NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
2012-11-29
We wtorek 27 listopada 2012 r. Rada Ministrów wprowadziła zmiany do Uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”.

Uchwalono zmiany polegające na zmniejszeniu o połowę puli środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu (dla województwa małopolskiego przypadnie ostatecznie kwota 35 730 000,00 zł). JST będą mogły otrzymać dotację w wysokości 50 % wartości zadania, nie więcej jednak niż 3 000 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami Wojewoda Małopolski ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r. Nabór uzupełniający trwa 21 dni od dnia jego ogłoszenia tj. do 19 grudnia 2012 r.

Złożony w podstawowym naborze wniosek o dofinansowanie zadania w 2013 r. może zostać zmieniony w drodze aneksu, w zakresie kwot wnioskowanej dotacji i wkładu własnego oraz ich udziałów w kosztach realizacji zadania. Wnioskodawca zgłasza aneks w czasie trwania uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r.

Po zakończeniu uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r., Komisja powołana przez Wojewodę ustali wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków.

Wnioskodawca, który zgłosił wniosek w ramach uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r, może wnieść zastrzeżenie do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków, w terminie 10 dni od dnia jej ogłoszenia.


Harmonogram Naboru wniosków na 2013 r.:

Do 19 grudnia 2012 r. – nabór uzupełniający wniosków
Do 4 stycznia 2013 r. – publikacja wstępnej uzupełnionej listy rankingowej
10 dni od publikacji wstępnej uzupełnionej listy rankingowej – możliwość wnoszenia zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej
Do 15 stycznia 2013 r. – Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych (zawierających wyniki rozpatrzenia zastrzeżeń z podstawowego naboru oraz naboru uzupełniającego) i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra.

Uchwała RM zmieniająca zasady Programu

Rozporządzenie RM zmieniające zasady finansowania w ramach Programu

Akt zatwierdzenia zmian

Aneks do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania aneksu

Zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku

Aneks do instrukcji oceny wniosków

Remont drogi
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj