Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025.

  Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.

  Działalność Dziennego Domu „Senior+” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Działalność Klubu „Senior +” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych

  Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025
  Informacje dotyczące Programu można również znaleźć na stronie http://senior.gov.pl/program_senior_plus

  Ze szczegółową ofertą placówek funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego można zapoznać się w Informatorze Małopolskich placówek „Senior+”.

 • Dla Seniora

 • Dla Gminy i Powiatuwstecz    do góry     drukuj