Wokół szpitala GeoMedical w Katowicach
2019-08-01

Otrzymaliśmy następujące pytanie:
Przygotowuje materiał dotyczący prywatnego szpitala GeoMedical w Katowicach, a raczej jego zamknięcia.
Znalazłam w Internecie taki artykuł. W tekście pojawia się informacja, że władze szpitala złożyły wniosek do wojewody małopolskiego o  wydanie zgody na czasowe zaprzestanie wykonywania działalności lecznicze.
Czy taki wniosek do Państwa wpłyną? Jeśli tak czy mogłabym uzyskać jego kopię?


Oto nasza odpowiedź:
26 lipca 2019 roku do Wojewody Małopolskiego wpłynął wniosek Prezesa Zarządu Geo Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na całkowite czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą  w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z art. 110 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 2190 z późn. zm.)  organem prowadzącym rejestr podmiotów leczniczych jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego podmiotu. Spółka zmieniła swoją siedzibę i zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 26 lipca 2019 roku (KRS Nr 0000385120) siedziba podmiotu: Geo Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieści się przy ul. Wita Stwosza 41 w Katowicach.
Dlatego też 31 lipca 2019 roku wniosek przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
31 lipca 2019 roku do Wojewody Małopolskiego wpłynęło też pismo Prezesa Zarządu Geo Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Katowicach informujące o  całkowitym czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej z powodu siły wyższej, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Wniosek również przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Organ rejestrowy dokonał także przeniesienia księgi rejestrowej tego podmiotu do Wojewody Śląskiego.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj