PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY - KONFERENCJA
2013-09-09
W poniedziałek, 9 września w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się konferencja „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć”.

Podczas konferencji zaprezentowano diagnozę problemu przemocy w rodzinie na terenie województwa oraz przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania systemowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy i pracy z osobami stosującymi przemoc. Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Małgorzata Marcińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawiły działania rządu w zakresie przeciwdziałania przemocy. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa dotycząca problemów w realizacji działań przeciwdziałających przemocy w rodzinie w aktualnych rozwiązaniach systemowych i wskazań do modyfikacji systemu, w tym ewentualnych zmian przepisów prawa.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali Posłowie na Sejm RP – członkowie Komisji: Polityki Społecznej i Rodziny; Zdrowia; Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przedstawiciele administracji publicznej, a także instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zainteresowanych tworzeniem skutecznych działań w tym zakresie.

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 – 10.30 Otwarcie Konferencji:

10.30 – 11.15 Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w województwie małopolskim
- Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Działania interwencyjne Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – analiza danych za lata 2010-2012”
- Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – „Systemowe działania Wojewody Małopolskiego podnoszące dostępność i skuteczność pomocy osobom dotkniętym przemocą”
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Postrzeganie zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć – na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych”.

11.15 – 12.00 Dyskusja panelowa „Jak zapobiegać przemocy”
- Jerzy Marcinek, zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – „Działania gminnego zespołu interdyscyplinarnego – współdziałania lokalnych podmiotów”
- Joanna Dyrcz, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej – „Siła powiatu” – rola instytucji powiatowych we wspomaganiu lokalnych systemów interwencyjnych”
- Sylwia Michalec-Jękot, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach oraz Bożena Piwowarska – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Rodziny „Więź” – „Udział organizacji pozarządowych i środków pozabudżetowych w poszerzaniu lokalnych działań”

12.30 – 14.00 Dyskusja panelowa nt. funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych „Najważniejsze wyzwania, problemy, propozycje modyfikacji działań systemowych i prawnych”

- Katarzyna Wojtanowicz – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
- Dr Magdalena Lubińska-Bogacka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
- Czesław Baraniecki – Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
- Beata Zadumińska – Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
- Danuta Noszka-Leśniewska – Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - Ośrodek Pomocy dla Osób Poszkodowanych Przestępstwem

Moderatorzy:
Iwona A. Wiśniewska – dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie
Jerzy Szczepaniec – specjalista i certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

14.00 – 14.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
- Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
- Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Konferencja  Przeciwdzialanie przemocy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj