Ważny komunikat w sprawie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców
(aktualizowane)Aktualizacja z dnia 20.05.2020

Uwaga!
W dniu 16 maja br. weszła w życie nowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na mocy której od 23 maja 2020 r. rozpoczną swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej terminy w postępowaniach administracyjnych.

Co to oznacza?

Terminy na, m.in. uzupełnienie braków formalnych we wniosku lub złożenie odwołania, od 23 maja będą obowiązywały na zasadach obowiązujących przed epidemią.

Przykłady:

 • odebrałem negatywną decyzję w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu epidemiologicznego (tj. po 14 marca) mam czas na złożenie odwołania do 14 –tego dnia liczonego od 23 maja br., tj. do 6 czerwca.
 • odebrałem negatywną decyzję 9 marca, (tj. przed ogłoszeniem stanu epidemiologicznego) oznacza to, że z 14 dni przysługujących na odwołanie zostało mi 10 (4 dni już upłynęły między 9 marca, a 13 marca). Oznacza to, że w tym przypadku od 23 maja liczę 10 dni – na złożenie odwołania mam czas do 2 czerwca.

 • Ważne! Powyższe regulacje nie mają wpływu na bieg terminów:

  • na złożenie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych,
  • przedłużenie wiz lub
  • okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego,
  • terminów opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Polski oraz
  • terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
  Więcej informacji na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

  https://udsc.gov.pl/przywrocenie-biegu-terminom-w-postepowaniach-administracyjnych-i-sadowych/#_edn3  Komunikat z dnia 01.04

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną dnia 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce.

  Wprowadzone przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

  NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA WPROWADZONYCH PRZEPISÓW:
  legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  okresy ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca
  termin na składanie wniosków o legalizację pobytu,
  ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

  ulegają przedłużeniu

  do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych stanów obowiązywał jako ostatni.

  Ważne! Przedłużenie legalnego pobytu/terminu na składanie wniosków/ważności już wydanych zezwoleń dotyczy sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu/terminu na składanie wniosku/ważności zezwolenia przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. od 14 marca 2020 r.).

  Uwaga! Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca odnosi się także do cudzoziemców posiadających krótkoterminowe tytuły pobytowe (w tym wizy Schengen oraz ruch bezwizowy).


  Ważne! Przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy oraz wizy krajowej nie wymaga wymiany karty pobytu lub umieszczenia nowej naklejki wizowej. Ponadto analogicznie do powyższych założeń przesunięte zostaną terminy:
  • na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
  • dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

  Więcej informacji na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców:
  https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/?fbclid=IwAR31XdyTRAO9XhJL0jKHxoJWoAut783bLYLNgU2cwn5fhIq9GkvwHDEj2K4

  Zachęcamy do pobrania materiałów informacyjnych:
  Epidemia koronawirusa - specjalne rozwiązania dla cudzoziemców (pobierz)
  Епідемія коронавірусу - спеціальні рішення для іноземців
  Эпидемия коронавируса ‒ специальные решения для иностранцев
  Coronavirus outbreak – special solutions for foreigners

  wstecz    do góry     drukuj