Orzekanie o niepełnosprawności
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ODDZIAŁ OBSŁUGI WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


Przewodnicząca: Renata GROCHAL
ul. Olszańska 5
31-513 Kraków
tel. 12 39 21 396, 12 39 21 352; 12 39 21 290; 12 39 21 347

Adres siedziby
II piętro, pok. 220A, 223A
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
fax 12 39 21 380

e-mail:
II piętro (pokój 220A – punkt informacyjny)

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

Adres do korespondencji Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

6 sierpnia 2023 r. wszedł w życie art. 28 pkt. 2 Ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych ustaw. Zgodnie z dyspozycją przywołanego przepisu, uchylony zostaje zapis art. 15h Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), na podstawie którego wydłużeniu podlegała ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Natomiast od dnia wejścia w życie art. 10 oraz art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, tj. od dnia 6 sierpnia 2023 roku okres ważności orzeczeń określa art. 23 Ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych ustaw.
Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej. Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności upłynąłby:
• do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
• w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
• w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów) zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W przypadku orzeczeń, które tracą ważność po 5 sierpnia 2023 r., w celu przedłużenia obowiązywania orzeczeń należy, zwrócić się z ponownym wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do właściwego Miejskiego/Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


  • PODSTAWA PRAWNA

  • WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • POWIATOWE ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • KONTAKT

wstecz    do góry     drukuj