Wokół koordynacji
2018-10-10
Otrzymaliśmy następujące pytanie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń wychowawczych i rodzinnych:

Otrzymujemy zgłoszenia o znacznych opóźnieniach związanych z decyzjami o wypłacaniu różnych świadczeń (np. 500+). Wiadomo mi, że spowodowane to jest przejęciem wielkiej liczby niezałatwionych spraw przez inną instytucję, która do tej pory się nimi zajmowała. Niezależnie od tego chcę zapytać, na kiedy Państwo przewidujecie przełom w sprawie, odzyskanie „płynności” terminów, możliwość załatwiania tych spraw na bieżąco?

Oto odpowiedź, którą przekazaliśmy:

1 stycznia 2018 Wojewoda Małopolski przejął od Marszałka Województwa Małopolskiego ponad 68 tysięcy niezałatwionych spraw z wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz spraw z formularzy zagranicznych, co stanowiło około 25% wszystkich niezałatwionych do końca 2017 roku spraw w całej Polsce.

W 2016 roku ROPS w Krakowie załatwił 14 562 spraw, zaś w roku 2017 - 16 342 spraw.

Od czasu przejęcia zadania Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie podejmował szereg działań, w wyniku których systematycznie rośnie sprawność pracowników i tempo załatwiania spraw, od poziomu około 400 spraw tygodniowo na koniec pierwszego kwartału do około 1400 spraw tygodniowo we wrześniu 2018 roku.

Zgodnie z danymi na koniec trzeciego kwartału 2018 roku, uprzejmie informuję, iż Wydział Polityki Społecznej rozpatrzył około 20 tysięcy spraw przejętych.

Równolegle do załatwiania spraw przejętych, wyodrębniona została osobna kolejka załatwiania spraw wpływających po 01.01.2018 r. już bezpośrednio do Wojewody Małopolskiego. Czas oczekiwania na załatwienie sprawy w tej grupie wynosi od 2-6 miesięcy. Należy mieć na uwadze, że załatwienie sprawy rozpatrywanej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest postępowaniem wymagającym dłuższego czasu niż to prowadzone przez jednostki samorządowe. Niejednokrotnie koniecznie jest pozyskanie informacji od zagranicznych instytucji właściwych, dokładne ustalanie okresów aktywności zawodowej/przebywania poza granicami kraju, co komplikuje postępowania i przedłuża ich przebieg.
Zgodnie z przyjętym planem naprawczym, zaakceptowanym przez MRPiPS, do końca roku 2018 planujemy załatwić około 40 tysięcy spraw przejętych, w tym wszystkie przejęte wnioski o świadczenie wychowawcze (500 +).
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj