WYBORY PREZYDENTA RP
2010-05-14
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędą się 20 czerwca 2010 roku. Do 10 czerwca osoby, które chcą głosować poza miejscem stałego zameldowania muszą złożyć wniosek o dopisanie ich do listy wyborców w miejscowości, w której przebywają. Osoby niepełnosprawne, które chcą wybrać obwód dostosowany do swoich potrzeb, muszą zrobić to samo do 15 czerwca. Mogą tez głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby te mogą dopisać się do danego obwodu tylko na terenie gminy, w której zameldowani są na pobyt stały. Taki wniosek należy złożyć w urzędzie gminy.
Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, zostanie automatycznie skreślony z wcześniejszego spisu, w miejscu stałego zameldowania.

Osoby, które przebywają poza miejscem zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, jeśli chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w urzędzie gminy, w której będą przebywać w dniu głosowania (nie dotyczy to osób wpisanych na własny wniosek do stałego rejestru wyborców w gminie stałego zamieszkania – osoby te będą w spisie wyborców właściwym dla stałego zamieszkania wyborcy).

Wyborcy, którzy przebywają na polskich statkach i chcą wziąć udział w głosowaniu powinni do 17 czerwca złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na statkach. Wniosek składa się kapitanowi statku.

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia, wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia oraz miejsce pobytu wyborcy, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy składać do 17 czerwca.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (czyli II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.


Obywatele polscy, którzy na stałe mieszkają za granicą, ale w dniu wyborów będą przebywać w Polsce, mogą wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania jeśli tylko okażą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport.

Wyborca, który chce głosować poza miejscem swojego zameldowania albo za granicą może to zrobić także na podstawie zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do 18 czerwca 2010 r.
Wyborca otrzymuje zaświadczenie o prawie do głosowania w pierwszej i drugiej turze wyborów.
Wyborca zmieniający miejsce pobytu po pierwszym głosowaniu, a przed druga turą wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po pierwszym głosowaniu w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż do 2 lipca 2010 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani zagłosowanie w obwodzie, w którym było się poprzednio ujętym w spisie.

W Krakowie zaświadczenia można złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Spraw Administracyjnych. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, wpisując numer PESEL wyborcy.
Sprawy załatwia się w następujących budynkach Urzędu:
Mieszkańcy dzielnic I—VII (Śródmieście i Krowodrza)
Al. Powstania Warszawskiego 10, stanowisko 62 (centrum administracyjne)
Tel. (12) 616-92-51
Mieszkańcy dzielnic VIII—XIII (Podgórze)
ul. Wielicka 28a, stanowisko 4 (parter)
Tel. (12) 616-56-88
Mieszkańcy dzielnic XIV—XVIII (Nowa Huta)
os. Zgody 2, pokój nr 24 (parter)
Tel. (12) 616-87-38
Wyborcy przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.40—15.00.
W dniu 18 czerwca 2010 roku zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do godz. 14.30.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych, którzy:
- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania
- zostali pominięci w spisie, a udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu i urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania w danym obwodzie
- jeżeli osoba udokumentuje, że opuściła szpital lub zakład pomocy społecznej w przeddzień wyborów, a umieszczona była wcześniej w spisie wyborców w szpitalu
- osoby, które przybyły do szpitala, zakładu karnego i aresztu śledczego w przeddzień wyborów
- obywatele polscy, którzy na stałe zamieszkują za granicą, a chcą głosować w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu.

Osoby niepełnosprawne i starsze będą mogły oddać głos w wyborach prezydenckich za pośrednictwem pełnomocnika. Aby skorzystać z tej możliwości, wyborcy niepełnosprawni i kończący najpóźniej w dniu głosowania 75 lat muszą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w urzędzie gminy, na terenie której mieszkają. Wniosek taki można składać od dnia ogłoszenia postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów prezydenta RP. Należy dopełnić tej formalności do 10 dni przed wyborami. Jeśli wyborca nie może lub nie potrafi złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. Do wniosku załącza się m.in. pisemną zgodę osoby przyjmującej pełnomocnictwo i kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wyborcy. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej
Pełnomocnictwa do głosowania można udzielić bez stawiennictwa w urzędzie gminy. Akt ten spisuje się w domu osoby niepełnosprawnej lub starszej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) albo upoważnionym pracownikiem urzędu. Przedstawiciel gminy składa swój podpis na akcie pełnomocnictwa w sytuacji, gdy osoba ta nie może lub nie potrafi sama się podpisać.

Pełnomocnik musi być wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co ustanawiający pełnomocnictwo lub posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania w innej gminie.
Flaga Polski
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj