Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych


Działalność Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzaniach Medycznych w Krakowie została wznowiona od stycznia 2021 r.

W związku z trwającym stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 kontakt z biurem Wojewódzkiej Komisji jest możliwy drogą:

 • telefoniczną pod numerem (12) 448-10-22 lub (12) 448-10-21,
 • mailową na adres: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl
 • tradycyjną, w formie pisemnej na adres:
  Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

  na kopercie zasadnym jest dopisanie:
  - „ZDARZENIA MEDYCZNE” - w przypadku składania wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego,
  - SYGNATURY SPRAWY - w przypadku trwającego postępowania.

Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych na obszarze Polski w trakcie epidemii SARS-CoV-2

UWAGA:

W czasie stanu epidemii NIE ULEGŁY ZAWIESZENIU terminy związane ze złożeniem wniosku do wojewódzkiej komisji, określone w art. 67c ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.. Tym samym wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

 • Klauzula informacyjna

 • Kontakt

 • Szczegółowe informacje

 • Podstawa prawna

 • Skład Wojewódzkiej Komisji:

 • Jak złożyć wniosekwstecz    do góry     drukuj