Komunikaty

 • Szkolenia online z wnioskowania o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów

  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r. poz. 514 i 567) zmianie uległ m.in. proces wnioskowania o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy i lekarzy dentystów, co zostało odzwierciedlone w nowym systemie SMK. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które w najbliższej sesji będą wnioskowały o rozpoczęcie specjalizacji, Centrum e-Zdrowie zaplanowało szkolenia, na których zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania w przedmiotowym zakresie. Szkolenia odbędą się online w dniach:
  - 25.08.2022
  - 30.08.2022
  - 15.09.2022

  Na stronie CeZ, pod następującym adresem: https://cez.gov.pl/pl/page/szkolenia-z-smk zamieszczone zostały informacje o szkoleniu oraz formularze rejestracyjne.


 • VI edycja - Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

  Istotnym elementem w planowaniu rozwoju cyfryzacji ochrony zdrowia jest uwzględnienie potrzeb i możliwości pomiotów. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej kolejną, VI edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. W ramach Badania do podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 25 maja br. Centrum e-Zdrowia wysłało link do formularza ankietowego, składającego się z 44 pytań dotyczących przede wszystkim obszaru informatyzacji.

  Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które w dniu 25 maja br. na swoje skrzynki e-mail podane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego, uprzejmie prosimy o jego wypełnienie.

  Link do formularza ankietowego na adresy e-mail podane w ww. Rejestrze został ponownie przekazany w dniu 2 czerwca br. Czas na przesłanie wypełnionych ankiet upływa 15.06.2022r.

  Głównym celem badania jest pozyskanie informacji o przygotowaniu podmiotów do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), a tym samym wypełnienia obowiązków określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r., poz. 666, z późn.zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).
  Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych na temat dotyczących wykorzystania w działalności przez podmioty nowoczesnych technologii (takich jak: sztuczna inteligencja i telemedycyna), a także planów rozwojowych z tym związanych. Badanie posłuży także poznaniu oczekiwań związanych z rozwojem cyfryzacji ochrony zdrowia i wdrażaniem kolejnych rozwiązań w tym obszarze.
  Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem.
  Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.


  grafika: Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Komunikat Centrum e-Zdrowie (CeZ)

  Od 29 lipca 2021 r. zmianie ulegnie numer Infolinii technicznej Centrum e-Zdrowia. Nowy numer to 19 239.

 • ,,Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów”

  Szanowni Państwo,
  w związku z kontynuacją przez Centrum e-Zdrowia naboru na bezpłatne szkolenia dot. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz pozostałych e-usług udostępnianych w ramach informatyzacji obszaru ochrony zdrowia, informujemy, że 31 sierpnia br. została uruchomiona nowa wersji Platformy rejestracyjnej Akademii CeZ umożliwiająca rejestrację na szkolenia z EDM.
  Rozbudowana Platforma daje nowe możliwość, w tym m.in.:
  • wielokrotne zgłaszanie przez podmiot leczniczy do udziału w szkoleniach z EDM swoich pracowników, z zastrzeżeniem, że każdorazowo podmiot będzie musiał delegować pracowników, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach ww. Projektu;
  • samodzielny wybór terminu szkolenia przez każdego zgłoszonego przez podmiot uczestnika szkoleń w ramach szkoleń otwartych;
  • stały dostęp dla przedstawicieli Podmiotu do konta Podmiotu na którym znajdują się informacje dot. dotychczas zgłoszonych przez podmiot uczestników szkoleń (m.in.: dane uczestnika, termin szkolenia, status dokumentacji poszkoleniowej, obecność na szkoleniu);
  • zapis na aktualne i przyszłe szkolenia prowadzone w ramach Akademii CeZ za pomocą jednego konta zarówno w przypadku podmiotu leczniczego (konto Podmiotu) jak również każdego ze zgłoszonych uczestników szkoleń (konto Uczestnika).

  Nowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zawierający Instrukcję rejestracji i obsługi konta Przedstawiciela podmiotu oraz Uczestnika szkoleń dostępny jest na stronie Projektu pod adresem: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/.

  Jednocześnie informujemy, że dostępny jest już harmonogram szkoleń dla POZ/AOS na IV kw. 2021r.

  Zapraszamy wszystkie szpitale, placówki POZ i AOS, które mają aktualny kontrakt z NFZ do rejestracji na szkolenia poprzez stronę https://akademiaedm.cez.gov.pl/signup

  W razie pytań prosimy o kontakt:
  • e-mail: akademiaedm@cez.gov.pl
  • infolinia - tel. 19457 wew. 8
  - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

  Pozdrawiamy
  Zespół Akademii CeZ


  Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów

 • Komunikat Agencji Badań Medycznych na temat uruchomienia portalu internetowego dotyczącego tematyki badań klinicznych

  W związku z projektem Pacjent w badaniach klinicznych, Agencja Badań Medycznych uruchomiła stronę internetową na temat standardów, procedur i wymagań dotyczących procesów związanych z badaniami klinicznymi – https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/

  Na stronach serwisu można znaleźć wiele wskazówek dotyczących m.in. zasad prowadzenia badań klinicznych, kwalifikacji pacjentów do badań i ich przebiegu, a także historie pacjentów, którzy byli uczestnikami badań. Ministerstwo Zdrowia jest współorganizatorem projektu, a Ministerstwo Rozwoju oraz Rzecznik Praw Pacjenta udzielili swojego patronatu.

 • Komunikat dla pacjentów chorujących na cukrzycę na temat ryzyka zachorowania i sposobów postępowania przy infekcji koronawirusem.

  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne we współpracy m.in. z Konsultantem krajowym w dziedzinie diabetologii opracowało materiał informacyjny dla pacjentów chorujących na cukrzycę, dotyczący ryzyka zachorowania i sposobów postępowania przy infekcji koronawirusem. Poniżej zamieszczamy link do opracowanego materiału, który zamieszczony został na stronie www Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego:
  https://cukrzyca.info.pl/aktualnosci/nowy_koronawirus_sars_cov_2_covid_19_a_cukrzyca"

 • Konkurs Ministerstwa Zdrowia w zakresie profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca.

  Ministerstwo Zdrowia ogłosiło piąty konkurs profilaktyczny finansowany z Funduszy Europejskich. W ramach konkursu sfinansowane będą projekty dotyczące profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca.

  Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub
  • medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
  • podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kardiologii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).


  Najważniejsze założenia konkursu to:
  • aktywna profilaktyka - porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,
  • przeprowadzenie badania genetycznego u pacjentów kwalifikujących się do badań,
  • edukacja prozdrowotna grupy docelowej pacjentów w kierunku podniesienia świadomości, wczesnego rozpoznawania i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
  • edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej i wczesnego wykrywani chorób układu sercowo – naczyniowego,
  • akcja informacyjna zachęcająca do włączenia się do programu, skierowana do pacjentów, lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy i organizacji pozarządowych.


  Szczegółowe informacje o konkursie pn. „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca”, w tym m.in.: regulamin, kryteria, terminy i miejsca składania wniosków, znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia - http://zdrowie.gov.pl/nabor-436-konkurs_profilaktyka_miazdzycy_tetnic_i.html • Zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do współpracy w charakterze biegłych sądowych

  Z uwagi na postępujący rozwój wiedzy i nauki w dziedzinie medycyny, wspieranie się wymiaru sprawiedliwości wiedzą i doświadczeniem lekarzy uważa się za istotny element postępowania sądowego.
  W związku z powyższym zapraszam wszystkich, którzy zechcą się podjąć pełnienia funkcji biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie do zaznajomienia się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej tut. Sądu www.krakow.so.gov.pl > Informacje > Biegli sądowi oraz pod nr tel. 12 619 58 00 oraz w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, pok. K-530.
  Chętnie podejmiemy współpracę z biegłymi wszelkich specjalności, zaś w chwili obecnej najbardziej poszukiwani są specjaliści w następujących  zakresach nauk medycznych: anestezjologia, diabetologia, endokrynologia, hematologia, alergologia, onkologia, gastrologia, kardiologia, immunologia, stomatologia, okulistyka, neurochirurgia, neuropsychologia, neurologia, chirurgia plastyczna, chirurgia szczękowa, chirurgia onkologiczna, medycyna pracy, ortopedia, laryngologia, pulmonologia, radiologia, rehabilitacja, reumatologia, seksuologia, urologia i inne. • Komunikat dotyczący wykreślenia z Rejestru Podmiotów Leczniczych

  W dniu 26 kwietnia 2017 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 roku, poz. 836), która weszła w życie 11 maja 2017 roku.

  Z zapisów Art. 1, pkt 13 przedmiotowej ustawy wynika, że:
  w przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną w sposób zapewniający zabezpieczenie przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych podmiotowi który przejął jego zadania.
  W przypadku braku takiego podmiotu, (przejmującego zadania podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej) za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada:

  • podmiot tworzący albo sprawujący nadzór – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej albo instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz.U.2010, nr 96, poz. 618),
  • podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wykonywania działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej - w przypadku podmiotu leczniczego innego niż określony w pkt a.

  W przypadkach, wykreśleń wpisów z rejestru, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wzywa podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych podlegający wykreśleniu do wskazania, w wyznaczonym terminie, nazwy (firmy) i adresu podmiotu, z którym zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej, a w razie bezskutecznego upływu terminu, organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą określa sposób postępowania z dokumentacją medyczną, na koszt podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych podlegającego wykreśleniu. Do należności z tytułu kosztów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


 • Komunikat dla Podmiotów Leczniczych

  W dniu 30 czerwca 2016 r. została ogłoszona ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

  Z zapisów przedmiotowej ustawy wynika:

  • zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy”,
  • rezygnacja z obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych,
  • uproszczenie wykonywania działalności leczniczej poprzez:

   - odstąpienie od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów leczniczych opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,

   - zwolnienie z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

   Jednocześnie informuję, że potwierdzeniem:

  • spełnienia wymagań w zakresie:

   - warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,

   - zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego

  jest składane do organu rejestrowego przez wnioskodawcę oświadczenie.

 • W dniu 19 grudnia 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu profilaktyki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów; finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

  Celem programu jest poprawa wykrywalności chorób będących istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Przeciwdziałanie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych jest priorytetem Ministerstwa Zdrowia.

  W ramach projektu możliwe będzie finansowanie m.in. działań związanych z edukacją zdrowotną, promocją zdrowego stylu życia, udzielaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ramach wdrażania Ogólnopolski program Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów, zakupem sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej.

  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są:

  1. uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. medyczne instytuty badawcze działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie reumatologii.

  Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 19 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2017 r. na warunkach opisanych w rozdziale IV regulaminu konkursu. Projekty mogą być składane w partnerstwie celem spełnienia wymaganego warunku dotyczącego posiadania odpowiedniego potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do realizacji programu polityki zdrowotnej.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:
  http://power.zdrowie.gov.pl/power/nabor-115-wczesne_wykrywanie_reumatoidalnego.html
  lub można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.


 • Ministerstwo Zdrowia informuje o ogłoszeniu postępowania konkursowego dla Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ). Szczegółowe informacje w załączniku.

 • Komunikat w sprawie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm

  W związku z pytaniami kierowanymi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o otrzymywaniu przez podmioty lecznicze od Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm niepodpisanych pism z prośbą o uregulowanie fakultatywnej opłaty rejestracyjnej za ogłoszenie wpisu w tej ewidencji informuję, że Centralna Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF) nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym i nie jest w żaden sposób związana z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

  Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym na portalu http://rpwdl.csioz.gov.pl, a wpis do tego rejestru dokonywany jest po uprzedniej, obowiązkowej rejestracji podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, które są rejestrami o charakterze publicznoprawnym, państwowym.


 • Informacja w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

  W związku z pytaniami kierowanymi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o otrzymywaniu przez podmioty lecznicze od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych sp. z o.o. niepodpisanych pism z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” informujemy, że: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest spółką prawa handlowego a nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym. Podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 29 grudnia 2014 r., a jego działalność ma charakter komercyjny. W związku z powyższym pismo z prośbą o dokonanie opłaty należy traktować jako ofertę zawarcia umowy polegającej na „możliwości zarejestrowania podstawowych danych dotyczących (…) firmy (…) w „Rejestrze” na okres 6 miesięcy. Z powyższych względów należy zachować ostrożność w tej sprawie i dokładnie rozważyć zasadność zawierania umowy ze spółką Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych.

  Obowiązującym rejestrem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony przez:

  • Wojewodę - w przypadku podmiotów leczniczych,
  • Okręgowe Rady Lekarskie – w przypadku praktyk zawodowych lekarskich,
  • Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych - w przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

  Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym na portalu http://rpwdl.csioz.gov.pl

  Podstawa prawna: art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.).

wstecz    do góry     drukuj