Komunikaty

 • Nabór prowadzony przez Rzecznika Praw Pacjenta na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023 (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec) na terenie województwa małopolskiego. Ponadto zawiadamia się, że Wojewoda Małopolski wydał postanowienie z 28 kwietnia 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017 o odmowie uzupełnienia ww. decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r. co do rozstrzygnięcia i co do prawa odwołania. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Jana Leguta (ul. Błonie 86C, 33-113 Zgłobice), złożony 26 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka odcinka linii napowietrznej 15 kV relacji Brzesko – Szczurowa między stanowiskami słupowymi SN nr 23 i 24 i budowa między tymi stanowiskami słupowymi SN linii kablowej SN 15 kV na działce nr 602/1 obr. Jasień, jedn. ewid. Brzesko. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski informuje o zmianie Zarządzeniem w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego

  1. Pismo informacja o zmianie zarządzenia _komunikat
  2. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z 18 maja 2017


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 20 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim w ramach budowy gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – na terenie województwa małopolskiego. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (odcinek Pałecznica – Sławków)” na terenie województwa małopolskiego. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 12/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.9.2017) z 19 maja 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego ścieków ø 160 mm – odcinek długości L = 18,0 m w pasie terenu zamkniętego w km 6,182 toru kolejowego linii nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka, na działce nr 872/11 obr. Maków Podhalański, jedn. ewid. Maków Podhalański, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia (od punktu włączenia w Makowie Podhalańskim do oś. Nowakówka w Grzechyni) - na wniosek złożony przez inwestora: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. (ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański), działającego przez pełnomocnika: Panią Ewę Muszyńską-Płachecką, BIPROKOM KRAKÓW S.A., z 27 lutego 2017 r., uzupełniony 17 marca 2017 r. (pobierz)

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2017 (pobierz)


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 11/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.6.2017) z 12 maja 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa zjazdu do piwnicy budynku na działce nr 537/90 obr. 2 Balice, jedn. ewid. Balice, Zabierzów, w ramach zadania pn.: Remont budynku nr 17 Magazyn Żywności, obejmujący pomieszczenia, rampę przeładunkową, instalacje oraz budowę zjazdu do piwnicy – na wniosek złożony przez inwestora: 8 Baza Lotnictwa Transportowego (30–901 Kraków 50), działającego przez pełnomocnika: p. płk pil. Krzysztofa Szymańca, z 17 lutego 2017 r., uzupełniony 13 marca 2017 r., (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 10/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.12.2017) z 12 maja 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 18,8 m2, budowa przyłącza kablowego SN 15 kV o długości 54 m, budowa sieci kablowych NN zasilających istniejące budynki przy ulicy Rakowickiej 22 w Krakowie zlokalizowanych na terenie Kompleksu Wojskowego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 22 na działce nr 219/8 obr. 8, jedn. ewid. Śródmieście, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), działającego przez pełnomocnika: p. Jarosława Sokołowskiego, z 9 marca 2017 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Andrzeja Wrankę, CZEGEKO Sp. z o.o. (ul. Długa 56/1, 31-147 Kraków), złożony 13 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku treningowo-szkoleniowego wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, przyłącza elektrycznego, budowy podziemnego zbiornika gazu wraz z przyłączem gazu do budynku, przebudowy układu komunikacji wewnętrznej w kompleksie wojskowym 16bpd (Szesnasty Batalion Powietrznodesantowy) w Krakowie, na działce nr 1/2 obr. 34, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ), działającego przez pełnomocnika: Pana Stefana Przepiórkę (ul. Kotsisa 17, 30-623 Kraków), złożony 29 marca 2017 r., uzupełniony 21 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 8531 obr. Szaflary, jedn. ewid. Szaflary, będącej przekroczeniem torów kolejowych PKP w km 26+361,5 linii kolejowej nr 99 relacji Chabówka - Zakopane w rejonie ul. Kolejowej w Szaflarach. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Tarnowie (ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów), działającego przez pełnomocnika: Pana Edwarda Jarmułę, PPiNE PRONAEL (ul. Solskiego 37, 33-100 Tarnów), złożony 11 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN15 kV na terenie zamkniętym PKP – linia kolejowa Nr 115 Tarnów – Szczucin (km 23,680), na działce nr 7/8 obr. Bagienica, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 9/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.8.2017) z 11 maja 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn90 w rejonie ulicy Marcika w Krakowie, na działkach nr 2/20, 92/6 i 92/21 obr. 45, jedn. ewid. Podgórze, Kraków – na wniosek złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-090 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Bartłomieja Kozaka, z 22 lutego 2017 r., uzupełniony 13 marca 2017 r. (pobierz)

 • Wzory dokumentów dotyczące Programu SENIOR +, edycja 2017


  1. Program SENIOR +, edycja 2017, lista ofert przekazanych do MRPiPS, moduł I, moduł II.
   Brak ofert odrzuconych.


  2. Link do wyników


 • PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2017 (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.
  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  Na realizację zadania objętego konkursem Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w łącznej wysokości 350 000 zł. Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 22 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 14 projektów.
  Czas realizacji zadań objętych konkursem ustalony został na okres od 10 kwietnia 2017 roku do 30 września 2017 roku. • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące I otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2017 roku (pobierz)

 • Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Edycja 2017

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

 • 20 lutego br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. Program polega na wsparciu placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.
  Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.
  Termin składania ofert upływa dnia 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:
  http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2017/
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej, tel.: 12 39 21 96, 12 39 21 594, 12 39 21 07.


 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach IV otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (pobierz)

 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku.
  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2017 r. realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
  Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub składają ofertę osobiście w powyższym terminie.
  Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.


 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach III otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz)

 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz)


 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Konkurs ofert w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła
  Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wszelkie szczegóły konkursu oraz informacje o Programie dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dedykowanej zakładce „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

wstecz    do góry     drukuj