ABOLICJA DLA CUDZOZIEMCÓW
2011-11-22
Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie, od 1 stycznia 2012 roku będą mogli skorzystać z abolicji. Aby zalegalizować pobyt będą musieli wystąpić z wnioskiem do wojewody. Termin składania wniosków upływa 2 lipca 2012.

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – tzw. ustawa abolicyjna. Na jej podstawie cudzoziemcy, którzy przebywają w naszym kraju nielegalnie, będą mogli ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony.

Aby ubiegać się o takie zezwolenie, należy złożyć wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wnioski można składać przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia 2012 roku.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie udzielane na dwa lata. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł pracować w naszym kraju bez zezwolenia na podstawie umowy o pracę.

W Małopolsce w roku 2010 złożono 2851 wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca, 215 wniosków o wydanie zezwolenia na osiedlenie i 73 wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta.
Poprzednia akcja abolicyjna miała miejsce w 2007 roku. W Małopolsce złożono wtedy 98 wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Na cudzoziemcach ciążył wtedy obowiązek bardzo szczegółowego udokumentowania spełniania warunków abolicji.

Abolicja 2012 umożliwia zalegalizowanie pobytu:
- cudzoziemcom, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r., a których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny. Nieprzerwanie, czyli gdy żadna z przerw w pobycie cudzoziemca w Polsce nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych warunkach lub była spowodowana leczeniem;

- cudzoziemcom, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;

- cudzoziemcom, wobec których postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku było w trakcie 1 stycznia 2010 r.

Cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na zamieszkanie w trybie ustawy abolicyjnej jeśli:

- nie będzie spełniał wymogów do udzielenia tego zezwolenia;
- jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane tam przez inne państwo obszaru Schengen;
- w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia złożył wniosek lub przedstawił dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
- w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu jako autentycznego;
- jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
- jeżeli jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały tam umieszczone na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Wnioski o udzielenie zezwolenia w ramach abolicji można składać osobiście w siedzibie Oddziału do Spraw Cudzoziemców: Kraków, ul. Przy Rondzie 6 (parter, sala obsługi cudzoziemców) w godzinach: poniedziałek 9 -17, wtorek – piątek 8 -15
Dokumenty można tez przesyłać pocztą na adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Basztowa 22 31-156 Kraków

Abolicja – telefon informacyjny

Informacje na temat abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie:
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie:
Telefon (22) 60175 25
Czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.15 do 16.15. W środy telefon czynny będzie w godzinach 15.00-20.00.
Informacje udzielane są w językach polskim, angielskim, rosyjskim, wietnamskim.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie:
Telefon: (12) 422 09 13, (12) 39 21 802
Punkt informacyjny: Oddział do Spraw Cudzoziemców, Kraków, ul. Przy Rondzie 6 (parter, sala obsługi cudzoziemców)
Czynne w godzinach: poniedziałek 9 -17, wtorek – piątek 8 -15.30.
Informacje udzielane są w języku polskim i angielskim.

Więcej o ustawie abolicyjnej:
czytaj

czytaj
abolicja logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj