Aktualności

I – II 2019 r.

Działania podjęte w ramach realizacji projektu nr 16/7-2017/OG-FAMI pn. ”Modernizacja strefy obsługi klienta wraz z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych do obsługi obywateli państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie”

- przedłożono do Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 Raport kwartalny, będący jednocześnie raportem końcowym z realizacji projektu;
- uzyskano akceptację COPE MSWiA wniosku o końcowe poświadczenie wydatków nr 5 za okres 01.10 – 31.12.2018 r.;
- Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, poniesionych w okresie realizacji projektu tj. 01.09.2017 r. – 31.12.2018 r. wyniosła 1 628 275,70 PLN, w tym ze środków FAMI 1 221 206,77 PLN.

XI – XII 2018 r.

- zakończono realizację II etapu robót budowlanych obejmującą adaptację 2 sali w strefie obsługi klienta i oddano 11 stanowisk obsługi;
- 03.12.2018 r. – uruchomienie obsługi na sali nr 2;
- montaż tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji projektu;
- w dniach 12-13.12.2018 r. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło kontrolę operacyjną na miejscu, która potwierdziła prawidłowość realizacji projektu i osiągnięcie zakładanych wskaźników;
- zakończenie realizacji finansowej projektu;

VII – X 2018 r.

- przedłożono do Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 3 Raport kwartalny z realizacji projektu;
- uzyskano akceptację COPE MSWiA wniosku o poświadczenie wydatków nr 3 za okres 01.04 – 30.06.2018 r.;
- złożono wniosek o zmianę wniosku o przyznanie dofinansowania wprowadzając m.in. wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2018 r. i przesunięcie wszystkich oszczędności na roboty budowlane;
- Organ Delegowany zaakceptował zaproponowane zmiany we wniosku o dofinansowanie;
- w wyniku przeprowadzonej kontroli uproszczonej ex-post COPE MSWiA nie stwierdziło nieprawidłowości w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na modernizację strefy obsługi klienta w ramach realizacji projektu;
- przedłożono do Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 Raport kwartalny z realizacji projektu;
- uzyskano akceptację COPE MSWiA wniosku o poświadczenie wydatków nr 4 za okres 01.07 – 30.09.2018 r.;
- zakończono realizację I etapu robót budowlanych obejmującą adaptację 1 sali w strefie obsługi klienta i oddano 7 stanowisk obsługi;
- realizacja II etapu robót budowlanych obejmująca adaptację 2 sali w strefie obsługi klienta;
- realizacja nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac adaptacyjnych w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych i nisko prądowych oraz wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej;
- przygotowano projekt tablicy pamiątkowej projektu;

V – VI 2018 r.

- uzyskano akceptację COPE MSWiA wniosku o poświadczenie wydatków nr 2 za okres 01.01 – 31.03.2018 r.;
- w wyniku przeprowadzonej kontroli uproszczonej ex-post COPE MSWiA nie stwierdziło nieprawidłowości w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych w ramach realizacji projektu;
- realizacja I etapu robót budowlanych obejmująca adaptację 1 sali w strefie obsługi klienta;
- realizacja nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac adaptacyjnych w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych i nisko prądowych oraz wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej;

IV 2018 r.

- 05.04.2018 r. zawarcie umowy z wykonawcą prac budowlanych w strefie obsługi klienta;
- przedłożono do Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 Raport kwartalny z realizacji projektu;

IX 2017 r. – III 2018 r.

- przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy wyposażenia na IX piętrze w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6;
- zrealizowano dostawy i montaż składników wyposażenia;
- wszystkie składniki wyposażenia opatrzono stosownym oznakowaniem FAMI;
- przedłożono do Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Raport kwartalny z realizacji projektu;
- uzyskano akceptację COPE MSWiA wniosku o poświadczenie wydatków nr 1 za okres 01.09 – 31.12.2017 r.;
- przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy prac modernizacyjnych na parterze budynku ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie;

10 października 2017 r.

Podpisanie Porozumienia finansowego nr PL/2017/FAMI/OG.7.16 na realizację projektu dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pomiędzy Departamentem Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA a Wojewodą Małopolskim.

Page 1 of 1 1

Info

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Kontakt

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Adres:ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Telefon:12 39 21 200
FAX:12 42 27 208