• Nabór wniosków w 2022 r.

  Wojewoda Małopolski ogłasza, komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

  Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 243 szkół.

  Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, a rozpoczęcie realizacji zadania publicznego (tj. zakup pomocy dydaktycznych) następuje nie wcześniej niż od dnia otrzymania dotacji na rachunek bankowy beneficjenta. Zawarcie umowy uzależnione będzie od decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu Wojewody z rezerwy celowej z uwzględnieniem wszystkich typów szkół.

  Wszelkie niezgodności w zakresie:
  - danych adresowych szkół zamieszczonych w opublikowanym wykazie
  - klasyfikacji budżetowej należy zgłosić na adres: aktywnatablica@malopolska.uw.gov.pl w terminie do 11 lipca 2022 r.


  Jednocześnie organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne proszone są o przekazanie na powyższy adres danych osób do reprezentacji zgodnie z KRS, celem przygotowania stosownej umowy.

  W przypadku rezygnacji z realizacji Programu organ prowadzący szkoły zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Wojewodę Małopolskiego o tym fakcie, wskazując przyczyny rezygnacji.

  Zał. 1. Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym  W 2022 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru wniosków w 2022 r.

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022-1

  Harmonogram realizacji Programu w roku 2022:

  • dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, składa do organu prowadzącego wniosek o udział w Programie do 15 maja 2022 r.
  • organ prowadzący szkołę lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy składa wniosek do wojewody wraz z załącznikami do 30 maja 2022 r.
  • kwalifikacja wniosków – do 30 czerwca 2022 r.
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia 2022 r.


  Do wniosku organu prowadzącego należy załączyć:

  1. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego (zał. nr 1) – również w przypadku, gdy wniosek organu prowadzącego obejmuje jedną szkołę;
  2. oryginały lub kopie wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
  3. oświadczenie organu prowadzącego dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie (zał. nr 2);
  4. oświadczenie organu prowadzącego o zobowiązaniu się do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 rozporządzenia (zał. nr 3).
  Komplet dokumentów organy prowadzące są zobowiązane złożyć do Wojewody Małopolskiego na adres:

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków
  lub
  w formie elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (wniosku oraz każdego z załączników), za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

  Elektroniczną (edytowalną) wersję zestawienia szkół należy ponadto przesłać na adres: aktywnatablica@malopolska.uw.gov.pl

  Decyduje data wpływu dokumentów do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.


  Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 532 402 926

  WZORY DOKUMENTÓW:

 • Nabór wniosków w 2021 r.