Paszport dla osoby pełnoletniej


Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. Wydanie paszportu następuje na wniosek osoby pełnoletniej złożony na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, po złożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych oraz wniesieniu należnej opłaty.

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego odbywa się osobiście.

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej składa ustanowiony przez sąd opiekun. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o paszport, natomiast odbioru paszportu dla tej osoby dokonuje opiekun prawny. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej nie jest wymagana w trakcie dokonywania dla niej odbioru paszportu.

  • KONTAKT

  • WYMAGANE DOKUMENTY

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • FORMULARZE DO POBRANIA

  • OPŁATY

  • TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • PODSTAWA PRAWNA
wstecz    do góry     drukuj