NOWY WSKAŹNIK DLA MAŁOPOLSKI I KRAKOWA
2010-04-02
Od 1 kwietnia w Małopolsce obowiązuje nowy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia metra kwadratowego w budynkach mieszkalnych.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, ustalił, że wskaźnik dla Krakowa wynosić będzie 4614 zł, a dla województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa – 3486 zł. Wskaźnik będzie obowiązywał od 1 kwietnia do 30 września 2010 roku. Dotychczasowy wskaźnik wynosił 4668 zł dla Krakowa i 3479 zł dla reszty województwa. Wskaźnik dla Krakowa spada więc o 1,2 procent, a dla Małopolski wzrasta o 0,2 procent.

- Wskaźnik pozostaje więc na prawie identycznym poziomie - mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. – Ta sytuacja będzie korzystna dla rodzin, planujących zakup mieszkania w ramach programu „Rodzina na swoim”, gdyż więcej rodzin będzie mogło skorzystać z preferencyjnego kredytu. Nie spowoduje też podwyżki czynszów np. w TBS-ach.

Z nowego wskaźnika skorzystają osoby, które planują zakup mieszkania w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, na podstawie której realizowany jest ten program, przewiduje, że cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego itd., na który został udzielony kredyt preferencyjny, ma nie przekraczać kwoty, którą otrzymujemy po pomnożeniu powierzchni użytkowej lokalu i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wartość średniego wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,4 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia. W przypadku Krakowa ten średni wskaźnik wzrośnie więc z 6055 zł do 6497 zł, natomiast dla reszty województwa z 4792 zł do 4875 zł.

Wskaźnik jest też używany w Towarzystwach Budownictwa Społecznego, czyli TBS-ach. W budynkach TBS-ów poziom czynszów nie może wzrosnąć powyżej 4 procent wartości odtworzeniowej (Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Bywa stosowany przez gminy przy określaniu wysokości czynszu w lokalach komunalnych: np. w Krakowie Rada Miasta określiła, że najwyższa stawka czynszu dla zasobu mieszkaniowego gminy nie może być niższa niż 3 procent wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, obliczonej na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Z kolei w Ustawie o ochronie praw lokatorów znajduje się zapis, że wartość odtworzeniową lokalu liczy się mnożąc jego powierzchnię użytkową i wskaźnik wartości odtworzeniowej. Jeśli właściciel mieszkania wprowadza podwyżkę czynszu, to gdy przekroczy ona 3 procent wartości odtworzeniowej, najemca ma prawo zażądać jej uzasadnienia i kalkulacji.

Wskaźnik wyliczany jest w oparciu o trzy komponenty. Pierwszy to dane statystyczne z Urzędu Statystycznego, informujące o średnim koszcie budowy jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. GUS wylicza tę kwotę w oparciu o dane dostarczone mu przez inwestorów (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy, gminy, TBS-y oraz inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem), którzy informują o liczbie wybudowanych mieszkań i koszcie inwestycji. Drugi komponent to koszt wykończenia jednego metra kwadratowego mieszkania – konieczność przeanalizowania tego kosztu wynika z faktu, że ok. 90 procent mieszkań jest oddawanych przyszłym użytkownikom w stanie surowym. Koszt ten wylicza Małopolski Urząd Wojewódzki na podstawie biuletynów cen materiałów budowlanych i robocizny. Trzeci komponent to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli tzw. wskaźnik inflacji, ogłaszany co kwartał przez GUS (ten komponent ma najmniejsze znaczenie, gdyż inflacja jest obecnie niska).
Inwestycja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj