STYPENDIA DLA STUDENTÓW POCHODZENIA ROMSKIEGO
2010-10-06
Zachęcamy studentów pochodzenia romskiego do ubiegania się o stypendium ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Wnioski o stypendium należy przesyłać do 28 października 2010 roku.
O stypendium na rok akademicki 2010/2011 w wysokości 500 zł miesięcznie mogą ubiegać się osoby pochodzenia romskiego, które studiują na uczelniach lub są słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych. Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać m. in. oświadczenie o pochodzeniu romskim, zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu lub kontynuowaniu studiów, dokumenty potwierdzające zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności romskiej lub deklarację podjęcia takiej działalności w przyszłości i zaświadczenie o dochodach. Wnioski należy składać do 28 października na adres: Związek Romów Polskich, ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek – osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski o stypendia rozpatrywać będzie komisja w skład której wejdą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związku Romów Polskich do 22 listopada 2010 roku. Osoby, które złożą wniosek o przyznanie stypendium zostaną powiadomione o wynikach pracy komisji w ciągu tygodnia od podpisania protokołu.

Regulamin konkursu stypendialnego oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stypendia zostały ufundowane w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
romowie villa decjusza konferencja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj