Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych


Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych na obszarze Polski w trakcie epidemii SARS-CoV-2


Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie wznawia działalność od 15 czerwca 2020 r.

Tym samym od tej daty prowadzone będą przez tut. Komisję posiedzenia jawne we wniesionych do niej sprawach. Uczestnicy postępowań, które zostały odwołane w okresie związanym z epidemią COVID-19, zostaną pisemnie poinformowani o nowych terminach posiedzeń.

Jednocześnie, niezależnie od powyższego, w dalszym ciągu możliwy jest kontakt z biurem Komisji drogą:
 • telefoniczną pod numerem (12) 448-10-21, (12) 448-10-22 lub (12) 392-12-18.
 • mailową na adres: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl
 • korespondencyjną - wnioski można składać na adres:
  Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie
  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  proszę na kopercie dopisać „zdarzenia medyczne”
Wznowienie działalności Komisji związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwanej Tarcza 3). W rezultacie bowiem wejścia w życie tej ustawy, terminy procesowe określone w rozdziale 13a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 849), tj. w ustawie regulującej funkcjonowanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, rozpoczynają bieg albo biegną dalej od 24 maja 2020 r. Tym samym od tej daty wojewódzkie komisje mogą przeprowadzać posiedzenia jawne, a w konsekwencji prowadzić (kontynuować) sprawy. Potwierdza to stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta.

Jednocześnie, ponownie informuje się, że na czas trwania stanu epidemii NIE ULEGŁY natomiast zawieszeniu terminy związane ze złożeniem wniosku do wojewódzkiej komisji, a określone w art. 67c ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z jego brzmieniem, cyt. „Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta”. Czas trwania stanu epidemii nie wstrzymał biegu tych terminów, o których mowa w art. 67c ust. 2 cyt. ustawy.wstecz    do góry     drukuj