Konkurs na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie
2016-01-26
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wojewoda Małopolski ogłasza konkurs na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego;
3) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.
2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i działania kuratorium oświaty;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
5) aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kuratora oświaty.
3. Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z miejsc pracy z ostatnich 7 lat.
4. W przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.
5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS", w terminie 17 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków


Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Małopolskiego.
O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wojewoda Małopolski
urzad 022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj