Paszport tymczasowy

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. Wydanie paszportu tymczasowego następuje na wniosek osoby pełnoletniej, złożony na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, po złożeniu wymaganych dokumentów oraz wniesieniu należnej opłaty.

Paszport tymczasowy wydaje się:

 • obywatelom polskim w kraju lub za granicą w nagłych, udokumentowanych przypadkach, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny bądź prowadzoną działalnością zawodową,

 • obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju,

 • osobom przebywającym czasowo na terenie naszego kraju lub za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,

 • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy,
 • dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu obywatelom polskim przebywającym za granicą, którzy nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności.

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu tymczasowego odbywa się osobiście.

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Zgoda na wydanie paszportu tymczasowego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej może zostać złożona również w formie elektronicznej w sytuacji, gdy rodzic (opiekun prawny) posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany bądź podpis osobisty. Obecność osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o paszport tymczasowy, za wyjątkiem dzieci do lat 5. Odbioru paszportu tymczasowego dla tych osób dokonuje rodzic lub opiekun prawny. Obecność osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej nie jest wymagana w trakcie dokonywania dla niej odbioru paszportu tymczasowego.

Jeżeli o paszport tymczasowy dla dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej występuje opiekun prawny należy przedłożyć do wglądu zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym.

Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, a kontakt z rodzicami dziecka jest niemożliwy, należy dołączyć do wniosku o wydanie paszportu orzeczenie sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu.

Podpis posiadacza paszportu tymczasowego w ramce pod fotografią na wniosku paszportowym składa osoba małoletnia powyżej 13 roku życia.


 • KONTAKT

 • WYMAGANE DOKUMENTY

 • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

 • FORMULARZE DO POBRANIA

 • OPŁATY

 • TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • PODSTAWA PRAWNA
wstecz    do góry     drukuj