Ordery i Odznaczenia Państwowe


TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

 • INFORMACJE I ZADANIA ZWIĄZANE Z NADAWANIEM ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH


  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Biuro Wojewody
  Samodzielne stanowisko pracy ds. orderów i odznaczeń państwowych

  31 – 156 Kraków, Basztowa 22
  pok. nr 114, I piętro
  tel. 12 392 11 25, fax: 12 392 19 19
  e-mail:

  PODSTAWA PRAWNA

  - Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266)

  - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)


 • PROCEDURA NADANIA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

  Z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia mogą występować:
  Z własnej inicjatywy:
  Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie.
  Za pośrednictwem Wojewodyktóry przedstawia wnioski po zaopiniowaniu Prezydentowi RP (odznaczenia) lub Prezesowi Rady Ministrów (ordery): jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie, organy samorządowe, organizacje społeczne i zawodowe, pracodawcy.

  Wnioskodawca powinien przygotować:

  1. WNIOSEK- wypełniony formularz wniosku o nadanie orderu - Druk wniosku powinien być sporządzony DWUSTRONNIE, Powinien być także wypełniony komputerowo lub maszynowo, nie odręcznie.

  2. PISMO PRZEWODNIE - pismo przewodnie do Wojewody z prośbą o zaopiniowanie wniosków i podaniem przewidywanej daty wręczenia nadanych odznaczeń.

  3. FORMULARZ NIEKARALNOŚCI - wypełniony aktualny ALE nie podpisany formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, świadczącym o tym, że kandydat do odznaczenia jest osobą niekaraną. Z zapytaniem o karalność występuje Wojewoda. * załączniki na końcu


 • RODZAJE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

  ORDERY

  1. Ordery są nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu.
  2. Ordery nadaje Prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów oraz Kapituł Orderów.
  3. Wniosek o nadanie orderu przedstawia Prezydentowi RP każdorazowo Prezes Rady Ministrów. Wojewoda opiniuje wniosek i wypełnia w tym celu poz.21 formularza wniosku oraz przygotowuje notatkę informacyjną w imieniu Prezesa RM.
  4. Wnioskodawca wypełnia we wniosku rubryki od 1 do 18. Materiały do notatki informacyjnej przedkłada Wojewodzie każdorazowo wnioskodawca. Materiały powinny zawierać konkretne, wybitne i szczegółowo opisane zasługi, dokonania i osiągnięcia kandydata do uhonorowania orderem. Osiągnięcia i zasługi muszą być umiejscowione w czasie tak (należy podać rok), aby możliwa była ocena, czy nie zostały już poprzednio uhonorowane orderem lub odznaczeniem.
  5. Wnioski o nadanie orderu przesyłane do Kancelarii na 2 miesiące przed przewidywanym terminem ich wręczenia. W związku z powyższym powinny być złożone do Wojewody Małopolskiego co najmniej na trzy miesiące przed terminem wręczenia.

  ORDER ODRODZENIA POLSKI

  Klasy orderu:

  • Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
  • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
  • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

  Order Odrodzenia Polski jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:

  - wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej,
  - szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
  - szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,
  - wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

  ORDER KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

  Klasy orderu:

  • Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości
  • Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości

  Order Krzyża Niepodległości jest nadawany osobom, które w latach 1939-1956 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę położyły zasługi w obronie niepodległości Państwa Polskiego. Krzyż z Mieczami nadawany jest osobom, które zasłużyły się walcząc z bronią w ręku.

  ORDER ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Klasy orderu:

  • Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
  • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
  • Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
  • Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
  • Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

  Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

  Wzór wniosku o nadanie orderu znajduje się w plikach załączników do informacji jako ZAŁĄCZNIK 3

  ODZNACZENIA PAŃSTWOWE :

  KRZYŻ ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ :

  Nie dzieli się na klasy. Może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.

  Krzyż Zasługi Za Dzielność jest nadawany policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz wyjątkowo także innym osobom za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, za narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.

  KRZYŻ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI :

  Nie dzieli się na klasy.

  Odznaczenie przyznawane we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Nadawany może być działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, działających w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r. na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:

  - byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub

  - prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

  Krzyż Wolności i Solidarności nadaje się również osobom, które w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. na terytorium Polski zostały zabite, doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przez łączny okres co najmniej 30 dni były więzione, aresztowane, internowane lub w inny sposób pozbawione wolności, zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby wojskowej, były pozbawione prawa lub możliwości wykonywania zawodu lub podjęcia pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy, zostały wydalone z wyższej uczelni lub szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy ze względu na prowadzoną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub też ze względu na świadome uczestnictwo w działaniach i manifestacjach mających taki cel.

  KRZYŻ ZASŁUGI :

  Klasy odznaczenia:

  - Złoty Krzyż Zasługi,
  - Srebrny Krzyż Zasługi,
  - Brązowy Krzyż Zasługi,

  Nadawany może być za ofiarną działalność publiczną oraz ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

  1. Krzyża Zasługi nie nadaje się za wykonywanie obowiązków służbowych związanych z pracą zawodową
  2. Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.
  3. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.

  Wzór wniosku o nadanie Krzyża Zasługi znajduje się w plikach załączników do informacji jako ZAŁĄCZNIK 3

  MEDAL ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ :

  Nie dzieli się na klasy. Może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.

  Medal za Ofiarność i Odwagę jest nadawany osobom, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie.

  MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

  jest nagrodą za wzorowo, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

  - Medal Złoty za Długoletnią Służbę – I stopień
  - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – II stopień
  - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – III stopień

  1. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

  - po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień - Złoty
  - po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na II stopień - Srebrny
  - po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na III stopień - Brązowy
  Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.
  2. Z wnioskami o nadanie Medali za Długoletnią Służbę występują wyłącznie pracodawcy.
  3. Wnioskodawca wypełnia we wniosku rubryki od 1 do 19.
  4. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.
  5. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę w rubryce 18 musi znaleźć się informacja dotycząca stażu pracy ogółem kandydata.
  6. Wnioski o nadanie odznaczeń przedstawia się Prezydentowi nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia, w związku z tym muszą być przedstawione Wojewodzie do zaopiniowania odpowiednio wcześniej.

  Piastowane funkcje lub zajmowane stanowiska mają znaczenie tylko wtedy, gdy związane są z nimi konkretne dokonania. W szczególności niezbędne jest wykazanie zasług po nadaniu ostatniego odznaczenia.

  Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę znajduje się w plikach załączników do informacji jako ZAŁĄCZNIK 5

  Wnioski sporządzone z uchybieniem przepisów mogą być wnioskodawcy zwrócone do uzupełnienia. Istnieje też możliwość żądania uzupełnienia uzasadnienia wniosku o konkretne fakty i dokonania dotyczące kandydata do uhonorowania.

  ODZNACZENIA RESORTOWE . MINISTERIALNE I HONOROWE

  zalicza się do nich m.in.

  - Medal Wojska Polskiego – Minister Obrony Narodowej
  - Medal "Za Zasługi dla Policji" – Minister Spraw Wewnętrznych
  - Medal "Za Zasługi dla Straży Granicznej" – Minister Spraw Wewnętrznych
  - Medal Komisji Edukacji Narodowej – Minister Edukacji Narodowej
  - Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  - Medal Pro Patria – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

  Nie ma konieczności składania w urzędzie Wojewódzkim wniosków o nadanie medali i odznaczeń resortowych, ministerialnych i honorowych. Wnioski można składać we właściwych do tego ministerstwach i urzędach centralnych.

  Wnioski wraz z pismem przewodnim, skierowanym do Wojewody można składać:

  • bezpośrednio :

   Dziennik Podawczy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
   Kraków. ul. Basztowa 22, pokój nr 24 (parter)

   lub

   Samodzielne stanowisko pracy ds. orderów i odznaczeń państwowych
   Kraków. ul. Basztowa 22 , pokój 114 (I piętro)

  • za pośrednictwem poczty na adres:

   Małopolski Urząd Wojewódzki
   31-156 Kraków, Basztowa 22

 • ZASADY WRĘCZANIA ORDERÓW / ODZNACZEŃ

  Osoba uhonorowana otrzymuje nieodpłatnie odznakę orderu lub odznaczenia (w pudełeczku) i legitymację. Odznaki przyznanych orderów i odznaczeń wnioskodawcy odbierają w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. O tym fakcie wnioskodawcy są zawiadamiani indywidualnie.

  Odznaki orderów i odznaczeń wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
  W imieniu Prezydenta odznaki orderów i odznaczeń mogą wręczać:
  - Prezes Rady Ministrów,
  - ministrowie,
  - kierownicy urzędów centralnych,
  - wojewodowie,
  - oraz osoby pełniące funkcje zastępców wyżej wymienionych osób
  Inne osoby bez upoważnienia Prezydenta nie mają możliwości wręczania orderów i odznaczeń.

 • PRZYKŁAD PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

  1. Ordery i odznaczenia są najwyższym wyróżnieniem zasług Rzeczypospolitej Polskiej. Ich wręczenie ma charakter uroczysty oraz odpowiednią oprawę. Za prawidłową organizację wręczenia orderów i odznaczeń odpowiadają organizatorzy uroczystości.

  2. Ordery i odznaczenia układa się na specjalnie przygotowanej poduszce lub tacy według kolejności wynikającej z ich starszeństwa. W przypadku pojedynczych odznaczeń lub orderów mogą one być podane bezpośrednio osobie wręczającej.

  3. Przebieg uroczystości: prowadzący uroczystość wręczenia:

  - prosi wszystkich o powstanie,
  - odczytuje postanowienie Prezydenta RP o nadaniu orderów i odznaczeń (na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia .... na wniosek ...... za zasługi........., odznaczeni zostają np. Złotym Krzyżem Zasługi - osoby wymienione w postanowieniu, Srebrnym Krzyżem Zasługi - osoby wymienione w postanowieniu, itp),
  - prosi wymienione osoby o wystąpienie do aktu dekoracji w kolejności ustanowionej w postanowieniu,
  - zwraca się do osoby wręczającej (ministra, wojewody, wicewojewody) o dokonanie aktu dekoracji.
  - wręczenie odznaki orderu lub odznaczenia zostaje poprzedzone wypowiedzeniem formuły „w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Pani/Panu np. Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, itp."

  4. Odznakę orderu lub odznaczenia przypina się na lewej stronie piersi. Osoby dekorowane powinny do aktu dekoracji wystąpić w odpowiednim stroju - mężczyźni garnitur lub marynarka, kobiety - żakiet, sukienka lub bluzka bez dekoltu.

  5. Osobie odznaczonej przypina się odznakę nadanego orderu lub odznaczenia oraz wręcza się legitymację w okładce i futerał.

  6. Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wręczeniem nadanego orderu lub odznaczenia, odznakę przekazuje się najbliższej rodzinie zmarłego w futerale, wraz z legitymacją (bez przypinania).

  7. Po dokonaniu aktu dekoracji prowadzący uroczystość może poprosić zgromadzonych o oklaski na cześć odznaczonych lub złożyć wszystkim odznaczonym gratulacje.

 • WZORY - ZAŁACZNIKI DO POBRANIA

  ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR PISMA PRZEWODNIEGO
  ZAŁĄCZNIK 2 - WZÓR FORMULARZA „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE”
  ZAŁĄCZNIK 3 - WZÓR WNIOSKU O NADANIE ORDERU/KRZYŻA
  ZAŁACZNIK 4 – WZÓR NOTATKI DO WNIOSKU O NADANIE ORDERU/ODZNACZENIA (wyłącznie dla kandydatów do nadania orderów)
  ZAŁĄCZNIK 5 - WZÓR WNIOSKU O NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ


wstecz    do góry     drukuj