Gdy intensywna praca jest nazywana „hamowaniem”…
2018-08-08
Podczas niedawnej rozmowy w Radiu Kraków mogliśmy usłyszeć następującą wypowiedź pana marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy w sprawie zamiany gruntów w Nowej Hucie między Skarbem Państwa a ArcelorMittal Poland:
Żałuję jednej rzeczy, tego że dużo większy projekt, ale ściśle związany z tym merytorycznie, czyli nh – kwadrat, czyli przejecie od Arcelor Mittal ponad 400 ha terenu i połączenie tych obydwu obszarów w jeden wielki obszar rozwoju metropolii krakowskiej i w ogóle województwa, został zahamowany przez pana wojewodę, przez rząd PiS. Nic się nie dzieje, lata minęły i nie ma kroku wprzód. Największe nadzieje wiązaliśmy właśnie z tym obszarem.

Trudno się z tymi stwierdzeniami zgodzić. Trudno zgodzić się z nazywaniem intensywnej pracy „hamowaniem”.

Przedstawiamy pełną informację w sprawie.

Zacznijmy od tego, że projekt, o którym mowa, był dobrą wizją, ale niepopartą konstruktywnymi analizami i w efekcie niemożliwą do zrealizowania. Nie ulega wątpliwości, że teren jest cenny dla Krakowa i dla Małopolski, ale ewentualna transakcja musi być racjonalna i realna.

Przypomnijmy. List intencyjny został podpisany w 2014 roku. Jego założeniem było to, aby Arcelor Mittal – użytkownik wieczysty terenów Skarbu Państwa w Nowej Hucie – przekazał Skarbowi Państwa część terenów na własność, a sam nabył prawo własności pozostałej części. W ten sposób udałoby się przywrócić na cele inwestycyjne spore tereny w Nowej Hucie (te, których właścicielem stałby się Skarb Państwa).

W celu realizacji tych zamierzeń 10 czerwca 2015 r. została zawarta stosowna umowa, w której wskazano nieruchomości, mające stanowić przedmiot zamiany. Natomiast ostateczny wykaz nieruchomości podlegających zamianie miał zostać objęty umową przekazania tych nieruchomości.

Założenie było takie, że bilans zysków i ewentualnych strat będzie taki sam po obu stronach, ale list nie mógł zostać sfinalizowany w terminie i w formie, w jakiej został zawarty. Podczas gruntownych analiz, które przeprowadzone zostały po zawarciu umowy, wskazano szereg problemów. Podawały one w wątpliwość nie tylko pełną ekwiwalentność transakcji, ale również jej zgodność z prawem.

Przejmowanie tak dużego obszaru jest skomplikowanym procesem, który wymaga dopracowania wszelkich aspektów planowanej transakcji.

W tym celu Wojewoda powołał zespół ds. zamiany praw do nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a ArcelorMittal Poland, w którego skład weszli przedstawiciele ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Wojewody Małopolskiego, Nowego Centrum Administracyjnego sp. z o.o. oraz Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.

Zespół ten zdiagnozował najistotniejsze problemy transakcji, które wspólnie z AMP należało rozwiązać, aby przejść do etapu decyzji dotyczących podpisania umowy, w tym:
· ryzyko uznania warunków transakcji za niedozwoloną pomoc publiczną,
· zagadnienia związane z ochroną środowiska – kwestia usunięcia zanieczyszczeń gleby (remediacji) oraz kosztów z tym związanych,
· wycena nieruchomości,
· kwestia ewentualnej konieczności poniesienia kosztów podatku VAT z  tytułu dostawy niezabudowanych nieruchomości,
· kwestie planistyczne,
· kwestia nieruchomości aktualnie oddanych w dzierżawę.

Wobec skali tych nierozwiązanych problemów listu – w formule, w jakiej został podpisany – nie można było zatem doprowadzić do końca, gdyż najprawdopodobniej nie udałoby się zabezpieczyć interesów Skarbu Państwa.

Zgodnie z zapisami umowy z dnia 10 czerwca 2015 r. z dniem 31 grudnia 2017 r. wygasły zobowiązania stron do prowadzenia negocjacji bez jakichkolwiek roszczeń mogących wystąpić z tego tytułu po obu stronach.

Pomimo to, ze względu na znaczenie terenów w Nowej Hucie, w dalszym ciągu poszukiwane były nowe formuły mające na celu doprowadzenie do zawarcia transakcji.

W obecne prace nad projektem ze strony Skarbu Państwa zaangażowane jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jako promotor projektu oraz Krakowski Park Technologiczny odpowiedzialny za kwestie operacyjne, który jako specjalna strefa ekonomiczna ma niezbędne doświadczenie w poszukiwaniu inwestorów. 13 czerwca br. podpisano nowy list intencyjny pomiędzy Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigą Emilewicz, Krakowskim Parkiem Technologicznym i ArcelorMittal Poland S.A. Informacja na ten temat jest opublikowana tutaj.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj