Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna realizowana w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników: Panią Bożenę Grądziel i Panią Bożenę Matałygę, złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 sierpnia 2018 r., uzupełniony 8 października 2018 r., znak sprawy: WI-IV.747.2.2.2018. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Artur Cywiński - złożony 17 września 2018 r., uzupełniony 5 października 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN pomiędzy projektowanym ZK SN położonym przy skrzyżowaniu ul. 1000-lecia Państwa Polskiego i ul. Kopalnianej do słupa nr 9/9 przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego - na działkach nr 699 i 400/11, obręb 0015 Wodna w Trzebini. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 11 października 2018 r. decyzji Nr 10/Z/2018 znak: WI-XI.7840.1.112.2018.PZ o zmianie ostatecznej decyzji nr 10/BK/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., znak: WI-XI.7840.1.162.2016.EB o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 7 – Kraków Bieżanów do granicy projektu (od km 9.330 do km 16.371 linii kolejowej nr 91) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów, w ramach projektu POIS 7.1-74; (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 17 sierpnia 2018 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.152.2018.PZ), na wniosek złożony 17.08.2018 r. (uzupełniony 02.10.2018 r. na wezwanie z 29.08.2018 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Magdalenę Łuczak (pełnomocnictwo substytucyjne nr IREOR3a-028-72/17 z 19.06.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o zmianę pozwolenia na budowę nr 8/BK/2017 z dnia 24.04.2017 r., znak: WI-XI.7840.1.166.2016.MP dla inwestycji: Budowa wiaduktu kolejowego w km 12.201 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej na odcinku od km 12.165 do km 12.268 linii kolejowej nr 91 w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”, (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 04 października 2018 r. decyzji Nr 9/Z/2018 znak: WI-XI.7840.1.115.2018.PZ o zmianie ostatecznej decyzji nr 6/BK/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 r., znak: WI-XI.7840.1.164.2016.EL o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa przyczółków wiaduktu pod tor dodatkowy w km 13.971 wraz z przebudową infrastruktury linii kolejowej nr 91, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74; w zakresie projektowanych robót budowlanych. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 03 października 2018 r. decyzji Nr 8/Z/2018 znak: WI-XI.7840.1.107.2018.EJ o zmianie ostatecznej decyzji nr 11/BK/2017 z dnia 04 maja 2017 r., znak: WI-XI.7840.1.140.2016.KS o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 3 – obiekty mostowe nad rzeką Wisłą (od km 1.750 do km 2.010 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1 – 74. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 03 października 2018 r. decyzji Nr 7/Z/2018 znak: WI-XI.7840.1.105.2018.EJ o zmianie ostatecznej decyzji nr 5/BK/2017 z dnia 31 marca 2017 r., znak: WI-XI.7840.1.157.2016.EB o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 4 – od obiektów mostowych nad rzeką Wisłą do stacji Kraków Płaszów (od km 2.010 do km 2.600 LK91); w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74 (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 35/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.34.2018) z 4 października 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kablowej elektroenergetycznej 15 kV Podbory – Spytkowice na działce nr 396 obr. 67, jedn. ewid. Podgórze, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie (ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków), którego reprezentuje Pani Agnieszka Baczyńska, ISPOL-PROJEKTY Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o. (ul. Ratajska 14/18, 91-231 Łódź) – złożony 23 lipca 2018 r., uzupełniony 16 sierpnia 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Maciej Cisowski, złożony 5 września 2018 r., uzupełniony 25 września 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 na działce nr 506, obr. 33, j. ewid. Nowa Huta, w ul. Podstawie w Krakowie. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Biały Dunajec (ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Piotr Płoskonka, złożony 5 września 2018 r., uzupełniony 25 września 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci nn oświetlenia ulicznego na działce nr 12635/6 obr. 0201 Biały Dunajec, j. ewid. Biały Dunajec. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.38.2018) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19, ul. Basztowa 22. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że toczy się postępowanie administracyjne wszczęte 15 czerwca 2018 r., (znak sprawy: WI-XI.7840.1.107.2018.EJ), w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 11/BK/2017 z dnia 04 maja 2017 r., znak: WI-XI.7840.1.140.2016.KS dla inwestycji pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 3 – obiekty mostowe nad rzeką Wisłą (od km 1.750 do km 2.010 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1 – 74”, Pani Magdalena Łuczak (pełnomocnictwo substytucyjne nr IREOR3a-028-72/17 z 19.06.2017 r.) działająca w imieniu inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w której 12 września 2018 r. nastąpiła korekta wniosku. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że toczy się postępowanie administracyjne wszczęte 15 czerwca 2018 r., (znak sprawy: WI-XI.7840.1.105.2018.EJ), w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 5/BK/2017 z dnia 31 marca 2017 r., znak: WI-XI.7840.1.157.2016.EB dla inwestycji pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 4 – od obiektów mostowych nad rzeką Wisłą do stacji Kraków Płaszów (od km 2.010 do km 2.600 LK91); w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74”, Pani Magdalena Łuczak (pełnomocnictwo substytucyjne nr IREOR3a-028-72/17 z 19.06.2017 r.) działająca w imieniu inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w której 13 września 2018 r. nastąpiła korekta wniosku. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Marcin Rudnik, Wasko-Projekt Sp. z o.o., sp. kom. (ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków) - złożony 30 lipca 2018 r., uzupełniony 31 sierpnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektów kubaturowych (trzech budynków dla potrzeb ochrony obiektu – „stróżówko-portierni) wraz z budową, rozbudową i przebudową instalacji zewnętrznych: elektrycznych i teletechnicznych, urządzeniami budowlanymi, niezbędną infrastrukturą drogową (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-jezdne), ogrodzeniem oraz elementami małej architektury na działce nr 234 i nr 235 obr. 0008 jedn. ewid. Śródmieście, Kraków przy ul. Rakowickiej. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działającego przez pełnomocnika Magdalenę Łuczak, dostarczonym 05 września 2018 r. (03.09.2018 r. data nadania w polskiej placówce pocztowej) do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, postanowieniem nr 15/Z/2018 znak: WI-XI.7840.1.112.2018.PZ z 07 września 2018 r. na żądanie strony zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewody Małopolskiego nr 10/BK/2017 z dnia 27.04.2017 r., znak: WI-XI.7840.1.162.2016.EB dla inwestycji: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 7 – Kraków Bieżanów do granicy projektu (od km 9.330 do km 16.371 linii kolejowej nr 91) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów, w ramach projektu POIS 7.1-74, (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 34/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.35.2018) z 5 września 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa peronu przystanku osobowego – Radziszów Centrum wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu linii kolejowej nr 97 Skawina – Żywiec na działce nr 24/9 obr. 0012 Radziszów, jedn. ewid. Skawina, w ramach zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina Sucha Beskidzka, w ramach projektu pn.: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Bożena Matałyga i Pani Bożena Grądziel (adres do korespondencji: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) – złożony 25 lipca 2018 r. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.35.2018) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie (ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków), którego reprezentuje Pani Agnieszka Baczyńska, ISPOL-PROJEKTY Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o. (ul. Ratajska 14/18, 91-231 Łódź) - złożony 23 lipca 2018 r., uzupełniony 16 sierpnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kablowej elektroenergetycznej 15 kV Podbory – Spytkowice na działce nr 396 obr. 67, jedn. ewid. Podgórze, Kraków. (pobierz)

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku i dostępnego na stronie internetowe

  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9502,ruszyl-senior-2018.html
  Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczne wzory sprawozdania z wykonania zadania publicznego dla Modułu I i Modułu II programu.


  Sprawozdania zostaną również opublikowane na koniec 2018 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Sprawozdanie będzie należało wypełnić, opatrzyć elektronicznym podpisem i przesłać do MUW w systemie CAS oraz z wykorzystaniem e-PUAP.

  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 207.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Andrzej Szydło (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 30 lipca 2018 r., uzupełniony 23 sierpnia 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 33/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.31.2018) z 28 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej DN100-200 w km 1450-1500 w granicy terenu PKP – linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek, na działkach nr 547/20, 547/25 obr. 100 jedn. ewid. Podgórze, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pani Jolanta Glixelli (ul. Lindego 9, 30-148 Kraków) – złożony 26 czerwca 2018 r., uzupełniony 13 lipca 2018 r. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o IV otwartym konkursie ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach III otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki III otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Na realizację zadania objętego konkursem, w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 roku, Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w wysokości 40 000 zł. Do otwartego konkursu ofert wpłynęła 1 oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Krakowie, ul. Malborska 64 B, 30-646 Kraków.

  Dotację z budżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości 40 000 zł otrzyma Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Krakowie, ul. Malborska 64 B, 30-646 Kraków. Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Wsparcie dla Bezdomnych Kobiet na Malborskiej”.

  Dofinansowanie przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwi realizację na terenie województwa małopolskiego programu pomocy społecznej na rzecz minimum 50 kobiet bezdomnych, lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, wymagających wielostronnej pomocy, obejmującego co najmniej czasowy nocleg, pomoc doraźną w sytuacjach kryzysowych, w tym rzeczową i żywnościową, a także wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgniarskich, działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności i umożliwiające powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko psychologa i pracownika socjalnego w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  stanowisko psychologa (pobierz)
  stanowisko pracownika socjalnego (pobierz)
  klauzula informacyjna (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 32/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.25.2018) z 20 sierpnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Sieradza w gminie Żabno, na działce nr 88 obr. Sieradza, jedn. ewid. Żabno - obszar wiejski - na wniosek złożony przez inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. (ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice), którego reprezentuje Pan Grzegorz Włodarczyk, ALFA Bożena Habrajska (ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice) – złożony 22 maja 2018 r., uzupełniony 19 czerwca 2018 r. i 11 lipca 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Bożena Matałyga i Pani Bożena Grądziel (adres do korespondencji: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożony 25 lipca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronu przystanku osobowego – Radziszów Centrum wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu linii kolejowej nr 97 Skawina – Żywiec na działce nr 24/9 obr. 0012, jedn. ewid. Skawina, w ramach zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina Sucha Beskidzka, w ramach projektu pn.: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane.
  (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych określonych w „Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
  Informacja szczegółowa (pobierz)

 • „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2018”.

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017.697.j.t.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860) przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t. z późn. zm.), 13 lipca 2018 roku ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zwany dalej „Programem”.
  Informacja szczegółowa (pobierz)

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2018

  W Dniu Pracownika Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

  Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.).

  Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

  Zasady przyznawania nagród specjalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

  Wnioski o przyznanie nagrody, wg dostępnego na stronie wzoru, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w terminie do 31 lipca 2018 roku. Do wniosku należy dołączyć co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagród.

  Niniejsza informacja wraz z wnioskiem do pobrania znajduje się również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/rada-pomocy-spolecznej/

  Rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (pobierz)

  Wniosek o przyznanie nagrody 2018 (pobierz)

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 11 maja 2018 r. ogłosił kolejny uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. Jest to trzeci nabór programu na rok 2018 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich.

  Ofertę w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2018/

  W zakresie nie objętym ogłoszeniem o uzupełniającym naborze ofert, obowiązują postanowienia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku i dostępnego na stronach internetowych

  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9502,ruszyl-senior-2018.html

  Wojewoda Małopolski ogłosił wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu inwestycji, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1.

  Wzór programu inwestycyjnego (pobierz)
  harmonogram inwestycji (pobierz)

  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki II otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 24 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 16 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do dalszej oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 8 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 12 projektów na łączną kwotę 300 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

  1. dotacje dla podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2018; - załącznik nr 1
  2. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2018 – niedofinansowanych ze względu na ocenę merytoryczną; - załącznik nr 2
  3. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2018 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne - załącznik nr 3

 • W dniu 19 kwietnia 2018 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2018 dodatkowy nabór. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link:
  http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/364
  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/wyniki-dodatkowego-naboru-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2018/

  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 30 kwietnia 2018 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji.
  Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do Urzędu. Zgodnie z ustaleniami ww. Programu Wieloletniego, przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.

  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Polityka Surowcowa Państwa konsultowana w Szczecinie

  W Szczecinie 18 kwietnia eksperci i przedsiębiorcy będą dyskutować o polityce surowcowej. Spotkanie w Uniwersytecie Szczecińskim (Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych, ul. Adama Mickiewicza 16, godz. 10:30 – 16:00) odbędzie się w ramach cyklu regionalnych konferencji konsultacyjnych dotyczących rządowego projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Spotkanie w Szczecinie dotyczyć będzie IV filaru PSP: „Pozyskiwanie deficytowych surowców drogą importu i współpraca międzynarodowa”. Projekt PSP składa się z dziewięciu filarów.
  Komunikat prasowy(pobierz)
  Plakat(pobierz)
  Reklama(pobierz)
  Polityka Surowcowa Państwa (pobierz)
  Filar 4 ulotka(pobierz)

 • Wojewoda Małopolski dokonał oceny złożonych ofert w związku z ogłoszeniem o dodatkowym naborze w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

  Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

  Ze względów formalnych odrzucono jedną ofertę, zgłoszoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” ul. Krakowska 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój. Ofertę odrzucono, ponieważ zgodnie z dokumentem „Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020” (M.P. z 2016 r. poz. 1254) oraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert edycja w 2018 r., o dotację mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

  Ponadto Gmina Wierzchosławice wycofała złożoną ofertę.
  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-2018/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/
  BIP:
  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/
  oraz stronie Senior +
  http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/354

  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
  tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594.

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku i dostępnego na stronach internetowych https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9502,ruszyl-senior-2018.html
  oraz
  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/

  Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczne wzory:

  Jednocześnie informuję, że na terenie województwa małopolskiego obowiązuje wzór umowy o partnerstwo opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest zamieszczony poniżej:
  Ostateczny wzór formularza programu inwestycji został opublikowany uprzednio. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o II otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2018 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 23 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 18 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do dalszej oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 5 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 18 projektów na łączną kwotę 150 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, obejmującego pomoc doraźną w sytuacjach kryzysowych, w tym rzeczową i żywnościową oraz organizację okolicznościowych, jednorazowych spotkań integracyjnych zmierzających do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, w tym możliwe jest zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) dotacje dla podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2018;
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2018 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne.

  Załączniki:
  Zał 1 - Dotacje dla podmiotów uprawnionych
  Zał 2 - Wykaz wniosków - braki formalne

 • Dodatkowy nabór do programu „Opieka 75+”

  Zgodnie ze zmianą wprowadzoną do programu "Opieka 75+", zatwierdzoną przez Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską w dniu 5 marca 2018 r., o dofinansowanie w ramach Programu ubiegać się mogą gminy do 40 tys. (włącznie), które świadczą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi samodzielnie (liczba mieszkańców gminy oraz samodzielna realizacja usług objętych programem stanowią jedyne kryteria przystąpienia do niego).

  Istnieje też możliwość korekty zapotrzebowania przez gminy, które składały zapotrzebowanie w poprzedniej turze wnioskowania o dotację w ramach ww. Programu. Zapotrzebowanie należy złożyć do 30 marca 2018 r. za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (formularze DPS-III-120-AP/2018 oraz DPS-III-121-AP/2018)

  Szczegółowe informacje oraz wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) zawarte zostały w dokumencie Program „Opieka 75+” 2018.

  Dodatkowe informacje o programie „Opieka75+” można również znaleźć w aktualnościach na stronie internetowej MRPIPS:
  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9501,ponad-57-mln-na-rozwoj-uslug-opiekunczych-dla-seniorow.html
  oraz
  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9779,opieka-75-ruszyl-dodatkowy-nabor.html

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich.
  Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.
  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-2018/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/.
  BIP:
  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/
  oraz stronie Senior +
  http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/354
  W zakresie nie objętym ogłoszeniem o uzupełniającym naborze ofert, obowiązują postanowienia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku i dostępnego na stronach internetowych

  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9502,ruszyl-senior-2018.html
  oraz
  https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu inwestycji, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1.
  wzór programu inwestycyjnego
  harmonogram inwestycji
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594.


 • Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

  Zachęcamy szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do składania wniosków o dotację na wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  Harmonogram składania wniosków na 2018 rok:
  - dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 kwietnia 2018 r.
  - organy prowadzące szkoły składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do wojewodów – do 30 kwietnia 2018 r.

  Szczegóły założeń, warunki udziału w Programie oraz obowiązujące wzory wniosków dostępne są w zakładce: „Aktywna tablica”.

 • W dniu 14 lutego 2018 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2018 r. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9733,wyniki-senior-2018.html
  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 24 lutego 2018 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji.

  Załączniki:


 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych geodetów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego wyłonionych na podstawie procedury określonej w Zarządzeniu Wojewody Małopolskiego z 30 maja 2017 r. nr poz. Rej. 210/17 w sprawie powoływania biegłych geodetów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Informacja w sprawie Konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2018 .

 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego.


ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj