Paszport dla dziecka

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. Wydanie paszportu osobie małoletniej następuje na wniosek matki, ojca lub opiekunów prawnych, złożony w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu, po złożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych (za wyjątkiem dzieci do 12 roku życia) oraz wniesieniu należnej opłaty. W przypadku braku możliwości elektronicznego złożenia podpisu za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, podpis składa się na wydruku dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej.

Na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18 roku życia, jest wymagana zgoda matki i ojca tej osoby lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych.

Jeżeli o paszport dla dziecka występuje opiekun prawny należy przedłożyć do wglądu zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki nad małoletnim.

Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, a kontakt z rodzicami dziecka jest niemożliwy, należy dołączyć do wniosku o wydanie paszportu orzeczenie sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu.

Dziecko do 18 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu. Wyjątkiem jest małoletni do 5 roku życia, którego obecność nie jest wymagana. Odbioru paszportu dla dziecka może dokonać matka, ojciec lub opiekun prawny.

Podpis posiadacza paszportu w ramce pod fotografią na wniosku paszportowym składa osoba małoletnia powyżej 12 roku życia.

Podczas składania wniosku o wydanie paszportu pobiera się odciski palców od osoby, której ma być wydany paszport, z wyłączeniem osób które nie ukończyły 12 roku życia bądź od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

  • KONTAKT

  • WYMAGANE DOKUMENTY

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • OPŁATY

  • TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • PODSTAWA PRAWNA
wstecz    do góry     drukuj