Przeciwdziałanie handlowi ludźmi


Zgodnie z art. 22 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ) (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.1508) do zadań Wojewody, należy koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi.

Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi ludźmi funkcjonuje na mocy Zarządzenia (nr poz. Rej. 75a/17) Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2017 roku, zmienionego Zarządzeniem (nr poz. Rej 328/17) Wojewody Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. W latach 2015 – 2016 Zespół funkcjonował na mocy Zarządzenia Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 26 stycznia 2015 roku.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Jacek Kowalczyk – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 2. Magdalena Rajska – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 3. Katarzyna Łach – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 4. Elżbieta Radzikowska – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 5. Katarzyna Nowak – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 6. Monika Matyjewicz – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wydział Kryminalny.
 7. Robert Bretner – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wydział Prewencji.
 8. Marek Modrzejewski – Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie.
 9. Katarzyna Płończyk – Prokuratura Okręgowa w Krakowie.
 10. Paweł Grabarek – Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.
 11. Katarzyna Ziemba-Wątroba – Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.
 12. Paweł Zaborski – Straż Miejska Miasta Krakowa.
 13. Ewa Federyga – Straż Miejska Miasta Krakowa.
 14. Katarzyna Przybysławska – Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie.
 15. Joanna Kulińska – Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Parkowa w Krakowie.
 16. Piotr Kolocha – Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Parkowa w Krakowie.
 17. Łukasz Obrał – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
 18. Ewa Skoczyńska – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
 19. Sylwia Michalec-Jękot – Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.
 20. Alina Ulman – Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.
 21. Justyna Mańka – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 22. Ewa Kowar-Pogon – Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 23. Danuta Noszka-Leśniewska – Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS/Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie.
 24. Paweł Golonka – ekspert.

Celem Zespołu jest stworzenie platformy wymiany informacji dotyczących przeciwdziałania handlowi ludźmi na terenie województwa małopolskiego, usprawnienie organizacji działalności prewencyjnej, wsparcia i reintegracji ofiar handlu ludźmi oraz pobudzanie aktywności lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych w tym zakresie na terenie województwa.

Obowiazek monitorowania aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi spoczywa na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, które uruchomiło serwis informacyjno-edukacyjny, poświęcony problematyce handlu ludźmi: www.handelludzmi.eu. Na portalu udostępniona została obszerna baza wiedzy, w tym obowiązujące akty prawne, statystyki, artykuły, publikacje, ciekawostki, sondy, materiały informacyjne i multimedialne. Za pośrednictwem specjalnego formularza strona umożliwia zgłoszenie przypadków naruszenia prawa każdej zainteresowanej osobie. Strona posiada również swój odpowiednik na portalu społecznościowym: www.facebook.com/handelludzmi

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim działania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi realizują pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pod nr tel. (12) 39 21 560, e-mail: klac@malopolska.uw.gov.pl

Polskie przepisy prawne:

wstecz    do góry     drukuj