Działania Wojewody Małopolskiego dotyczące niewdrożenia przez Zakopane przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2019-11-12

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Czy to prawda, że wojewoda małopolski P. P. Ćwik wysłał do rady miasta Zakopane monit/ultimatum ws. podjęcia przez radę uchwały o programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
Czy to prawda, że wyznaczył termin na podjęcie tej uchwały do 15 listopada br.?
Jeśli tak to co zamierza zrobić pan wojewoda jeśli rada miasta nie zastosuje się do wniosku?
Dlaczego P. wojewoda sprawą zajmuje się teraz? czy ma to związek z zainteresowaniem sprawą przez RPO?


Oto nasza odpowiedź:
Wojewoda Małopolski podejmował w tej sprawie szereg działań kontrolnych. Prowadzona była też korespondencja z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Jak stwierdzono w toku kolejnych działań, sytuacja w mieście Zakopane w przedmiotowym zakresie dotychczas nie rokowała zmiany. Dlatego też 29 października 2019 r. Wojewoda Małopolski wystosował do Rady Miasta Zakopane pismo wzywające do podjęcia uchwał, których obowiązek podjęcia wynika z ustawy z 29 lipca 2005 r.( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1390) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj.: uchwały o Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz o Ochronie Ofiar Przemocy dla Miasta Zakopane, a także uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Organ nadzoru wyznaczył Radzie Miasta Zakopane termin do zajęcia stanowiska w tej sprawie do 15 listopada 2019 roku. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy.
 
Natomiast jeżeli Rada Miasta Zakopane nie podejmie działań wskazanych w naszym piśmie z 29 października – w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rozważana będzie zasadność podjęcia kroków wskazanych w art. 96 lub 97 ustawy o samorządzie gminnym. Należy zaznaczyć, że obydwa te przepisy dotyczą sytuacji szczególnych, w związku z tym musi zostać dowiedzione, że zostały spełnione wszystkie przesłanki do uruchomienia danego trybu. Art. 96 ust. 1 odnosi się do rozwiązania rady gminy w przypadku powtarzającego się naruszenia przez radę gminy przepisów, zaś art. 97 – zawieszenia organów gminy w przypadku nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj