Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


Nie wychodź z domu, jeśli nie musisz! Nie narażaj siebie i innych!

W związku z podwyższonym ryzykiem, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników urzędu

od 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów we wszystkich sprawach cudzoziemców

Decyzje administracyjne zostaną wysłane pocztą.

Umówione przez rezerwację terminy do złożenia wniosków oraz uzupełnienia braków formalnych, przesłuchania i przeglądy akt zostają odwołane. Wnioski w sprawie zaproszeń, rejestracji pobytu obywateli UE, wymiany kart cudzoziemców oraz pozostałe należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska), lub odłożyć w czasie.

Wnioski oraz dokumenty dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska) lub – jeśli to możliwe – odłożyć w czasie. Wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać na poczcie najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z urzędu,

Adres do korespondencji:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków

Pracodawco! Wnioski dotyczące zezwoleń na pracę wraz z wymaganymi załącznikami

należy składać za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przez portal www.praca.gov.pl lub – jeśli to możliwe – odłożyć w czasie i czekać na dalsze instrukcje z urzędu.

Uwaga - w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę konieczne jest załączenie oryginału informacji starosty. W przypadku składania wniosku elektronicznie, oryginał informacji starosty należy dostarczyć do urzędu za pośrednictwem poczty.

W przypadku konieczności dołączenia do postępowania w sprawie zezwolenia na pracę dodatkowych dokumentów należy je składać za pośrednictwem poczty lub elektronicznie w formie skanów na adres mailowy prowadzącego sprawę.

informacja telefoniczna i e-mailowa dotycząca spraw cudzoziemców
obsługiwana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00

informacja ogólna:
12 39 21 804, 12 39 21 868
email: info.opt@muw.pl

informacja w sprawach pilnych
12 39 21 983

Prosimy o wyrozumiałość i apelujemy o odpowiedzialność.
Załatwianie spraw urzędowych w tym szczególnym okresie należy odłożyć w czasie.
Pamiętaj - od tego, jak postępujesz zależy bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich!Stay home if you can! Don’t endanger yourself and others!

Due to the increased risk associated with the spread of SARS-CoV-2 coronavirus in the interest of safety of the office’s clients and employees

in-person customer service regarding foreigners’ affairs is suspended from 16th March 2020 until further notice

Administrative decisions will be sent by post.

Scheduled appointments for application submission, formal defect correction, briefings, and document reviews have been cancelled.

Applications regarding invitations, registration of residence of European Union citizens, replacement of residence cards, and others need to be submitted via Polish Post or be subjected to postponement.

Applications and documents regarding legalisation of stay of foreigners need to be submitted via Polish Post or be put off, if possible.

Applicants need to mail temporary, permanent, and EU long-term resident residence permit applications at a post office not later than on the last day of legal stay within the territory of the Republic of Poland and wait for further instructions from the office.Mailing address:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków


Dear employer! Work permit applications along with the required documents
need to be submitted via post, or online via www.praca.gov.pl or – if possible – be postponed until further information from the office.

Caution! Original informacja starosty is required in the course of work permit issuing procedures. In the case of submitting an application online, original informacja starosty needs to delivered to the office via post.

Additional documents may be attached to work permit procedures via post or electronically by sending scans to the case inspector’s email address.

Email and phone information regarding foreigners’ affairs
available Monday to Friday 8 AM – 3 PM

general information:
12 39 21 804, 12 39 21 868
email: info.opt@muw.pl

information for urgent cases:
12 39 21 983

We ask for understanding and responsibility.
Taking care of administrative matters during this extraordinary time needs to be postponed.
Remember – the way you act affects your and your family’s safety!Не выходите из дома без необходимости! Не подвергайте себя и других риску!

В связи с повышенным риском распространения коронавируса SARS-CoV-2, заботясь о безопасности клиентов и сотрудников офиса управления

с 16 марта 2020 прямое обслуживание клиентов касающееся всех дел иностранцев прекращается до дальнейшего уведомления

Административные решения будут отправлены по почте.

Оговоренные сроки для подачи заявок и предоставления дополнительной необходимой информации, формальные слушания и пересмотр дел отменяются. Заявки на получение разрешений на работу, регистрации проживания граждан ЕС, обмен карт иностранцами и остальные процедуры будут представлены через общественного оператора (Польская почта), или отложенные во времени.

Заявки и документы о легализации пребывания иностранцев должны быть представлены через общественного оператора (Польская почта) или - если это возможно - отложены во время. Заявки на временное, постоянное и долгосрочное пребывание в ЕС должны быть предоставлены по почте не позднее последнего дня легального пребывания, после подачи ждите дальнейших указаний от управления,

Адрес для переписки:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków


Работодатели! Заявки на получение разрешений на работу вместе с необходимыми документами следует отправлять по почте или в электронном виде через веб-сайт www.praca.gov.pl или, если существует такая возможность, отложите дела и подождите дальнейших инструкций.

Примечание - к делу о выдаче разрешения на работу необходимо добавить оригинальную информацию старосты. Если заявка подается в электронном виде, оригинальную информацию старосты следует отправить в офис по почте.

Если к заявке на получение разрешения на работу нужно приложить дополнительные документы, они должны быть отправлены по почте или в электронном виде в виде сканов на электронную почту лица, ведущего дело.

необходимую информацию можно получить по телефону и электронной почте
инфолиния работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00

Общая информация:
12 39 21 804, 12 39 21 868
электронная почта: info.opt@muw.pl

срочная информация
12 39 21 983

Мы просим понимания и призываем к ответственности.
Выполнение официальных дел в этот конкретный период времени должно быть отложено.
Помните - от этого зависит безопасность вас и ваших близких!Не виходьте з дому, без потреби! Не піддавайте себе та інших ризику!

У зв'язку з підвищеним ризиком поширення коронавірусу SARS-CoV-2, піклуючись про безпеку клієнтів і співробітників офісу управління

з 16 березня 2020 року пряме обслуговування клієнтів у всіх справах іноземців припиняється до подальшого повідомлення

Адміністративні рішення будуть відправлені поштою.

Обумовлені терміни для подачі заявок і надання додаткової необхідної інформації, формальні слухання та перегляд справ скасовуються. Заявки на отримання дозволів на роботу, реєстрацію проживання громадян ЄС, обмін карт іноземцями і решта процедур будуть представлені через громадського оператора (Польська пошта), або відкладені в часі.

Заявки та документи про легалізацію перебування іноземців мають бути подані через громадського оператора (Польська пошта) або – якщо це можливо - відкладені в час. Заявки на тимчасове, постійне і довгострокове перебування в ЄС повинні бути надані поштою не пізніше останнього дня легального перебування, після подачі чекайте подальших вказівок від управління,

Адреса для листування:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków


Роботодавці!
Заявки на отримання дозволів на роботу разом з необхідними документами слід надсилати поштою або в електронному вигляді через веб-сайтwww.praca.gov.pl або, якщо існує така можливість, відкладіть справи і зачекайте подальших інструкцій. Примітка - до справи про видачу дозволу на роботу необхідно додати оригінальну інформацію старости. Якщо заявка подається в електронному вигляді, оригінальну інформацію старости слід надіслати в офіс поштою.

Якщо до заявки на отримання дозволу на роботу потрібно долучити додаткові документи, вони повинні бути надіслані поштою або в електронному вигляді у вигляді сканів на електронну адресу особи, яка веде справу.

необхідну інформацію можна отримати за телефоном та електронною поштою
інфолінія працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 15:00

Загальна інформація:
12 39 21 804, 12 39 21 868
електронна пошта: info.opt@muw.pl

термінова інформація
12 39 21 983

Ми просимо розуміння і закликаємо до відповідальності.
Виконання офіційних справ в цей конкретний період часу має бути відкладено.
Пам'ятайте - від цього залежить безпека вас і ваших близьких!  • PODSTAWOWE INFORMACJE

  • KONTAKT

  • ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY - DOTYCZY

  • NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  • FORMULARZE DO POBRANIA

  • OPŁATY

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • PODSTAWA PRAWNA

  • TRYB ODWOŁAWCZY

  • DODATKOWE INFORMACJEwstecz    do góry     drukuj