Wokół sprawy karetki typu „S” w Zakopanem
2019-06-03

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Dostaliśmy informacje, że w Zakopanem zostanie zlikwidowana karetka z lekarzem tzw. „S”. Czy mogę prosić o potwierdzenie tej informacji? Jeśli tak, to kiedy i z jakiego powodu zostaje ona likwidowana? Proszę także o informacje gdzie w woj. małopolskim karetki „S” zostały już zlikwidowane i w jakich miejscach likwidacja ich jest planowana?


Oto nasza odpowiedź:
Przede wszystkim wyjaśnijmy kwestie proceduralne. Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (zwany dalej Planem Ratownictwa Medycznego) opracowuje wojewoda, następnie akceptuje Minister Zdrowia. Jeżeli po zatwierdzeniu tego Planu zostają do niego wprowadzane jakieś zmiany, najczęściej oznacza to, że zostały one zainicjowane przez organ prowadzący danej jednostki (starostów, prezydentów, marszałków). Jeżeli wojewoda w Planie Ratownictwa Medycznego wskazał, że w danym miejscu winna stacjonować karetka typu „S”, to znaczy, że w jego opinii właśnie taki typ Zespołu Ratownictwa Medycznego jest tam najwłaściwszy.

Tak było w przypadku Zakopanego. Wojewoda Małopolski przewidział dla Zakopanego karetkę typu „S”. Biorąc pod uwagę dane, jakimi dysponowaliśmy przed opracowaniem Planu Ratownictwa Medycznego, uznaliśmy, że właśnie ten typ ZRM-u jest tam potrzebny.

Do obowiązującego Planu Ratownictwa Medycznego mogą zostać wprowadzone pewne zmiany, ale należy je traktować jako sytuacje wymagające szczególnego uzasadnienia. Zmiany te muszą być przeanalizowane i zaopiniowane przez organ prowadzący danej jednostki (nie jest nim wojewoda), jak również przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Tylko dysponując takimi pozytywnymi opiniami, wojewoda może rozważyć możliwość wprowadzenia zmian do Planu Ratownictwa Medycznego.

Jeżeli chodzi o Zakopane, to Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zakopanem zawnioskował o przekwalifikowanie całodobowego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (ZRM „S”), stacjonującego w miejscowości Zakopane (powiat tatrzański), na podstawowy (ZRM „P”). Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zakopanem jako powód złożenia wniosku o zmianę całodobowego ZRM „S” na ZRM „P”, stacjonujący w Zakopanem wskazał swoje trudności z zapewnieniem obsady lekarskiej wymaganej w ZRM „S”.

Wobec powyższego wystąpiliśmy do Dyrektora Szpitala z zapytaniem:
1)        Czy środki finansowe przekazywane Szpitalowi w ramach umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie, na finansowanie zadań ZRM, są w całości przekazywane na zapewnienie gotowości dobowej ZRM?
2)        Czy w ramach środków przekazanych Szpitalowi na finansowanie zadań ZRM podejmowano działania zmierzające do zapewnienia odpowiedniego, atrakcyjnego wynagrodzenia dla personelu ZRM, w tym lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w ZRM w ramach możliwości finansowych podmiotu, w celu uniknięcia ich rezygnacji z pracy w ZRM lub też zachęcenia innych lekarzy do podjęcia pracy w ZRM?
Nie otrzymaliśmy pełnej odpowiedzi na postawione przez nas pytania.

Ponadto pismem z 5 kwietnia 2019 roku wystąpiliśmy do Starosty Tatrzańskiego o wyrażenie opinii w odniesieniu do przekwalifikowania ZRM „S” na ZRM „P” stacjonującego w miejscowości Zakopane – jako organu prowadzącego, do którego należy podjęcie decyzji o zasadności i ewentualna aprobata wnioskowanego przez dyrekcję szpitala przekwalifikowaniu ZRM „S” na ZRM „P” oraz przekazanie wniosku w tej sprawie do Wojewody, jeśli samorząd powiatowy uzna taki wniosek za właściwy.

Kwestię wprowadzenia ewentualnych zmian w Zakopanem aktualnie zatem weryfikujemy. Do oceny ich zasadności potrzebujemy – jak wskazaliśmy powyżej – opinii organu założycielskiego Szpitala w Zakopanem (Starosty Tatrzańskiego) oraz konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ratownictwa medycznego. Organ założycielski w takim przypadku musi wykazać, że podejmuje wszelkie działania zmierzające do zrealizowania koncepcji wyrażonej w Planie Ratownictwa Medycznego, w tym organizuje właściwie konkursy i oferuje korzystne warunki finansowe dla obsady ZRM-u „S”, należycie przy tym gospodarując powierzonymi środkami na ratownictwo medyczne. Konsultant zaś wypowiada się pod kątem tego, jak zmiana wpłynie na dostępność świadczeń zdrowotnych w ratownictwie medycznym na danym obszarze. Tak zgromadzone opinie Wojewoda będzie dopiero analizował i rozważał zasadność podjęcia dalszych kroków. Ewentualne zmiany w Planie Ratownictwa Medycznego zatwierdza Minister Zdrowia.

Podobna sytuacja dotyczy Starego Sącza. Starosta Nowosądecki złożył wniosek o przekwalifikowanie całodobowego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (ZRM „S”), stacjonującego w miejscowości Stary Sącz, na podstawowy (ZRM „P”). Starosta jako powód złożenia takiego wniosku również podał swoje trudności związane z zapewnieniem obsady lekarskiej wymaganej w ZRM „S”. Procedura jest analogiczna. Czekamy na opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Podobne sytuacje w ostatnim czasie, czyli zmiany wprowadzane do Planu Ratownictwa Medycznego na wniosek organów założycielskich, w których jako powody tych zmian starostowie wskazywali swoje trudności z obsadą ZRM „S”:
I kwartał 2019 r.:
1) Od 1 stycznia 2019 r., na czas nieokreślony: przekwalifikowanie całodobowego ZRM „S” na ZRM „P”, stacjonujący w Krzeszowicach (powiat krakowski).
II kwartał 2019 r.:
2) Od 1 kwietnia 2019 r., na czas nieokreślony: przekwalifikowanie całodobowego ZRM „S” na ZRM „P”, stacjonujący w Oświęcimiu (powiat oświęcimski).
RAZEM: zmiana 2 ZRM „S” na 2 ZRM „P”.

 I - XII 2018 r.:
1) Od 1 kwietnia 2018 r., na czas nieokreślony: przekwalifikowanie działającego 16 godzin na dobę ZRM „S” na ZRM „P” na całodobowy ZRM „P”, stacjonujący w Andrychowie (powiat wadowicki).
2)Od 1 kwietnia 2018 r., na czas nieokreślony: przekwalifikowanie całodobowego ZRM „S” na ZRM „P”, stacjonujący w Czchowie (powiat brzeski).
3) Od 1 kwietnia 2018 r., na czas nieokreślony: przekwalifikowanie całodobowego ZRM „S” na ZRM „P”, stacjonujący w Limanowej (powiat limanowski).
4)Od 1 kwietnia 2018 r., na czas nieokreślony: przekwalifikowanie całodobowego ZRM „S” na ZRM „P”, stacjonujący w Rabce - Zdroju (powiat nowotarski).
5) Od 1 kwietnia 2018 r., na czas nieokreślony: przekwalifikowanie całodobowego ZRM „S” na ZRM „P”, stacjonujący w Krościenku nad Dunajcem (powiat nowotarski).
6) Od 1 kwietnia 2018 r., na czas nieokreślony: przekwalifikowanie całodobowego ZRM „S” na ZRM „P”, stacjonujący w Suchej Beskidzkiej (powiat suski).
RAZEM: zmiana 6 ZRM „S” na 6 ZRM „P”.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj