraz z budową przystanku osobowego Skawina Jagielnia w km 13,971 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników: P Panią Bożenę Matałygę, Panią Bożenę Grądziel, Pana Mateusza Wanata i Pana Damiana Sawko (adres do korespondencji: PKP Polskie Line Kolejowe S.A., Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, Wydział Nieruchomości i Geodezji w Krakowie, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków), uzupełniony 25 stycznia 2019 r. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • W dniu 12 lutego r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + edycja 2019. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link:
  http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/418
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-edycja-2019
  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 22 lutego 2019 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ „za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego”.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 7/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.52.2018) z 13 lutego 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa toru łączącego stację Kraków Płaszów ze stacją Kraków Prokocim PrA od km 4,740 linii kolejowej nr 91 Kraków – Medyka do km 14,250 linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj oraz przebudowa toru łącznikowego nr 20c łączącego stację Kraków Płaszów ze stacja Kraków Prokocim PrA na tor żeberkowy, na działce nr 1/42 obr. 52, jedn. ewid. Podgórze, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pani Bożena Grądziel i Pan Andrzej Szydło (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Plac Matejki 12, 31-157 Kraków) – złożony 7 listopada 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 6/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.50.2018) z 13 lutego 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, na działce 288/45, obr. Uniejów Rędziny, jedn. ewid. Charsznica - na wniosek złożony przez inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko Kamienna (Al. M. J. Piłsudzkiego 51, 26-100 Skarżysko Kamienna), którego reprezentuje Pani Agata Woźniak – złożony 29 października 2018 r., uzupełnionego 3 grudnia 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 5/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.55.2018) z 11 lutego 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Rozbudowa przepustu w km 8+366 linii kolejowej nr 97, na działce ewid. nr 869/2, obręb 0015 Wola Radziszowska, gm. Skawina - w ramach zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka” w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” - na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje: Pan Mateusz Wanat i Pani Bożena Grądziel - złożony 10 grudnia 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 28.12.2018 r. decyzji Nr 177/B/2018 znak: WI-XI.7840.5.16.2018.JF o udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 17.09.2018 r. dostarczony (za pośrednictwem operatora pocztowego) 01.10.2018 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o pozwolenie na budowę (uzupełniony 18.10.2018 r. i 20.12.2018 r.) przez pełnomocnika Pana Michała Pawlika w imieniu inwestora: Przebudowa koryta potoku Czyżyczka od km 0+800 do km 1+100 oraz od km 1+900 do km 2+400 w miejscowościach Siedlec i Nieszkowice Małe w gminie Bochnia w ramach zadania inwestycyjnego: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II opracowanie dokumentacji projektowej, część III, zadanie 6 potok Czyżyczka. Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat bocheński, gmina Bochnia obszar wiejski: obręb ewidencyjny 0025 Siedlec, jednostka ewidencyjna 120102_2 Bochnia – obszar wiejski, działki ewidencyjne numer 745, 743, 742, 740, 739, 738, 702 , obręb ewidencyjny 0020 Nieszkowice Małe, jednostka ewidencyjna 120102_2 Bochnia – obszar wiejski, działki ewidencyjne numer 144, 21, 27/1, 28/1, 52/10, 52/11, 52/6, 164, 142/1, 143, 240, 141, 239, 140, 139, 51/1, 51/2, 147. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje: Pan Piotr Wróblewski - złożony 14 grudnia 2018 r., uzupełniony 21 stycznia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV relacji MSTW Stróże - ST Hospicjum na działkach nr 218/17, 218/18, 218/19, 218/22, 218/39, 1093, obręb 0016 Stróże, gm. Grybów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 14.12.2018 r. decyzji Nr 170/B/2018 znak: WI-XI.7840.5.18.2018.JF o udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 19.09.2018 r. dostarczony (za pośrednictwem operatora pocztowego) 01.10.2018 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o pozwolenie na budowę (uzupełniony 19.10.2018 r. i 03.12.2018 r.) przez pełnomocnika Pana Michała Pawlika w imieniu inwestora: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, inwestycji: Przebudowa koryta potoku CSK od km 0+000 do km 4+860 w ramach zadania inwestycyjnego: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II opracowanie dokumentacji projektowej, część III, zadanie 8 potok CSK. Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat bocheński, gmina wiejska Bochnia, miejscowości: Damienice, Cikowice, Stanisławice oraz powiat wielicki, miejscowość Kłaj, jednostka ewidencyjna 120102_2 Bochnia-obszar wiejski, obręb 0009 Damienice, działki ewidencyjne: 668, 667, 678, 670, 669, 638, 639, 640, 641, 642/6, 643/6, 643/7, 643/12, 644/5, 647, 577, 578, 657, 658, 659/1, 662, 664, 665; jednostka ewidencyjna 120102_2 Bochnia-obszar wiejski, obręb 0008 Cikowice, działki ewidencyjne: 240, 241, 242/1; jednostka ewidencyjna 120102_2 Bochnia-obszar wiejski, obręb 0031 Stanisławice, działki ewidencyjne: 409, 407/3, 401, 400, 399, 398/1, 414, 415, 416, 116/2, 116/1, 417/2, 417/1; jednostka ewidencyjna 121903_2 Kłaj, obręb 0004 Kłaj, działki ewidencyjne: 2593, 2594, 2592. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 27.12.2018 r. decyzji Nr 175/B/2018 znak: WI-XI.7840.5.19.2018.JF o udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 14.09.2018 r. dostarczony (za pośrednictwem operatora pocztowego) 01.10.2018 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o pozwolenie na budowę (uzupełniony 12.10.2018 r. i 10.12.2018 r.) przez pełnomocnika Pana Michała Pawlika w imieniu inwestora: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, inwestycji: Przebudowa koryta potoku Babica od km 0+000 do km 2+130 w miejscowości Bochnia w gminie Bochnia w ramach zadania inwestycyjnego: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II opracowanie dokumentacji projektowej, część III, zadanie 9 potok Babica. Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat bocheński, gmina Bochnia, miejscowość Bochnia, jednostka ewidencyjna 120101_1, obręb Bochnia 1, działki ewidencyjne numer: 21/7, 260, 261/2, 2321/3, 231, 2321/12. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 19.12.2018 r. decyzji Nr 174/B/2018 znak: WI-XI.7840.20.26.2018.JF o udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek złożony 11.09.2018 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie o pozwolenie na budowę (uzupełniony 09.10.2018 r. i 13.12.2018 r.) przez pełnomocnika Pana Grzegorza Włodarczyka w imieniu inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla obszaru Nieciecza-Czyżów w gminie Żabno w drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowościach Czyżów, Nieciecza i Żabno na działkach nr 51 obr. 0004 Czyżów, nr 145 obr. 0012 Nieciecza, nr 218 obr. 0001 Żabno jednostka ewidencyjna 121615_5 Żabno, powiat tarnowski, województwo małopolskie. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Żabno, miejscowościach Czyżów, Nieciecza, Żabno na działkach nr 51 obr. 0004 Czyżów, nr 145 obr. 0012 Nieciecza, nr 218 obr. 0001 Żabno jednostka ewidencyjna 121615_5 Żabno. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ (ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków), którego reprezentuje: Pani Natalia Korczyńska - złożony 17 grudnia 2018 r., uzupełniony 22 stycznia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa budynku centralnej tlenowni na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, na działce nr 184/11, obręb 0045, jedn. ewidencyjna Krowodrza. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski dokonał oceny ofert zgłoszonych w związku z ogłoszeniem o naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

  Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

  Gminy Kamionka Wielka oraz Ryglice złożyły oferty jedynie w generatorze i nie złożyły w terminie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wersji papierowej. Gmina Tarnów oraz Miasto Tarnów nie złożyły ofert w generatorze. Wnioski przekazane zostały jedynie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Powyższe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.

  Zgodnie z punktem V.9 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w brzmieniu nadanym załącznikiem do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254) kryteriami formalnymi oceny są m. in.
  1) złożenie oferty przez uprawniony podmiot w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2) złożenie oferty na odpowiednim formularzu określonym w ogłoszeniu o konkursie, (...)
  6) spełnienie innych wymogów formalnych określonych w programie lub ogłoszeniu konkursowym.

  W Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 opublikowanym 26 listopada 2018 r. pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  stwierdzono, że oferty należało złożyć w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godziny 16. Ofertę należało wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

  Po uzupełnieniu formularza oferty, system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Podpisaną papierową lub elektroniczną wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należało przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ błąd formalny polegający na niezłożeniu oferty w terminie przy zachowaniu prawidłowej procedury jest niemożliwy do usunięcia, oferentów nie wzywano do poprawienia oferty zgodnie z punktem V.7 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich. Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl/ zgodnie z instrukcją dostępną w generatorze. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019 oraz na stronie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie ostateczny wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1:

  formularz programu inwestycji
  harmonogram rzeczowo-finansowy

  Wzory umów oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594
  Ogłoszenie


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 22 stycznia 2019 r. decyzji Nr 4/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.53.2018), dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łokietka w Krakowie, na działkach o numerach: 242/36, 242/35, 242/24, obr. 45, j. ewid. Krowodrza, na wniosek złożony 9 listopada 2018 r. przez inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w siedzibą w Krakowie (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Panią Agnieszkę Rusnak. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Limanowa (ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa), którego reprezentuje Pan Marcin Kita, PRO-EKO Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne (ul. Marsów 2, 34-600 Limanowa) - złożony 26 listopada 2018 r. i uzupełniony 10 grudnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Męcina - Podgórze, na działce nr 503/2 obr. Męcina, jedn. ewid. Limanowa - gmina. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 stycznia 2019 r. decyzji Nr 3/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.47.2018), dla inwestycji pn.: Budowa i przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Zielińskiej / Piaszczystej, ze zmianą średnicy na DN400 na działce nr 529/1 w obrębie 42, j. ewid. Krowodrza, w Krakowie, na wniosek złożony 17 października 2018 r. przez inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w siedzibą w Krakowie (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Arkadiusza Michalca. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (adres do korespondencji: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków) - złożony 10 grudnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15 kV na działce nr 3998/198 obr. Chrzanów, jedn. ewid. Chrzanów – miasto, w ramach zadania pn.: Powiązanie ciągu 15kV PZ Matylda (docelowo RS Matylda) – Balin z ciągiem RS Stella – Trzebińska 5 wraz z przebudową odgałęzienia do stacji Północ 13 w celu zmniejszenia awaryjności ciągów na terenie Miasta Chrzanów przy ul. Żmudnej – inwestycja liniowa. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 stycznia 2019 r. została wydana decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim od km ok. 14+175 do km ok. 16+100 wraz z przebudową stacji Skawina w km 15+472 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników: Panią Bożenę Grądziel, Panią Bożenę Matałygę oraz Pana Mateusza Wanata (adres do korespondencji: PKP Polskie Line Kolejowe S.A., Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Wydział Nieruchomości i Geodezji w Krakowie, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków) - złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 21 września 2018 r., uzupełniony 30 października 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pani Bożena Grądziel i Pan Andrzej Szydło (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Plac Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożony 6 listopada 2018 r., uzupełniony 10 grudnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa toru łączącego stację Kraków Płaszów ze stacją Kraków Prokocim PrA od km 4,740 linii kolejowej nr 91 Kraków – Medyka do km 14,250 linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj oraz przebudowa toru łącznikowego nr 20c łączącego stację Kraków Płaszów ze stacja Kraków Prokocim PrA na tor żeberkowy, na działce nr 1/42 obr. 52, jedn. ewid. Podgórze, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko Kamienna (Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-100 Skarżysko Kamienna), którego reprezentuje Pani Agata Woźniak (ul. Przemysłowa 4, 28-400 Pińczów) - złożony 29 października 2018 r., uzupełniony 3 grudnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, na działce 288/45, jedn. ewid. Charsznica. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 2/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.51.2018) z 8 stycznia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 110, na działkach nr 431/12 i 431/17 obr. 105, jedn. ewid. Podgórze, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), którego reprezentuje Pan Michał Nieć, Firma Usługowo-Handlowa INSTALBUD (Golkowice 422, 30-698 Kraków) – złożony 7 listopada 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 stycznia 2019 r. decyzji Nr 1/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.46.2018), dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Matejki w Mszanie Dolnej, realizowana w ramach zadania pn.: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Matejki w Mszanie Dolnej – przekroczenie linii kolejowej nr 104 relacji Chabówka – Nowy Sącz w km 16+307, na dz. nr 3207/7, obr. Śródmieście, j. ewid. Mszana Dolna, na wniosek złożony 15 października 2018 r. przez inwestora: Miasto Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna. (pobierz)

 • Spotkanie informacyjne

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia iż Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pani Jolanta Glixelli, złożony 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa wodociągu polegająca na: Przekroczenie wodociągiem o średnicy Dn600mm z rur z żeliwa sferoidalnego – linii kolejowej nr 94 relacji Kraków Płaszów – Oświęcim w km 8,0- 8,1 na działce ewidencyjnej nr 13, obręb 88, jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Torowej i Zakopiańskiej w Krakowie w granicy terenu PKP. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019.

  Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących modułów i celów szczegółowych:

  MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

  MODUŁ II: AKTYWIZACJA
  Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

  MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

  MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

  W 2019 roku na realizację Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 6 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

  Ostateczny termin składania wniosków upływa 7 stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko lekarza orzecznika specjalisty neurologa w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), działającego przez pełnomocnika, Panią Agnieszkę Rusnak, złożony 9 listopada 2018 r., uzupełniony 6 grudnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łokietka w Krakowie, na działkach o numerach: 242/36, 242/35, 242/24, obr. 45, j. ewid. Krowodrza. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 45/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.48.2018) z 5 grudnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej na działce nr 23 obr. Gorzków, jedno. ewid. Bochnia – obszar wiejski w ramach zadania pn.: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Gorzków w gminie Bochnia - na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Bochnia (ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia), którego reprezentuje Pan Marcin Zieliński, MBD Projekt Dariusz Augustyn (ul. Żabiniec, 31-215 Kraków) – złożony 25 października 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 3 października 2018 r. decyzji Nr 7/Z/2018 znak: WI-XI.7840.1.105.2018.EJ o zmianie ostatecznej decyzji nr 5/BK/2017 z dnia 31 marca 2017 r., znak: WI-XI.7840.1.157.2016.EB o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 4 – od obiektów mostowych nad rzeką Wisłą do stacji Kraków Płaszów (od km 2.010 do km 2.600 LK91); w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 3 października 2018 r. decyzji Nr 8/Z/2018 znak: WI-XI.7840.1.107.2018.EJ o zmianie ostatecznej decyzji nr 11/BK/2017 z dnia 04 maja 2017 r., znak: WI-XI.7840.1.140.2016.KS o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 3 – obiekty mostowe nad rzeką Wisłą (od km 1.750 do km 2.010 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1 – 74. (pobierz)

 • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.
  Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
  Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 31 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-20192018


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Biały Dunajec (ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Piotr Płoskonka, złożony 5 września 2018 r., uzupełniony 25 września 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci nn oświetlenia ulicznego na działce nr 12635/6 obr. 0201 Biały Dunajec, j. ewid. Biały Dunajec. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 1/2018 z 22 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna realizowana w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników: Panią Bożenę Grądziel i Panią Bożenę Matałygę (adres do korespondencji: PKP Polskie Line Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 sierpnia 2018 r., uzupełniony 8 października 2018 r., znak sprawy: WI-IV.747.2.2.2018). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 10.10.2018 r. decyzji Nr 128/B/2018 znak: WI-XI.7840.20.21.2018.JF o udzieleniu pozwolenia na budowę i rozbiórkę, na wniosek z 23.07.2018 r. złożony 24.07.2018 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie o pozwolenie na budowę (uzupełniony 14 sierpnia 2018 r. i 25 września 2018 r.) przez inwestora: KON INS BUD MONTAŻ sp. z o.o., ul. Czysta 12, 33-100 Tarnów, inwestycji: Budowa i rozbiórka odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN6,3 MPa relacji Sędziszów Małopolski – Tarnów Mościce. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarnów, miejscowość Tarnów, jednostka ewidencyjna Tarnów, obręb 200 Tarnów, nr działki ewidencyjnej 1/258. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu (WI-IV.746.1.42.2018) z 19 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN pomiędzy projektowanym ZK SN położonym przy skrzyżowaniu ul. 1000-lecia Państwa Polskiego i ul. Kopalnianej do słupa nr 9/9 przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego - na działkach nr 699 i 400/11, obręb 0015 Wodna w Trzebini - na wniosek złożony przez inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Artur Cywiński - złożony 17 września 2018 r., uzupełniony 5 października 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 listopada 2018 r. decyzji Nr 38/L/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.37.2018), dla inwestycji pn.:
  – Budowa mostu w km 39.218 (tor nr 1 i 2) linii kolejowej nr 94 i rozbiórka mostu w km 39.210 wraz z niezbędną infrastrukturą.
  – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1773K w km od 0+098 do km 0+144 pod mostem wraz z rozbiórką i budową dwóch przepustów drogowych w km 0+108 oraz km 0+142.
  – Przebudowa Potoku Spytkowickiego - w km 1+174 do km 1+224 wg km potoku,
  realizowane w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: Rozbiórka i budowa mostu kolejowego w km 39.210 linii kolejowej nr 94, w ramach projektu: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”, na działkach nr 4868/3 i 4868/4 obr. Spytkowice, j. ewid. Spytkowice. - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Andrzej Szydło. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), którego reprezentuje Pan Michał Nieć, Firma Usługowo-Handlowa INSTALBUD (Golkowice 422, 30-698 Kraków) - złożony 30 lipca 2018 r., uzupełniony 31 sierpnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 110, na działkach nr 431/12 i 431/17 obr. 105, jedn. ewid. Podgórze, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 08.10.2018 r. decyzji Nr 46/BZ/2018 znak: WI-XI.7840.1.157.2018.EJ o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa polegająca na rozbiórce mostu MK-3 i budowie przepustu PK-3 w km 9,674 linii kolejowej nr 62 (położonego na działce nr: 174 obręb Szarkówka, gmina Charsznica, powiat miechowski). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 08.10.2018 r. decyzji Nr 45/BZ/2018 znak: WI-XI.7840.1.156.2018.EJ o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa polegająca na rozbiórce mostu MK-2 i budowie przepustu PK-2 w km 8,149 linii kolejowej nr 62 (położonego na działce nr: 43/20 obręb Miechów-Charsznica, gmina Charsznica, powiat miechowski). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Bochnia (ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia), którego reprezentuje Pan Marcin Zieliński, MBD Projekt Dariusz Augustyn (ul. Żabiniec 101/2, 31-215 Kraków) - złożony 25 października 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej na działce nr 23 obr. Gorzków, jedno. ewid. Bochnia–obszar wiejski w ramach zadania pn.: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Gorzków w gminie Bochnia. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony o wydaniu 02.10.2018 r. decyzji Nr 42/BZ/2018 znak: WI-XI.7840.1.132.2018.BK o udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 10.07.2018 r. złożony 11 lipca 2018 r. (uzupełniony 03.08.2018 r. oraz 13.09.2018 r.) przez pełnomocnika Pana Macieja Magierę w imieniu inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-374 Warszawa, inwestycji pn.: Przebudowa polegająca na rozbiórce i budowie mostu MK-10 w km 31,344 linii kolejowej nr 62 (położonej na działkach 88/3 obręb Gołaczewy i dz. nr. 855/3 obręb Chrząstowice, jednostka ewidencyjna Wolbrom G.). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 36/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.36.2018) z 5 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektów kubaturowych (trzech budynków dla potrzeb ochrony obiektu – „stróżówko-portierni) wraz z budową, rozbudową i przebudową instalacji zewnętrznych: elektrycznych i teletechnicznych, urządzeniami budowlanymi, niezbędną infrastrukturą drogową (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-jezdne), ogrodzeniem oraz elementami małej architektury na działce nr 234 i nr 235 obr. 0008 jedn. ewid. Śródmieście, Kraków przy ul. Rakowickiej - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Marcin Rudnik, Wasko-Projekt Sp. z o.o., sp. kom. (ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków) – złożony 27 lipca 2018 r., uzupełniony 31 sierpnia 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 01 października 2018 r. decyzji Nr 40/BZ/2018 znak: WI-XI.7840.1.128.2018.EJ o udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 10.07.2018 r. złożony 11 lipca 2018 r. (uzupełniony 03.08.2018 r. oraz 13.09.2018 r.) przez pełnomocnika Pana Macieja Magierę w imieniu inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-374 Warszawa, inwestycji pn.: Przebudowa polegająca na rozbiórce i budowie mostu MK-11 w km 33,739 linii kolejowej nr 62 (położonego na działce nr: 840 obręb Kolbark, gmina Klucze, powiat olkuski). (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach IV otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki IV otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 21 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 19 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 2 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 19 projektów na łączną kwotę 237 894 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

  1. wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach IV otwartego konkursu ofert w roku 2018; – załącznik nr 1
  2. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach IV otwartego konkursu ofert w roku 2018 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne– załącznik nr 2

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku i dostępnego na stronie internetowe

  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9502,ruszyl-senior-2018.html
  Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczne wzory sprawozdania z wykonania zadania publicznego dla Modułu I i Modułu II programu.


  Sprawozdania zostaną również opublikowane na koniec 2018 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Sprawozdanie będzie należało wypełnić, opatrzyć elektronicznym podpisem i przesłać do MUW w systemie CAS oraz z wykorzystaniem e-PUAP.

  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 207.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o IV otwartym konkursie ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach III otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki III otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Na realizację zadania objętego konkursem, w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 roku, Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w wysokości 40 000 zł. Do otwartego konkursu ofert wpłynęła 1 oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Krakowie, ul. Malborska 64 B, 30-646 Kraków.

  Dotację z budżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości 40 000 zł otrzyma Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Krakowie, ul. Malborska 64 B, 30-646 Kraków. Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Wsparcie dla Bezdomnych Kobiet na Malborskiej”.

  Dofinansowanie przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwi realizację na terenie województwa małopolskiego programu pomocy społecznej na rzecz minimum 50 kobiet bezdomnych, lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, wymagających wielostronnej pomocy, obejmującego co najmniej czasowy nocleg, pomoc doraźną w sytuacjach kryzysowych, w tym rzeczową i żywnościową, a także wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgniarskich, działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności i umożliwiające powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko psychologa i pracownika socjalnego w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  stanowisko psychologa (pobierz)
  stanowisko pracownika socjalnego (pobierz)
  klauzula informacyjna (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych określonych w „Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
  Informacja szczegółowa (pobierz)

 • „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2018”.

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017.697.j.t.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860) przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t. z późn. zm.), 13 lipca 2018 roku ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zwany dalej „Programem”.
  Informacja szczegółowa (pobierz)

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2018

  W Dniu Pracownika Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

  Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.).

  Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

  Zasady przyznawania nagród specjalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

  Wnioski o przyznanie nagrody, wg dostępnego na stronie wzoru, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w terminie do 31 lipca 2018 roku. Do wniosku należy dołączyć co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagród.

  Niniejsza informacja wraz z wnioskiem do pobrania znajduje się również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/rada-pomocy-spolecznej/

  Rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (pobierz)

  Wniosek o przyznanie nagrody 2018 (pobierz)

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 11 maja 2018 r. ogłosił kolejny uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. Jest to trzeci nabór programu na rok 2018 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich.

  Ofertę w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2018/

  W zakresie nie objętym ogłoszeniem o uzupełniającym naborze ofert, obowiązują postanowienia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku i dostępnego na stronach internetowych

  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9502,ruszyl-senior-2018.html

  Wojewoda Małopolski ogłosił wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu inwestycji, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1.

  Wzór programu inwestycyjnego (pobierz)
  harmonogram inwestycji (pobierz)

  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki II otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 24 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 16 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do dalszej oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 8 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 12 projektów na łączną kwotę 300 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

  1. dotacje dla podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2018; - załącznik nr 1
  2. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2018 – niedofinansowanych ze względu na ocenę merytoryczną; - załącznik nr 2
  3. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2018 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne - załącznik nr 3

 • W dniu 19 kwietnia 2018 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2018 dodatkowy nabór. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link:
  http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/364
  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/wyniki-dodatkowego-naboru-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2018/

  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 30 kwietnia 2018 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji.
  Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do Urzędu. Zgodnie z ustaleniami ww. Programu Wieloletniego, przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.

  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Polityka Surowcowa Państwa konsultowana w Szczecinie

  W Szczecinie 18 kwietnia eksperci i przedsiębiorcy będą dyskutować o polityce surowcowej. Spotkanie w Uniwersytecie Szczecińskim (Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych, ul. Adama Mickiewicza 16, godz. 10:30 – 16:00) odbędzie się w ramach cyklu regionalnych konferencji konsultacyjnych dotyczących rządowego projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Spotkanie w Szczecinie dotyczyć będzie IV filaru PSP: „Pozyskiwanie deficytowych surowców drogą importu i współpraca międzynarodowa”. Projekt PSP składa się z dziewięciu filarów.
  Komunikat prasowy(pobierz)
  Plakat(pobierz)
  Reklama(pobierz)
  Polityka Surowcowa Państwa (pobierz)
  Filar 4 ulotka(pobierz)

 • Wojewoda Małopolski dokonał oceny złożonych ofert w związku z ogłoszeniem o dodatkowym naborze w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

  Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

  Ze względów formalnych odrzucono jedną ofertę, zgłoszoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” ul. Krakowska 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój. Ofertę odrzucono, ponieważ zgodnie z dokumentem „Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020” (M.P. z 2016 r. poz. 1254) oraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert edycja w 2018 r., o dotację mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

  Ponadto Gmina Wierzchosławice wycofała złożoną ofertę.
  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-2018/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/
  BIP:
  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/
  oraz stronie Senior +
  http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/354

  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
  tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594.

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku i dostępnego na stronach internetowych https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9502,ruszyl-senior-2018.html
  oraz
  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/

  Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczne wzory:

  Jednocześnie informuję, że na terenie województwa małopolskiego obowiązuje wzór umowy o partnerstwo opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest zamieszczony poniżej:
  Ostateczny wzór formularza programu inwestycji został opublikowany uprzednio. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o II otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 23 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 18 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do dalszej oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 5 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 18 projektów na łączną kwotę 150 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, obejmującego pomoc doraźną w sytuacjach kryzysowych, w tym rzeczową i żywnościową oraz organizację okolicznościowych, jednorazowych spotkań integracyjnych zmierzających do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, w tym możliwe jest zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) dotacje dla podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2018;
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2018 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne.

  Załączniki:
  Zał 1 - Dotacje dla podmiotów uprawnionych
  Zał 2 - Wykaz wniosków - braki formalne

 • Dodatkowy nabór do programu „Opieka 75+”

  Zgodnie ze zmianą wprowadzoną do programu "Opieka 75+", zatwierdzoną przez Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską w dniu 5 marca 2018 r., o dofinansowanie w ramach Programu ubiegać się mogą gminy do 40 tys. (włącznie), które świadczą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi samodzielnie (liczba mieszkańców gminy oraz samodzielna realizacja usług objętych programem stanowią jedyne kryteria przystąpienia do niego).

  Istnieje też możliwość korekty zapotrzebowania przez gminy, które składały zapotrzebowanie w poprzedniej turze wnioskowania o dotację w ramach ww. Programu. Zapotrzebowanie należy złożyć do 30 marca 2018 r. za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (formularze DPS-III-120-AP/2018 oraz DPS-III-121-AP/2018)

  Szczegółowe informacje oraz wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) zawarte zostały w dokumencie Program „Opieka 75+” 2018.

  Dodatkowe informacje o programie „Opieka75+” można również znaleźć w aktualnościach na stronie internetowej MRPIPS:
  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9501,ponad-57-mln-na-rozwoj-uslug-opiekunczych-dla-seniorow.html
  oraz
  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9779,opieka-75-ruszyl-dodatkowy-nabor.html

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich.
  Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.
  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-2018/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/.
  BIP:
  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/
  oraz stronie Senior +
  http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/354
  W zakresie nie objętym ogłoszeniem o uzupełniającym naborze ofert, obowiązują postanowienia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku i dostępnego na stronach internetowych

  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9502,ruszyl-senior-2018.html
  oraz
  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu inwestycji, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1.
  wzór programu inwestycyjnego
  harmonogram inwestycji
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594.


 • Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

  Zachęcamy szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do składania wniosków o dotację na wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  Harmonogram składania wniosków na 2018 rok:
  - dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 kwietnia 2018 r.
  - organy prowadzące szkoły składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do wojewodów – do 30 kwietnia 2018 r.

  Szczegóły założeń, warunki udziału w Programie oraz obowiązujące wzory wniosków dostępne są w zakładce: „Aktywna tablica”.

 • W dniu 14 lutego 2018 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2018 r. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9733,wyniki-senior-2018.html
  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 24 lutego 2018 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji.

  Załączniki:


 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych geodetów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego wyłonionych na podstawie procedury określonej w Zarządzeniu Wojewody Małopolskiego z 30 maja 2017 r. nr poz. Rej. 210/17 w sprawie powoływania biegłych geodetów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Informacja w sprawie Konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2018 .

 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego.


ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj