Komunikaty

 • PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2017 (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 18 kwietnia 2017 r. decyzji nr 7/BK/2017 o udzieleniu pozwolenia na budowę (znak sprawy: WI-XI.7840.1.165.2016.MP), na wniosek z 29.12.2017r. (uzupełniony 06 lutego 2017 r. oraz 17 i 31 marca 2017 r.), złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Annę Tomaszewską, adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa przejścia pod torami w km 11.415 wraz z przebudową infrastruktury linii kolejowej nr 91 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74, (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IV.747.1.2.2017 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.2.2017 z dnia 21 marca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków)” na terenie województwa małopolskiego, w ten sposób, że arkusze o symbolach DL-Z3-62 oraz DL-Z3-80, stanowiące załącznik nr 1 do decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.2.2017 z dnia 21 marca 2017 r., zastąpiono arkuszami o symbolach: DL-Z3-62 oraz DL-Z3-80, stanowiącymi załącznik nr 1 do postanowienia Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.2.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., na których zmieniono:
  1. przebieg linii rozgraniczających teren inwestycji, w stosunku do którego decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust 3 Specustawy,
  2. oznaczenie gruntów przechodzących na własność Skarbu Państwa z tytułu art. 20 ust. 3 Specustawy, w odniesieniu do dotychczasowych działek ewidencyjnych nr (przed podziałem zatwierdzonym ww. decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu): 690 obręb 0005 Braciejówka w gminie Olkusz oraz 291/1, 292/1, 293/1 obręb 0001 Bolesław w gminie Bolesław. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 6/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.5.2017) z 5 kwietnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa przekroczenia liniami kablowymi średniego napięcia 15kV torów kolejowych na linii nr 99 Chabówka – Zakopane w km 29,925 długości 16 m, na działce nr 6285/1 obr. Bańska Niżna, jedn. ewid. Szaflary, w ramach zamierzenia budowlanego pn.: Gmina Bukowina Tatrzańska Zadanie A III /pewność zasilania/ modernizacja linii napowietrznej SN 15kV słup C36 – słup C41, budowa linii kablowej SN 15 kV oraz złącza ZK/SN - na wniosek złożony przez inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie (ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Roberta Bednarczyka, MANSTEL Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp. j. (ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy), z 10 lutego 2017 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 7/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.4.2017) z 5 kwietnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa parkingu P&R na potrzeby linii kolejowej nr 8 wraz z infrastrukturą na działce nr 390/1 obr. 0023 Pstroszyce Pierwsze, jedn. ewid. Miechów, w ramach zadania: Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie szybkiej kolei aglomeracyjnej w gminie Miechów - Pstroszyce Pierwsze, Stacja Dziadówki – na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Miechów (ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów), reprezentowanego przez: Pana Andrzeja Banaśkiewicza (adres do korespondencji: Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów), z 9 lutego 2017 r., uzupełniony 22 lutego 2017 r. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.
  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  Na realizację zadania objętego konkursem Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w łącznej wysokości 350 000 zł. Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 22 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 14 projektów.
  Czas realizacji zadań objętych konkursem ustalony został na okres od 10 kwietnia 2017 roku do 30 września 2017 roku. • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące I otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2017 roku (pobierz)

 • Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Edycja 2017

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

 • 20 lutego br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. Program polega na wsparciu placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.
  Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.
  Termin składania ofert upływa dnia 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:
  http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2017/
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej, tel.: 12 39 21 96, 12 39 21 594, 12 39 21 07.


 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach IV otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (pobierz)

 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku.
  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2017 r. realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
  Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub składają ofertę osobiście w powyższym terminie.
  Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.


 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach III otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz)

 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz)


 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Konkurs ofert w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła
  Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wszelkie szczegóły konkursu oraz informacje o Programie dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dedykowanej zakładce „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

wstecz    do góry     drukuj