Wokół sprawy nowelizacji Karty Nauczyciela
2019-08-30

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Czerwcowa nowelizacja Karty nauczyciela wprowadziła minimalną wysokość dodatku dla wychowawcy klasy (300 zł).
Uprzejmie proszę o informację, czy nowa stawka obowiązuje od 1 września z mocy prawa, czy też w związku z tymi nowymi przepisami konieczne jest przyjęcie nowej uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli?
Ile samorządów woj. małopolskiego takie uchwały już przyjęło? Czy jakieś zostały zakwestionowane przez Wojewodę?


Oto nasza odpowiedź:
Zgodnie z ustawą z 11 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287) w ustawie Karta Nauczyciela dodano art. 34a w brzmieniu: 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. 2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.
Ustawa ta w powyższym zakresie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Jak wynika z treści przywołanego przepisu, dodatek dla nauczyciela z tytułu sprawowanej funkcji wychowawcy klasy przysługuje z mocy prawa w wysokości co najmniej 300 zł.
Rada, uchwalając regulamin wynagradzania, może określić ten dodatek w innej, tj. wyższej, wysokości.
W okresie od dnia ogłoszenia ww. ustawy (tj. od dnia 11 lipca 2019 r.) do dnia dzisiejszego Wojewodzie Małopolskiemu  przekazanych zostało ok. 45 uchwał w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli bądź jego zmiany.
Uchwały pozostają w ocenie nadzorczej, Wojewoda nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego w odniesieniu do tego rodzaju uchwał.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj