Paszport dla dziecka

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. Wydanie paszportu osobie małoletniej następuje na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, złożony na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, po złożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych (za wyjątkiem dzieci do 12 roku życia) oraz wniesieniu należnej opłaty.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie, albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Zgoda na wydanie paszportu dla małoletniego może zostać złożona również w formie elektronicznej w sytuacji, gdy rodzic posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany bądź podpis osobisty.

Jeżeli o paszport dla dziecka występuje opiekun prawny należy przedłożyć do wglądu zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki nad małoletnim.

Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, a kontakt z rodzicami dziecka jest niemożliwy, należy dołączyć do wniosku o wydanie paszportu orzeczenie sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu.

Dziecko do 18 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu. Wyjątkiem jest małoletni do 5 roku życia, którego obecność nie jest wymagana. Odbioru paszportu dla dziecka może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych, bez obecności dziecka.

Podpis posiadacza paszportu w ramce pod fotografią na wniosku paszportowym składa osoba małoletnia powyżej 13 roku życia.

  • KONTAKT

  • WYMAGANE DOKUMENTY

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • FORMULARZE DO POBRANIA

  • OPŁATY

  • TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • PODSTAWA PRAWNA
wstecz    do góry     drukuj