Komunikaty


 • Nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

  19 września 2019 r. Pani Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podpisała Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację tego Programu przeznacza się w tym roku kwotę 30 mln zł, a w przyszłym - 50 mln zł.

  W związku z powyższym, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

  Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta, m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

  O środki na realizację usług asystenta w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji zadania. Gminy/Powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody (zał. 1 do Programu) do 22 października br. Po tym terminie wojewoda sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z Programu, wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu.

  Szczegóły dotyczące programu w załącznikach i na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020"
  oraz
  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=932"

  Pliki do pobrania:
  Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020
  Zał. 1 Wniosek gminy powiatu na środki finansowe
  Zał. 4 Sprawozdanie gminy/powiatu z realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Zał. 6 Wzór oświadczenia o przyjęciu środków finansowych z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Zał. 7 Karta zgłoszenie do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Zał. 8 Karta rozliczenia usług

 • Nabór projektów do Konkursu „Projekt socjalny dla rodziny”

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza ogólnopolski konkurs dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej pn. Projekt socjalny dla rodziny. Konkurs będzie przeprowadzony w ramach projektu Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania, realizowanego w Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem Konkursu jest wyłonienie zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej projektów socjalnych, w których działania były ukierunkowane na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

  Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty zrealizowane w latach 2016-2017 i rozliczone nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Projekty socjalne na Konkurs mogą być zrealizowane przez pracowników socjalnych indywidualnie lub zespołowo. Zespoły projektowe mogą liczyć maksymalnie trzy osoby. Realizatorzy najwyżej ocenionych projektów socjalnych zostaną nagrodzeni, a projekty zostaną zaprezentowane przez autorów na zorganizowanej przez Ministerstwo uroczystości połączonej z seminarium w październiku 2019 roku.

  Projekty na Konkurs należy przesyłać za pośrednictwem dyrektora/kierownika ośrodka, w którym realizowany był projekt, do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs – projekt socjalny dla rodzin” oraz drogą elektroniczną na adres wp@malopolska.uw.gov.pl w terminie do 15 sierpnia 2019 roku.
  Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenie/a wskazane w załączniku Nr 3 do Regulaminu Konkursu.

  Szczegóły konkursu dostępne również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-projekt-socjalny-dla-rodziny"

  Osoba do kontaktu w Wydziale Polityki Społecznej MUW w Krakowie: Agnieszka Rafalska tel. 12 39 21 948

  Pliki do pobrania:
  Regulamin Konkursu pn. „Projekt socjalny dla rodziny”
  Formularz zgłoszeniowy do konkursu
  Oświadczenie wskazane w załączniku Nr 3 do Regulaminu Konkursu
  Formularz oceny projektu

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

  31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł.

  W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

  Program jest skierowany do Gmin i Powiatów, które w jego ramach utworzą i zapewnią funkcjonowanie ośrodka wsparcia pn. „Centrum opiekuńczo – mieszkalne”. Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w warunkach zapewniających samodzielny i niezależny pobyt/zamieszkiwanie, opiekę oraz rehabilitację tych osób.

  Odbiorcami wsparcia są osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 1009 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) wymagające zapewnienia szczególnego, kompleksowego wsparcia oraz odpowiedniego wyposażenia placówek pobytu.

  Gminy i Powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody (zał. 1 do Programu) od 1 sierpnia 2019 r. W przypadku wniosków na inwestycje, wraz z wnioskami na środki finansowe SFWON do Wojewody należy złożyć Załącznik nr 7.

  Z uwagi na obszerność wątków dotyczących spełniania wymogów określonych Programem, przed złożeniem wniosku proponujemy Państwu skorzystanie z konsultacji merytorycznej. Szczegóły dotyczące programu, wraz z załącznikami dostępne także na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,920,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

  Pliki do pobrania:
  Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Ogłoszenie o naborze wniosków COM
  Zał.1 Wniosek na środki finansowe dla gmin powiatów
  Zał. do umowy harmonogram przekazania środków Wojewoda Gmina
  Zał.6 Oświadczenie moduły
  Zał.7 Zgłoszenie zadania inwestycyjnego
  Zał.4 Sprawozdanie dla gmin powiatów

 • Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  W ramach ogłoszonego programu w województwie małopolskim minister zatwierdził wnioski złożone przez 22 gminy i 6 powiatów, w ramach których przyznano środki w wysokości 987 477,50 zł, w tym:

  Na realizację Modułu I. - 632 232,00 zł
  Na realizację Modułu II. – 98 784,00 zł
  Na realizację Modułu III. – 247 104,00 zł
  Na obsługę programu - 9 357,50 zł

  Wyniki naboru opublikowano na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,913,wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019-finansowanego-z-solidarnosciowego-funduszu-wsparcia-osob-niepelnosprawnych

  Zgodnie z wymogami Programu, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru gmina/powiat obowiązana/y jest złożyć Wojewodzie oświadczenie o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków finansowych przyznanych w ramach Programu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do Programu, a także przekazać informację o numerze rachunku bankowego utworzonego na potrzeby Programu.

  Pliki do pobrania:
  1. Wyniki naboru wniosków do Programu w woj. małopolskim
  2. Zał. nr 7 – oświadczenie o przyjęciu środków


 • Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  W ramach ogłoszonego programu w województwie małopolskim minister zatwierdził wnioski złożone przez 9 gmin, w ramach których przyznano środki w wysokości 346 074 zł, w tym 313 048 zł na usługi opiekuńcze i 33 026 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

  Wyniki opublikowano na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,910,wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019-finansowanego-z-solidarnosciowego-funduszu-wsparcia-osob-niepelnosprawnych


  Zgodnie z wymogami Programu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru gmina obowiązana jest złożyć Wojewodzie oświadczenie o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków finansowych przyznanych w ramach Programu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do Programu, a także przekazać informację o numerze rachunku bankowego utworzonego na potrzeby Programu.

  Pliki do pobrania:
  Wyniki naboru wniosków do Programu w woj. małopolskim
  Zał. nr 6 – oświadczenie o przyjęciu środków

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2019

  W Dniu Pracownika Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

  Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.).

  Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

  Zasady przyznawania nagród specjalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

  Wnioski o przyznanie nagrody, wg dostępnego na stronie wzoru, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w terminie do 31 lipca 2019 roku.

  Do wniosku należy dołączyć co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagród.

  Niniejsza informacja, wraz z wnioskiem do pobrania, znajduje się również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-pomocy-spolecznej

  Załączniki:
  Rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej
  Wniosek o przyznanie nagrody 2019

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

  W dniu 2 kwietnia 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

  W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

  Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

  Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
     a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
     b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

  Gminy i Powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

  Szczegóły dotyczące programu wraz z załącznikami, na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,891,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

  Pliki do pobrania:
  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
  Zał. 1A wniosek – pobyt dzienny
  Zał. 1B wniosek – pobyt całodobowy
  Zał.1C wniosek – specjalistyczne poradnictwo

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

  W dniu 28 lutego 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 60 mln zł.
  W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

  Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50 % kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi gminom zwiększenie godzin usług opiekuńczych.

  Wnioski składać można w terminie do 29 marca 2019 r.

  Wniosek – usługi opiekuńcze – narzędzie do wypełniania
  Wniosek – specjalistyczne usługi opiekuńcze – narzędzie do wypełniania
  Objaśnienia do wniosku

  Szczegóły dotyczące programu oraz załączniki są dostępne pod linkiem:
  https://bip.malopolska.pl/muw,a,1571959,solidarnosciowy-fundusz-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-nabory-wnioskow.html
 • Wykaz złożonych ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, edycja 2019.
  Wykaz

 • OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

  w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność.
  Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

  W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi:
  MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
  MODUŁ II: AKTYWIZACJA
  Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;
  MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
  MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

  Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2019

  Organizacje pozarządowe powinny przesłać swoje oferty (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce realizacji zadania, w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Oferty konkursowe składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed 1 marca 2019 r. należy składać na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

  Niedopuszczalne jest nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

  Szczegóły konkursu w załącznikach:

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Program pomocy osobom bezdomnym, Edycja 2019
  Zał.1 – oświadczenie (charakter prowadzonej placówki)
  Zał. 2 – oświadczenie (tytuł prawny do nieruchomości)
  Zał.3 – oświadczenie (sposób użytkowania placówki)


 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r.

  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2019 r. projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r., który to zastępuje Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.


  Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności” (liczy się data stempla pocztowego) swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub składają ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.

  W załączeniu:
  Treść ogłoszenia
  Oświadczenie do ogłoszenia Od zależności ku samodzielności

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2018

  W Dniu Pracownika Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

  Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.).

  Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

  Zasady przyznawania nagród specjalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

  Wnioski o przyznanie nagrody, wg dostępnego na stronie wzoru, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w terminie do 31 lipca 2018 roku. Do wniosku należy dołączyć co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagród.

  Niniejsza informacja wraz z wnioskiem do pobrania znajduje się również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/rada-pomocy-spolecznej/

  Rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (pobierz)

  Wniosek o przyznanie nagrody 2018 (pobierz)wstecz    do góry     drukuj