Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie


Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wprowadził do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

W ww. okresie Urząd nie przyjmuje klientów, z wyłączeniem:

 • Wydziału Spraw Obywatelskich (Kraków, ul. św. Sebastiana 9, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52, Tarnów, al. Solidarności 5-9),
 • Wydziału Spraw Cudzoziemców (Kraków, ul. Przy Rondzie 6).
 • Oddziału do Spraw Obsługi Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Wydziału Polityki Społecznej
  (Kraków, ul. Olszańska 5).
 • Oddziału do Spraw Integracji Cudzoziemców Wydziału Polityki Społecznej (Kraków, ul. Basztowa 22 i Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52).
 • Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (Kraków, ul. Ujastek 7).

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Zasady obsługi klientów przez poszczególne wydziały Urzędu publikowane są w zakładkach umieszczonych poniżej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
adres e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl
tel.: 12 39 21 527, 12 3921 200

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

 • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu, wchodzące do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, są zobowiązane do:

 • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.
W przypadku, gdy interesant lub osoba niebędąca pracownikiem Urzędu, wchodząca do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, nie przestrzega nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki a pracownik Urzędu powziął uzasadnione wątpliwości czy jest ona zwolniona z tego nakazu z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, może on zwrócić się do Policji o weryfikację faktu posiadania przez tę osobę zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego zwolnienie z ww. nakazu.

Zasady obsługi klientów przez wydziały Urzędu:

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
BIURO WOJEWODY
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I LOGISTYKI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WYDZIAŁ ZDROWIA
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
WYDZIAŁ PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH I ROLNICTWA
WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA
WYDZIAŁ REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA i DZIEDZICTWA NARODOWEGO
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.malopolska.uw.gov.pl

Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli
Angelika Bodziony-Durych

wstecz    do góry     drukuj