Czy radny może głosować na siebie?
2018-11-05
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. W związku z tym zachodzi wątpliwość czy radny kandydujący na stanowisko przewodniczącego rady gminy powinien się wyłączyć od głosowania mającego na celu wybór przewodniczącego rady gminy? Innymi słowy czy radny może głosować na siebie?
W związku z tą wątpliwością proszę o stanowisko w powyższej kwestii.
Warto nadmienić, że w tej sprawie brak jest jednolitej linii orzeczniczej. Przykładowo za wyłączeniem radnego opowiedział się NSA w wyroku z 11 września 2012 r., II OSK 1446/12 (tak też: wyrok WSA we Wrocławiu z 28 lutego 2012 r., III SA/Wr 11/12 czy wyrok WSA w Poznaniu z 8 września 2013 r., II SA/Po 981/12). Odmiennego zdania był natomiast np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 czerwca
2011 r. (II SA/Wa 486/11), czy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 20 lipca 2011 r. (III SA/Łd 198/11).


Oto nasza odpowiedź:

Według Wojewody Małopolskiego jako organu nadzoru nie ma przeszkód, aby radny głosował w sprawach wyborczych na siebie samego.
Przyjęcie odmiennej wykładni w ocenie organu nadzoru godziłoby w podstawowe zasady konstytucyjne, w tym zasadę demokratycznego państwa prawa.
20181115 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj