POMOC DLA ROLNIKÓW
2010-06-02
Zasiłki w wysokości 2 lub 4 tys. zł będą mogli otrzymać rolnicy, którzy przez powódź i osunięcia ziemi stracili swoje uprawy. W Małopolsce poszkodowanych zostało ok. 18 tys. gospodarstw. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku powodzi.

Właściciele gospodarstw, które ucierpiały z powodu powodzi, w ciągu 10 dni powinni zgłosić się z wnioskiem do swojej gminy, która w ciągu kolejnych 10 dni przekaże zbiorcze informacje do wojewody. Komisja wojewódzka, w skład której wejdą przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz danej gminy (w sumie szacunku szkód dokonywać będzie ok. 400 osób), rozpocznie weryfikację niezwłocznie po złożeniu zbiorczych zestawień wniosków rolników przez poszczególne gminy.

Protokoły komisji będą podstawą do udzielenia pomocy rolnikom. Otrzymają oni jednorazowe zasiłki celowe. Przysługiwać one będą rodzinom rolniczym: 2 tys. zł otrzymają rodziny prowadzące gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 5 ha, natomiast 4 tys. zł prowadzące gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha. Pieniądze wypłacać będą gminne ośrodki pomocy społecznej. Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe – liczą się jedynie straty w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy mogą też skorzystać z niskooprocentowanych kredytów preferencyjnych. O pomoc będą mogli się ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach rolnych, szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów, wyniosą średnio powyżej 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej).

Rolnicy mogą również starać się o umorzenie podatku rolnego - o tym decyduje ich gmina. Możliwe będzie też odraczanie terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładanie ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Możliwe będzie też odraczanie i rozkładanie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia.

Program będzie obowiązywał od 15 czerwca 2010 roku.
powódź biskupice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj