Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych


W dniu 6 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1675). W związku z powyższym informuje się, iż:

- z dniem 1 lipca 2024 r. nastąpiła likwidacja wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – art. 8 ust. 1 ww. ustawy

- ustawodawca wprowadził mechanizm wsparcia dla pacjentów w postaci świadczenia kompensacyjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego – świadczenie to przyznaje Rzecznik Praw Pacjenta

- art. 1 ww. ustawy

Bliższe informacje związane ze świadczeniem kompensacyjnym można uzyskać na stronie internetowej poświęconej działalności Rzecznika Praw Pacjenta, w zakładce: „Jak złożyć wniosek” https://www.gov.pl/web/rpp/jak-zlozyc-wniosek3 .

Ustawa z 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw


Zarządzenie Wojewody Małopolskiego uchylające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu naboru do WKZM w Krakowie (2024-2030)

Nabór do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie (2024-2030)

  • Klauzula informacyjna

  • Kontakt

  • Szczegółowe informacje

  • Podstawa prawna

  • Skład Wojewódzkiej Komisji:

  • Jak złożyć wniosekwstecz    do góry     drukuj