Ocena nadzorcza uchwał
2019-01-17
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że uchwalony przez radę gminy plan zagospodarowania przestrzennego wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi. Z kolei ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r. mówi, że wszystkie uchwały rad gmin podlegają kontroli przez wojewodę.

Jaki jest szczególny tryb nadzoru wojewody nad uchwalaniem planów zagospodarowania przestrzennego, na czym polega i czym się różni od zwyczajnego nadzoru nad uchwałami podejmowanymi przez rady gmin, a sprawowanego w ramach ustawy o samorządzie gminnym?

Oto nasza odpowiedź:

Jak mówi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy uchwala rada gminy, zaś część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią – załączniki do uchwały. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę ws. planu miejscowego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

W ramach oceny nadzorczej wojewody pozostałe uchwały także sprawdzane są pod kątem zgodności z prawem.

Z ustawy o planowaniu wprost wynika dodatkowy obowiązek doręczenia do oceny nadzorczej wojewody nie tylko samej uchwały, ale także całości dokumentacji prac planistycznych, która jest niezbędna dla dokonania oceny legalności uchwały.
201901015 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj