Wokół komunikatu CZK dotyczącego zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce
2019-01-22

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Proszę o informację dotyczącą zanieczyszczenia powietrza:
1. Dziś na stronie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pojawił się komunikat o 2 stopniu zanieczyszczenia powietrza. Dlaczego w komunikacie brakuje informacji o smogu w gminach ościennych Krakowa, w powiecie krakowskim. Jest np. powiat Nowy Sącz i nowosądecki, ale nie ma powiatu krakowskiego.
2. Czy to oznacza, że gminy powiatu krakowskiego, tzw. obwarzanka Krakowa są wolne od smogu?
3. Jakie działania powinno podjąć CZK i wojewoda w przypadku 2 stopnia zanieczyszczenia powietrza?


Oto nasza odpowiedź:

Dziś II stopień dotyczy też powiatów: wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, krakowskiego.
Poniżej potwierdzenie.

Najprawdopodobniej z przyczyn technicznych początkowo w RSO pojawiła się informacja tylko o 10 powiatach z II stopniem.

Zadania dotyczące poszczególnych stopni określa art. 93 ust. ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 j.t.) i procedura Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomów alarmowych,  dopuszczalnych  i docelowych substancji w powietrzu.

W ww. procedurze uwzględniono trzy stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:
I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjnym dla poziomów pyłu PM10 powyżej 50 μg/m³,

II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym dla poziomów pyłu PM10 powyżej 150 μg/m³,

III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze alarmowym dla poziomów pyłu PM10 powyżej 300 μg/m³.

Stan powietrza w województwie małopolskim monitoruje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie (podlega Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska), który opracowuje meldunki zgodnie z „wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określenia ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów”.

Informacja o wprowadzonym I stopniu zagrożenia województwa małopolskiego zanieczyszczeniem powietrza sporządzana jest we współpracy Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a następnie zamieszczana na stronie internetowej.

Każdy obywatel i instytucja może zapisać się do Newslettera w celu otrzymywania komunikatów o jakości powietrza.

W przypadku nieprzekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza PM10 powyżej 50 μg/m³, na stronie internetowej ukazuje się komunikat: „Jakość powietrza spełnia dopuszczalne normy”.

W przypadku II stopnia zagrożenia  do Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego przekazywane są komunikaty o wprowadzeniu stopnia dla poszczególnych rejonów obowiązywania, które WCZK w dalszej kolejności przekazuje je do właściwych obszarowo (7 obszarów w Małopolsce) Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz zamieszcza je w Regionalnym Systemie Ostrzegania, jako komunikaty tzw.  Alarmowe (czyli wyświetlane również w telewizji).

W przypadku III stopnia  Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie potwierdza (możliwie najwcześniej rano danego dnia) spełnienia warunków dla III stopnia – alarmowego stopnia, odbywa się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Stopień III jest wprowadzany na posiedzeniu WZZK wraz ze wskazaniem działań ujętych w „Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, który zawiera plan działań krótkoterminowych, do wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo WCZK podobnie jak dla II stopnia przekazuje ostrzeżenia do właściwych PCZK oraz jednocześnie, przy tym stopniu, publikuje komunikat na stronie internetowej. Podobnie jak w II stopniu zamieszcza je w Regionalnym Systemie Ostrzegania, jako komunikaty tzw.  Alarmowe (czyli wyświetlane również w telewizji).20190214 informacja20190214 screen do pytania o zanieczyszczenie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj