POMOC DLA POWODZIAN
2010-10-08
Prawie 450 mln zł z budżetu państwa przeznaczono dla Małopolski na usuwanie skutków tegorocznej powodzi. Z tego Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wypłacił już na zadania związane z usuwaniem skutków tegorocznej powodzi ponad 153 mln zł.

Wciąż wypłacane są zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Do tej pory zweryfikowano wnioski na łączną kwotę ponad 93,7 mln zł. Wypłacono już wszystkie zasiłki do 6 tys. zł („pierwsza pomoc”) - 26,6 mln zł. Trwa wypłata zasiłków do 20 tys. zł na odbudowę i remont domów – do tej pory wypłacono 32,1 mln zł dla prawie 2,2 tys. rodzin). Wypłacane są także zasiłki do 100 tys. zł - do tej pory wypłacono prawie 22,6 mln zł dla 522 rodzin).

Ponad 8,6 mln zł zostało przekazanych na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów.

Wojewoda finansuje także pracę rzeczoznawców majątkowych, oceniających straty w budynkach mieszkalnych (jest to wymagane przy zasiłkach do 100 tys. zł) – na ten cel wydano już 312 tys. zł. Z kolei ponad 2 mln zł kosztowało już wykonanie opinii geologicznych dotyczących terenów osuwiskowych.

Samorządy otrzymały ponad 22,1 mln zł na wydatki związane z akcją przeciwpowodziową oraz 3,1 mln zł na odkomarzanie. Wojewoda przyznał także kilku samorządom pomoc na wynajem kontenerów mieszkalnych oraz mieszkań od osób prywatnych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i osuwisk – w sumie do dyspozycji jest ponad 1,25 mln zł, z czego przekazano samorządom już ponad 177 tys. zł. Ponadto 20 mln zł przeznaczonych jest na odbudowę infrastruktury komunalnej i obiektów budowlanych w gminie Lanckorona i oraz w gminie Limanowa (w miejscowości Kłodne). Kłodne otrzymało już 3,1 mln zł. Gmina Limanowa zakupiła już grunt i przeprowadziła przetargi na budowę domów i kanalizacji, na terenie budowy trwają prace przygotowawcze. Ostatecznie gmina wybuduje 14 nowych domów i zakupi 2. W gminie Lanckorona do odbudowy jest 31 domów, z czego 25 wybudowanych zostanie w ramach 3 osiedli, pozostałe zostaną kupione lub wybudowane na działkach właścicieli. Gmina podpisała już umowę z wykonawcą, trwa przygotowywanie projektu. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Oprócz tego samorządy otrzymały promesy na odbudowę zniszczonych dróg i mostów na łączną kwotę prawie 190 mln zł.

Na naprawę zniszczonych w czasie powodzi wałów przeznaczonych jest 80 mln zł, z czego do tej pory Stanisław Kracik przekazał Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych ponad 24,7 mln zł.

Na pokrycie kosztów związanych z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej zaplanowano 4,1 mln zł (do tej pory przekazano prawie 3 mln zł). W planie jest jeszcze rozdysponowanie 0,5 mln zł na zakupy sprzętu dla straży pożarnej, 2,5 mln zł dla organów nadzoru budowlanego na zadania związane z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych (z czego przekazano już ponad 131 tys. zł), oraz 0,4 mln zł dla Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie akcji informacyjnej dla powodzian oraz wykonanie potrzebnych badań.

Osoby, które w tym roku straciły domy w wyniku powodzi, osuwiska czy huraganu mogą również otrzymać pomoc w wysokości do 300 tysięcy złotych. Pomoc może być przyznana, jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda decyzję o nakazie rozbiórki zniszczonego budynku, a poszkodowani chcą się przeprowadzić na teren niezalewowy bądź nieosuwiskowy. Jeśli natomiast będą chcieli zamieszkać w wybudowanych przez gminę mieszkaniach komunalnych lub budynkach, pieniądze zostaną przekazane samorządom.
Obecnie małopolskie gminy mają czas na decyzję, z jakiego trybu pomocy chcą skorzystać. Do tej pory 18 samorządów zadeklarowało, że to one będą odbudowywać domy. 24 gminy wybrały tryb, według którego pieniądze na odbudowę będą przekazywane potrzebującym w ramach pomocy społecznej. Część gmin albo jeszcze nie podjęła decyzji albo wybrała tryb mieszany lub też zdecydowała się na budowę domów komunalnych. Część gmin deklaruje, że może zmienić zdanie co do wyboru trybu pomocy.
powódź_ Małopolska_ pomoc społeczna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj