INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

  Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się, aby interesanci Urzędu wcześniej uzgadniali – telefonicznie lub mailowo – konkretny termin (datę i godzinę) wizyty i kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych wydziałów.

  W sprawach:
  • dotyczących działalności Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie – strony postępowań mają prawo wglądu w akta spraw w siedzibie Komisji, ul. Ujastek 7, Budynek „Budimex”, 31-752 Kraków, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerami tel. 12 448-10-21 lub 12 448-10-22;
  • dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych i udostępniania akt;
  • dotyczących udostępniania do wglądu Dzienników Urzędowych:
  bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

  • Interesant zgłasza się do Punktu Obsługi Klienta, który telefonicznie zawiadamia wskazanego pracownika o przybyciu interesanta.
  • Pracownik zgłasza się do Punktu Obsługi Klienta i w zależności od potrzeb załatwia sprawę na miejscu lub wraz z interesantem przechodzi do pomieszczeń Wydziału.
  • Po załatwieniu sprawy pracownik wydziału odprowadza interesanta do wyjścia z Urzędu.
  • Obowiązuje wchodzenie pojedynczo oraz zachowanie odpowiedniej odległości zarówno od pracownika, jak i pozostałych osób przebywających w pomieszczeniu.
 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących postępowań prowadzonych przez Wydział Prawny i Nadzoru przejętych z Wydziału Infrastruktury:
  • w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie (ul. Ujastek 7, Budynek „Budimex”, 31-752 Kraków)
   • informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu, a mianowicie www.malopolska.uw.gov.pl po lewej stronie znajduje się zakładka „Zdrowie”, a dalej po jej rozwinięciu zakładka „Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”,
   • zachęcamy do korzystania z formularza elektronicznego wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, który jest do pobrania w wersji „pdf”, jak i „doc” pod adresem: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=woj_komisja_ds_zdarzen_med
   • Informacja e-mail: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 448-10-21 lub 12 448-10-22, a także 12 392-12-17.

  • w sprawach z zakresu nadzoru prawnego nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego:
wstecz    do góry     drukuj