Wokół inwestycji w hallu głównym budynku MUW w Krakowie
2019-03-26

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Pytania będą dotyczyć inwestycji: Aranżacja przestrzeni do spotkań z klientami wraz z punktem informacyjnym w hallu głównym budynku MUW w Krakowie przy ulicy Basztowej 22:
1. Proszę o informację, kiedy inwestycja była realizowana, jak długo trwała, kto był wykonawcą, a także proszę wypisać w punktach, co dokładnie zostało zrobione w ramach tego zadania.
2. Na ile MUW oszacował wartość inwestycji? Z naszych informacji wynika, że MUW planował przeznaczyć na inwestycję łącznie ponad 306 tys. zł brutto. Czy to prawda?
3. Ile ofert wpłynęło na realizację zadania? Z naszych informacji wynika, że jedna, opiewająca na kwotę ponad 434 tys. brutto. Czy to prawda? Kto tę ofertę złożył? Kwota była wyższa od tej, jaką MUW planował przeznaczyć na realizację inwestycji. Co w związku z tym poczynili Urzędnicy Wojewody?
4. Z tego, co wiem, wcześniej został jeszcze ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Czyli rozumiem, że były dwa przetargi: jeden na roboty budowlane, drugi na opracowanie dokumentacji, tak? Jeśli tak, ile kosztowało MUW opracowanie dokumentacji projektowej i kto ją wykonał?
5. Z naszych informacji wynika, że w dokumentacji projektowej były błędy, które nie zostały wykryte przy jej odbiorze. Czy to prawda?
6. Z naszych informacji wynika, że najistotniejszym błędem było zaprojektowanie podjazdu dla wózków dziecięcych, który - ze względu na kąt nachylenia znacznie przekraczający obowiązujące normy - uniemożliwia do dzisiaj korzystanie z niego. Czy to prawda? Jeśli tak, czy wykonawca dokumentacji poniósł jakieś konsekwencje w związku z tym? Jeśli tak, jakie? Jeśli nie, to dlaczego? Czy faktycznie z podjazdu nadal nie można korzystać i co zamierza zrobić w tej sprawie MUW?
7. Z naszych informacji wynika, że urzędnicy MUW przyjęli dokumentację projektować i zapłacono za nią, a powyższego błędu nie skorygowano na etapie realizacji zadania. Czy to prawda? Jeśli tak, dlaczego tak się stało? Ile zapłacono za dokumentację, a ile ostatecznie za wykonanie inwestycji?
8. Ile MUW zapłacił za wykonanie samego podjazdu?
9. Dlaczego, jeśli w pierwszym przetargu została zgłoszona oferta, opiewająca na większą kwotę, niż ta, którą na inwestycję zamierzał przeznaczyć MUW, MUW nie zdecydował się na ogłoszenie kolejnego przetargu?


Oto nasza odpowiedź:

1. Umowa na realizację zadania została zawarta 8 czerwca 2016 r. pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Kobiela P.H.U. „DOM-PLAST” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 22, Radziszów 32-052. Protokół odbioru końcowego podpisano 2 sierpnia 2016 r. Inwestycja obejmowała zmianę aranżacji wnętrza hallu wejściowego oraz zmianę aranżacji wnętrza przylegającego do niego pomieszczenia – pokoju kontaktów z klientami oraz pomieszczenia portierni oraz dostawę i montaż depozytora na klucze.
2. Tak. Kwota przeznaczona pierwotnie na realizację zadania wynosiła 306 754,57 zł.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta na kwotę 434 160,26 zł. Oferta została złożona przez wykonawcę pod nazwą Wojciech Kobiela P.H.U. „DOM-PLAST” . Po zbadaniu oferty pod względem formalnym oraz rachunkowym komisja przetargowa stwierdziła, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Komisja w przygotowanym 12 maja 2016 r. dla Kierownika Zamawiającego protokole przedstawiła dwie możliwości: 1. Unieważnienie postępowania, gdyż oferta przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, 2. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. Kierownictwo Urzędu zdecydowało o zwiększeniu środków i udzieleniu zamówienia. Następnie 17 maja 2016 r. Wojewoda Małopolski wprowadził zarządzeniem stosowne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2016 r. W związku z powyższym przygotowano umowę z wykonawcą, która została zawarta 8 czerwca 2016 r.
4. Dokumentacja projektowa została wykonana przez Dobre Studio Projektowe Paweł Mikosz z siedzibą przy ul. Krośnieńskiej 30, 38-455 Wrocanka. Wartość umowy z wykonawcą – 40 713 zł brutto.
5. Błędy zauważone podczas odbioru dokumentacji zostały zgłoszone Projektantowi i usunięte.
6. Dokumentacja projektowa uzyskała wszelkie wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne, w tym pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie na budowę oraz uzgodnienia w zakresie stosownych rzeczoznawców.
Rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej uwzględniały zabytkowy charakter struktury budynku, w tym istniejących zabytkowych schodów kamiennych w holu głównym.
7. Odpowiedź jak w punkcie 6.
Za dokumentację zapłacono 40 713 zł, a wykonanie inwestycji objętej umową zapłacono: 433 349,59 zł.
8. Zgodnie z kosztorysem powykonawczym koszt rampy dla wózków dziecięcych wyniósł – 5 500 zł netto tj. 6. 765 zł brutto.
9. W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i koniecznością podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz zorganizowaniem przestrzeni dla spotkań z klientami  zadanie to miało charakter priorytetowy. Zakres prac i wynikający z niego harmonogram robót determinował rozpoczęcie prac w pierwszej dekadzie czerwca. Najistotniejszym czynnikiem decyzyjnym był więc czas. Zrezygnowano z realizacji innych zadań a środki przesunięto na realizację inwestycji w FOYER.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj