• Nabór wniosków w 2024 r.

  Ogłoszenie

  Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, podmioty uczestniczące w Programie, objęte wsparciem finansowym w 2023 roku, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

  Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica w 2023 roku dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod następującym adresem:

  https://www.gov.pl/web/edukacja/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-w-2023-r

  Termin złożenia sprawozdania przez organy prowadzące szkoły do Wojewody Małopolskiego upływa 15 września 2024 r.

  Wojewoda Małopolski ogłasza komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

  Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 185 szkół.

  Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim. Jej zawarcie uzależnione będzie od decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu Wojewody z rezerwy celowej z uwzględnieniem wszystkich typów szkół. Rozpoczęcie realizacji zadania publicznego (tj. zakup sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii) następuje nie wcześniej niż od dnia otrzymania dotacji na rachunek bankowy beneficjenta.

  Wszelkie niezgodności w zakresie:

  - danych adresowych szkół zamieszczonych w opublikowanym wykazie
  - klasyfikacji budżetowej należy zgłosić na adres: aktywnatablica@malopolska.uw.gov.pl w terminie do 12 lipca 2024 r.


  Jednocześnie organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne proszone są o przekazanie na powyższy adres danych osób do reprezentacji zgodnie z KRS, celem przygotowania stosownej umowy.

  W przypadku rezygnacji z realizacji Programu organ prowadzący szkoły zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Wojewodę Małopolskiego o tym fakcie, wskazując przyczyny rezygnacji.

  Zał. 1. Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym  UWAGA! Zmiana wzoru wniosku B w dniu 8 kwietnia 2024 r.

  W 2024 roku realizowany jest kolejny nabór wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

  Link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru wniosków w 2024 r.

  https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica-2024

  Harmonogram realizacji Programu w roku 2024:

  • dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, składa do organu prowadzącego wniosek o udział w Programie do 15 maja 2024 r.
  • organ prowadzący szkołę lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy składa wniosek do wojewody wraz z załącznikami do 30 maja 2024 r.
  • kwalifikacja wniosków – do 30 czerwca 2024 r.
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia 2024 r.


  Do wniosku organu prowadzącego należy załączyć:

  1. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego (zał. nr 1) – również w przypadku, gdy wniosek organu prowadzącego obejmuje jedną szkołę;
  2. oryginały lub kopie wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
  3. oświadczenie organu prowadzącego dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie (zał. nr 2);
  4. oświadczenie organu prowadzącego o zobowiązaniu się do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 rozporządzenia (zał. nr 3).
  Komplet dokumentów organy prowadzące są zobowiązane złożyć do Wojewody Małopolskiego na adres:

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków
  lub
  w formie elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (wniosku oraz każdego z załączników), za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

  Elektroniczną (edytowalną) wersję zestawienia szkół należy ponadto przesłać na adres: aktywnatablica@malopolska.uw.gov.pl

  Decyduje data wpływu dokumentów do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.


  Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 532 402 926

  WZORY DOKUMENTÓW:

 • Nabór wniosków w 2023 r.

  Wojewoda Małopolski ogłasza, komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

  Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 197 szkół. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim. Jej zawarcie uzależnione będzie od decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu Wojewody z rezerwy celowej z uwzględnieniem wszystkich typów szkół.

  Wszelkie niezgodności w zakresie:

  - danych adresowych szkół zamieszczonych w opublikowanym wykazie
  - klasyfikacji budżetowej należy zgłosić na adres:
  aktywnatablica@malopolska.uw.gov.pl w terminie do 11 lipca 2023 r.


  Jednocześnie organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne proszone są o przekazanie na powyższy adres danych osób do reprezentacji zgodnie z KRS, celem przygotowania stosownej umowy.

  W przypadku rezygnacji z realizacji Programu organ prowadzący szkoły zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Wojewodę Małopolskiego o tym fakcie, wskazując przyczyny rezygnacji.

  Zał. 1. Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym

  Ogłoszenie
  Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, podmioty uczestniczące w Programie, objęte wsparciem finansowym w 2022 roku, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

  Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica w 2022 roku dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod następującym adresem:

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2022-r

  Termin złożenia sprawozdania przez organy prowadzące szkoły do Wojewody Małopolskiego upływa 15 września 2023 r.

  W związku z przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacją o błędzie we wzorach wniosków dyrektorów szkół polegającym na niezaktualizowaniu roku (rok 2022 zamiast 2023) uprzejmie informujemy, że wnioski takie będą podlegały rozpatrywaniu, błąd ten nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia wniosku.

  W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

  Link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru wniosków w 2023 r.

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2023  Harmonogram realizacji Programu w roku 2023:

  • dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, składa do organu prowadzącego wniosek o udział w Programie do 15 maja 2023 r.
  • organ prowadzący szkołę lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy składa wniosek do wojewody wraz z załącznikami do 30 maja 2023 r.
  • kwalifikacja wniosków – do 30 czerwca 2023 r.
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia 2023 r.


  Do wniosku organu prowadzącego należy załączyć:

  1. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego (zał. nr 1) – również w przypadku, gdy wniosek organu prowadzącego obejmuje jedną szkołę;
  2. oryginały lub kopie wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
  3. oświadczenie organu prowadzącego dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie (zał. nr 2);
  4. oświadczenie organu prowadzącego o zobowiązaniu się do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 rozporządzenia (zał. nr 3).
  Komplet dokumentów organy prowadzące są zobowiązane złożyć do Wojewody Małopolskiego na adres:

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków
  lub
  w formie elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (wniosku oraz każdego z załączników), za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

  Elektroniczną (edytowalną) wersję zestawienia szkół należy ponadto przesłać na adres: aktywnatablica@malopolska.uw.gov.pl

  Decyduje data wpływu dokumentów do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.


  Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 532 402 926

  WZORY DOKUMENTÓW:

 • Nabór wniosków w 2022 r.

 • Nabór wniosków w 2021 r.