Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze powołania członka Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Członek Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie (zwany dalej członkiem Rady Oddziału) wyłoniony zostanie spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 30 listopada 2016 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.140.2016.KS), na wniosek (uzupełniony 9 stycznia 2017 r.) złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Annę Tomaszewską, adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 3 - obiekty mostowe nad rzeką Wisłą (od km 1.750 do km 2.010 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74”, (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 30 listopada 2016 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.141.2016.KS), na wniosek (uzupełniony 9 stycznia 2017 r.) złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Annę Tomaszewską, adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 2 – szlak Kraków Główny do rzeki Wisły (od km 0.400 do km 1.750 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74”, (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 stycznia 2017 r. decyzji Nr 2/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.2.2016), na wniosek inwestora: Koleje Małopolskie Sp. z o.o., ul. Racławicka 56/416, 02-017 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Michała Siedleckiego, adres do korespondencji: ul. Gniewkowska 1, dla inwestycji pn.:Budowa zaplecza techniczno-montażowego dla taboru pasażerskiego Kolei Małopolskich na stacji Kraków Towarowy na działkach nr 242/24, 242/4, 242/20, 242/17, obr. 45, j. ewid. Kraków-Krowodrza, (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina, działającego przez pełnomocnika: Pana Stanisława Kowalówkę, ul. Pod Lasem 59, 32-070 Czernichów (wniosek z 19 grudnia 2016 r., uzupełniony 11 stycznia 2017 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej PE 110 na działce nr 24/4 i 24/9 obr. Radziszów, jedn. ewid. Skawina (teren zamknięty), w ramach zadania pn.: „Budowa rurociągu tłocznego PE 110 z pompowni PS3 do kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Skawinie”. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 30 listopada 2016 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.142.2016.BC), na wniosek (uzupełniony 9 stycznia 2017 r.) złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Annę Tomaszewską, adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 1 – od początku projektu do wiaduktu nad ul. Lubicz (od km 66.717 LK133 do km 0.400 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67,200 do km 70,799 linii nr 133 i od km 0,000 do 16,000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74, (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 1/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2016) z 16 stycznia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku treningowo-szkoleniowego wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, przyłącza elektrycznego, budowy podziemnego zbiornika gazu wraz z przyłączem gazu do budynku, przebudowy układu komunikacji wewnętrznej w kompleksie wojskowym 16bpd (Szesnasta Brygada Powietrzno-Desantowa) w Krakowie, na działce nr 1/2 obr. 34, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków- na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (30-901 Kraków, ul. Mogilska 85), działającego przez pełnomocnika - Pana Andrzeja Wrankę (adres do korespondencji: CZEGEKO Sp. z o.o., ul. Długa 56/1, 31-147 Kraków) z 8 listopada 2016 r., uzupełniony 22 listopada 2016 r. (pobierz)

 • „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (30-901 Kraków, ul. Mogilska 85), działającego przez pełnomocnika: Pana Piotra Urbańskiego, adres do korespondencji: ul. Złota 20, 80-297 Banino (wniosek z 24 listopada 2016 r., uzupełniony 21 grudnia 2016 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, budowa dróg wewnętrznych, budowa rowów, budowa przepompowni wód deszczowych, budowa przyłącza elektrycznego, na dz. nr 314/5 i nr 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki, w ramach zadania pn.: „Remont dróg wewnętrznych w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu”. (pobierz)

 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o IV otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku”. (pobierz) • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku.

  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2017 r. realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

  Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub składają ofertę osobiście w powyższym terminie.

  Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie. • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach III otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz)

 • Program „Maluch plus” 2017

 • W związku z przeprowadzonym naborem w ramach modułu 2 oraz modułu 3 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017, pozytywną ocenę pod względem formalnym w ramach modułu 2, otrzymało 176 ofert, w tym:

  • 16 ofert złożonych przez podmioty gminne,

  • 160 ofert złożonych przez podmioty niegminne.

  • 2 oferty złożone przez podmioty niegminne, zostały odrzucone.

  Moduł 2, podmioty niegminne - Wykaz ofert odrzuconych

  W ramach modułu 3 pozytywną ocenę pod względem formalnym otrzymały wszystkie oferty.

 • Dofinansowanie na działalność żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych dla dzieci do 3 roku życia można uzyskać w ramach programu „MALUCH plus” 2017. Wnioski mogą składać gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy a także uczelnie. Na realizację programu w całej Polsce przeznaczono 151 mln złotych.

  Program będzie realizowany w czterech modułach:

  • MODUŁ 1 - skierowany jest do gmin i dotyczy utworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki.
  • MODUŁ 2 – skierowany jest do:
   • gmin- środki zostaną przeznaczone na utrzymanie już istniejących instytucji opieki utworzonych w ramach poprzednich edycji Programu MALUCH,
   • podmiotów niegminnych – środki przeznaczone na dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucji opieki polegające na pomniejszeniu opłaty ponoszonej przez rodziców,
  • MODUŁ 3 - skierowany jest do uczelniwyższych oraz podmiotów współpracujących z uczelniami – środki w ramach modułu mogą być przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki,
  • NOWOŚĆ!MODUŁ 4 – skierowany jest do podmiotów niegminnych i dotyczyutworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki.

  Oferty należy składać zgodnie z pkt 8 Programu „MALUCH plus”2017:
  - w formie papierowejw siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  lub
  - w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP
  ! DECYDUJE DATA WPŁYWU DO MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE (pkt 8.2.8 Programu)

  Moduł Dla kogo Termin Wymagane dokumenty
  1 dla gmin 16 grudnia 2016 r. 1. oferta – załącznik 1 do Programu,
  2. program inwestycyjny,
  3. kalkulacja kosztów,
  4. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.
  2 dla gmin 9 grudnia 2016 r. 1. oferta - załącznik 2a do Programu
  2 dla podmiotów niegminnych 9 grudnia 2016 r. 1. oferta – załącznik 2b do Programu,
  Zgodnie z objaśnieniami zamieszczonymi w załączniku 2b:
  - w przypadku wnioskowania o większą liczbę dzieci niż wynika to z odpowiedniego rejestru/wykazu należy dołączyć do oferty wyliczenie zawierające liczbę dzieci w poszczególnych miesiącach wraz z uzasadnieniem,
  - w przypadku instytucji dwuzmianowych należy uwzględnić przewidywaną liczbę dzieci na obie zmiany i odnotować ten fakt w ofercie.
  2. potwierdzenie wpisu do rejestru żłobków, klubów dziecięcych lub wykazu dziennego opiekuna ze wskazana liczbą zarejestrowanych dzieci, w przypadku braku wskazanej liczby dzieci na dokumencie należy dopisać liczbę i dokument podpisać,
  3. potwierdzenie prowadzonej działalności (aktualny wyciąg - z bieżącego miesiąca z GUS, CEIDG, KRS),
  4. podmioty współpracujące z uczelnią - umowa lub porozumienie z uczelnią.
  3 dla uczelni i współpracujących podmiotów 9 grudnia 2016 r. 1. oferta - załącznik 3 do Programu,
  2. kalkulacja kosztów,
  3. umowa lub porozumienie między uczelnią a podmiotem współpracującym,
  4. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.
  4 dla podmiotów niegminnych 9 grudnia 2016 r. 1. oferta - załącznik 4 do Programu,
  2. kalkulacja kosztów,
  3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.

  Ogłoszenie o konkursie,treść programu oraz formularze ofertzostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/ogloszenie-o-konkursie/
  Informacji dotyczących Programu „MALUCH plus” 2017 udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pod numerem telefonu 12 39 21 179.

 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz) • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Konkurs ofert w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła
  Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wszelkie szczegóły konkursu oraz informacje o Programie dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dedykowanej zakładce „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Wyniki konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” moduł 1 i moduł 3

  MODUŁ 1 :
  Oferty zakwalifikowane, moduł 1(pobierz)

  Beneficjenci modułu 1 otrzymali dofinansowanie w wysokości 61,22 % wnioskowanej dotacji.
  Beneficjenci zobowiązani są dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do 7 marca 2016 oświadczenia o przyjęciu dotacji wg wzoru:
  M1, Oświadczenie o przyjęciu dotacji(pobierz)
  M1, Oświadczenie o rezygnacji z przyjęcia dotacji(pobierz)


  MODUŁ 3 :
  Oferty zakwalifikowane, moduł 3(pobierz)

  Beneficjenci modułu 3 zobowiązani są dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do 9 marca 2016 oświadczenia o przyjęciu dotacji wg wzoru:
  M3, Oświadczenie o przyjęciu dotacji (pobierz)
  M3, Oświadczenie o rezygnacji z przyjęcia dotacji (pobierz)

  Oferty odrzucone, moduł 3 (pobierz)

  Zgodnie z zapisami Programu Maluch, w sytuacji, gdy beneficjent nie złoży oświadczenia o przyjęciu dotacji w ww. terminie, wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu beneficjenta z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot powinien rezygnację w formie pisemnej niezwłocznie przesłać lub złożyć osobiście w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

 • Wyniki konkursu "MALUCH – edycja 2016” moduł 2 ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

  W otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” moduł 2 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakwalifikował do dofinansowania z terenu województwa małopolskiego 202 instytucje opieki nad małymi dziećmi, w których zaoferowano opiekę nad 4 577 dziećmi.

  Wysokość dotacji:
  1. przeznaczona na obniżkę miesięcznej opłaty rodziców za 1 dziecko objęte opieką dla podmiotów niegminnych, wynosi maksymalnie 200 zł,
  2. przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem Programu MALUCH, wynosi maksymalnie 200 zł.

  Wyniki konkursu Maluch-edycja 2016, moduł 2 GMINY

  Wyniki konkursu Maluch-edycja 2016, moduł 2 PODMIOTY NIEGMINNE

  Beneficjenci modułu 2 zobowiązani są dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do 15 lutego 2016 oświadczenia o przyjęciu dotacji wg wzoru:

  M2, oświadczenie o przyjęciu dotacji – gminy

  M2, rezygnacja – gminy

  M2, oświadczenie o przyjęciu dotacji – podmioty niegminne

  M2, rezygnacja – podmioty niegminne

  Zgodnie z zapisami Programu Maluch, w sytuacji, gdy beneficjent nie złoży oświadczenia o przyjęciu dotacji w ww. terminie, wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu beneficjenta z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot powinien złożyć niezwłocznie rezygnację do urzędu wojewódzkiego w formie pisemnej.

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 17 grudnia 2015 roku ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH – edycja 2016” :

  WZORY UMÓW, Program MALUCH –edycja 2016

  M3, załączniki do umowy
  M3 wzór umowy (uczelnie podmioty współpracujące)
  M3 weksel - załącznik nr 8
  M3 poręczenie - załącznik nr 8
  M1, załączniki do umowy
  M1, program inwestycyjny
  M1 wzór umowy - gminy (tworzenie miesjc opieki)

  MODUŁ 2 – GMINY

  M2, wzór umowy – gminy
  M2, załączniki do umowy, gminy

  MODUŁ 2 – PODMIOTY NIEGMINNE

  M2, wzór umowy – podmioty niegminne
  M2, załączniki do umowy
  M2, załącznik nr 4 do umowy
  M2, załącznik nr 5 do umowy – WEKSEL z AWALEM
  M2, załącznik nr 5 do umowy - PORĘCZENIE


  www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016

  Na Program przeznaczono w 2016 roku kwotę 151 000 000 zł.

  O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  Program „MALUCH” realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów:

  Moduł 1:

  - dla gmin: utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania.

  Załącznik nr 1 do pobrania: oferta konkursowa „ MALUCH –edycja 2016” (moduł 1 - dla gmin)

  Kalkulacja kosztów (moduł 1 - dla gmin)
  Program inwestycyjny (moduł 1 - dla gmin)

  Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 lub 3.

  Moduł 2:

  Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych

  Podmioty prywatne, wymagane zabezpieczenie umowy:

  wzór zabezpieczenia umowy – weksel (z awalem)
  wzór zabezpieczenia umowy - poręczenie

  - dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH”.

  Załącznik nr 2a do pobrania: oferta konkursowa „ MALUCH –edycja 2016” (moduł 2 - dla gmin)

  - dla podmiotów niegminnych : zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Załącznik nr 2b do pobrania: oferta konkursowa „ MALUCH –edycja 2016” (moduł 2 - dla podmiotów niegminnych) –

  Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, wpisu do rejestru żłobków/klubów dziecięcych/wykaz dziennego opiekuna

  W przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią.


  Na moduł 2 przeznacza się 80 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3.

  Moduł 3:

  - dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

  Załącznik nr 3 do pobrania: oferta konkursowa „ MALUCH –edycja 2016” (moduł 3)

  Kalkulacja kosztów (moduł 3)

  W przypadku składania oferty przez podmioty współpracujące, należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią

  Na moduł 3 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.

  Podmioty uprawnione do udziału w konkursie zobowiązane są do składania ofert w formie:
  - pisemnej, na adres:

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków

  oraz

  - elektronicznej, na adres e-mail:
  maluch@malopolska.uw.gov.pl

  lub

  - za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka) w następujących terminach:

  Termin składania ofert:

  moduł 1 – do dnia 1 lutego 2016 r.;
  moduł 2 – do dnia 12 stycznia 2016 r.;
  moduł 3 – do dnia 1 lutego 2016 r.

  DECYDUJE DATA WPŁYWU DO MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE (pkt. 5.9. Programu)


  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

  1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: www.zlobki.mpips.gov.pl/
  2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

  w terminie:

  dla modułu 1 – do dnia 24 lutego 2016 r., z podziałem na gminy;
  dla modułu 2 – do dnia 1 lutego 2016 r., z podziałem dotacji zbiorczej dla województw;
  dla modułu 3 – do dnia 24 lutego 2016 r. z podziałem dotacji zbiorczej dla województw,

  Wyniki konkursu z podziałem dotacji na poszczególnych beneficjentów programu z uwzględnieniem liczby miejsc oraz okresu realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

  w terminie:

  dla modułu 2 – do dnia 3 lutego 2016 r.
  dla modułu 3 - do dnia 26 lutego 2016 r.

  Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

  – przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
  – przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.

  Dodatkowych informacji dotyczących Programu MALUCH-edycja 2016 udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pod numerem telefonu 12 39 21 179.

wstecz    do góry     drukuj