Wokół sprawy Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie
2019-11-07

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Uprzejme proszę o udzielenie informacji w sprawie zamknięcie Oddziału Dziecięcego w szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie - z informacji podanych przez placówkę wynika, że oddział został zamknięty 1 listopada - tymczasem z informacji na stronie UM Tarnowa można wywnioskować, że wojewoda nie wydał jeszcze zgody na zaprzestanie działania oddziału .
www.tarnow.pl

Czy mogę zatem prosić o informację w tej sprawie - czy oddział mógł zostać zamknięty 1 listopada?


Oto nasza odpowiedź:
Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wniosek dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie wpłynął 22 października 2019 r. Dotyczył on czasowego zaprzestania wykonywania działalności przez Oddział Dziecięcy. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie administracyjne.
Zaznaczmy, że zgodnie z art. 34 ust.7 ustawy o działalności leczniczej „wojewoda wydaje zgodę, albo odmawia jej wydania w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku”.
Istotnym elementem postępowania jest opinia Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, o której mowa w art. 34 ust 6 ustawy o działalności leczniczej (wymóg formalny). Wystąpiliśmy o nią 24 października 2019 roku. Otrzymaliśmy ją 31 października, ale wystąpiliśmy o doprecyzowanie stanowiska.
Do czasu wydania decyzji administracyjnej brak jest podstaw do zaprzestania przez Szpital prowadzenia działalności oddziału.


Otrzymaliśmy kolejne pytanie w tej sprawie:
Jak jednak wynika z informacji płynących ze szpitala - oddział od 1 listopada został zamknięty - czy to oznacza że szpital zrobił to " nielegalnie". Czy zatem urząd jakoś będzie kontrolował te sytuacje


Odpowiedzieliśmy:
Aktualnie trwa postępowanie administracyjne. Po jego zakończeniu i w zależności od jego wyniku – odniesiemy się do kwestii oceny działań Szpitala związanych z zamknięciem Oddziału od 1 listopada.
Dodajmy, że 31 października 2019 roku Pani Dyrektor Szpitala w piśmie kierowanym do  Wojewody Małopolskiego informuje,  że od 1 listopada 2019 roku nastąpi zaprzestanie działalności Oddziału na okres jednego miesiąca.  Zaprzestanie działalności spowodowane jest nie tylko zgłaszanymi  we wcześniejszych pismach problemami związanymi z wymianą instalacji ciepłej wody, ale także problemami kadrowymi Oddziału, tj. brakiem lekarzy.  Przedstawione przez Szpital nowe fakty wymagają weryfikacji  w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj