INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt z Urzędem odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

  Bezpośrednia obsługa Stron jest możliwa, tylko w szczególnych przypadkach po wcześniejszym (telefonicznym lub mailowym) ustaleniu konkretnego terminu wizyty w Urzędzie (data i godzina). Podczas wizyty obowiązywać będą aktualne zasady reżimu sanitarnego.

  W przypadku konieczności wizyty w głównej siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wejście do Urzędu dla interesantów jest od strony ul. Basztowej 22 (nie dotyczy oddziałów zamiejscowych)

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
 3. w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych:
  • informujemy, iż od dnia 4 listopada 2020 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim bezpośrednia obsługa stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń została zawieszona do odwołania.
  • Z uwagi na powyższe oraz trwający stan epidemii rekomendujemy kontakt z Urzędem przede wszystkim z wykorzystaniem bezpiecznych form komunikacji – elektronicznej (mail, ePUAP), telefonicznej bądź tradycyjnej.

  W sprawach dotyczących koordynacji załatwienie sprawy nie wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy – wszelkich informacji i wyjaśnień udzielamy mailowo oraz telefonicznie. Dokumenty można przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy urzędu bądź adres ePUAP
  • Zachęcamy do korzystania z :
  • formularza elektronicznego:https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp,
  • Informacja e-mail: wp@malopolska.uw.gov.pl
  • adresu ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
  • telefonu: Infolinia dla klientów (12) 430-29-73. Czynna:
   - w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 16.30
   - od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00
   korespondencji tradycyjnej
 4. w sprawach dotyczących resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 „MALUCH+”:
  • informacje: niezbędną dokumentację dotyczącą realizowanego Programu można dostarczać za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka)
  • Informacja e-mail: maluch@malopolska.uw.gov.pl
  • telefon: 12 39 21 179, 12 39 21 448,
 5. w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności:
  • Kontakt z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej oraz w uzasadnionych przypadkach osobiście w siedzibie zespołu przy ulicy Olszańskiej 5.
  • Celem zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się wcześniejsze ustalenie terminu wizyty telefonicznie lub mailowo
  • Do siedziby Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem
  • W trakcie wizyty w urzędzie klienci zobowiązani są do:
   ◦ zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,
   ◦ dezynfekcji rąk po przybyciu do siedziby zespołu,
   ◦ zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych w siedzibie zespołu
  • Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia niepełnosprawności można dostarczyć za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka), bądź mailowo. Podjęte decyzje orzecznicze będą wysyłane na adres korespondencyjny
  • Informacja e-mail: zn@malopolska.uw.gov.pl
  • telefon: 12 39 21 380, 12 39 21 290, 12 39 21 396, 12 39 21 397.
 6. w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  • informacje: kontakt z pracownikami zajmującymi się tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie możliwy jest drogą telefoniczną, mailową bądź za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka)
  • Informacja e-mail: wp@malopolska.uw.gov.pl
  • telefon: 12 39 21 560
 7. w sprawach realizowanych przez Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich, utworzone i współfinansowane w ramach projektu FAMI:

  w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, informujemy, że od dnia 3.11.2020 Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich zaprzestają bezpośredniej obsługi klientów.
  Kontakt z pracownikami Punktów Informacyjno-Doradczych dla obywateli państw trzecich możliwy jest tylko drogą telefoniczną bądź mailową. Nr telefonów czynne są w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 18.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30. Zarówno infolinia jak i e-mail obsługiwane są przez pracowników Punktów Informacyjno-Doradczych dla obywateli państw trzecich w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.
 8. in matters implemented by Information and Advisory Points for third-country citizens, created and co-financed under the FAMI project
  Dear Clients,
  Due to the continuing epidemic on the territory of the Republic of Poland associated with coronavirus SARS-CoV-2, we kindly inform that from the 3rd of November 2020 we will not provide direct help and counselling in our Information and Advisory Centres for Third-Country Citizens.
  Contact with employees of Information and Advisory Centres for third-country citizens is possible only by phone or e-mail. Telephone numbers are open on Mondays from 10.00 to 18.00, Tuesday to Friday from 7.30 to 15.30. Both the helpline and e-mail are served by employees of Information and Advisory Centres for third-country nationals in Polish, English, Ukrainian and Russian.
 9. по вопросам, реализуемым Информационно-консультационными центрами для граждан третьих стран, созданных и финансированных в рамках проекта FAMI Уважаемые клиенты,

  в связи с состоянием эпидемиологической угрозы на территории Республики Польша, вызванным числом новых заражений вирусом SARS-CoV-2, информируем, что с 3.11.2020 Информационно-консультационные пункты для граждан третьих стран приостанавливают прямое обслуживание клиентов.
  Контакт с сотрудниками Информационно-консультационных пунктов для граждан третьих стран возможен только по телефону или электронной почте. Телефонные номера доступны по понедельникам с 10.00 до 18.00, со вторника по пятницу с 7.30 до 15.30. Как инфолиния, так и электронная почта обслуживаются сотрудниками Информационно-консультационных пунктов для граждан третьих стран на польском, английском, украинском и русском языках.
  • e-mail:
   fami@malopolska.uw.gov.pl (польский, украинский, русский и английский языки)
   дополнительно:
   ibonkowska@malopolska.uw.gov.pl(польский и украинский языки)
   ekruk@malopolska.uw.gov.pl(польский и русский языки)
   akurowska2@malopolska.uw.gov.pl(польский и английский языки)
   mchomyn@malopolska.uw.gov.pl(польский и украинский языки)
  • телефон:
   польский, английский, русский и украинский языки:
   (12) 426 90 01
   польский и английский языки:
   511 933 832
   польский и украинский языки:
   511 930 141, (18) 540 23 26
   польский и русский языки:
   511 930 105
 10. з питань, що реалізуються Інформаційно-консультаційними пунктами для громадян третіх країн, створених та співфінансованих в рамках проекту FAMI Пані та Панове,
  через триваючий стан епідемії на території Республіки Польща, викликаний інфекціями коронавірусу SARS-CoV-2, повідомляємо, що з 3 листопада 2020 року Інформаційно-Консультаційні Пункти для громадян третіх країн припиняють пряме обслуговування клієнтів.
  Контакт з працівниками Інформаційно-консультаційних пунктів для громадян третіх країн можливий лише по телефону або електронною поштою. Номери телефонів доступні в понеділки з 10.00 до 18.00, з вівторка по п’ятницю з 7.30 до 15.30. Інформаційну лінію та електронну пошту обслуговують працівники Інформаційно-консультаційних пунктів для громадян третіх країн польською, англійською, українською та російською мовами.
  • e-mail:
   fami@malopolska.uw.gov.pl(польська, українська, російська та англійська мови)
   додатково:
   ibonkowska@malopolska.uw.gov.pl(польська та українська мови)
   ekruk@malopolska.uw.gov.pl(польська та російська мови)
   akurowska2@malopolska.uw.gov.pl(польська та англійська мови)
   mchomyn@malopolska.uw.gov.pl(польська та українська мови)
  • телефон:
   польська, англійська, російська та українська мови:
   (12) 426 90 01
   польська та англійська мови:
   511 933 832
   польська та українська мови:
   511 930 141, (18) 540 23 26
   польська та російська мови:
   511 930 105
 11. w sprawach dotyczących Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej:
  • informacje: niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań należy dostarczać przede wszystkim za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka).
  • Informacja e-mail:
   inow@malopolska.uw.gov.pl,
   jdlu@malopolska.uw.gov.pl,
   mjezak@malopolska.uw.gov.pl,
   mprz3@malopolska.uw.gov.pl,
  • telefon: 12 39 21 573 – Izabela Nowaczyńska, Justyna Długosz
   12 39 21 570 – Magdalena Jeżak
   12 39 21 571 – Michał Przybylski
 12. w sprawach dotyczących statusu zakładu pracy chronionej oraz zakładu aktywności zawodowej:
  • informacje: niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań należy dostarczać przede wszystkim za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka).
  • Informacja e-mail:
   inow@malopolska.uw.gov.pl,
   mjezak@malopolska.uw.gov.pl,
   mprz3@malopolska.uw.gov.pl
  • telefon: 12 39 21 573 – Izabela Nowaczyńska
   12 39 21 570 – Magdalena Jeżak
   12 39 21 571 – Michał Przybylski
 13. w sprawach dotyczących administrowania systemami informatycznymi jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (systemy: CAS, RJPS, CSIZS Emp@tia):
  • informacje: kontakt bezpośredni z osobami pełniącymi funkcję administratora wojewódzkiego SI JOPS jest możliwy jedynie w formie telefonicznej bądź mailowej. Dokumentacja potwierdzająca złożenie wniosku o nowe konto lub zmiany na kontach w systemach: CAS, RJPS, CSIZS Emp@tia powinna być przekazywana za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka) bądź bezpośrednio na adresy e-mail wskazane poniżej. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny,
  • Informacja e-mail: mprz3@malopolska.uw.gov.pl- Michał Przybylski
   pgrzaba@malopolska.uw.gov.pl- Przemysław Grząba
  • telefon: 12 39 21 571
 14. w sprawach dotyczących odwołań osób bezrobotnych/poszukujących pracy od decyzji powiatowych urzędów pracy:
  Strona może uzyskać informacje na temat prowadzonych postępowań przede wszystkim w formie telefonicznej bądź mailowej. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia przekazać do Urzędu można przesyłką pocztową (na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22), bądź drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /ag9300lhke/skrytka). Podjęte decyzje będą wysyłane na adres podany przez stronę postępowania.
 15. w sprawach dotyczących: nadzoru i kontroli nad realizacją zadań w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
  • zaleca się kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie przede wszystkim z wykorzystaniem: komunikacji elektronicznej:
  • platforma ePUAP adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka
  • Informacja e-mail:
   elib@malopolska.uw.gov.pl
   kkolodziejczyk@malopolska.uw.gov.pl
  • komunikacji telefonicznej: 12 39 21 572
  • korespondencji tradycyjnej na adres:
   Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
wstecz    do góry     drukuj