Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 21 czerwca 2024 r., postępowania administracyjnego, na wniosek z 19.06.2024 r. (uzupełniony za pośrednictwem za platformy ePUAP 26 czerwca 2024 r. oraz 10 lipca 2024 r. i 12 lipca 2024 r w odpowiedzi na wezwanie z 02.07.2024 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej gazociągu ś/c dn 250 i przyłącza gazu w miejscowościach Chełmek, Bobrek i Gorzów, w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej gazociągu ś/c PE dn 250 w miejscowości Chełmek, pow. oświęcimski na odcinku od stacji gazowej I st. Gorzów ul. Oświęcimska do ul. Plac Jana Kilińskiego 1 – PSGKR.ZZSP.902.483.22”;
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.07.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, doręczony 28.05.2024 r. (uzupełniony 02.07.2024 r. na wezwanie z 07.06.2024 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów budowlanych pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania: LOT-B3 granica województwa – Kozłów w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Kielce - Kozłów etap II: odcinek Sitkówka Nowiny –Kozłów”
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.07.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: WI II.7840.1.32.2024.EL, na wniosek z 05.07.2024 r. złożony 5 lipca 2024 r. i uzupełniony 9 lipca 2024 r., przez Małgorzatę Zielińską-Molendowską, działającą w imieniu inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa – w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. C2 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+600 (km istn. 49+822) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+940 (km istn. 50+170).
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.07.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.7.2024 z 27 czerwca 2024 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa linii 110 kV kablowej zasilającej dla nowej Podstacji Trakcyjnej Przymłynie realizowanej w ramach projektu pn.: "Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna, oraz modernizacja istniejącej iinii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz" na odcinku od km 69+360 (km istn 72,110) do km 65+050 (km istn. 67,780).
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.07.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2517 obręb Przeciszów, jednostka ewidencyjna Przeciszów, powiat oświęcimski, województwo małopolskie w celu wykonania wykopu kontrolnego w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa gazociągu DN500 MOP 5,5MPa relacji Oświęcim – Zelczyna na odcinku Przeciszów - Łowiczki Księże wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.07.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 12 czerwca 2024 r. decyzji Nr 7/BK/2024, znak: WI-II.7840.1.50.2023.MT o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: Linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. D od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+220 (km istn. 63+965) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+581 (km istn. 64+321).
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.07.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego NR 4/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.4.2024.MB z 30 kwietnia 2024 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa i przebudowa sieci gazowej ś/c dn 180 dla MPECu w Brzesku wraz z przepięciami istniejących sieci i przyłączy, w zakresie: ● przebudowa istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Dn110, Dn50 na średnicę Dn180 HDPE100 RC SDR17,6 wraz z przepięciami istniejących sieci i przyłączy; ● budowa sieci gazowej DN180 HDPE100 RC SDR17,6, w ramach inwestycji: „Budowa sieci gazowej ś/c PE dn180, PE dn225, PE dn250 wraz z przyłączami gazu oraz SRP II st. Q=1000m3/h w miejscowości Brzesko”.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.07.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 4 lipca 2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. C2 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+600 (km istn. 49+822) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+940 (km istn. 50+170), na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.07.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia
  1. o wydaniu 27 czerwca 2024 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz
  2. o wydaniu 28 czerwca 2024 r. postanowienia w którym sprostowano omyłkę pisarską w wyżej wymienionej decyzji, wydanej dla inwestycji pn.: Budowa linii 110 kV kablowej zasilającej dla nowej Podstacji Trakcyjnej Przymłynie realizowanej w ramach projektu pn.: "Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna, oraz modernizacja istniejącej iinii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz" na odcinku od km 69+360 (km istn 72,110) do km 65+050 (km istn. 67,780), na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.06.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 czerwca 2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa nowej Podstacji Trakcyjnej Przymłynie realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” na odcinku od km 64+562 (km istn. 67,309) do km 66+069 (km istn. 68,802), na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.06.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 27 czerwca 2024 r. wydał decyzję zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 1081/94 obręb Dwory I, 620/10 obręb Oświęcim, 368/37, 345/15 obręb Zaborze, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności przekopów kontrolnych pozwalających na właściwe określenie posadowienia istniejącej sieci gazowej w ramach zadania „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.06.2024

 • Wojewoda Małopolski informuje, że Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2024.

  Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych.

  Dotację można uzyskać na realizacje działań w ramach następujących modułów i celów szczegółowych:

  MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

  MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH
  Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

  MODUŁ III: WSPARCIE POZAINSTYTUCJONALNE – ROZWIĄZANIA MIESZKANIOWE
  Cel: Wsparcie podmiotów w świadczeniu kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez świadczenie usług mieszkaniowych.

  W 2024 roku na realizację Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyła kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

  Podmioty uprawnione z terenu województwa małopolskiego składają oferty konkursowe do Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 12 lipca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 15 maja 2024 r. postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, doręczony 15 maja 2024 r. (uzupełniony 13 czerwca 2024 r. na wezwanie z 28 maja 2024 r.) w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego Świnoujście pn.: Budowa w ramach sieci przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków” Zadanie nr II: „Gazociąg DN500 Łukanowice – Śledziejowice – Zederman przebudowa gazociągu w miejscu skrzyżowania z ul. Ptaszyckiego w Krakowie.”
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.06.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 14 czerwca 2024 r. decyzji nr 7/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.9.2024.BK, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Czernichów. Etap: przekroczenie rzeki Wisły gazociągiem PE dn 250 w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu w miejscowości Czernichów – przewiert pod Wisłą – Etap 1”.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.06.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 czerwca 2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa nowej Podstacji Trakcyjnej Mszana Dolna realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” na odcinku od km 11+290 (km istn 11+283) do km 12+130 (km istn. 12+146) na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 15 kwietnia 2024 r., uzupełniony 28 maja 2024 r. przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.06.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 7 czerwca 2024 r. decyzji Nr 8/BK/2024, znak: WI-II.7840.1.80.2023.MT o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa oraz budowa infrastruktury kolejowej w km od 33,430 do km 33,447 od km 33,460 do km 33,480 od km 33,725 do km 39,135 oraz od km 39,370 do km 39,628 LK 99 w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych), przed nawiasem podano identyfikator działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi. W nawiasie wskazano numer działki ewidencyjnej po podziale na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z 6 marca 2024 r., znak: WI-IV.747.2.22.2023, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.06.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 6/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.6.2024.EL z 16.05.2024 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.06.2024

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie nagród specjalnych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

  Wojewoda Małopolski zawiadamia o możliwości składania wniosków w sprawie przyznania nagród specjalnych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
  Zasady przyznawania nagród specjalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658, z 2023r. poz. 1084). Kandydatów do nagród mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

  Pisemne wnioski o przyznanie nagrody, wg załączonego wzoru, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w terminie do 31 lipca 2024 roku.

  Do wniosku należy dołączyć:
  1) opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;
  2) materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;
  3) co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
  Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej - Karta A
  Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
  Rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej

  opublikowane 03.06.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 1081/94 obręb Dwory I, 620/10 obręb Oświęcim, 368/37, 345/15 obręb Zaborze, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności przekopów kontrolnych pozwalających na właściwe określenie posadowienia istniejącej sieci gazowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.05.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23 maja 2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa nowej Podstacji Trakcyjnej Limanowa realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” na odcinku od km 47+252,961 (km istn 48,322 ) do km 47+502,623 (km istn. 48,573), na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.05.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.22.2023 wydanej 6 marca 2023 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa oraz budowa infrastruktury kolejowej w km od 33,430 do km 33,447 od km 33,460 do km 33,480 od km 33,725 do km 39,135 oraz od km 39,370 do km 39,625 lk 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane".
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.05.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 4 kwietnia 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.30.8.2024.MAP), na wniosek z 02.04.2024 r. (uzupełniony 8 maja 2024 r. na wezwanie z 17 kwietnia 2024 r.) złożony 4 kwietnia 2024 r. przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącej sieci gazowej redukcyjno - pomiarowej oraz budowa nowej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej o przepustowości Q = 300 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja stacji SRP Brzeszcze Klonowa - opracowanie dokumentacji projektowej" w zakresie: rozbiórki istniejącej stacji oraz budowie nowej wraz infrastruktura towarzyszącą”.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.05.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 maja 2024 r. decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI II.7840.30.6.2024.EL, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.05.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 15 kwietnia 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.30.9.2024.BK), na wniosek z 15.04.2024 r. (na wezwanie z 26.04.2024 r. uzupełnione 06.05.2024 r., 08.05.2024 r. oraz 10.05.2024 r.) złożony przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów; w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Czernichów. Etap: przekroczenie rzeki Wisły gazociągiem PEdn250” w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu w miejscowości Czernichów - przewiert pod Wisłą - Etap 1".
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.05.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 8 maja 2024 r. decyzji nr 5/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.7.2024.MB, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa sieci gazowej Ś/C PE dn400, w obrębie ul. Igołomskiej, na odcinku od ul. Cementowej do ul. Szymańskiego, stanowiąca etap budowy nowej sieci gazowej od ul. Ujastek Mogilski do ul. Rzepakowej w Krakowie, niezbędnej do przyłączenia do sieci gazowej jednostki kogeneracji w miejscowości Nowe Brzesko,
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.05.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika, wydał w dniu 9 maja 2024 r. decyzję stwierdzającą wygaśniecie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2017 r., znak WI-IV.747.1.4.2017 (utrzymanej w mocy decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: DLI.1.6620.16.2017.AN.17) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim” w ramach budowy gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim - Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.05.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 15 kwietnia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa nowej Podstacji Trakcyjnej Przymłynie realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” na odcinku od km 64+562 (km istn. 67,309) do km 66+069 (km istn. 68,802), na wniosek znak: z 15 kwietnia 2024 r., złożony w tut. Urzędzie przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa)
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.05.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 7 maja 2024 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.2.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu ś/c PE dn 250 w miejscowości Chełmek, pow. oświęcimski na odcinku od stacji gazowej I st. Gorzów ul. Oświęcimska do ul. Plac Jana Kilińskiego 1, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 08.05.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 marca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 8,4 MPa w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia na potrzeby produkcyjne PGE Energia Ciepła S.A Oddział nr 1 w Krakowie”, na wniosek inwestora: PGE Energia Ciepła S.A. (ul. Złota 59, Budynek Skylight, XII p., 00-120 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 18 marca 2024 r., uzupełniony 14 kwietnia br.).
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.04.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 kwietnia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa nowej Podstacji Trakcyjnej Mszana Dolna realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” na odcinku od km 11+290 (km istn 11+283) do km 12+130 (km istn. 12+146),
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.04.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 marca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.7.2024), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa linii 110 kV kablowej zasilającej dla nowej Podstacji Trakcyjnej Przymłynie realizowanej w ramach projektu pn.: "Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna, oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz" na odcinku od km 69+360 (km istn 72,110) do km 65+050 (km istn. 67,780), na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.04.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 26 lutego 2024 r., postępowania administracyjnego, na wniosek z 20.02.2024 r. (na wezwanie z 07.03.2024 r. uzupełniony 05.04.2024 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika, Martę Kasprzyk-Dragon (Pełnomocnictwo Rodzajowe Udzielone Przez Prokurenta PSG-K00/P-3/14/2023 z 26.04.2023 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa i przebudowa sieci gazowej ś/c dn 180 dla MPECu w Brzesku wraz z przepięciami istniejących sieci i przyłączy, w zakresie: ● przebudowa istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia Dn110, Dn50 na średnicę Dn180 HDPE100 RC SDR17,6 wraz z przepięciami istniejących sieci i przyłączy; ● budowa sieci gazowej DN180 HDPE100 RC SDR17,6, w ramach inwestycji: „Budowa sieci gazowej ś/c PE dn180, PE dn225, PE dn250 wraz z przyłączami gazu oraz SRP II st. Q=1000m3/h w miejscowości Brzesko”.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.04.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 26 marca 2024 r., postępowania administracyjnego, na wniosek z 26.03.2024 r. (na wezwanie z 08.04.2024 r. uzupełniony 09.04.2024 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika, Aleksandrę Wójcik (Pełnomocnictwo Rodzajowe PSG-C00/P-3/109/2024 z 24.01.2024 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej Ś/C PE dn400, w obrębie ul. Igołomskiej, na odcinku od ul. Cementowej do ul. Szymańskiego, stanowiąca etap budowy nowej sieci gazowej od ul. Ujastek Mogilski do ul. Rzepakowej w Krakowie, niezbędnej do przyłączenia do sieci gazowej jednostki kogeneracji w miejscowości Nowe Brzesko,
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.04.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 29 lutego 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.5.2024), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. C2 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+600 (km istn. 49+822) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od k proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+940 (km istn. 50+170) na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.04.2024

 • Wojewoda Małopolski, po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika, wydał 5 kwietnia 2024 r. decyzję znak: WI-IV.747.1.22.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia w Nowym Sączu relacji Piątkowa – Biegonice” realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Piątkowa – Biegonice – Podegrodzie – Chełmiec – Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego”.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.04.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Grupy Energetycznej Energia Ciepła S.A., działającej przez pełnomocnika, 15 kwietnia 2024 r. wydał decyzję zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 61, obręb P-108, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, w celu przeprowadzenia odkrywek kontrolnych geodezyjnych pomiarów rzędnych posadowienia gazociągów DN500 dla inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 38, pkt 5 w ramach zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia na potrzeby produkcyjne PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie”.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.04.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 11 kwietnia 2024 r. decyzji nr 2/BS/2024 znak: znak: WI-II.7840.30.3.2024.BK, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.:
  • Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500 relacji Oświęcim - Zelczyna o długości ok. 617 m.
  • Rozbiórka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500 relacji Oświęcim - Zelczyna o długości ok. 55 m.
  • Wyłączenie z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500 relacji Oświęcim - Zelczyna o długości ok. 526 m
  realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN500 PN 6,3 MPa odcinek: przekładka Brzeźnica - przekładka Brzezinka - wykonanie dokumentacji projektowej”.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.04.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 5 marca 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.30.6.2024.EL), na wniosek z 04.03.2024 r. (na wezwanie z 12.03.2024 r. uzupełniony 4 kwietnia 2024 r.) złożony przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.04.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 6 marca 2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa oraz budowa infrastruktury kolejowej w km od 33,430 do km 33,447 od km 33,460 do km 33,480 od km 33,725 do km 39,135 oraz od km 39,370 do km 39,625 lk 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane"
  Obwieszczenie (pobierz)

  opublikowane 19.03.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 26 lutego 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa nowej Podstacji Trakcyjnej Limanowa realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” na odcinku od km 47+252,961 (km istn 48,322 ) do km 47+502,623 (km istn. 48,573 ), na wniosek znak: z 26 lutego 2024 r., złożony w tut. Urzędzie przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  Obwieszczenie (pobierz)

  opublikowane 19.03.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Grupy Energetycznej Energia Ciepła S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 61, obręb P-108, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, powiat Miasto Kraków, województwo małopolskie w celu przeprowadzenia odkrywek kontrolnych geodezyjnych pomiarów rzędnych posadowienia gazociągów DN500 dla inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 38, pkt 5 w ramach zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia na potrzeby produkcyjne PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie”.
  Obwieszczenie (pobierz)

  opublikowane 18.03.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 29 lutego 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa linii 110 kV kablowej zasilającej dla nowej Podstacji Trakcyjnej Limanowa realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” na odcinku od km 55+320 (km istn. 57,05) do km 47+410 (km istn. 48,50), na wniosek znak: z 29 lutego 2024 r., złożony w tut. Urzędzie przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa),
  Obwieszczenie (pobierz)

  opublikowane 15.03.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 29 lutego 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa linii 110 kV kablowej zasilającej dla nowej Podstacji Trakcyjnej Limanowa realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” na odcinku od km 55+320 (km istn. 57,05) do km 47+410 (km istn. 48,50), na wniosek znak: z 29 lutego 2024 r., złożony w tut. Urzędzie przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa),
  Obwieszczenie (pobierz)

  opublikowane 13.03.2024

 • Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”– edycja 2024 r.
  Ogłoszenie (pobierz)

  opublikowane 11.03.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 lutego 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.3.2024), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa linii 110 kV kablowej zasilającej dla nowej Podstacji Trakcyjnej Pisarzowa realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” na odcinku od km 59+950 (km istn. 62,620) do km 55+320 (km istn. 57,040), na wniosek z 21 lutego 2024 r., złożony w tut. Urzędzie 22 lutego 2024 r. przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  Obwieszczenie (pobierz)

  opublikowane 7.03.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 1 lutego 2024 r., zostało wszczęte przed Wojewodą Małopolskim postępowanie administracyjne, na wniosek doręczony przez platformę ePUAP 01.02.2024 r. (uzupełniony 1 marca 2024 r.); przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; adres do korespondencji: Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, działającego przez pełnomocnika Jerzego Heidera; w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: • Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500 relacji Oświęcim - Zelczyna o długości ok. 617 m. • Rozbiórka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500 relacji Oświęcim - Zelczyna o długości ok. 55 m. • Wyłączenie z eksploatacji gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500 relacji Oświęcim - Zelczyna o długości ok. 526 m realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN500 PN 6,3 MPa odcinek: przekładka Brzeźnica - przekładka Brzezinka - wykonanie dokumentacji projektowej.
  Obwieszczenie (pobierz)

  opublikowane 7.03.2024

 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje , iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP - link poniżej) zamieszczono informację o możliwości najmu pomieszczeń w przyziemiu budynku tut. Urzędu przy ul. Worcella 7 w Krakowie pod działalność gastronomiczną i cateringową. Najemca zostanie wyłoniony w trybie konkurencyjnym. Termin składania ofert upływa 18.03.2024 r.
  Ogłoszenie zamieszczono na stronie BIP w zakładce Ogłoszenia / Ogłoszenia różne / 2024
  Link do strony:
  https://bip.malopolska.pl/muw,a,2418511,ogloszenie-na-wynajem-powierzchni-uzytkowej-z-przeznaczeniem-na-prowadzenie-bufetu-w-budynku-malopol.html
  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z warunkami najmu oraz kontaktu w przedmiotowej sprawie.
  opublikowane 6.03.2024


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.24.2022 z 3 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku od Wieliczka ul. Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km.
  Obwieszczenie (pobierz)

  opublikowane 4.03.2024

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2024 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2024 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 43 oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 31 ofert spełniło wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 12 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 31 projektów na łączną kwotę 500 000 zł. Zadanie konkursowe realizowane będzie w okresie od 15 marca do 31 października 2024 roku.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego odpowiednio:

  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2024 załącznik nr 1;
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2024 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne – załącznik nr 2.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o korekcie wniosku Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 4 lit. x ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2023.924) – dalej: Specustawa oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) – dalej: Kpa, zawiadamia się, że 22 grudnia 2023 r. został zmieniony wniosek z 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia w Nowym Sączu relacji Piątkowa – Biegonice” realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Piątkowa – Biegonice – Podegrodzie – Chełmiec – Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego”, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika.
  Obwieszczenie (pobierz)

  opublikowane 1.03.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 17 stycznia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.1.2024), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa linii 110kV kablowej zasilającej dla nowej podstacji trakcyjnej Mszana Dolna realizowanej w ramach projektu pn.: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odcinku od km 1+431 (km istn. 1+428) do km 11+275 (km istn. 11+288) na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
  Obwieszczenie (pobierz)

  opublikowane 28.02.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że wydaniu 22 lutego 2024 r. decyzji NR 10/BZ/2024 znak: WI-II.7840.1.72.2023.MB, na wniosek z 26.10.2023 r., uzupełniony 29.12.2023 r., 22.01.2024 r. i 09.02.2024 r., złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Mateusza Szymalskiego, o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Wymiana odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Mistrzejowice" oraz "Mistrzejowice II" w Krakowie
  Obwieszczenie (pobierz)

  opublikowane 26.02.2024

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o naborze kandydatów na specjalistów do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia
  Ogłoszenie o naborze kandydatów (pobierz)
  Oświadczenie specjalistów o doświadczeniu (pobierz)
  Klauzula informacyjna - Dla członków WZdsOoN i knadydatów oraz zleceniobiorców (pobierz)
  opublikowane 21.02.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 20 lutego 2024 r. wydane zostało:
  • postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.4.2016 o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego oraz
  • decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.4.2016 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa północnej linii tramwajowej Rakowice – Prądnik czerwony – Mistrzejowice (przekroczenie układu torowego PKP stacji towarowej Kraków – Olsza) na działkach nr 113, 114 obr. 7 Kraków –Śródmieście (teren zamknięty), prowadzone na wniosek inwestora Zarządu Dróg i Komunikacji (obecnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa), ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.02.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Grupy Energetycznej Energia Ciepła S.A., działającej przez pełnomocnika, 19 lutego 2024 r. wydał decyzję zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 76/3, 145, 65/1 obręb P-108, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, 273 obręb NH-55, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu wykonania otworów geotechnicznych, aby na podstawie przeprowadzonych badań, sporządzić dokumentację stanowiącą o posadowieniu gazociągu, która zgodnie z prawem budowlanym stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (art. 15, ust.1) ww. specustawy gazowej w ramach zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia na potrzeby produkcyjne PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.02.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 14 lutego 2024 r. decyzji NR 11/B/2024 znak: WI-II.7840.2.16.2023.MZ, na wniosek z 20.11.2023 r. i 21.11.2023 r., złożony 21 listopada 2023 r., uzupełniony 18 grudnia 2023 r. i 25 stycznia 2024 r. przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, adres inwestora (do korespondencji): ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającego przez pełnomocnika Zbigniewa Widucha, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 400, w Krakowie, w rejonie ulicy Igołomskiej, MOP 0,5 MPa, długość 6002 m, realizowanej w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu s/c PE dn 400, przyłącza PE dn 90, SRP II stopnia Q = 400 m3/h w Krakowie w rejonie ulicy Igołomskiej.” Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków, kod pocztowy 31-979, jednostka ewidencyjna 126103_9 Nowa Huta
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.02.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 25 stycznia 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.30.2.2024.AH), na wniosek z 25.01.2024 r. (na wezwanie z 05.02.2024 r. uzupeł¬niony 7 lutego 2024 r.) złożony za pośrednictwem platformy ePUAP, przez Arona Wiśniewskiego, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (pełnomocnictwo znak: PO.0103.1.2023.266 z 16.06.2023 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.:
  - Budowa odcinka gazociągu w/c DN500/300 MOP 5,5 MPa relacji Śledziejowice – Nowa Huta długości 305 m,
  - Rozbiórka gazociągu DN500/300 relacji Śledziejowice – Nowa Huta o długości 55 m,
  - Rozbiórka gazociągu DN200 krótkiego odgałęzienia do ZUU Nowa Huta, ul. Na Niwach nr 564; 713 o długości 65 m.
  Realizowane w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągów DN500 i DN300 przy ul. Giedroycia w Krakowie.”
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.02.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 13 lutego 2024 r. decyzji Nr 5/BK/2024, znak: WI-II.7840.1.84.2023.MT o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Gorzków wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 85,935 do km 86,260 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Gorzków na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025". Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo: małopolskie, powiat: Nowy Sącz, Gmina: Nowy Sącz, identyfikator działki ewidencyjnej: 126201_1.0110.300, 126201_1.0110.214 (214/1), 126201_1.0110.213/1, 126201_1.0110.212/1, 126201_1.0061.65, na wniosek złożony 24 listopada 2023 r. przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz oraz o wydaniu 13 lutego 2024 r. postanowienia Nr 7/R/2024 znak: WI-II.7840.1.84.2023.MT o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/BK/2024 znak: WI-II.7840.1.84.2023.MT z 13 lutego 2024 r., na wniosek złożony 23 stycznia 2024 r. przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.02.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 12 lutego 2024 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 429/2, 442/2, 436/2, 439/2, 429/1, 461, 444/4, 453/2 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłącze CEZ Skawina S.A.”. W załączeniu przesyłam załącznik do treści komunikatu.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.02.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją znak: DOR.7110.414. 2023.JOO z 06.02.2024 r. umorzył postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji nr 11/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.27.2023.MM z 09.10.2023 r., którą Wojewoda Małopolski zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę i rozbiórkę, dla inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa – inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.02.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 lutego 2024 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.4.1.2024 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia pn.: Przebudowa rozdzielni 220kV i 110kV, wraz z budową nowego budynku potrzeb własnych dla potrzeb wymiany transformatora stacji 220/110 kV Siersza oraz dostosowaniem infrastruktury technicznej, po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna), działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.02.2024

 • Wojewoda Małopolski ogłasza o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2024 roku
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.02.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 27 października 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.1.72.2023.MB), na wniosek z 26.10.2023 r. (uzupełniony 29.12.2023 r. na wezwanie z 10.11.2023 r. oraz 22.01.2024 r. na wezwanie z 12.01.2024 r.), złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Mateusza Szymalskiego, w sprawie, wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Wymiana odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Sledziejowice – Zederman na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Mistrzejowice" oraz "Mistrzejowice II" w Krakowie,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.01.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Grupy Energetycznej Energia Ciepła S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 76/3, 145, 65/1 obręb P-108, jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze, 273 obręb NH-55, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, województwo małopolskie w celu wykonania otworów geotechnicznych, aby na podstawie przeprowadzonych badań, sporządzić dokumentację stanowiącą o posadowieniu gazociągu, która zgodnie z prawem budowlanym stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (art. 15, ust.1) ww. specustawy gazowej w ramach zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia na potrzeby produkcyjne PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.01.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.20.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania: LOT-B3 granica województwa – Kozłów w ramach projektu inwestycyjnego pn.: "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów" realizowanego w ramach projektu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna- Kielce- Kozłów - prace przygotowawcze" POiIŚ 5.1-30.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.01.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.17.2023 z dnia 28 listopada 2023 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa oraz budowa infrastruktury kolejowej w km od 30,030 do km 31,060 oraz od km 31,425 do km 33,897 lk 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.01.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 429/2, 442/2, 436/2, 439/2, 429/1, 461, 444/4, 453/2 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłącze CEZ Skawina S.A.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.01.2024

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2024 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.01.2024

 • Wojewoda Małopolski ogłasza konkurs na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.01.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.15.2023 z 5 grudnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Sędziszów – Tarnów Mościce wraz z odgałęzieniami na terenie miasta Tarnowa.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.01.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 12 stycznia 2024 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 2064/32, 2064/40, 2140/2, 2132/4, 2151, 2158/7 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.01.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz, złożony 24 listopada 2023 r. (uzupełniony 13 grudnia 2023 r. i 9 stycznia 2024 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Gorzków wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 85,935 do km 86,260 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Gorzków na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025". Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo: małopolskie, powiat: Nowy Sącz Gmina: Nowy Sącz, identyfikator działki ewidencyjnej: 126201_1.0110.300, 126201_1.0110.214 (214/1), 126201_1.0110.213/1, 126201_1.0110.212/1, 126201_1.0061.65 (w nawiasie podano numer działki powstałej w wyniku zatwierdzenia podziału, przeznaczonej pod inwestycję kolejową) oraz o wydaniu 10 stycznia 2024 r. postanowienia znak: WI-II.7840.1.84.2023.MT, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.01.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 11 stycznia 2024 r. wydał decyzję zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne 2149/1, 2152 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 2 odwiertów o głębokości ok. 6 ÷ 8 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.01.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 3 stycznia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia pn.: Przebudowa rozdzielni 220kV i 110kV, wraz z budową nowego budynku potrzeb własnych dla potrzeb wymiany transformatora stacji 220/110 kV Siersza oraz dostosowaniem infrastruktury technicznej, na wniosek inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 09.01.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 8 stycznia 2024 r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 429/2, obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 08.01.2024

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w związku z prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie z 16 czerwca 2023 r., sygn. akt VII SA/Wa 819/23, po ponownym rozpatrzeniu odwołania strony postępowania, decyzją znak: DOR.7110.478.2023.JOO, DOA.7110.13.2023 z 15 grudnia 2023 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego nr 90/B/2022 znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ z 19 grudnia 2022 r. w części dotyczącej działek ewidencyjnych numer 1600/7 i 1600/11, obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim-miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.12.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o naborze kandydatów na specjalistów do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia
  ogłoszenie (pobierz)
  oświadczenie specjalistów o doświadczeniu (pobierz)
  klauzula informacyjna - Dla członków WZdsOoN i knadydatów oraz zleceniobiorców (pobierz)
  opublikowane 28.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 21 listopada 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.2.16.2023.MZ), na wniosek z 20.11.2023 r. i 21.11.2023 r. (na wezwanie z 01.12.2023 r. uzupełniony 18 grudnia 2023 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, adres inwestora (do korespondencji): ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającego przez pełnomocnika Zbigniewa Widucha, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 400, w Krakowie, w rejonie ulicy Igołomskiej, MOP 0,5 MPa, długość 6002 m, realizowanej w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu s/c PE dn 400, przyłącza PE dn 90, SRP II stopnia Q = 400 m3/h w Krakowie w rejonie ulicy Igołomskiej.” Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków, kod pocztowy 31-979, jednostka ewidencyjna 126103_9 Nowa Huta,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 22 grudnia 2023 r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 442/2, obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 22 grudnia 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 423, 436/2, 439/2 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 8 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.22.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa oraz budowa infrastruktury kolejowej w km od 33,430 do km 33,447 od km 33,460 do km 33,480 od km 33,725 do km 39,135 oraz od km 39,370 do km 39,628 lk 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Grupy Energetycznej Energia Ciepła S.A., działającej przez pełnomocnika, 21 grudnia 2023 r. wydał decyzję zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 112, 59, 128, 159 obręb NH-57, 254/4, 117/1, 118, 119, 347/9 obręb NH-55, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, 148/3, 150 obręb P-108, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia na potrzeby produkcyjne PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 21 grudnia 2023 r. wydał decyzję zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 935/18 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2023

 • Zaproszenie do złożenia oferty na zakup usługi polegającej na obsłudze prawnej postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, na skutek odwołań wniesionych od decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie (orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia)
  Zapytanie ofertowe (pobierz)
  Klauzula informacyjna - Dla członków WZON i knadydatów oraz zleceniobiorców (pobierz)
  opublikowane 20.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 grudnia 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania: LOT-B3 granica województwa – Kozłów w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów” realizowanego w ramach projektu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna- Kielce- Kozłów - prace przygotowawcze” POiIŚ 5.1-30, na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 26 września 2023 r. przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Grupy Energetycznej Energia Ciepła S.A., działającej przez pełnomocnika, 18 grudnia 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 579,151/4, 158/1, 42, 41, 602, 601/1 obręb P-108, 59/2, 59/1, 57/3, 360/1, 42/2, 5/1 obręb P-106, 22/1, 21, 31/1, 13, 8 obręb P-23, 41 obręb P-22, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia na potrzeby produkcyjne PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie”. W załączeniu przesyłam załącznik do treści komunikatu.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 grudnia 2023 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji znak: WI-IV.747.1.15.2023 z 5 grudnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Sędziszów – Tarnów Mościce wraz z odgałęzieniami na terenie miasta Tarnowa.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2152, 2149/1, 2151, 2158/7, 2140/2, 2132/4, 2064/40, 2064/32 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Joannę Sarotę-Oleksy, złożony 27 października 2023 r. (uzupełniony 20 listopada 2023 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa przejścia podziemnego w km 61,838 linii kolejowej nr 133 wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa - Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice-Kraków Główny” dla budowy układów drogowych wraz z nowymi wiaduktami drogowymi w km 34,797; 43,152; 48,890; 53,042 oraz budowy nowych przejść podziemnych pod torami w km 50,918; 61,838 linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice-Kraków Główny – Zamówienie częściowe nr 2, umowa nr 90/103/0050/21/Z/I z dn. 10.11.2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: Budowa zjazdu wraz z częścią drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do terenu kolejowego na odc. od km 16,640 do km 16,675 linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego " Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: " Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowana w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Jordanów, miejscowość Osielec, identyfikator działki ewidencyjnej: 121505_2.0003.8389/5, 121505_2.0003.428/2.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 429/2 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie w celu przejazdu przez działkę do miejsca odwiertu i wykonania badań geotechnicznych, gruntów niezbędnych do opracowania opinii geotechnicznej na działce o numerze 414 dla w/w inwestycji i ustalenia lokalizacji trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 grudnia 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.15.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Sędziszów – Tarnów Mościce wraz z odgałęzieniami na terenie miasta Tarnowa, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocników - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 4 oraz 7 lipca 2023 r., uzupełniony 18 lipca, 1 i 30 sierpnia 2023 r. oraz 7 listopada 2023 r., zmieniony 13 i 27 września 2023 r., 18 października 2023 r. oraz 14 listopada 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 grudnia 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.23.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Kompleksowa modernizacja stacji SRP Brzeszcze Klonowa – opracowanie dokumentacji projektowej, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 12 września 2023 r., uzupełniony 30 października 2023 r. oraz 15 listopada 2023 r. Inwestycją objęte są części nieruchomości położonych w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, powiecie oświęcimskim, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków: Gmina Brzeszcze, obr. 0001: 3593/3, 3357/4, 3591/2, 3584/1, 3591/1, 3593/4.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że: 28 listopada 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa oraz budowa infrastruktury kolejowej w km od 30,030 do km 31,060 oraz od km 31,425 do km 33,897 lk 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 1 września 2023 r. przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że: 28 listopada 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa oraz budowa infrastruktury kolejowej w km od 30,030 do km 31,060 oraz od km 31,425 do km 33,897 lk 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 1 września 2023 r. przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 30 listopada 2023 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji znak: WI-IV.747.1.11.2023 z 4 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Wężerów - Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.12.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, złożonych w każdej sprawie indywidualnie, 30 listopada 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 794/1, 794/2, 803/4, obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski oraz 1611/8 obręb Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, 1606/4, obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice- Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszka Juraszek-Mroncz, dostarczony 6 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu torowego oraz infrastruktury kolejowej od km 39,110 do km 39,370 w ciągu linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Poronin, miejscowość Poronin, identyfikator działek ewidencyjnych: 121705_2.0505.2907/1; 121705_2.0505.2907/3; 121705_2.0505.2908/2; 121705_2.0505.2909/1; 121705_2.0505.2909/2; 121705_2.0505.2908/5; 121705_2.0505.2927/1; 121705_2.0505.2928/1; 121705_2.0505.2931/3; 121705_2.0505.2931/4; 121705_2.0505.2943/1; 121705_2.0505.2946/1; 121705_2.0505.2981/1; 121705_2.0505.56/9; 121705_2.0505.2984/1; 121705_2.0505.2985/1; 121705_2.0505.2986/1; 121705_2.0505.2990/1; 121705_2.0505.2982/1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Grupy Energetycznej Energia Ciepła S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 112, 59, 128, 159 obręb NH-57, 254/4, 117/1, 118, 119, 347/9 obręb NH-55, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, 148/3, 150 obręb P-108, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, powiat Miasto Kraków, województwo małopolskie w celu wykonania otworów geotechnicznych, aby na podstawie przeprowadzonych badań, sporządzić dokumentację stanowiącą o posadowieniu gazociągu, która zgodnie z prawem budowlanym stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (art. 15, ust. 1) ww. specustawy gazowej w ramach zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia na potrzeby produkcyjne PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 27 listopada 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.125.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 40, 75 obręb 0014 Zgłobice, jednostka ewidencyjna Tarnów Gmina, w celu wykonania robót geologicznych w ramach zadania „Budowa gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa Pogórska Wola – Łukanowice – przekroczenie rzeki Dunajec wraz z likwidacją dwóch przekroczeń”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 442/2 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu przejazdu przez działkę do miejsca odwiertu i wykonania badań geotechnicznych, gruntów niezbędnych do opracowania opinii geotechnicznej na działce o numerze 414 dla w/w inwestycji i ustalenia lokalizacji trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23 listopada 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.24.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej Ś/C RE dn400, w obrębie ul. Igołomskiej na odcinku od ul. Cementowej do ul. Szymańskiego stanowiąca etap budowy nowej sieci gazowej od ul. Ujastek Mogilskich do ul. Rzepakowej w Krakowie, niezbędnej do przyłączenia do sieci gazowej jednostki kogeneracji w miejscowości Nowe Brzesko.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 3 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej ś/c PE dn180, PE dn 225, PE dn 250 w miejscowości Brzesko dla zakresu budowy i przebudowy sieci gazowej ś/c PE DN 180 dla MPECu w Brzesku wraz z przepięciami istniejących sieci i przyłączy, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. (ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 3 listopada 2023 r. uzupełniony 20 listopada 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 423, 436/2, 439/2 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 935/18 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, powiat oświęcimski, województwo małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Grupy Energetycznej Energia Ciepła S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 579,151/4, 158/1, 42, 41, 602, 601/1 obręb P-108, 59/2, 59/1, 57/3, 360/1, 42/2, 5/1 obręb P-106, 22/1, 21, 31/1, 13, 8 obręb P-23, 41 obręb P-22, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, powiat Miasto Kraków, województwo małopolskie celem wykonania otworów badawczych na podstawie przepisów art. 19 a, ust. 1 wg specustawy gazowej w ramach zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia na potrzeby produkcyjne PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 20 listopada 2023 r. decyzji Nr 13/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.52.2023.MAP o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". zgodnie z wykazem odcinków: dla linii kolejowej nr 97: od km 46,856 do km 46,878, dla linii kolejowej nr 98: od km1.515 do km 1,530; od km 1.855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km 8,805 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917 do km 18,954; od km 19,495 do km 19,501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080 do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28,039 do km 28,149; od km 28,347 do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Sucha Beskidzka, miejscowość Sucha Beskidzka, identyfikator działki ewidencyjnej: 121502_1.0001.8751, 121502_1.0001.8504/3, 121502_1.0001.9873, 121502_1.0001.10390, gmina Maków Podhalański, miejscowość Maków Podhalański, identyfikator działki ewidencyjnej: 121506_4.0001.4738/1, miejscowość Białka 121506_5.0001.40/15, 121506_5.0001.4593/5, 121506_5.0001.4593/6, 121506_5.0001.877/9, 121506_5.0001.4543/40, 121506_5.0001.876/8, 121506_5.0001.4615/1 (teren kolejowy zamknięty), gmina Jordanów, miejscowość Osielec, identyfikator działki ewidencyjnej: 121505_2.0003.9848, 121505_2.0003.9847, 121505_2.0003.4477, gmina Bystra Sidzina, miejscowość Bystra Podhalańska 121504_2.0001.4209/215, 121504_2.0001.3917/20, 121504_2.0001.5197/12, 121504_2.0001.3793/8, gmina Jordanów, miejscowość Jordanów, identyfikator działki ewidencyjnej: 121501_1.0001.5543, 121501_1.0001.5652, 121501_1.0001.5567, powiat nowotarski, gmina Raba Wyżna, miejscowość Skawa, identyfikator działki ewidencyjnej nr: 121111_2.0008.2297/11, 121111_2.0008.2522/16, 121111_2.0008.2522/15, 121111_2.0008.2522/14, 121111_2.0008.2295/5, 121111_2.0008.2295/4, 121111_2.0008.2073/3, 121111_2.0008.2030/10, 121111_2.0008.2030/15, 121111_2.0008.2030/19.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu postanowienia nr 28/R/2023 z 20 listopada 2023 r. znak: WI-II.7840.1.57.2023 nadającego rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Nr 12/BK/2023 z 6 listopada 2023 r. znak: WI-II.7840.1.57.2023.MM o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Dąbrówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 90,070 do km 90,425 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Dąbrówka na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat Nowy Sącz, gmina Nowy Sącz, miejscowość Nowy Sącz, identyfikator działki ewidencyjnej: 126201_1.0112.227; 126201_1.0109.593/1; 126201_1.0109.41; 126201_1.0112.39/1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 20 listopada 2023 r. wydał decyzję zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 17 listopada 2023 r. wydał decyzję zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 368/17 obręb 0007 Zaborze, 1081/94, 1050/7 obręb 0002 Dwory I, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych i sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: WI-IV.746.3.15.2023 z 15 listopada 2023 r. w sprawie sprostowania na wniosek strony oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.41.2023 z 29 sierpnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chomranice – „Nad torami” na działce nr 203/12 obr. Chomranice j. ewid. Chełmiec.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Kompleksowa modernizacja stacji SRP Brzeszcze Klonowa – opracowanie dokumentacji projektowej, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 12 września 2023 r., uzupełniony 27 października 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.11.2023 z 4 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Wężerów - Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 13 listopada 2023 r. wydane zostało postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.33.2023 w sprawie zawieszenia na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV - zasilanie podstacji Oświęcim na działkach nr: 715/3, 715/1 obr. 0001 Oświęcim, j. ewid. Oświęcim miasto, 949, 2036/2, 948/11 obr. 0006 Babice j. ewid. Oświęcim miasto, 947/3, 944/1, 945/2 obr. 0001 Babice, j. ewid. Oświęcim wieś, prowadzonego na wniosek pełnomocnika inwestora PGE Energetyka Kolejowa S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 10 listopada 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 344/28 obręb 0014 Zaborze oraz 887/8, 2104/1 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim-obszar wiejski, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 9 listopada 2023 r. decyzji nr 85/B/2023 znak: znak: WI-II.7840.17.12.2023.EJ, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Przebudowa gazociągu Oświęcim - Kęty, odgałęzienie do SRP Grojec – obejmująca: budowę nowego odcinka gazociągu w/c DN100 MOP 2,0 MPa o długości ok. 1,14 km, wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu w/c DN65 o długości ok. 1,03 km, rozbiórkę gazociągu DN150 o długości ok. 4,0 m.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 9 listopada 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.48.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa tymczasowego obiektu budowlanego obejmującego mobilną instalację radiokomunikacyjną firmy Orange Polska S.A. o nazwie „Kraków_JednostkaWojskowa_Mobile/28441”, składającego się z kontenera technicznego na podwoziu kołowym wraz z wysuwanym masztem teleskopowym firmy „Meico” oraz wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr 41/1 obr. 0008, j. ewid. Podgórze, Kraków
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 9 listopada 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa zjazdu wraz z częścią drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do terenu kolejowego na odc. od km 16,640 do km 16,675 linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowane w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane”, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 11 września 2023 r., uzupełniony 29 września 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 7 listopada 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą p.o. Nowy Sącz Gorzków od km 85,935 do km 86,260 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Gorzków na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 13 września 2023 r., uzupełniony 28 września 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 7 listopada 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.17.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 20 lipca 2023 r., uzupełniony 23 lipca 2023 r., 19 września 2023 r. oraz 22 września 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 7 listopada 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.17.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 20 lipca 2023 r., uzupełniony 23 lipca 2023 r., 19 września 2023 r. oraz 22 września 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 6 listopada 2023 r. decyzji Nr 12/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.57.2023.MM o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Dąbrówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 90,070 do km 90,425 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Dąbrówka na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat Nowy Sącz, gmina Nowy Sącz, miejscowość Nowy Sącz, identyfikator działki ewidencyjnej: 126201_1.0112.227; 126201_1.0109.593/1; 126201_1.0109.41; 126201_1.0112.39/1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 6 listopada 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 1257/3, 1257/4, 1258/1 oraz 1256, 1257/3 obręb 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna Oświęcim-obszar wiejski i 367/5 obręb 0007 Zaborze, jednostka ewidencyjna Oświęcim-miasto, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 794/1, 794/2, 803/4, 1606/4 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski oraz 1611/8 obręb Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 3 listopada 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 803/6 i 796/1 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.11.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 40, 75 obręb 0014 Zgłobice, jednostka ewidencyjna Tarnów Gmina, powiat tarnowski, województwo małopolskie w celu wykonania robót geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa Pogórska Wola – Łukanowice – przekroczenie rzeki Dunajec wraz z likwidacją dwóch przekroczeń”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz, złożony 21 września 2023 r. (uzupełniony 4 października 2023 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa dojścia do peronu p.o. Bańska Niżna w ciągu linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa dwóch przystanków osobowych w km ok. 31,000 oraz km ok 39,000 linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Szaflary identyfikator działki ewidencyjnej: 121114_2.0001.2839/6, 121114_2.0001.2838/12, 121114_2.0001.6285/1, 121114_2.0001.6149/3, 121114_2 .0001.2811/6
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.14.2023, wydanej 27 września 2023 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa przejścia podziemnego w km około 61,838 linii kolejowej nr 133 wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach projektu pn.: Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo – drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa – Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny dla budowy układów drogowych wraz z nowymi wiaduktami drogowymi w km 34,797; 43,152; 48,890; 53,042 oraz budowy nowych przejść podziemnych pod torami w km 50,918; 61,838 linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 26 października 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.117.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 414 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 12 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 26 października 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.116.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne 1009/20, 1009/21 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych i sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice- Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 16 października 2023 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.21.2023 z 19 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kładki w km 50,916 linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa - Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, dla budowy układów drogowych wraz z nowymi wiaduktami drogowymi w km 34,797. 43,152: 53,042 oraz budowy nowych przejść podziemnych pod torami w km 50,918; 61,838 linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, na działce nr 340/1 obr. Rudawa, j.ewid. Zabierzów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Tomasz Królikowski, złożony 18 października 2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871 oraz od km 28,408 do km 28,451 w ciągu linii kolejowej nr 98, w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane". Lokalizacja inwestycji: województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Raba Wyżna, miejscowość Skawa, działki ewidencyjne o identyfikatorach: 121111_2.0008.2311/8, 121111_2.0008.2073/16, 121111_2.0008.2075/2.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 25 października 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.49.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skawa, Gmina Raba Wyżna zasilanej z potoku Stachurówka, na działce nr 7112/11, obr. 0008 Skawa, j. ewid. Raba Wyżna
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.50.2023) z 24 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa linii kablowej SN w ramach realizacji zadania ”Budowa 5 polowego ZK SN dla zasilania zakładu produkcyjnego (UNIMETAL RECYCLING Sp. z o. o., na działkach nr: 1570/3, 1570/8, obr. 0014 Trzebionka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie w celu przejazdu przez działkę do miejsca odwiertu i wykonania badań geotechnicznych, gruntów niezbędnych do opracowania opinii geotechnicznej na działce o numerze 414 dla w/w inwestycji i ustalenia lokalizacji trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie"
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 368/17 obręb 0007 Zaborze, 1081/94, 1050/7 obręb 0002 Dwory I, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych i sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 21 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej Ś/C RE dn400, w obrębie ul. Igołomskiej na odcinku od ul. Cementowej do ul. Szymańskiego stanowiąca etap budowy nowej sieci gazowej od ul. Ujastek Mogilskich do ul. Rzepakowej w Krakowie, niezbędnej do przyłączenia do sieci gazowej jednostki kogeneracji w miejscowości Nowe Brzesko, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 19 października 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 11/1 obręb 0010 Łęki, jednostka ewidencyjna Kęty oraz 229/1193 obręb 0003 Stare Stawy, jednostka ewidencyjna Oświęcim-miasto, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 października 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.21.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa w ramach sieci przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków” Zadanie nr I - pn.: „Gazociąg DN 500 Łukanowice – Śledziejowice – Zederman”
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.46.2023) z 19 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego zespołu farm fotowoltaicznych Lubasz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na terenie działki nr 210 obręb 0007 Lubasz, gmina Szczucin, pod torami linii kolejowej nr 115 relacji Tarnów-Szczucin.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 października 2023 r. wpłynął wniosek inwestora: PGE Energetyka S. A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), działającego przez pełnomocnika, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV - zasilanie podstacji Oświęcim na działkach nr: 715/3, 715/1 obr. 0001 Oświęcim, j. ewid. Oświęcim miasto, 949, 2036/2, 948/11 obr. 0006 Babice j. ewid. Oświęcim miasto, 947/3, 944/1, 945/2 obr. 0001 Babice, j. ewid. Oświęcim wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.15.2023, wydanej 24 sierpnia 2023 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap I: prace przygotowawcze dla: Linii kolejowej nr 622 od km 32+539 do km 40+576 - odc. G-H.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu dnia 11 października 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.39.2023 odmawiającej inwestorowi: Gminie Wierzchosławice (33-122 Wierzchosławice 550), działającemu przez pełnomocnika, wydania decyzji (na wniosek złożony 19 lipca 2023 r., uzupełniony 31 lipca 2023 r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kępa Bogumiłowicka, gmina Wierzchosławice, na dz. nr 5/6 obr. 0004. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.39.2023) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 612 lub drogą elektroniczną: wi@malopolska.uw. gov.pl.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 05 października 2023 r. decyzji Nr 10/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.49.2023.MM o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa i przebudowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej nr 99 w stacji Zakopane od km 41,500 do km 42,925 w ramach zadania inwestycyjnego na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane realizowane w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane POIiŚ 5.2-22. Lokalizacja robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Zakopane, miejscowość Zakopane, działki o identyfikatorach: 121701_1.0081.231/2, 121701_1.0081.240, 121701_1.0081.239, 121701_1.0081.238, 121701_1.0081.235/3, 121701_1.0081.237, 121701_1.0081.184, 121701_1.0081.185/4, 121701_1.0084.146, 121701_1.0084.184/1, 121701_1.0084.151, 121701_1.0084.152, 121701_1.0084.153, 121701_1.0084.154, 121701_1.0084.155, 121701_1.0084.159/4, 121701_1.0084.162/1, 121701_1.0084.184/3, 121701_1.0084.183/2, 121701_1. 0006.489/1, 121701_1.0006.1624, 121701_1.0006.317/13, 121701_1.0006.489/3, 121701_1.0081.190/9, 121701_1.0084.156/1, 121701_1.0084.161/3, 121701_1.0006.317/16, 121701_1.0084.183/1, 121701_1.0084.186, 121701_1.0081.193/1, 121701_1.0033.184/1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszka Juraszek-Mroncz, dostarczony 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Dąbrówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 90,070 do km 90,425 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Dąbrówka na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat Nowy Sącz, gmina Nowy Sącz, miejscowość Nowy Sącz, identyfikator działki ewidencyjnej: 126201_1.0112.227; 126201_1.0109.593/1; 126201_1.0109.41; 126201_1.0112.39/1. oraz o wydaniu 12 października 2023 r. postanowienia Nr 113/W/2023 znak: WI-II.7840.1.57.2023.MM, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym. Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 344/28 obręb 0014 Zaborze, 1257/3 obręb 0011 Rajsko, 887/8 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski oraz 367/5 obręb 0007 Zaborze, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie w celu wykonania odwiertów geotechnicznych oraz jako działki ewidencyjne numer 1257/4, 1258/1 i 1256, 1257/3 obręb 0011 Rajsko, 2104/1 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, powiat oświęcimski, województwo małopolskie w celu umożliwienia dojazdu do działek ewidencyjnych, na których wykonywane będą odwierty geologiczne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 4 października 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.11.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Wężerów - Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 12 czerwca 2023 r., uzupełniony 16 czerwca 2023 r. i 27 lipca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2023

 • Wojewoda Małopolski o wydaniu 28 września 2023 r. decyzji NR 74/B/2023 znak: WI-II.7840.2.13.2023.MB, na wniosek z 30.06.2023 r., uzupełniony 28.07.2023 r. i 22.09.2023 r., złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola, działającego przez pełnomocnika Dominikę Mazur, o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina, na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN200 do SP Zawiła. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat miasto Kraków, gmina miasto Kraków, miejscowość Kraków, kod pocztowy 30-698, 30-499,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 9 października 2023 r. decyzji Nr 11/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.27.2023.MM o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat limanowski, gmina Mszana Dolna, miejscowość Mszana Dolna, obręb Gronoszowa,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 6 października 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.112.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 924/7 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych i sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.10.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, orzecznika w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  opublikowane 6.10.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko psychologa, orzecznika w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  opublikowane 6.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 31 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia w Nowym Sączu relacji Piątkowa – Biegonice” realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Piątkowa – Biegonice – Podegrodzie – Chełmiec – Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego”, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 13 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.19.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu wraz z infrastrukturą towarzszącą p.o. Nowy Sącz Gorzków od km 85,935 do km 86,260 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Gorzków na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.18.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa zjazdu wraz z częścią drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do terenu kolejowego na odc. od km 16,640 do km 16,675 linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowane w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane” na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 803/6, 796/1 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, powiat oświęcimski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 12 września 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.17.12.2023.EJ), na wniosek z 08.09.2023 r. (na wezwanie z 19.09.2023 r. uzupełniony 28 września 2023 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu Oświęcim - Kęty, odgałęzienie do SRP Grójec”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.13.2023 z 24 sierpnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa w ramach sieci przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia dn 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w Rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, którego reprezentuje pełnomocnik (wniosek złożony 5 września 2023 r., uzupełniony 2 października 2023 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: .: Budowa tymczasowego obiektu budowlanego obejmującego mobilną instalację radiokomunikacyjną firmy Orange Polska S.A. o nazwie „Kraków_JednostkaWojskowa_Mobile/28441”, składającego się z kontenera technicznego na podwoziu kołowym wraz z wysuwanym masztem teleskopowym firmy „Meico” oraz wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr 41/1 obr. 0008, j. ewid. Podgórze, Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia się, że 12 września 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, którego reprezentuje: Pan Artur Cywiński, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej SN w ramach realizacji zadania Budowa 5 polowego ZK SN dla zasilenia zakładu produkcyjnego (UNIMETAL RECYCLING SP. z o. o.) w Trzebini przy ul. Tuwima - inwestycja liniowa na działkach nr: 1570/3, 1570/8 obr. 0014 Trzebionka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.10.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 września 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.18.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa w ramach sieci przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków” Zadanie nr II - pn.: „Gazociąg DN 500 Łukanowice – Śledziejowice – Zederman - przebudowa gazociągu w miejscu skrzyżowania z ul. Ptaszyckiego w Krakowie”
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 27 września 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.44.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi w Białym Dunajcu w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.; "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" realizowane w ramach projektu: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na działkach o numerach 12635/6, 7978/9 obr. 0201, j. ewid. Biały Dunajec
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 września 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa przejścia podziemnego w km około 61,838 linii kolejowej nr 133 wraz z infrastrukturą techniczną, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 10 lipca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 1009/20, 1009/21 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych i sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 414 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 12 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 20 lipca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5, 5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnik (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 20 lipca 2023 r., uzupełniony 23 sierpnia 2023 r., 20 września 2023 r. oraz 22 września 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 7/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.106.2023.DMP z 25 sierpnia 2023 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km istn. 87+700 do km istn. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.9.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki II otwartego konkursu ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 35 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 31 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 4 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 31 projektów.

  Mając na uwadze § 1 ust. 4 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert Wojewoda Małopolski zwiększa ogólną kwotę dotacji przeznaczoną na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert o kwotę 92 000,00 zł i przeznacza na realizację zadania konkursowego, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2023 roku, środków finansowych w łącznej wysokości 292 000,00 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2023 – załącznik nr 1;
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2023 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne – załącznik nr 2.
  opublikowane 21.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 21 września 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.105.2023.MK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1387/18, 1387/22, 1387/23, 1387/26 obręb Bochnia-3, jednostka ewidencyjna Bochnia - miasto oraz nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 669/74 obręb nr 7 Krzeczów, jednostka ewidencyjna Rzezawa, w celu wykonania inwentaryzacji zieleni, określenia geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego, wykonania badań geologicznych oraz ratowniczych badań archeologicznych w przypadku usytuowania stanowisk archeologicznych w obszarze lub na terenie planowanej inwestycji w ramach przedsięwzięcia „Budowa odcinka gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa o długości około 1,5 km zasilającego planowaną stację gazową Stalprodukt Bochnia z gazociągu DN500 relacji Łukanowice - Śledziejowice – Zederman wraz z kątowym ZZU DN500/DN150 na gazociągu źródłowym oraz ZZU liniowym na terenie dz. nr 1318/16”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 11/1 obręb 0010 Łęki, jednostka ewidencyjna Kęty oraz 229/1193 obręb 0003 Stare Stawy, jednostka ewidencyjna Oświęcim - miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 20 września 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 1453/2, 483/1, 491, obręb 0001 Bielany, jednostka ewidencyjna Kęty, 574/3 obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim - miasto oraz 1202/8 obręb 0007 Rajsko, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 66/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2023.EL z 30.08.2023 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 MOP 5,5 MPa (długości 2531,5 m) wraz z przyłączem gazu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa (długości 4880,6 m), dwoma stacjami gazowymi wysokiego ciśnienia redukcyjno-pomiarowymi Q = 15000 m3/h i Q = 6300 m3/h, MOP 5,5 MPa, zespołem zaporowo-upustowym wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 5,5 MPa, zespołem zaporowo-upustowym średniego ciśnienia DN 350, MOP 0,5 MPa oraz gazociągami średniego ciśnienia PE DN 400 (długości 369,2 m), DN 225 (długości 270,9 m), stal DN 350 (długości 41,0 m) MOP 0,5 MPa wraz z infra¬strukturą towarzyszącą, m.in. instalacją ochrony katodowej i kablem światłowodowym, w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o. objętego ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplo-nego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2023.924), wraz z wycinką drzew, zgodnie z załączoną inwentaryzacją dendrologiczną. Miejsce wykonywania robót budowlanych – zgodnie z treścią ww. decyzji.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 września 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.42.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Piwniczna-Zdrój na działce nr 254/9 obr. 0001 Piwniczna-Zdrój, j. ewid. Piwniczna Zdrój – miasto, w km 109,603 linii kolejowej 96, po rozpatrzeniu wniosku złożonego 28 lipca 2023 r. przez inwestora: Gminę i Miasto Piwniczna-Zdrój (Rynek 20, 33-350 Piwniczna Zdrój), którego reprezentuje pełnomocnik.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gminy Raba Wyżna (34-721 Raba Wyżna 41), którego reprezentuje pełnomocnik, złożony 7 września 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skawa, Gmina Raba Wyżna zasilanej z potoku Stachurówka, na działce nr 7112/11, obr. 0008 Skawa, j. ewid. Raba Wyżna.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 18 września 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.45.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa budynku magazynowego na dz. nr 1/65, obr. 247, j. ewid. Tarnów, po rozpatrzeniu wniosku złożonego 31 lipca 2023 r. przez inwestora: Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, reprezentowanego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek EPLANT 12 Sp. z o. o. (ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków), złożony 24 sierpnia 2023 r., uzupełniony 11 września 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego zespołu farm fotowoltaicznych Lubasz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na terenie działki nr 210 obręb 0007 Lubasz, gmina Szczucin, pod torami linii kolejowej nr 115 relacji Tarnów-Szczucin.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 11 września 2023 r. decyzji Nr 8/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.29.2023.MM o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa Stacji Olkusz od km 43+600 do km 46+778 w ciągu linii kolejowej nr 62, realizowana w ramach projektu pn.: Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, miejscowość Olkusz, działki o identyfikatorach: 121205_4.0001.3521/5, 121205_4.0001.2115/12, 121205_4.0001.2115/26, 121205_4.0001.2115/27, 121205_4.0001.2115/29, 121205_4.0001.2115/34, 121205_4.0001.2115/37, 121205_4.0001.2115/41, 121205_4.0001.2115/42, 121205_4.0001.2115/45, 121205_4.0001.2115/46, 121205_4.0001.2115/49, 121205_4.0001.2115/50, 121205_4.0001.2115/51, 121205_4.0001.2115/55, 121205_4.0001.2115/56 (121205_4.0001.2115/52), 121205_4.0001.2117/2, 121205_4.0001.2577/4, 121205_4.0001.2577/5, 121205_4.0001.2577/6, 121205_4.0001.2578/6, 121205_4.0001.2578/7, 121205_4.0001.2578/8, 121205_4.0001.2578/9, 121205_4.0001.2679/1, 121205_4.0001.5043.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 13 września 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 912/6, 919/1, 493 obręb 0001 Bielany, jednostka ewidencyjna Kęty oraz 1861/3 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 13 września 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.106.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 982/37 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, 11 września 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.98.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 1/644 obręb 0020 Nowa Huta oraz 2/13, 2/17 obręb 0038 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, celem wykonania otworów geologiczno – inżynierskiego o średnicy 90 mm oraz pomiaru zwierciadła wód gruntowych w ramach zadania „Budowa sieci gazowej Ś/C PE dn400, w obrębie ul. Igołomskiej na odcinku od ul. Cementowej do ul. Szymańskiego stanowiąca etap budowy nowej sieci gazowej od ul. Ujastek Mogilskich do ul. Rzepakowej w Krakowie, niezbędnej do przyłączenia do sieci gazowej jednostki kogeneracji w miejscowości Nowe Brzesko”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz, złożony 3 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa i przebudowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej nr 99 w stacji Zakopane od km 41,500 do km 42,925 w ramach zadania inwestycyjnego na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane realizowane w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane POIiŚ 5.2-22. Lokalizacja robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Zakopane, miejscowość Zakopane, działki o identyfikatorach: 121701_1.0081.231/2, 121701_1.0081.240, 121701_1.0081.239, 121701_1.0081.238, 121701_1.0081.235/3, 121701_1.0081.237, 121701_1.0081.184, 121701_1.0081.185/4, 121701_1.0084.146, 121701_1.0084.184/1, 121701_1.0084.151, 121701_1.0084.152, 121701_1.0084.153, 121701_1.0084.154, 121701_1.0084.155, 121701_1.0084.159/4, 121701_1.0084.162/1, 121701_1.0084.184/3, 121701_1.0084.183/2, 121701_1. 0006.489/1, 121701_1.0006.1624, 121701_1.0006.317/13, 121701_1.0006.489/3, 121701_1.0081.190/9, 121701_1.0084.156/1, 121701_1.0084.161/3, 121701_1.0006.317/16, 121701_1.0084.183/1, 121701_1.0084.186, 121701_1.0081.193/1, 121701_1.0033.184/1. oraz o wydaniu 8 września 2023 r. postanowienia Nr 103/W/2023 znak: WI-II.7840.1.49.2023.MM, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 924/7 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych i sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 7 września 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 1455/1, 1290 obręb 0001 Bielany, jednostka ewidencyjna Kęty, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 1 wrześni 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa w ramach sieci przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków” Zadanie nr I - pn.: „Gazociąg DN 500 Łukanowice – Śledziejowice – Zederman”, na wniosek inwestora: GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 6 września 2023 r. decyzji nr 68/B/2023 znak: znak: WI-II.7840.5.3.2023.MM, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu DN150 do SRP Bochnia pl. Konstytucji.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 06 września 2023 r. decyzji nr 69/B/2023 znak: znak: WI-II.7840.14.6.2023.EJ, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ w ramach realizacji inwestycji: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik - Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3)”. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu nowosądeckiego, w gminie Muszyna, w miejscowości Powroźnik, identyfikator działki ewidencyjnej 121011_5.0006.101.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 6 września 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.43.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN i sieci teletechnicznych (światłowodowych) oraz rozbiórka elektroenergetycznych sieci napowietrznych SN w terenie zamkniętym PKP w km ok. 44,073 linii kolejowej Nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, w miejscowości Limanowa w ramach zadania: „Kablowanie sieci SN od RS Łososina w kierunkach SE Chomranice, RS Mszana Dolna Oraz LSS Zamieście, Kamienica, Limanowa Płd”, na działce nr 139 obr. 0003, j. ewid. Limanowa, po rozpatrzeniu wniosku złożonego 28 lipca 2023 r. przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, którego reprezentuje pełnomocnik.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 06.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.30.2023) z 6 września 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa Parku Kolejowego pod estakadami kolejowymi na odcinku od ul. Grzegórzeckiej do ul. Miodowej w Krakowie (etap II), dz. nr 293/8, 293/9, 293/10, obr. 17, j. ew. Śródmieście - na wniosek inwestora Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, działającego przez pełnomocnika – złożonego 1 czerwca 2023 r., uzupełnionego 12 lipca 2023 r., 27 lipca 2023 r. oraz 8 sierpnia 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 06.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 5 września 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.40.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wody surowej PE Ø 160 mm, sieci wodociągowej wody czystej PE Ø 315 mm wraz z budową kabli elektroenergetycznych na działce o identyfikatorze 121905_4.0002.787/3 w sąsiedztwie linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Kopalnia, po rozpatrzeniu wniosku złożonego 20 lipca 2023 r. przez inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wieliczce (ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka), reprezentowanego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 05.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 30 sierpnia 2023 r. decyzji nr 66/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2023.EL, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 MOP 5,5 MPa (długości 2531,5 m) wraz z przyłączem gazu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa (długości 4880,6 m), dwoma stacjami gazowymi wysokiego ciśnienia redukcyjno-pomiarowymi Q = 15000 m3/h i Q = 6300 m3/h, MOP 5,5 MPa, zespołem zaporowo-upustowym wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 5,5 MPa, zespołem zaporowo-upustowym średniego ciśnienia DN 350, MOP 0,5 MPa oraz gazociągami średniego ciśnienia PE DN 400 (długości 369,2 m), DN 225 (długości 270,9 m), stal DN 350 (długości 41,0 m) MOP 0,5 MPa wraz z infra¬strukturą towarzyszącą, m.in. instalacją ochrony katodowej i kablem światłowodowym, w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o. objętego ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2023.924), wraz z wycinką drzew, zgodnie z załączoną inwentaryzacją dendrologiczną, na wniosek złożony 29 czerwca 2023 r. przez pełnomocnika inwestora : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 05.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 4 lipca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Sędziszów – Tarnów Mościce wraz z odgałęzieniami na terenie miasta Tarnowa, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocników (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 4 lipca 2023 r., uzupełniony 6 lipca 2023 r., 18 lipca 2023 r., 1 sierpnia 2023 r., 7 sierpnia 2023 r., 28 sierpnia 2023 r. oraz 29 sierpnia 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 04.9.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 30 sierpnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.97.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 1291/1 obręb 0001 Bielany, jednostka ewidencyjna Kęty, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych i sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 25 sierpnia 2023 r. decyzji Nr 7/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.106.2022.DMP o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km istn. 87+700 do km istn. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 31 lipca 2023 r. postępowania administracyjnego, na wniosek z 31.07.2023 r., uzupełniony 22 sierpnia 2023 r., złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola, działającego przez pełnomocnika Dominikę Mazur, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku od Wieliczka ul. Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km"; Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat miasto Kraków i wielicki, gmina Kraków i Wieliczka, miejscowość Kraków i Wieliczka, kod pocztowy 30-616, 30-698, 30-699, 30-694, 32-020,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.36.2023) z 29 sierpnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa gazociągu s/c dn 250 PE100-RC, SRD17 (17.6) na terenie zamkniętym kolejowym, nazwa linii Kraków Główny – Medyka, km. 33.440 w miejscowości Cikowice na działce nr 250, Gmina Bochnia
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.41.2023) z 29 sierpnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chomranice – „Nad torami” nadziałce nr 203/12 obr. Chomranice j. ewid. Chełmiec - na wniosek inwestora tj Gminy Chełmiec (ul. Papieska 2, 33 - 395 Chełmiec), którego reprezentuje pełnomocnik - złożony 30 czerwca 2023 r., uzupełniony 24 lipca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 28 sierpnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.96.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 910 obręb 0001 Bielany, jednostka ewidencyjna Kęty, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 24 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.13.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa w ramach sieci przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia dn 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w Rejonie ROD Hutnik w Krakowie”, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 21 czerwca 2023 r., uzupełniony 4 lipca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 24 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.13.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa w ramach sieci przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia dn 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w Rejonie ROD Hutnik w Krakowie”, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 21 czerwca 2023 r., uzupełniony 4 lipca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 22 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.10.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN 300 MOP 8,4 MPa L~1,1 km Swarzów - Grzybów - przekroczenie rzeki Wisła, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 25 maja 2023 r., uzupełnionego 28 czerwca 2023 r., 21 lipca 2023 r. oraz 21 sierpnia 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz, doręczony 08.08.2023 r., w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 977, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". zgodnie z wykazem odcinków: dla linii kolejowej nr 97: od km 46,856 do km 46,878, dla linii kolejowej nr 98: od km1.515 do km 1,530; od km 1.855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km 8,805 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917 do km 18,954; od km 19,495 do km 19, 501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080 do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28, 039 do km 28,149; od km 28,347 do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 30 czerwca 2023 r. postępowania administracyjnego, na wniosek z 30.06.2023 r., uzupełniony 28 lipca 2023 r., złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola, działającego przez pełnomocnika Dominikę Mazur, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina, na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN200 do SP Zawiła". Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat miasto Kraków, gmina miasto Kraków, miejscowość Kraków, kod pocztowy 30-698, 30-499,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 2 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap I: prace przygotowawcze dla linii kolejowej nr 622 od km 32+539 do km 40+576, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 10 lipca 2023 r., uzupełniony 16 sierpnia 2023 r. oraz 22 sierpnia 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1387/18, 1387/22, 1387/23, 1387/26 obręb Bochnia-3, jednostka ewidencyjna Bochnia - miasto oraz nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 669/74 obręb nr 7 Krzeczów, jednostka ewidencyjna Rzezawa położonych w powiecie bocheńskim, województwo małopolskie, którego celem jest wykonanie inwentaryzacji zieleni, określenie geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego, wykonanie badań geologicznych oraz ratowniczych badań archeologicznych w przypadku usytuowania stanowisk archeologicznych w obszarze lub na terenie planowanej inwestycji w ramach przedsięwzięcia „Budowa odcinka gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa o długości około 1,5 km zasilającego planowaną stację gazową Stalprodukt Bochnia z gazociągu DN500 relacji Łukanowice - Śledziejowice – Zederman wraz z kątowym ZZU DN500/DN150 na gazociągu źródłowym oraz ZZU liniowym na terenie dz. nr 1318/16”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocników, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 1453/2, 483/1, 491, obręb 0001 Bielany, jednostka ewidencyjna Kęty, 574/3 obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim - miasto oraz 1202/8 obręb 0007 Rajsko, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, powiat oświęcimski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-147 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, doręczony 21 lipca 2023 r. (uzupełniony 4 sierpnia 2023 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu DN150 do SRP Bochnia pl. Konstytucji.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.10.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN 300 MOP 8,4 MPa L~1,1 km Swarzów - Grzybów - przekroczenie rzeki Wisła, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 25 maja 2023 r., uzupełnionego 28 czerwca 2023 r., 21 lipca 2023 r. oraz 21 sierpnia 2023 r.)
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 8 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa w ramach sieci przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków” Zadanie nr II - pn.: „Gazociąg DN 500 Łukanowice – Śledziejowice – Zederman - przebudowa gazociągu w miejscu skrzyżowania z ul. Ptaszyckiego w Krakowie”, na wniosek inwestora: GAZ SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika: Panią Katarzynę Październy (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 20 lipca br., uzupełniony 16 sierpnia br.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 21 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.12.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica - przekładka Brzezinka, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 czerwca 2023 r., uzupełnionego 11 lipca 2023 r. oraz 27 lipca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.12.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica - przekładka Brzezinka, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 czerwca 2023 r., uzupełnionego 11 lipca 2023 r. oraz 27 lipca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 982/37 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 17 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu p.o. Poronin Misiagi z infrastrukturą kolejową wraz z rozbudową i przebudową istniejącego układu torowego oraz infrastruktury kolejowej od km 39,110 do km 39,370 w ciągu linii kolejowej nr 99 ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa dwóch przystanków osobowych w km ok. 31,000 oraz km ok. 39,000 linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" oraz Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 10 lipca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 1/644 obręb 0020 Nowa Huta oraz 2/13, 2/17 obręb 0038 Nowa Huta jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie celem wykonania otworów geologiczno – inżynierskiego o średnicy 90 mm oraz pomiaru zwierciadła wód gruntowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej Ś/C PE dn400, w obrębie ul. Igołomskiej na odcinku od ul. Cementowej do ul. Szymańskiego stanowiąca etap budowy nowej sieci gazowej od ul. Ujastek Mogilskich do ul. Rzepakowej w Krakowie, niezbędnej do przyłączenia do sieci gazowej jednostki kogeneracji w miejscowości Nowe Brzesko”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.37.2023) z 17 sierpnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w terenie zamkniętym PKP, linia 108 Stróże-Krościenko, szlak Gorlice Zagórzany-Biecz km 25,77, dz. nr 2473, obr. Biecz, j. ew. Miasto Biecz - na wniosek inwestora Gminę Biecz, którego reprezentuję Burmistrz Biecza – złożonego 10 lipca 2023 r., uzupełniony 20 lipca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 912/6, 919/1, 493 obręb 0001 Bielany, jednostka ewidencyjna Kęty oraz 1861/3 obręb 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, powiat oświęcimski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 14 sierpnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.95.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 269, 268/1, 267, 266, 265 obręb 0007 Krzeczów, jednostka ewidencyjna Rzezawa, w celu wykonania inwentaryzacji zieleni, określenia geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego, wykonania badań geologicznych oraz ratowniczych badań archeologicznych w przypadku usytuowania stanowisk archeologicznych w obszarze lub na terenie planowanej inwestycji w ramach przedsięwzięcia „Budowa odcinka gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa o długości około 1,5 km zasilającego planowaną stację gazową Stalprodukt Bochnia z gazociągu DN500 relacji Łukanowice - Śledziejowice – Zederman wraz z kątowym ZZU DN500/DN150 na gazociągu źródłowym oraz ZZU liniowym na terenie dz. nr 1318/16”
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, złożony 31 lipca 2023 r. (wniosek uzupełniono 10 sierpnia 2023 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku magazynowego na dz. nr 1/65, obr. 247, j. ewid. Tarnów. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.45.2023) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 612.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje pełnomocnik, złożony 28 lipca 2023 r. (wniosek uzupełniono 10 sierpnia 2023 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi w Białym Dunajcu w ramach zadania : Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.; "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" realizowane w ramach projektu: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na działkach o numerach 12635/6, 7978/9 obr. 0201, j. ewid. Biały Dunajec.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, którego reprezentuje pełnomocnik, złożony 28 lipca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN i sieci teletechnicznych (światłowodowych) oraz rozbiórka elektroenergetycznych sieci napowietrznych SN w terenie zamkniętym PKP w km ok. 44,073 linii kolejowej Nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, w miejscowości Limanowa w ramach zadania: „Kablowanie sieci SN od RS Łososina w kierunkach SE Chomranice, RS Mszana Dolna Oraz LSS Zamieście, Kamienica, Limanowa Płd”, na działce nr 139 obr. 0003, j. ewid. Limanowa.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.8.2023

 • Starosta Krakowski zawiadamia, że na wniosek spółki CEZ Skawina S. A., ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina działającej za pośrednictwem pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych pt.: Projekt robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S. A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 9 sierpnia 2023 r. decyzji Nr 5/BK/2023, znak: WI-II.7840.19.1.2023.MT o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa torów i urządzeń kolejowych wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinku od km 16,647 do km 16,778 w linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka -Zakopane", dane nieruchomości: powiat suski, gmina Jordanów, miejscowość Osielec, identyfikator działki ewidencyjnej: 121505_2.0003.8453/13; 121505_2.0003.8453/12, na wniosek złożony 24 marca 2023 r. przez pełnomocnika inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
  oraz
  zawiadamia o wydaniu 9 sierpnia 2023 r. postanowienia Nr 14/R/2023 znak: WI-II.7840.19.1.2023.MT o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z 9 sierpnia 2023 r., Nr 5/BK/2023, znak: WI-II.7840.19.1.2023.MT, na wniosek złożony 21 lipca 2023 r. przez pełnomocnika inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 1455/1 i 1290 obręb 0001 Bielany, jednostka ewidencyjna Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 9 sierpnia 2023 r. decyzji nr 63/B/2023 znak: znak: WI-II.7840.23.1.2023.EJ, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa Stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowości nominalnej Q = 30 000 nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 9 sierpnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.94.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 105 obręb 0001 Nowa Huta i 158/1 obręb 0002 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu wykonania wykopów kontrolnych, pozwalających potwierdzić m.in. głębokość posadowienia istniejącego gazociągu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Mistrzejowice I i Mistrzejowice II w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.8.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o II otwartym konkursie ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  opublikowane 9.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu postanowienia Nr 11/2023 z 07.08.2023 r. prostującego z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 60/B//2023 z 03 sierpnia 2023 r. znak: WI-II.7840.14.5.2023.MBB o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 125-300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa gazociągu Siołkowa-Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego” na odcinku Cieniawa – Nowy Sącz (SRP Piątkowa).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 2 sierpnia 2023 r. decyzji nr 57/B/2023 znak: WI-II.7840.20.5.2023.AH, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowości Q=100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q=20 000 nm3/h w Łukanowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na wniosek złożony 28 kwietnia 2023 r. na wniosek pełnomocnika inwestora : Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 1 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa układu torowego oraz budowa drogi na odcinku linii kolejowej 99 w km od 1,460 do km 1,922 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" (na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 1 czerwca 2023 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 1 sierpnia 2023 r. decyzji Nr 59/B/2023, znak: WI-II.7840.14.4.2023.MT o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn160 PE wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Podegrodzie – Chełmiec w ramach realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: Budowa gazociągu Piątkowa – Biegonice – Podegrodzie – Chełmiec – Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, na wniosek złożony 7 kwietnia 2023 r. przez pełnomocnika inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.34.2023) z 2 sierpnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Czyżewskiego w Krakowie na działce nr 522/19, obr. 3 Krowodrza, j. ewid. Kraków miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1291/1 obręb 0001 Bielany, jednostka ewidencyjna Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych i sondowań statycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gminy i Miasta Piwniczna-Zdrój (Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój), którego reprezentuje pełnomocnik, złożony 28 lipca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Piwniczna-Zdrój na działce nr 254/9 obr. 0001 Piwniczna-Zdrój, j. ewid. Piwniczna-Zdrój – miasto, w km 109,603 linii kolejowej 96.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gminy Wierzchosławice (Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice), którego reprezentuje pełnomocnik, złożony 19 lipca 2023 r., uzupełniony 31 lipca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kępa Bogumiłowicka, gmina Wierzchosławice, na dz. nr 5/6 obr. 0004.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Wężerów - Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 12 czerwca 2023 r., uzupełniony 16 czerwca 2023 r. i 27 lipca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.8.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 910 obręb 0001 Bielany, jednostka ewidencyjna Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wieliczce (ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka), którego reprezentuje pełnomocnik, złożony 20 lipca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wody surowej PEØ160mm, sieci wodociągowej wody czystej PEØ315mm wraz z budową kabli elektroenergetycznych na działce o identyfikatorze 121905_4.0002.787/3 w sąsiedztwie linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Kopalnia.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, złożony 30 czerwca 2023 r., uzupełniony 24 lipca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chomranice – „Nad torami” na działce nr 203/12 obr. 0003 Chomranice, j. ewid. Chełmiec.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 29 czerwca 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.16.3.2023.EL), na wniosek z 12.06.2023 r. (na wezwanie z 05.07.2023 r. uzupeł¬niony 21 lipca 2023 r.) złożony przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 MOP 5,5 MPa (długości 2531,5 m) wraz z przyłączem gazu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa (długości 4880,6 m), dwoma stacjami gazowymi wysokiego ciśnienia redukcyjno-pomiarowymi Q = 15000 m3/h i Q = 6300 m3/h, MOP 5,5 MPa, zespołem zaporowo-upustowym wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 5,5 MPa, zespołem zaporowo-upustowym średniego ciśnienia DN 350, MOP 5,5 MPa oraz gazociągami średniego ciśnienia PE DN 400 (długości 369,2 m), DN 225 (długości 270,9 m), stal DN 350 (długości 41,0 m) MOP 0,5 MPa wraz z infra¬strukturą towarzyszącą, m.in. instalacją ochrony katodowej i kablem światłowodowym, w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o. objętego ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2023.924), wraz z wycinką drzew, zgodnie z załączoną inwentaryzacją dendrologiczną.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 lipca 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: Gminę Biecz, którego reprezentuję Burmistrz Biecza, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w terenie zamkniętym PKP, linia 108 Stróże- Krościenko, szlak Gorlice Zagórzany-Biecz km 25,77, dz. nr 2473, obr. Biecz, j. ew. Miasto Biecz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 21 lipca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu p. o. Bańska Niżna z infrastrukturą kolejową wraz z rozbudową i przebudową istniejącego układu torowego oraz infrastruktury kolejowej od km 31,060 do km 31,425 w ciągu linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i budowa dwóch przystanków osobowych w km ok. 31,000 oraz km ok 39, 000 linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka -Chabówka - Zakopane oraz Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 2 czerwca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii od decyzji Wojewody Małopolskiego: WI-IV.746.1.44.2021 z 5 listopada 2021 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10482_ORx099-010928-XXX-01_L099_Raba Wyzna_502 systemu NPW ERTMS w km 10,928 linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane - na działce 3650/1, obr. 0007 Sieniawa, jedn. ewid. Raba Wyżna.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 20 lipca 2023 r. decyzji nr 53/B/2023 znak: WI-II.7840.17.1.2023.EL, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol – obejmująca: ‒ budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,5 MPa o dłu¬gości ok. 218 m; ‒ wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 202 m. Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskaza-nego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu oświęcim¬skiego, w gminie Oświęcim w jednostce ewidencyjnej 121301_1 Oświęcim – miasto, w obrę¬bie 0002 Dwory I, na działkach ewidencyjnych numer: 1084/31, 1084/32, 1084/4, 1285/1, 1298/12, 1298/13, 1298/3, 1299/2, 1300/2, 1300/4, 1301/18, 2665/2, 1219/2.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 29 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.14.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa przejścia podziemnego w km około 61,838 linii kolejowej nr 133 wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach projektu pn.: Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo – drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa – Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny dla budowy układów drogowych wraz z nowymi wiaduktami drogowymi w km 34,797; 43,152; 48,890; 53,042 oraz budowy nowych przejść podziemnych pod torami w km 50,918; 61,838 linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 29 czerwca 2023 r., uzupełniony 13 lipca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. (ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-10 Tarnów), działającego przez pełnomocnika, złożony 6 lipca 2023 r., uzupełniony 18 lipca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu s/c dn 250 PE100-RC, SRD17 (17.6) na terenie zamkniętym kolejowym, nazwa linii Kraków Główny – Medyka, km. 33.440 w miejscowości Cikowice na działce nr 250, Gmina Bochnia.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 lipca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.16.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu p.o. Poronin Misiagi z infrastrukturą kolejową wraz z rozbudową i przebudową istniejącego układu torowego oraz infrastruktury kolejowej od km 39,110 do km 39,370 w ciągu linii kolejowej nr 99 ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa dwóch przystanków osobowych w km ok. 31,000 oraz km ok. 39,000 linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" oraz Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika – złożony 10 lipca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 269, 268/1, 267, 266, 265 obręb nr 0007 Krzeczów, jednostka ewidencyjna Rzezawa, powiat bocheński, województwo małopolskie, którego celem jest wykonanie inwentaryzacji zieleni, określenie geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego, wykonanie badań geologicznych oraz ratowniczych badań archeologicznych w przypadku usytuowania stanowisk archeologicznych w obszarze lub na terenie planowanej inwestycji w ramach przedsięwzięcia „Budowa odcinka gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa o długości około 1,5 km zasilającego planowaną stację gazową Stalprodukt Bochnia z gazociągu DN500 relacji Łukanowice - Śledziejowice – Zederman wraz z kątowym ZZU DN500/DN150 na gazociągu źródłowym oraz ZZU liniowym na terenie dz. nr 1318/16”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 27 czerwca 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.14.6.2023.EJ), na wniosek z 01.06.2023 r. (na wezwanie z 30.06.2023 r. uzupełniony 10 i 14 lipca 2023 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, adres do korespondencji: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającego przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ w ramach realizacji inwestycji: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik - Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3)”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 17 lipca 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 73/34 obręb 0086 Podgórze oraz 372/61 obręb 0087 Podgórze, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg Oświęcim-Zelczyna DN500 PN 6,3 Mpa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 czerwca 2023 r., uzupełniony 13 lipca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora AFI Project 5 sp. z o. o., al. 29 listopada 20, 31-401 Kraków, złożony 29 czerwca 2023 r., uzupełniony 12 lipca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na części działki nr 522/19 obr. 3 Krowodrza jedn. ewid. Kraków miasto, przy ul. Czyżewskiego w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 1 czerwca 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, działającego przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Parku Kolejowego pod estakadami kolejowymi na odcinku od ul. Grzegórzeckiej do ul. Miodowej w Krakowie (etap II), dz. nr 293/8, 293/9, 293/10, obr. 17, j. ew. Śródmieście.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 105 obręb 0001 Nowa Huta i 158/1 obręb 0002 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu wykonania wykopów kontrolnych, pozwalających potwierdzić m.in. głębokość posadowienia istniejącego gazociągu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Mistrzejowice I i Mistrzejowice II w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PGE Energetyka Kolejowa S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, złożony 15 czerwca 2023 r., uzupełniony 10 lipca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV - zasilanie podstacji Oświęcim na działkach nr: 715/3, 715/1 obr. 0001 Oświęcim, j. ewid. Oświęcim miasto, 949, 2036/2, 948/11 obr. 0006 Babice j. ewid. Oświęcim miasto, 947/3, 944/1, 945/2 obr. 0001 Babice, j. ewid. Oświęcim wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania administracyjnego znak: WI-II.7840.1.106.2022.DMP, wszczętego na wniosek złożony 1 grudnia 2022 r., przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03734 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km ist. 87+700 do km ist. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 lipca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.15.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap I: prace przygotowawcze dla linii kolejowej nr 622 od km 32+539 do km 40+576, działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkimw Krakowie: 10 lipca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 1 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.11.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa układu torowego oraz budowa drogi na odcinku linii kolejowej 99 w km od 1,460 do km 1,922 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 lipca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej wraz z remontem wiaduktu kolejowego, przebudowa infrastruktury kolejowej oraz budowa części dojścia do budowanego peronu wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi w związku z budową p.o. Nowy Sącz Dąbrówka od km 90,380 do km 90,425 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Dąbrówka na linii kolejowej nr 96 w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania administracyjnego znak: WI-II.7840.17.7.2022.DP, wszczętego na wniosek złożony 27 czerwca 2022 r., przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03734 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km ist. 87+700 do km ist. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 21 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa w ramach sieci przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia dn 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w Rejonie ROD Hutnik w Krakowie”, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 21 czerwca 2023 r., uzupełniony 4 lipca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 maja 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu s/c PE DN 400, przyłącza PE DN 90, SRP II stopnia Q = 400 m3/h w Krakowie w rejonie ulicy Igołomskiej, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającego przez pełnomocnika: Pana Zbigniewa Widucha (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 22 maja 2023 r., uzupełniony 30 czerwca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 maja 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: : Budowa gazociągu DN 300 MOP 8,4 MPa L~1,1 km Swarzów - Grzybów - przekroczenie rzeki Wisła, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 25 maja 2023 r., uzupełniony 30 czerwca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Łukasz Kaczyński, złożony 9 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa Stacji Olkusz od km 43+600 do km 46+778 w ciągu linii kolejowej nr 62, realizowana w ramach projektu pn.: Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, miejscowość Olkusz, działki o identyfikatorach: 121205_4.0001.3521/5, 121205_4.0001.2115/12, 121205_4.0001.2115/26, 121205_4.0001.2115/27, 121205_4.0001.2115/29, 121205_4.0001.2115/34, 121205_4.0001.2115/37, 121205_4.0001.2115/41, 121205_4.0001.2115/42, 121205_4.0001.2115/45, 121205_4.0001.2115/46, 121205_4.0001.2115/49, 121205_4.0001.2115/50, 121205_4.0001.2115/51, 121205_4.0001.2115/55, 121205_4.0001.2115/56 (121205_4.0001.2115/52), 121205_4.0001.2117/2, 121205_4.0001.2577/4, 121205_4.0001.2577/5, 121205_4.0001.2577/6, 121205_4.0001.2578/6, 121205_4.0001.2578/7, 121205_4.0001.2578/8, 121205_4.0001.2578/9, 121205_4.0001.2679/1, 121205_4.0001.5043.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 5 lipca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.88.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 12/7 obręb 0203, 195/4, 183/1, 234/1, 153, 147, 281, 280/1, 321 obręb 0005, 169, 38/10 obręb 0003, 137/9, 104/30, 143/2 obręb 0002, 373, 338, 322/7 obręb 0004, 1/1 obręb 0051, 22, 12, 11 obręb 0053, 18, 8/5 obręb 0020, 7/20, 14/20, 22/11, 25/2 obręb 0019, 42, 25 obręb 0039, 80 obręb 0045, 6/4, 7, 8 obręb 0046, 149, 158/8 obręb 0006, 1/9, 5/9 obręb 0147, 88/2 obręb 0065, 136/8, 76/11 obręb 0066, 5/5 obręb 0155, 8/7 obręb 0100, 36/21, 37/11, 164/32, 164/69 obręb 0101, 29/1 obręb 0051, 61 obręb 0044, jednostka ewidencyjna Tarnów Miasto, powiat Miasto Tarnów, 627/2, 632/7, 664/5 obręb 0003 Brzozówka, 1157/2, 1235, 1372, 1578/4, 1523/5 obręb 0011 Zaczarnie, jednostka ewidencyjna Lisia Góra, 3110/1, 3259, 3524, 1030, 903/2, 1150/3, 1162, 904/7, 778, 241, 237/3, 1230/2, 1257/28, 3285/11, 647/1 obręb 0011 Wola Rzędzińska, jednostka ewidencyjna Tarnów, 433, 439, 442/1, 564/4, 574 obręb 0001 Ładna, 1077, 1083/10, 2225/2 obręb 0003 Pogórska Wola, jednostka ewidencyjna Skrzyszów, powiat tarnowski, woj. małopolskie
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.7.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 czerwca 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.32.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji deszczowej DN 1600 mm oraz instalacji niskoprądowej sygnałowej i telekomunikacyjnej - na działce 1752/34 obręb 1 Wieliczka
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.1.2023, wydanej 2 czerwca 2023 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. D od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+220 (km istn. 63+965) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+581 (km istn. 64+321), realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.8.2023 z 12 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa gazociągu w/c DN200 MOP5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15000 m3/h i Q=6300 m3/h, dwoma zespołami zaporowo-upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225/DN350 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o..
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Małgorzatę Zielińską-Molendowską, doręczony przez platformę ePUAP 28 kwietnia 2023 r. (uzupełniony 26.05.2023 r. na wezwanie z 11.05.2023 r. oraz uzupełniony 21.06.2023 r. na wezwanie z 13.06.2023 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km ist. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat limanowski, jednostka ewidencyjna 120702_1 Mszana Dolna – miasto obręb 0001 Gronoszowa
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 27 czerwca 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.25.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowych nn 0,4 kV - na dz. nr 129/12 obr. 117 Nowy Sącz 1
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23 czerwca 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.2.9.2023 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków. Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 97: od km 46,856 do km 46,878; Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 98: od km 1,515 do km 1,530; od km 1,855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km 8,505 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917 do km 18,954; od km 19,495 do km 19,501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080 do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28,039 do km 28,149; od km 28,347 do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551 której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności - na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03- 734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków. Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 97: od km 46,856 do km 46,878; Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 98: od km 1,515 do km 1,530; od km 1,855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km 8,505 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917 do km 18,954; od km 19,495 do km 19,501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080 do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28,039 do km 28,149; od km 28,347 do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551 na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.6.2023 z 25 maja 2023 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa oraz remont infrastruktury kolejowej w km od 41,697 do 42,745, od km 42,757 do km 42,769 oraz od km 42,801 do km 43,060 linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.27.2023) z 22 czerwca 2023 r. o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.51.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w St. Zakopane od km 42,750 do km 43,415 na linii kolejowej nr 99 Chabówka- Zakopane w ramach zadania: zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowane w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr 183/1, 183/2 obr. 0084 j. ewid. Zakopane oraz nr 1624, 317/13, 317/12, 489 obr. 0006 j. ewid. Zakopane, która została skorygowana postanowieniem Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.3.12.2022 z dnia 7 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 20 czerwca 2023 r. decyzji Nr 45/B/2023 znak: WI-II.7840.2.11.2023.PZ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności: tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków, działki ewidencyjne numer 1/9, 7/3, 7/5, 7/4, 7/6, 7/7, 8/3, 10/3, 10/4, 103/5, 103/6, 105/11, 105/12, 105/14, 108/14, 112/17, 112/18 obręb 0001 jednostka ewidencyjna 126104_9 Podgórze; 11/27, 14/2 obręb 0022 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 czerwca 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.21.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pn.: Budowa kładki w km 50,916 linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa - Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, dla budowy układów drogowych wraz z nowymi wiaduktami drogowymi w km 34,797. 43,152: 53,042 oraz budowy nowych przejść podziemnych pod torami w km 50,918; 61,838 linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, na działce nr 340/1 obr. Rudawa, j.ewid. Zabierzów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.23.2023) z 19 czerwca r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączący ulicę Grzegórzecką z ulicą Miodową wraz z elementami małej architektury – stojaki na rowery, kosze na śmieci, wykonaniem nasadzeń zieleni, wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz połączeniem z istniejącą infrastrukturą rowerową i pieszą oraz z zejściami z klatek schodowych z peronów kolejowych, dz. nr. 293/8, obr. 17, j. ew. Śródmieście
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 19 czerwca 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 316, 342, 329 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 czerwca 2023 r. decyzji Nr 44/B/2023 znak: WI-II.7840.2.9.2023.PZ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności: tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków, działki ewidencyjne numer 240/3, 259/3, 260/4, 261/4, 262/2, 341/1, 342, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9 obręb 0015 jednostka ewidencyjna 126104_9 Podgórze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 73/34 i 372/61 obręb 0086 Podgórze, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, powiat Miasto Kraków, województwo małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 2 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.13.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu p. o. Bańska Niżna z infrastrukturą kolejową wraz z rozbudową i przebudową istniejącego układu torowego oraz infrastruktury kolejowej od km 31,060 do km 31,425 w ciągu linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i budowa dwóch przystanków osobowych w km ok. 31,000 oraz km ok 39, 000 linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka -Chabówka - Zakopane oraz Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 13 czerwca 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.28.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na części działki nr 2068/1 obr. 0001 Babice, jedn. ewid. Oświęcim - obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 13 czerwca 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.24.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku magazynowo - spedycyjnego w stacji Zakopane mająca na celu dostosowanie do nowobudowanego peronu oraz zmianę sposobu użytkowania i parametrów technicznych wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod - kan, c.o, kan. deszczowej, wentylacji mechanicznej – przy ul. Chramcówki, na działce 317/13, obręb 0006 Zakopane w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektu przebudowy budynku magazynowo – spedycyjnego w stacji Zakopane mająca na celu dostosowanie do nowobudowanego peronu oraz zmianę jego parametrów użytkowych i technicznych” 1
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 12 czerwca 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.8.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN200 MOP5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15000 m3/h i Q=6300 m3/h, dwoma zespołami zaporowo-upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225/DN350 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Łukasza Kokocińskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 kwietnia 2023 r., uzupełnionego 25 maja 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 12 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o umorzeniu w części postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie działek o nr 537, 532/1, 531/5, 531/7, 528/5 obręb 121111_2.0008 Skawa, Gmina Raba Wyżna, dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871oraz od km 28,408 do km 28,451 w ciągu linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka, realizowane w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 6 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871oraz od km 28,408 do km 28,451 w ciągu linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka, realizowane w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 3 lutego 2023 r., uzupełniony 23 lutego 2023 r., ograniczony 26 maja 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 2 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.12.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej wraz z remontem wiaduktu kolejowego, przebudowa infrastruktury kolejowej oraz budowa części dojścia do budowanego peronu wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi w związku z budową p.o. Nowy Sącz Dąbrówka od km 90,380 do km 90,425 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Dąbrówka na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika Pana Krzysztof Drebota.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.8.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN200 MOP5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15000 m3/h i Q=6300 m3/h, dwoma zespołami zaporowo-upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225/DN350 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Łukasz Kokociński, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 kwietnia 2023 r., uzupełnionego 10 maja 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.15.2023) z 12 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na terenie Ośrodka Sportowego Kolna na działkach nr: 1/9, 7/3, 7/5, 7/4, 7/6, 7/7, 8/3, 10/3, 10/4, 103/5, 103/6, 105/11, 105/12, 105/14, 108/14, 112/17, 112/18 obr. 0001 jedn. ewid. Podgórze, nr: 11/27, 14/2 obr. 0022 jedn. ewid. Krowodrza oraz nr: 1110/72, 1110/111, 1110/113, 1110/115 1169/10 obr. 7 - Kryspinów jedn. ewid. Liszki.,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 2 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. D od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+220 (km istn. 63+965) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+581 (km istn. 64+321), realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 25 stycznia 2023 r., uzupełniony 16 lutego 2023 r., skorygowany 15 marca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 28 kwietnia 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.20.5.2023. AH), na wniosek z 27.04.2023 r. złożony przez Radosława Hoszwę, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (pełnomocnictwo znak: PO.0103.4.2022.63 z 23.03.2023 r.)w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowości Q=100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q=20 000 nm3/h w Łukanowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 09.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 12/7 obręb 0203, 195/4, 183/1, 234/1, 153, 147, 281, 280/1, 321 obręb 0005, 169, 38/10 obręb 0003, 137/9, 104/30, 143/2 obręb 0002, 373, 338, 322/7 obręb 0004, 1/1 obręb 0051, 22, 12, 11 obręb 0053, 18, 8/5 obręb 0020, 7/20, 14/20, 22/11, 25/2 obręb 0019, 42, 25 obręb 0039, 80 obręb 0045, 6/4, 7, 8 obręb 0046, 149, 158/8 obręb 0006, 1/9, 5/9 obręb 0147, 88/2 obręb 0065, 136/8, 76/11 obręb 0066, 5/5 obręb 0155, 8/7 obręb 0100, 36/21, 37/11, 164/32, 164/69 obręb 0101, 29/1 obręb 0051, 61 obręb 0044, jednostka ewidencyjna Tarnów Miasto, powiat Miasto Tarnów, 627/2, 632/7, 664/5 obręb 0003 Brzozówka, 1157/2, 1235, 1372, 1578/4, 1523/5 obręb 0011 Zaczarnie, jednostka ewidencyjna Lisia Góra, 3110/1, 3259, 3524, 1030, 903/2, 1150/3, 1162, 904/7, 778, 241, 237/3, 1230/2, 1257/28, 3285/11, 647/1 obręb 0011 Wola Rzędzińska, jednostka ewidencyjna Tarnów, 433, 439, 442/1, 564/4, 574 obręb 0001 Ładna, 1077, 1083/10, 2225/2 obręb 0003 Pogórska Wola, jednostka ewidencyjna Skrzyszów, powiat tarnowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geologicznych niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji, (…) na podstawie art. 19a ust. 1 oraz w związku z art. 38 pkt. 2) lit. zg i art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1836) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Sędziszów-Tarnów Mościce wraz z odgałęzieniami na terenie miasta Tarnowa”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 09.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 28 kwietnia 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.23.1.2023.EJ), na wniosek z 27.04.2023 r. (na wezwanie z 08.05.2023 r. uzupełniony 01 czerwca 2023 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Oddział w Tarnowie, Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola, działającego przez pełnomocnika Radosława Hoszwę (Pełnomocnictwo znak: PO.0103.4.2022.68 z 23.03.2022 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa Stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowości nominalnej Q = 30 000 nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania, że w obwieszczeniu z dnia 18 maja 2023 r. znak WI-IV.747.2.9.2023 zawiadamiającym strony postępowania o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 06.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.17.2023) z 5 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędna infrastrukturą, w szczególności; tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach 653/33, 653/46, 653/49, 653/54 obr. 4 j. ew. Krowodrza w Krakowie na wniosek inwestora tj. Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. (ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków), w imieniu którego występuje Pan Marek Tobiasz, złożonego 18 maja 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 05.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.16.2023) z 5 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną na terenie klubu sportowego Hutnik, dz. nr 521/22, 521/23, 521/35, 521/36, 521/31, obr. 46, j. ew. Nowa Huta, na wniosek inwestora tj. Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. (ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków), w imieniu którego występuje Pan Marek Tobiasz, złożonego 17 maja 2023 r., skorygowanego 18 maja 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 05.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.12.2023) z 2 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działce nr: 7/24 obr. 0052 jedn. ewid. Nowa Huta, - na wniosek inwestora tj. Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o. o. (ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków), w imieniu którego występuje Pan Marek Tobiasz, złożonego 12 maja 2023 r., uzupełnionego 15 maja 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 02.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.13.2023) z 2 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr: 240/3, 259/3, 260/4, 261/4, 262/2, 341/1, 342, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, obr. 0015 jedn. ewid. Podgórze, - na wniosek inwestora tj. Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o. o. (ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków), w imieniu którego występuje Pan Marek Tobiasz, złożonego 15 maja 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 02.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.13.2023) z 2 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr: 240/3, 259/3, 260/4, 261/4, 262/2, 341/1, 342, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, obr. 0015 jedn. ewid. Podgórze,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 02.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.11.2023) z 2 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr: 180/5, 180/15 obr. 0012 jedn. ewid. Krowodrza, - na wniosek inwestora tj. Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o. o. (ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków), w imieniu którego występuje Pan Marek Tobiasz, złożonego 12 maja 2023 r., uzupełnionego 15 maja 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 02.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 26 maja 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.22.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustu kolejowego w km 1,867 (od km 1,855 do km 1,880 - wg kilometracji projektowanej toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, realizowane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, na działce nr 340/1 obr. 0001 Chabówka, j.ewid. Rabka-Zdrój.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania stron postępowania, decyzją znak: DOA.7110.13.2023.JOO z 21 lutego 2023 r., utrzymał w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z 19 grudnia 2022 r., nr 90/B/2022, znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ, w części dotyczącej działek nr ewid. 21620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna nr 121301_1 Oświęcim oraz 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim. Zaskarżoną decyzją Wojewody Małopolskiego, wydaną inwestorowi: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, działającemu przez peł¬no¬¬mocnika Michała Popko, orzeczono o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim - Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 - przekładka: Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 15 maja 2023 r., uzupełniony 25 maja 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na terenie Ośrodka Sportowego Kolna na działkach nr: 1/9, 7/3, 7/5, 7/4, 7/6, 7/7, 8/3, 10/3, 10/4, 103/5, 103/6, 105/11, 105/12, 105/14, 108/14, 112/17, 112/18 obr. 0001 jedn. ewid. Podgórze, nr: 11/27, 14/2 obr. 0022 jedn. ewid. Krowodrza oraz nr: 1110/72, 1110/111, 1110/113, 1110/115 1169/10 obr. 7 - Kryspinów jedn. ewid. Liszki.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 25 maja 2023 r. decyzji Nr 3/W/2023, znak: WI-II.7840.1.48.2021.MM, stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 9/BK/2021 znak: WI-II.7840.1.48.2021.PZ z 28 września 2021 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa stacji Olkusz od km 43+600 do km 46+778 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”. Zakres robót: • budowa, rozbudowa układu torowego z podtorzem i robotami okołotorowymi; • budowa i przebudowa odwodnienia układu torowego, obejmująca rowy i odwodnienie wgłębne; • rozbiórki i budowa peronów z dojściami wraz z niezbędną infrastrukturą; • budowa wiat siedziskowych oraz rozbiórka i budowa wiaty sektorowej; • rozbiórka obiektów kubaturowych; • rozbiórka obiektu inżynierskich – kładka dla pieszych; • budowa obiektów inżynierskich – przejście podziemne; • budowa i przebudowa sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z sterowaniem lokalnym odłącznikami sieci trakcyjnej; • rozbudowa i przebudowa przejazdu kolejowego wraz z zjazdami oraz odwodnieniem; • rozbiórka i budowa budynku nastawni wraz z przyległymi przyłączami; • budowa i przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV; • przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych zasilających odbiory nietrakcyjne (LPN); • budowa i przebudowa kabli i kanałów telekomunikacyjnych oraz elektrycznych; • przebudowa sieci i urządzeń sterowania ruchem kolejowych (srk); • przebudowa kolidujących obiektów oraz sieci i urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu niezwiązanych z infrastrukturą kolejową, zlokalizowanych w obszarze projektowanej infrastruktury kolejowej. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, miejscowość Olkusz, działki ewidencyjne numer: 2115/26, 2115/41, 2115/42, 3521/5, 2578/8, 2578/6, 2577/5, 2115/45, 2115/51, 2115/49, 2577/4, 2578/9, 2578/7, 2577/6, 2115/29, 2115/27, 2115/16, 2115/50, 2115/52, 2115/46, 5043, 2115/34, 2679/1, 2117/2 obręb 0001 Olkusz jednostka ewidencyjna 121205_4 Olkusz-miasto, wydanej dla inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 25 maja 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa oraz remont infrastruktury kolejowej w km od 41,697 do 42,745, od km 42,757 do km 42,769 oraz od km 42,801 do km 43,060 linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 30 marca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 maja 2023 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji znak: WI-IV.747.1.13.2022 z 21 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowość/ Q = 100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q = 20 0000 nm3/h w Łukanowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 24 maja 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.87.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 231/6 obręb 0022 Skrzeszowice, jednostka ewidencyjna Kocmyrzów-Luborzyca, w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa gazociągu DN700 Wężerów- Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 22 maja 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.7.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu DN150 do SRP Bochnia pl. Konstytucji"., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Panią Katarzynę Październy - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 marca 2023 r., uzupełniony 21 kwietnia 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 maja 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.7.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu DN150 do SRP Bochnia pl. Konstytucji"., na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Panią Katarzynę Październy - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 marca 2023 r., uzupełniony 21 kwietnia 2023 r
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora (uzupełniony 11 maja 2023 r.) tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kładki w km 50,916 linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa - Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, dla budowy układów drogowych wraz z nowymi wiaduktami drogowymi w km 34,797. 43,152: 53,042 oraz budowy nowych przejść podziemnych pod torami w km 50,918; 61,838 linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, na działce nr 340/1 obr. Rudawa, j.ewid. Zabierzów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 316, 342, 329 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.18.2023) z 19 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustu w km 33.076 (km 33.096 wg PFU) linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowana w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane”, na działkach nr: 10610/3, 10688/3 obr. 0201 Biały Dunajec, j. ewid. Biały Dunajec.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 18 maja 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędna infrastrukturą, w szczególności; tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach 653/33, 653/46, 653/49, 653/54 obr. 4 j. ew. Krowodrza w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 17 maja 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną na terenie klubu sportowego Hutnik, dz. nr 521/22, 521/23, 521/35, 521/36, 521/31, obr. 46, j. ew. Nowa Huta
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 26 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.9.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 17 maja 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.5.2023, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2022 r., znak: WI-IV.747.1.4.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100-300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa gazociągu Siołkowa Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego” na odcinku Cieniawa – Nowy Sącz (SRP Piątkowa), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), działającego przez pełnomocnika: Pana Artura Machulę - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 lutego 2023 r., uzupełniony 6 i 14 kwietnia 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 18 maja 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.86.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2067/1 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 12 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.5.2023

 • Wojewoda Małopolski wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr: 240/3, 341/1, 259/3, 260/4, 261/4, 262/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 342 obr. 0015 j. ewid. Podgórze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania stron postępowania, decyzją znak: DOA.7110.94.2023.RKS z 15 maja 2023 r., utrzymał w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z 14 lutego 2023 r., nr 5/BZ/2023, znak: WI-II.7840.1.105.2022.EBu, w części dotyczącej działki nr ewid. 2428, obr. 0001 Babice. Zaskarżoną decyzją Wojewody Małopolskiego, wydaną inwestorowi: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, działającemu przez peł¬no¬¬mocnika Grzegorza Okaja, orzeczono o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Odcinek L3 – woj. małopolskie [L ≈ 8,0 km], w ramach zamierzenia pod nazwą: - Gazociąg relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300; - Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim - Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacja Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 12 maja 2023 r., uzupełniony 15 maja 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działce nr 7/24 obr. 52 j. ewid. Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania strony postępowania, decyzją znak: DOA.7110.63.2023.AFI z 27.04.2023 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego nr 1/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2022.AH z 26 stycznia 2023 r., wydaną inwestorowi: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającemu przez pełnomocnika: Michała Piaszczyńskiego, o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kole¬jowej, Wygiełza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 12 maja 2023 r., uzupełniony 15 maja 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr: 180/5, 180/15 obr. 0012 j. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 15 maja 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr 40, 160/14 obr. 0045 j. ewid. Nowa Huta oraz 199/1, 418 obr. 0044 j. ewid. Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 kwietnia 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Jarosława Tabora w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: .: Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączący ulicę Grzegórzecką z ulicą Miodową wraz z elementami małej architektury – stojaki na rowery, kosze na śmieci, wykonaniem nasadzeń zieleni, wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz połączeniem z istniejącą infrastrukturą rowerową i pieszą oraz z zejściami z klatek schodowych z peronów kolejowych, dz. nr. 293/8, obr. 17, j. ew. Śródmieście.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 17 maja 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.85.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2138/2 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu znajdującego się na terenie działki 2140/2 o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 maja 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu Oświęcim - Kęty, odgałęzienie do SRP Grojec, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 17 lutego 2023 r., uzupełniony 13 kwietnia 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, złożony 10 maja 2023 r., w sprawie wydania na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.51.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w St. Zakopane od km 42,750 do km 43,415 na linii kolejowej nr 99 Chabówka- Zakopane w ramach zadania: zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowane w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr 183/1, 183/2 obr. 0084 j. ewid. Zakopane oraz nr 1624, 317/13, 317/12, 489 obr. 0006 j. ewid. Zakopane, która została skorygowana postanowieniem Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.3.12.2022 z dnia 7 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: : Budowa gazociągu w/c DN200 MOP5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15000 m3/hi Q=6300 m3/h, dwoma zespołami zaporowoupustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225/DN350 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o., na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazociągowa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającego przez pełnomocnika: Pana Łukasza Kokocińskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 18 kwietnia 2023 r., uzupełniony 10 maja 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 maja 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Łukasz Plenkiewicz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na części działki nr 2068/1 obr. Babice, jedn. ewid. Oświęcim gmina.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 26 kwietnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika, Pana Krzysztofa Drebota w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku magazynowo - spedycyjnego w stacji Zakopane mająca na celu dostosowanie do nowobudowanego peronu oraz zmianę sposobu użytkowania i parametrów technicznych wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczna, wod - kan, c.o, kan. Deszczowej, wentylacji mechanicznej – przy ul. Chramcówki, na działce 317/13, obręb 0006 Zakopane w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektu przebudowy budynku magazynowo – spedycyjnego w stacji Zakopane mająca na celu dostosowanie do nowobudowanego peronu oraz zmianę jego parametrów użytkowych i technicznych”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 8 maja 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.83.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2151 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 3 odwiertów, każdy o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 8 maja 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.84.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2139/2 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu znajdującego się na terenie działki 2140/2 o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.17.2023) z 5 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Gorzków wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 85,935 do km 86,260 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Gorzków na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, dz. nr 300 obr. 110, j. ew. M. Nowy Sącz, dz. nr 65, obr. 61, j. ew. M. Nowy Sącz
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), w imieniu którego występuje pełnomocnik, Pan Stanisław Wójs, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowych nn 0,4 kV na działce nr 129/12, obr. 112, j. ewid. Nowy Sącz. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.25.2023) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 612.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania, że na wniosek strony, została wydana decyzja znak sprawy: WI-IV.746.2.2.2023 z 26 kwietnia 2023 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla: Budowy przyłącza wodociągowego wraz z zalicznikową instalacją elektryczną oraz ujęciem wód podziemnych w miejscowości Piekiełko, Gmina Tymbark w ramach zadania pn.: Przyłącze ze studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piekiełko na działce nr 246/1 obr. Piekiełko, jedn. ewid. Tymbark, wszczętego na wniosek inwestora: Gminę Tymbark (Tymbark 49, 34-650 Tymbark), reprezentowanego przez Pana Marcina Kitę, ul. Marsowa 2, 34-600 Limanowa, złożony 24 lutego 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 27 kwietnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.78.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.24.2022 z 3 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku od Wieliczka ul. Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.15.2023) z 26 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie biurowe w budynku nr 7 położonym na działce nr 115/2 obr 89, jedn. ewid. Nowy Sącz - na wniosek inwestora tj.: Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz - złożonego 13 marca 2023 r., uzupełnionego 28 marca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/6 obręb 0022 Skrzeszowice, jednostka ewidencyjna Kocmyrzów- Luborzyca, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa gazociągu DN700 Wężerów- Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustu kolejowego w km 1,867 (od km 1,855 do km 1,880 - wg kilometracji projektowanej toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, realizowane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, na działce nr 340/1 obr. 0001 Chabówka, j.ewid. Rabka-Zdrój.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.9.2023) z 21 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w miejscowościach Modlniczka i Kraków na działkach: nr 1/2 obr. 34, j. ewid. Krowodrza oraz nr 965/50 obr. 0007 Modlniczka, j. ewid. Wielka Wieś - na wniosek inwestora tj.: Polskiej Spółki Gazownictwa, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu którego występuje: Pan Wojciech Wróbel - złożonego 16 lutego 2023 r., uzupełniony 17 marca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.14.2023) z 24 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego nowo budowany obiekt inżynierski nad rzeką Wisłą z ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, dostawą i montażem elementów małej architektury (ławki, kosze, meble miejskie, itp.), nasadzeniem zieleni, wykonaniem terenów rekreacyjnych, wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz połączeniami z istniejącą infrastrukturą drogową oraz pieszą miasta Krakowa, dz. nr 198/3, obr. 14, j. ew. Podgórze
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 20 kwietnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.77.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 316 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 kwietnia 2023 r., po rozpoznaniu wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z 26 czerwca 2020 r., znak: WI-IV.746.1.7.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, dz. nr 184/11, obr. 45, j. ew. Krowodrza, odmówił postanowieniem wznowienia postępowania zakończonego ww. decyzją.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2067/1 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. Małopolskie, którego celem jest wykonanie badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 12 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 19 kwietnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.76.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 70/6, 70/2, 57/10, 57/9, 6/6, 6/5, 9/8, 483, 5/2, 5/1, 372/1, 246/1, 245/4, 247/1, 248/3, 4, 3, 1/4, obręb 0009 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu: wykonania badań geologicznych; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji dendrologicznej; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2138/2 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. Małopolskie, którego celem jest przejazd przez działkę w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu znajdującego się na terenie działki 2140/2 o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2151 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. Małopolskie, którego celem jest wykonanie badań geotechnicznych – 3 odwiertów, każdy o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 17 kwietnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.74.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 70/2 obręb 0007 Karniów, 232/1, 300, 302/1, 304 obręb 0022 Skrzeszowice, 347 obręb 0002 Czulice, jednostka ewidencyjna Kocmyrzów- Luborzyca, w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa gazociągu DN700 Wężerów- Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2139/2 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. Małopolskie, którego celem jest przejazd przez działkę w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu znajdującego się na terenie działki 2140/2 o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.14.2022 z 26 stycznia 2023 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), złożony 22 marca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustu w km 33.076 (km 33.096 wg PFU) linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowana w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr: 10610/3, 10688/3 obr. 0201 Biały Dunajec, j. ewid. Biały Dunajec.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, 7 kwietnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.58.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz-Miasto, w celu inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 30 marca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.6.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa oraz remont infrastruktury kolejowej w km od 41,697 do 42,745, od km 42,757 do km 42,769 oraz od km 42,801 do km 43,060 linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 marca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.4.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej od km 12,350 do km 12,390 w ciągu linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowane w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane”, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel– złożony 28 marca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 kwietnia 2023 r. Wojewoda Małopolski, na żądanie inwestora, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego, wydał postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego 20 października 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa odc. o dł. ok. 2300 m gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa relacji Zederman – Tworzeń na odc. ZZU KZ1320 do ZZU KZ1335 w Olkuszu.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 30 marca 2023 r. decyzji NR 21/B/2023 znak: WI-II.7840.2.1.2023.MB, na wniosek z 23.01.2023 r., uzupełniony 08.02.2023 r. i 22.02.2023 r. oraz 21.03.2023 r., złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02- 337 Warszawa, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa gazociągu DN300 do SRP ArcelorMittal Poland S.A., w zakresie:
  ● budowa odcinków projektowanego gazociągu DN300: - odcinek 3(D) – 4(E) ~ 140 m, - odcinek 5(F) – G – 6(H) ~ 362 m, - odcinek 7(I) – 8(J) ~ 46 m;
  ● rozbudowa istniejącego gazociągu DN300 odcinek 1C – 2(C) ~ 167 m;
  ● rozbiórka istniejących odcinków gazociągu DN300: - odcinek od pkt A30 – A 31 – C wraz z ZZU 555 Popielnik do pkt 2(C) ok. 127 m; - od pkt 7(I) do pkt 8(J) ok. 40 m. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat miasto Kraków gmina Kraków, miejscowość Kraków, obręb 20 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki nr: 1/662, 319/2; obręb ewidencyjny 43 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki ewidencyjne nr: 25/7, 25/8, 31/4, 102/2, 64/49, 103/1, 64/21, 64/30, 76/25, 76/15, 76/26, 76/27, 64/52, 76/10.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.93.2022) z 4 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn250 PE100-RC, SDR17 (17.6), dn110 PE100-RC, SDR17 (17.6) oraz przyłącza dn40 PE100-RC, SDR11 z zespołem gazowym redukcyjno-pomiarowym II stopnia w Balicach, ul. kpt. Mieczysława Medweckiego na dz. 537/89 obr. 0002 Balice, jedn. ewid. Zabierzów
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.7.2023) z 3 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Dąbrówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 90,070 do km 90,390 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Dąbrówka na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, dz. nr 39/1, obr. 112, j. ew. M. Nowy Sącz - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Oleksy – złożonego 13 lutego 2023 r., uzupełniony 28 lutego 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Karpacki Oddział Straży Granicznej (ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz), złożony 13 marca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie biurowe w budynku nr 7 położonym na działce nr 115/2 obr 89, j. ewid. Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 24 marca 2023 r. Wojewoda Małopolski, po rozpoznaniu wniosku: Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Piwniczna, ul. Zagrody 32, Piwniczna Zdrój, reprezentowanego przez Stanisława Michalika – Nadleśniczego Nadleśnictwa Piwniczna o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r., znak: WI-IV.747.1.7.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik – Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3), odmówił postanowieniem wznowienia postępowania zakończonego ww. decyzją.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.3.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 43 oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 38 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 5 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 38 projektów na łączną kwotę 350 000 zł. Zadanie konkursowe realizowane będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023 roku.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2023 – załącznik nr 1;
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2023 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne – załącznik nr 2.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2023) z 28 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym PKP w km 37+332,5 i km 38+857 linii kolejowej nr 115 w miejscowości Mędrzechów, dz. 1110/1 obr. Mędrzechów, jedn. ewid. Mędrzechów - na wniosek inwestora tj.: Gminy Mędrzechów (Mędrzechów 434, 33-231 Mędrzechów), w imieniu którego występuje: Pan Krystian Broda - złożonego 10 stycznia 2023 r., uzupełnionego 2 lutego 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 marca 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu Siołkowa - Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego" na odcinku Cieniawa - Nowy Sącz (SRP Piątkowa), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), działającego przez pełnomocnika: Pana Artura Machulę - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 lutego 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 21 marca 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejkowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działającego przez pełnomocnika, Pana Krzysztofa Drebot, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Gorzków wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 85,935 do km 86,260 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Gorzków na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, dz. nr 300 obr. 110, j. ew. M. Nowy Sącz, dz. nr 65, obr. 61, j. ew. M. Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 24 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.75.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 399 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 lutego 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Bartosza Piotrowicza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego nowo budowany obiekt inżynierski nad rzeką Wisłą z ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, dostawą i montażem elementów małej architektury (ławki, kosze, meble miejskie, itp.), nasadzeniem zieleni, wykonaniem terenów rekreacyjnych, wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz połączeniami z istniejącą infrastrukturą drogową oraz pieszą miasta Krakowa, dz. nr 198/3, obr. 14, j. ew. Podgórze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 316 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: WI-IV.746.3.2.2023 z 21 marca 2023 r. w sprawie sprostowania na wniosek strony oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.84.2022 z 9 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na budynek koszarowy wraz z wymianą instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych na działkach nr 1/10, 1/11, 1/272 obr. 247, j. ewid. Tarnów oraz nr 304/15 obr. 199, j. ewid. Tarnów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.3.2023

 • Wojewoda Małopolski wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w miejscowościach Modlniczka i Kraków na działkach: nr 1/2 obr. 34, j. ewid. Krowodrza oraz nr 965/50 obr. 0007 Modlniczka, j. ewid. Wielka Wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 70/6, 70/2, 57/10, 57/9, 6/6, 6/5, 9/8, 483, 5/2, 5/1, 372/1, 246/1, 245/4, 247/1, 248/3, 4, 3, 1/4, obręb 0009 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu: wykonania badań geologicznych; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji dendrologicznej; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania strony postępowania, decyzją znak: DOA.7110.45.2023.RKS z 16.03.2023 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego nr 85/B/2022 znak: WI-II.7840.14.11.2022.EJ z dnia 07.12.2022 r., wydaną inwestorowi: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, adres do korespondencji: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającemu przez pełnomocnika: Alberta Pakułę, o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WN-IV.7843.5.2022 z 15 lutego 2023 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój - Powroźnik– zadanie 2
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 20 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.73.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 62/2, 55, 70/4 obręb 0009 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu: wykonania badań geologicznych; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 70/2 obręb 0007 Karniów, 232/1, 300, 302/1, 304 obręb 0022 Skrzeszowice, 347 obręb 0002 Czulice, jednostka ewidencyjna Kocmyrzów-Luborzyca, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa gazociągu DN700 Wężerów- Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/BZ/2023, znak: WI-II.7840.1.105.2022.EBu z 14.02.2023 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Odcinek L3 – woj. małopolskie [L ≈ 8,0 km],
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego NR 1/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2022.AH z 26.01.2023 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 3 marca 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.24.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku od Wieliczka ul. Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km, po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Dominikę Mazur.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 13 marca 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 1200, 1203, 1218, 1209, 1206, 1221, 1240, 1224, 1237/2, 1233, 1227 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WIIV. 747.2.1.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. D od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+220 (km istn. 63+965) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+581 (km istn. 64+321), realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 marca 2023 r. wpłynął wniosek inwestora, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa odc. o dł. ok. 2300 m gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa relacji Zederman – Tworzeń na odc. ZZU KZ1320 do ZZU KZ1335 w Olkuszu.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 10 marca 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 977/3, 974, 1198, 665, 975, 80/1, 81, 87/1, 78/8, 976/1, 976/2, 79/1, 977/5, 667, 1021/1, 977/7 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 4 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz-Miasto, powiat olkuski, woj. Małopolskie w celu inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 marca 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.98.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pn.: Przebudowa i budowa rurociągu tłocznego DN200 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej DN250-400 oraz budowa nowego odcinka rurociągu tłocznego DN200, przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN300 oraz przebudowa w ul. Mistrzejowickiej / Gustawa Morcinka w Krakowie, na dz. 265/3 obr. 0002 Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 marca 2023 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.1.2023 z 8 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12004_LE91_Letowice/ORx 091-068405-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka, km 68.405 - na dz. 80/3 obr. 0006 Łętowice, jedn. ewid. Wierzchosławice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 6 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.43.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2158/7 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii od decyzji Wojewody Małopolskiego z 10 lutego 2023 r. znak: WI-IV.746.1.4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 269/1, obr. 45, j. ew. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 3 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.2.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 73/36 obręb 0086 Podgórze, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 13 lutego 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ul. Targowa 74, 03 – 734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Andrzeja Oleksego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Dąbrówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 90,070 do km 90,390 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Dąbrówka na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, dz. nr 39/1, obr. 112, j. ew. M. Nowy Sącz
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 2 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.42.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 1 marca 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2064/32, 2064/40, 2124/2, 2140/2, 2132/4, 2152, 2149/1 obręb 0017 Skawina, 342 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.3.2023

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2023 roku
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, 1 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.41.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1230 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, w celu inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 17 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu Oświęcim - Kęty, odgałęzienie do SRP Grojec, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 17 lutego 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 24 stycznia 2023 r. postępowania administracyjnego, na wniosek z 23.01.2023 r.(uzupełniony 08.02.2023 r. i 22.02.2023 r.), inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Piotra Borutę, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa gazociągu DN300 do SRP ArcelorMittal Poland S.A., w zakresie: ● budowa odcinków projektowanego gazociągu DN300: - odcinek 3(D) – 4(E) ~ 140 m, - odcinek 5(F) – G – 6(H) ~ 362 m, - odcinek 7(I) – 8(J) ~ 46 m; ● rozbudowa istniejącego gazociągu DN300 odcinek 1C – 2(C) ~ 167 m; ● rozbiórka istniejących odcinków gazociągu DN300: - odcinek od pkt A30 – A 31 – C wraz z ZZU 555 Popielnik do pkt 2(C) ok. 127 m; - od pkt 7(I) do pkt 8(J) ok. 40 m. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat miasto Kraków gmina Kraków, miejscowość Kraków, obręb 20 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki nr: 1/662, 319/2; obręb ewidencyjny 43 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki ewidencyjne nr: 25/7, 25/8, 31/4, 102/2, 64/49, 103/1, 64/21, 64/30, 76/25, 76/15, 76/26, 76/27, 64/52, 76/10.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 24 stycznia 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840. 17.1.2023.EL), na wniosek z 19.01.2023 r. (na wezwanie z 26.01.2023 r. uzupeł¬niony 21 lutego 2023 r.) złożony przez Mateusza Szymalskiego, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (pełno-mocnictwo nr 370/2021 znak: PO.0103.44.2021.6 z 04.11.2021 r.),w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 lutego 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.25.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Wymiana odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice - Zederman na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Mistrzejowice oraz Mistrzejowice II w Krakowie, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 grudnia 2022 r., uzupełnionego 14 lutego 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 27 lutego 2023 r. wydał decyzję znak IGI. 7220.41.112.2022.TD zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 432/2, nr 432/8 i nr 492 obręb P-87, jednostka ewidencyjna Podgórze, miasto Kraków w celu wykonania badań terenowych w szczególności dwóch odwiertów geotechnicznych, dwóch punktowych odkrywek na istniejącym gazociągu DN400 oraz tymczasowej drogi dojazdowej do terenu prac, dla właściwego przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, w ramach zadania Budowa gazociągu DN300; MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, 27 lutego 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.40.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1191/1 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, w celu inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 24 lutego 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 42 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 1078/2, 1079, 1076/3, 1073, 1074, 1123, 1104, 1024, 1072, 1023/3, 1022/2, 1078/1, 1075/3, 1080/3, 1103, 1154/1, 1253, 85/4, 1254, 96, 84/5, 662/2, 664, 1255, 1252, 1154/2, 1236, 1188, 1155 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 24 lutego 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.6.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 588/6, obręb 0046 Nowa Huta, 199/1, 192/7 obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 399 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.2.2023

 • Informuję, że 22 lutego 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023 r.

  Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jednostki te mogą wdrażać projekty samodzielnie lub zlecić ich realizację podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.).

  Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu jest:

  • Gmina/Miasto,
  • Powiat,
  • Województwo.

  Opracowaną dokumentację w ramach wniosku o dofinansowanie projektu podpisują i składają do właściwego miejscowo Wojewody podmioty uprawnione do reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw samorządowych lub odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw.

  W przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osobę działającą na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa konieczne jest dołączenie tego dokumentu do wniosku.

  1. Wnioskodawca składa w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) następujące dokumenty:

   a) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu, na który składają się formularz wniosku, kosztorys realizacji zadania publicznego oraz harmonogram realizacji zadania publicznego, podpisane przez osoby uprawnione, reprezentujące wnioskujący podmiot;
   b) odpowiednio gminny lub powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie przyjęty uchwałą właściwych organów gminy lub powiatu, natomiast w przypadku samorządu województwa – wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyjęty właściwą uchwałą Sejmiku lub Zarządu Województwa;
   c) oświadczenie Wnioskodawcy o braku podwójnego finansowania, zapewnieniu wkładu własnego oraz zgodności treści wersji papierowej i elektronicznej wniosku (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

  2. Wnioskodawca składa w formie elektronicznej formularz wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z załącznikami nr 1a (kosztorys realizacji zadania publicznego) i nr 1b (harmonogram realizacji zadania publicznego). Wniosek w formie elektronicznej należy przekazać na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach. Dokumenty w formie elektronicznej nie muszą zawierać podpisów.

  3. Nie należy przesyłać załączników innych niż wyżej wymienione.

   Wnioski konkursowe można przesyłać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie listem poleconym (zgodnie z ogłoszeniem) lub złożyć osobiście w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

   Termin przesyłania wniosków - do 10 marca 2023 r.

   Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

   https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie---edycja-2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 22 lutego 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.5.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 201/14, obręb 0002 Nowa Huta, 5/6, obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 21 lutego 2023 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.97.2022 z 13 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 58,490 do 58,550 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 2524/9 obr. 0002 Dwory I, jedn. ewid. Oświęcim miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 20 lutego 2023 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.96.2022 z 13 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 61,401 do 61,479 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 715/3 obr. 0001 Oświęcim miasto, jedn. ewid. Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 62/2, 55, 70/4 obręb 0009 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu: wykonania badań geologicznych; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 17 lutego 2023 r. znak: WI-IV.746.1.77.2022 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak WI-IV.746.1.77.2022 z dnia 17 lutego 2023 r. o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 11 maja 2022 r. znak WI-IV.746.1.7.2022 dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10470_ORx096-123680-XXX-01_LE096_Zdziaryki systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów km 123,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 167, obr. 121013_5.0012 Zubrzyk, j. ewid. 121013_5 Piwniczna-Zdrój – wieś - na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.77.2022) z 17 lutego 2023 r. o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym znak WI-IV.746.1.7.2022 z dnia 11 maja 2022 r. dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10470_ORx096-123680-XXX- 01_LE096_Zdziaryki systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów km 123,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 167, obr. 121013_5.0012 Zubrzyk, j. ewid. 121013_5 Piwniczna-Zdrój – wieś - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego – złożony 6 października 2022 r., uzupełniony 13 stycznia 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 lutego 2023 r. została wydana decyzja znak: WN-IV.7843.5.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój – Powroźnik - zadanie 2, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 listopada 2022 r., uzupełniony: 29 listopada 2022 r. oraz 13 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 14 lutego 2023 r. decyzji Nr 5/BZ/2023, znak: WI-II.7840.1.105.2022.EBu o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Odcinek L3 – woj. małopolskie [L ≈ 8,0 km], w ramach zamierzenia pod nazwą: - Gazociąg relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300; - Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim- Tworzeń (m. Sławków)wraz z Systemową Stacja Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 lutego 2023 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.2.2023 z 15 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12049_L096_BialaWyzna /ORx096-067027-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96 Tarnów-Leluchów, km 67.027 - na dz. 164 obr. 0004 Grybów, jedn. ewid. m. Grybów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 lutego 2023 r. decyzji znak sprawy: WI-IV.746.1.2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12049_L096_Biala Wyzna/ORx096-067027-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96 Tarnów Leluchów, km 67.027 - na dz. 164 obr. 0004 Grybów, jedn. ewid. m. Grybów1
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 13 lutego 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.96.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 61,401 do 61,479 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 715/3 obr. 0001 Oświęcim miasto, jedn. ewid. Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 13 lutego 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.97.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 58,490 do 58,550 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 2524/9 obr. 0002 Dwory I, jedn. ewid. Oświęcim miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.2.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko lekarza orzecznika specjalisty chorób oczu w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  opublikowane 10.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.5.2023) z 10 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 242/4, obr. 45, j. ew. Krowodrza
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.4.2023) z 10 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 269/1, obr. 45, j. ew. Krowodrza
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 977/3, 974, 1198, 665, 975, 80/1, 81, 87/1, 78/8, 976/1, 976/2, 79/1, 977/5, 4, 667, 1021/1, 977/7, 1200, 1203, 1218, 1209, 1206, 1221, 1240, 1224, 1237/2, 1233, 1227 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 3 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.2.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871, od km 28,408 do km 28,451 oraz od km 31,221 do km 31,289 na linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka, realizowane w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane., działającego przez pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 lutego 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.79.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej SN w celu wyprowadzenia mocy z GPZ Chrzanów Strefa i GPZ Chrzanów w Chrzanowie (ETAP 1) w związku z likwidacją sieci napowietrznej SN w Chrzanowie, dz. 4344, 4337 obr. Chrzanów, dz. 948/1 obr. Kościelec, jedn. ewid. Chrzanów - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 grudnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Wodociągi Miasta Krakowa S. A. (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pan Adam Szostek, uzupełniony 17 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i dobudowa rurociągu tłocznego DN200 oraz odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic DN250-400 w ul. Mistrzejowickiej/Gustawa Morcinka/Jeziorany w Krakowie. Przebudowa sieci wodociągowej z DN150 na DN300 w ul. Mistrzejowickiej/Gustawa Morcinka w Krakowie. Inwestycja na dz. 265/3 obr. 002 Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 listopada 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), którego reprezentuje Pan Piotr Kordula, uzupełniony 19 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn250 PE100-RC, SDR17 (17.6), dn110 PE100-RC, SDR17 (17.6) oraz przyłącza dn40 PE100-RC, SDR11 z zespołem gazowym redukcyjno-pomiarowym II stopnia w Balicach, ul. kpt. Mieczysława Medweckiego na dz. 537/89 obr. 0002 Balice, jedn. ewid. Zabierzów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2158/7 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.2.2023

 • Wojewoda Małopolski wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym PKP w km 37+332,5 i km 38+857 linii kolejowej nr 115 w miejscowości Mędrzechów, dz. 110/1 obr. Mędrzechów, jedn. ewid. Mędrzechów. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego po wcześniejszym umówieniu terminu oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2023).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 73/36 obręb 0086 Podgórze, jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1230 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. Małopolskie w celu wykonania inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 26 stycznia 2023 r. decyzji nr 1/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2022.AH, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2023

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.) ogłosiła otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2023.
  Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

  Model Programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach, co jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

  W ramach celu głównego wyznaczono następujące Moduły:
  MODUŁ I: WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  MODUŁ II: SAMOPOMOC
  MODUŁ III: UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
  MODUŁ IV: INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

  W 2023 roku na realizację Programu „Od zależności ku samodzielności" Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

  Zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu konkursowym cyt. uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe (listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023) do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 24 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Oferty wraz z załącznikami należy przesłać we wskazanym powyżej terminie do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22, 31- 156 Kraków.

  Szczegóły dotyczące Programu w załącznikach oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2023

  Zalączniki
  Ogłoszenie o konkursie (pobierz)
  Oświadczenie (pobierz)

  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2064/32, 2064/40, 2124/2, 2140/2, 2132/4, 2152, 2149/1 obręb 0017 Skawina, 342 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”. Powyższe wnioski złożone indywidualnie dla każdej z wymienionych działek są rozpatrywane pod znakami spraw, odpowiednio: IG-I.7842.1.2023.OK, IG-I.7842.8.2023.OK, IG-I.7842.4.2023.OK, IG-I.7842.9.2023.OK, IG-I.7842.3.2023.OK, IG-I.7842.7.2023.OK.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1191/1 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. Małopolskie w celu wykonania inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 stycznia 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.81.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17 DN 90, dz. nr 781/10 obr. 29 j. ewid. Krowodrza, w Krakowie .
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 grudnia 2022 r., decyzji Nr 3/UB/2022, znak: WI-II.7840.1.33.2022, o uchyleniu decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 13/2015, znak: WI-VIII.7840.9.21.2014 z 17 lipca 2015 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa stacji Tarnów w km 76,200-80,200 w ramach zamierzenia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa, na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Rzeszów, etap III” (…),
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 432/2, nr 432/8 i nr 492 obręb P-87, jednostka ewidencyjna Podgórze, miasto Kraków w celu wykonania badań terenowych w szczególności dwóch odwiertów geotechnicznych, dwóch punktowych odkrywek na istniejącym gazociągu DN400 oraz tymczasowej drogi dojazdowej do terenu prac, dla właściwego przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień w ramach zadania inwestycyjnego Budowa gazociągu DN300; MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 42 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 1078/2, 1079, 1076/3, 1073, 1074, 1123, 1104, 1024, 1072, 1023/3, 1022/2, 1078/1, 1075/3, 1080/3, 1103, 1154/1, 1253, 85/4, 1254, 96, 84/5, 662/2, 664, 1255, 1252, 1154/2, 1236, 1188, 1155 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 588/6 obręb 0046 Nowa Huta, 199/1 i 192/7 obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 201/14 obręb 0002 Nowa Huta, 5/6 obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 90/B/2022 znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ z 19.12.2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim – Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 – przekładka: Adolfin – Stawy Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, miejscowość Oświęcim, Rajsko, działki ewidencyjne nr 1620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12, 1600/7, 1600/11 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna nr 121301_1 Oświęcim, oraz nr 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 9 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Piotr Grawicz, uzupełniony 2 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 58,490 do 58,550 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 2524/9 obr. 0002 Dwory I, jedn. ewid. Oświęcim miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 9 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Piotr Grawicz, uzupełniony 2 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 61,401 do 61,479 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. Nr 715/3 obr. 0001 Oświęcim miasto, jedn. ewid. Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, złożony 6 października 2022 r., uzupełniony 13 stycznia 2023 r. w sprawie wydania na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego z 11 maja 2022 r. (znak WI-IV.746.1.7.2022) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10470_ORx096-123680-XXX-01_LE096_Zdziaryki systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów km 123,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 167, obr. 121013_5.0012 Zubrzyk, j. ewid. 121013_5 Piwniczna-Zdrój – wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.1.2023

 • Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane” POIiŚ 5.2-22 i wydaniu 13 stycznia 2023 r. postanowienia Nr 7/W/2023 znak: WI-II.7840.1.111.2022.MT.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 stycznia 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, ul. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków działającego przez pełnomocnika, Panią Iwonę Hatossy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 269/1, obr. 45, j. ew. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 stycznia 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, ul. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków działającego przez pełnomocnika, Panią Iwonę Hatossy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 242/4, obr. 45, j. ew. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Wymiana odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice - Zederman na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Mistrzejowice oraz Mistrzejowice II w Krakowie, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.1.2023

 • Wojewoda Małopolski informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2023.

  Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych.

  Dotację można uzyskać na realizacje działań w ramach następujących modułów i celów szczegółowych:

  MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

  MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH
  Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

  MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

  MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

  W 2023 roku na realizację Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyła kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

  Podmioty uprawnione z terenu województwa małopolskiego składają oferty konkursowe do Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 10 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.92.2022) z 10 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa budynku lokomotywowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na stację obsługi autobusów elektrycznych wraz z zapleczem biurowo-socjalno-sanitarnym stanowiącym część zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu na Spyrkówce” na działkach nr 237, 240 obr. 0081, j.ewid. Zakopane
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.84.2022) z 9 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania części budynku na budynek koszarowy wraz z wymiana instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych na działkach nr 1/10, 1/11, 1/272 obr. 247, j. ewid. Tarnów oraz nr 304/15 obr. 199, j. ewid. Tarnów
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku od Wieliczka ul Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Dominikę Mazur (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 28 października 2022 r., uzupełniony: 22 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu postanowienia Nr 1/2023 z 04.01.2023 r. prostującego na żądanie strony oczywistej omyłki w treści decyzji Wojewody Małopolskiego z 19 grudnia 2022 r. znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, inwestycji pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim - Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 - przekładka: Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, miejscowość Oświęcim, Rajsko, działki ewidencyjne nr: 1620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12, 1600/7, 1600/11 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna nr 121301_1 Oświęcim, oraz 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 20 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: : Przebudowa odc. o dł. ok. 2300 m gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa relacji Zederman – Tworzeń na odc. ZZU KZ1320 do ZZU KZ1335 w Olkuszu, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 20 października 2022 r., uzupełniony: 24 października 2022 r. i 2 stycznia 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.80.2022) z 2 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-106553-XXX- 01_10459_DLE096_Mlodow_C sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 64/1, obr. 0004 Młodów, j. ew. Piwniczna-Zdrój – wieś - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego – złożonego 13 października 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.95.2022) z 2 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Drożyska w Krakowie, dz. nr 506/5, obr. 33, j. ew. Nowa Huta
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 29 grudnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.94.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stanowiska mycia dla taboru szynowego wraz z infrastrukturą techniczną na bocznicy PKP Intercity S.A. w Krakowie na działce nr 242/25 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 29 grudnia 2022 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 10/3, 12/4, 12/2, 36/1, 34/2, 14/3, 34/1, 26/4, 32, 26/2, 24/2, 24/4, 30, 373/4, 28, 21, 19, 17, 8, 38/3, 394/9, 38/4, 40/1, 50/4, 48/1, 36/2, 40/2, 44/1, 6, 46/1, 44/4, 354/1, 50/6, 354/2, 53/4, 60/2, 57/3, 57/8, 356, 358/4, 361/6, 364/4, 367/2, 369/2, 371/13, 371/15, 373/3, 375, 377, 381, 383/1, 387, 393/10, 393/8, 393/9, 396, 66/9 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 10 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1249/1, 1244, 1243, 1247, 1245, 1242, 1241/1, 1251/2, 1250, obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 grudnia 2022 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.87.2022 z 20 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-134200-XXX-01_10458_DLE096_Milik_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działkach nr 355/3 i 403 obr. Milik, jedn. ewid. Muszyna - wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 27 grudnia 2022 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2/2, 402, 399/3, 400/1, 403, 404, 405, 399/2, 408/3, 407/2, 398/2, 379/2, 406 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 88, 251, 91 obręb 0001 Olkusz, jednostka ewidencyjna Olkusz - Miasto, 12/2 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1145, 1144, 1147, 1146, 1148, 1152, 1151/1, 1151/2, 1248, 1150, 1149, 1153 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 22 grudnia 2022 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.86.2022 z 19 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-138570-XXX-01_10461_DLE096_MuszynaZdrój_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 1148/63 obr. Muszyna, jedn. ewid. Muszyna - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 21 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.82.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 94 w km od 57+640 do 62+002 oraz w km od 62+045 do 62+780 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2361/6, 2521, 2524/9, 2535/4, obr. Dwory I, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 715/1, 715/3, obr. Oświęcim, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 409/4, obr. Zaborze, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 948/11, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – miasto1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WN-IV.7843.2.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 4388/2, 4389/7, 4389/3, 4383/5, 4365/1 obręb 0301 Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 7 grudnia 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.16.3.2022.AH), na wniosek z 05.12.2022 r. (na wezwanie z 12.12.2022 r. uzupełniony 16 i 20 grudnia 2022 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Ban-drowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez peł¬no¬¬mocnika, Michała Piaszczyńskiego (Pełno-mocnictwo dalsze rodzajowe znak: PSG-W001/P-1/11/2022/368 z 14.03.2022 r.),
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego NR 85/B/2022 znak: WI-II.7840.14.11.2022.EJ z 07.12.2022 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych) – zgodnie z treścią ww. decyzji.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 23 listopada 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.1.105.2022.EBu), na wniosek datowany 10.11.2022 r. (na wezwanie z 29.11.2022 r. uzupełniony 14.12.2022 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Grzegorza Okaja, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Odcinek L3 – woj. małopolskie [L ≈ 8,0 km]
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.82.2022) z 21 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 94 w km od 57+640 do 62+002 oraz w km od 62+045 do 62+780 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia -Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2361/6, 2521, 2524/9, 2535/4, obr. Dwory I, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 715/1, 715/3, obr. Oświęcim, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 409/4, obr. Zaborze, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 948/11, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 24 listopada 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój - Powroźnik– zadanie 2 na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 listopada 2022 r., uzupełniony: 13 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 24 listopada 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój - Powroźnik– zadanie 2 na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 listopada 2022 r., uzupełniony: 13 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej upzp (Dz.U.2022.503) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej Kpa (Dz.U.2022.2000), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego - złożonego 25 października 2022 r., USTALA SIĘ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-134200-XXX-01_10458_DLE096_Milik_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działkach nr 355/3 i 403 obr. Milik, jedn. ewid. Muszyna - wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WN-IV.7843.3.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 2548 i 2580 obręb Poronin, Gmina Poronin, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 20 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.83.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 138 w km od 1+490 do 3+000 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014- 2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2069/5, 2069/4, 2069/3, 2069/7, 2069/6, 2065/92, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – obszar wiejski1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.83.2022) z 20 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 138 w km od 1+490 do 3+000 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2069/5, 2069/4, 2069/3, 2069/7, 2069/6, 2065/92, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 grudnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.86.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-138570-XXX-01_10461_DLE096_MuszynaZdrój_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 1148/63 obr. Muszyna, jedn. ewid. Muszyna - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 19 grudnia 2022 r. decyzji nr 90/B/2022 znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim - Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 - przekładka: Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, miejscowość Oświęcim, Rajsko, działki ewidencyjne nr: 1620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12, 1600/7, 1600/11 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna nr 121301_1 Oświęcim, oraz 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.3.2022 z 28 października 2022 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: TAURON Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-358 Kraków), którego reprezentuje Pan Michał Błaut, uzupełniony 28 listopada 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej SN w celu wyprowadzenia mocy z GPZ Chrzanów Strefa i GPZ Chrzanów w Chrzanowie (ETAP 1) w związku z likwidacją sieci napowietrznej SN w Chrzanowie, dz. 4344, 4337 obr. Chrzanów, dz. 948/1 obr. Kościelec, jedn. ewid. Chrzanów - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 14 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.19.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn160 PE wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Podegrodzie - Chełmiec, w ramach realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: budowa gazociągu Piątkowa - Biegonice - Podegrodzie - Chełmiec - Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika: Pana Tomasza Hołdę (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 września 2022 r., uzupełnionego 17 października 2022 r., 30 listopada 2022 r. oraz 9 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Rząsce, ul. Krakowska 2, 30-901 Rząska, złożony 21 października 2022 r., uzupełniony 12 grudnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na budynek koszarowy wraz z wymianą instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych na działkach nr 1/10, 1/11, 1/12 obr. 247, j. ewid. Tranów oraz nr 304/15 obr. 199, j. ewid. Tranów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Gmina Miasto Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, złożony 18 listopada 2022 r., uzupełniony 6 grudnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa budynku lokomotywowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na stację obsługi autobusów elektrycznych wraz z zapleczem biurowo-socjalno-sanitarnym stanowiącym część zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu na Spyrkówce” na działkach nr 237, 240 obr. 0081, j.ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 9 grudnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.71.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa sieci SN 15 kV na dz. 7337/20 obr. 121809_5.0003 Chocznia, jedn. ewid. Wadowice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 30 listopada 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Intercity S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Ewę Miśków-Janik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stanowiska mycia dla taboru szynowego wraz z infrastrukturą techniczną na bocznicy PKP Intercity S.A. w Krakowie na działce nr 242/25 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 8 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.21.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowość/ nominalnej Q - 30 000 nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach, nr działki 98, powiat wielicki wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Radosława Hoszwę (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 7 października 2022 r., uzupełnionego 10 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.2.2022) z 8 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa boiska do koszykówki 3x3 przy Hali 100-lecia KS Cracovia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Focha 40, 30-119 Kraków, na działkach nr 4/12, 423/4, 426/3 obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 07 grudnia 2022 r. decyzji Nr 85/B/2022 znak: WI-II.7840.14.11.2022.EJ, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Tadeusza Jareckiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17 DN 90, dz. nr 781/10 obr. 29 j. ewid. Krowodrza, w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 8 grudnia 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.12.2022.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne 1604/5 i 1605, obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim – Miasto, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych, aby możliwa była analiza podłoża gruntowego, ocena kategorii geotechnicznej oraz określenie geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowej Inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice- Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 grudnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków działającego przez pełnomocnika, Panią Beatę Kaczor, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Drożyska w Krakowie, dz. nr 506/5, obr. 33, j. ew. Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 05 grudnia 2022 r. decyzji Nr 86/B/2022 znak: WI-II.7840.2.19.2022.PZ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Remont elewacji Stadionu Miejskiego im. H. Reymana zlokalizowanego przy ul. Reymonta 20 polegający na montażu elementów dekoracyjnych tj. obudów stalowych oraz paneli szklanych na elewacjach trybun północnej, południowej, zachodniej i wschodniej oraz remoncie elewacji pawilonu medialnego w związku z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków, działki ewidencyjne numer: 180/5, 203/1, 180/12 obręb 0012 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wnioski Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożone indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 10/3, 12/4, 12/2, 36/1, 34/2, 14/3, 34/1, 26/4, 32, 26/2, 24/2, 24/4, 30, 373/4, 28, 21, 19, 17, 8, 38/3, 394/9, 38/4, 40/1, 50/4, 48/1, 36/2, 40/2, 44/1, 6, 46/1, 44/4, 354/1, 50/6, 354/2, 53/4, 60/2, 57/3, 57/8, 356, 358/4, 361/6, 364/4, 367/2, 369/2, 371/13, 371/15, 373/3, 375, 377, 381, 383/1, 387, 393/10, 393/8, 393/9, 396, 66/9 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 10 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1249/1, 1244, 1243, 1247, 1245, 1242, 1241/1, 1251/2, 1250, obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 22 lipca 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.14.11.2022.EJ), na wniosek z 14.07.2022 r. (na wezwanie z 03.08.2022 r. uzupełniony 02 września 2022 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Woj-ciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, adres do korespondencji: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającego przez peł¬no¬¬mocnika Alberta Pakułę (Pełnomocnictwo znak: PSG-C00/P-3/301/2018 z 14.08.2018 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2/2, 402, 399/3, 400/1, 403, 404, 405, 399/2, 408/3, 407/2, 398/2, 379/2, 406 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 88, 251, 91 obręb 0001 Olkusz, jednostka ewidencyjna Olkusz - Miasto, 12/2 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1145, 1144, 1147, 1146, 1148, 1152, 1151/1, 1151/2, 1248, 1150, 1149, 1153 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2/2, 402, 399/3, 400/1, 403, 404, 405, 399/2, 408/3, 407/2, 398/2, 379/2, 406 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 88, 251, 91 obręb 0001 Olkusz, jednostka ewidencyjna Olkusz - Miasto, 12/2 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1145, 1144, 1147, 1146, 1148, 1152, 1151/1, 1151/2, 1248, 1150, 1149, 1153 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.11.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach III otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki III otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 22 oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 17 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 5 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 17 projektów na łączną kwotę 183 000 zł. Zadanie konkursowe realizowane będzie w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 roku.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych – edycja II.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1. wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach III otwartego konkursu ofert w roku 2022
  2. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach III otwartego konkursu ofert w roku 2022 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 28 listopada 2022 r. znak: WI-IV.746.1.78.2022 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak WI-IV.746.1.78.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx062-036070-XXX- 01_10340_L62_Jaroszowiec_114_E sieci łączności bezprzewodowej ERTMS.GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 139/8, obr. 0006 Jaroszowiec, j. ew. Klucze - na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 2548 i 2580 obręb Poronin, Gmina Poronin na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 4388/2, 4389/7, 4389/3, 4383/5, 4365/1 obręb 0301 Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 21 listopada 2022 r. decyzji NR 77/B/2022 znak: WI-II.7840.17.7.2022.MB, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:
  Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim etap I wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 2307/3, 1049/16, 1050/7, 1051/8, 1084/9, 1084/10, 1077/7, 1089/3, 2296/3, 1137/5, 1144/4, 1144/5, 1144/2, 1147, 1152/8, 1152/12, 1152/10, 1150/2, 1149/1, 1219/5, 1219/2, 1084/4, 1084/32, 1084/31, 1285/1, 1287/10, 1300/2, 1300/4, , 2665/2, 1298/3, 1298/12, 1298/15, 1298/13, 1301/7, 1301/3, 1301/18, 1318/204, 1318/5, 1318/4, 1319/4, 1319/1, 1320, 1344/16, 1344/6, 1345, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 121301_1, miejscowość Oświęcim, gmina Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Krzysztof Baron, uzupełniony 31 października 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci SN 15 kV na dz. 7337/20 obr. 121809_5.0003 Chocznia, jedn. ewid. Wadowice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Obwieszczenie korygujące omyłkę w zawiadomieniu o wszczęciu
  Wojewoda Małopolski informuje się że w zawiadomieniu z dnia 14 października 2022 r. znak: WI-IV.747.1.14.2022 powiadamiającym o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, omyłkowo wskazano niewłaściwy numer obrębu dla działek o numerach: 486/7, 171/1, 171/2, 164/6, 168, 169, 170, 189/2, 189/3, 500/4, 500/5, 500/10, 500/2, 500/9, 573, 575, 207/14, 207/16, 572, 574, 571, 211, 212, 223/2, 224/2, 229/11, 231/5, 236/12, 236/13, 237/8, 237/2, 237/3, 240/16, 241, 244/10, 248/20, 248/21, 248/12, 252/3, 248/16, 253/13, 253/6, 254/1, 258/3, 261/2, 265/2, 266/5, 266/6, 270/22, 276/2, 276/6, 276/3, 279/2, 280/2, 499/7, 283/2, 284/2, 282/8, 285/11, 568, 569, 286/16, 297/2, 298/2, 299/12, 299/11, 299/10, 309/3, 310/6, 312.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025

  Wojewoda Małopolski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025.

  Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z województwa małopolskiego w realizację zadań Wojewody i administracji zespolonej, odpowiadających sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz systematyczne wzmacnianie współpracy administracji rządowej z sektorem pozarządowym.

  Wieloletni program współpracy będzie istotnym narzędziem kształtowania długofalowej, partnerskiej współpracy Wojewody Małopolskiego i administracji zespolonej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, umożliwiającym aktywne zaangażowanie tych instytucji w realizację zadań publicznych, a także ułatwiającym wpływ sektora pozarządowego na kreowanie polityki społecznej w województwie małopolskim.

  Przyjęty dokument będzie miał również znaczący wpływ na wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie województwa małopolskiego poprzez zwiększenie zaangażowania Małopolan w życie publiczne swojego regionu.

  Uwagi, opinie i wnioski w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza konsultacji, – załącznik nr 1 można:

  1. złożyć osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w Punkcie Informacyjnym lub na Dzienniku Podawczym w pok. 24 w godzinach pracy Urzędu;
  2. przesłać w wersji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznymi albo profilem zaufanym, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka bądź na adres: ngo@malopolska.uw.gov.pl;
  3. przesłać pocztą na adres:
   Wydział Organizacji i Kontroli
   Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
   ul. Basztowa 22
   31-156 Kraków


  Ostateczny termin na wyrażenie opinii upływa 28 listopada 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

  Projekt Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025 – załącznik nr 2

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 22 listopada 2022 decyzji Nr 78/B/2022 znak: WI-II.7840.17.11.2022.BK, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym, w ramach zadania „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna – Oświęcim o długości ok. 5200 metrów – wykonanie dokumentacji projektowej”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 6 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowość/ nominalnej Q - 30 000 nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach, nr działki 98, powiat wielicki wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Radosława Hoszwę (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 6 października 2022 r., uzupełniony: 10 listopada 2022 r.)
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 października 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03- 734 Warszawa), działającego przez pełnomocników (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 3 czerwca 2022 r., uzupełniony 8 lipca 2022 r., zmieniony 10 sierpnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.17.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-119 Kraków, złożony 25 października 2022 r., uzupełniony 21 listopada 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa boiska do koszykówki 3x3 przy Hali 100-lecia KS Cracovia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Focha 40, 30-119 Kraków, na działkach nr 4/12, 423/4, 426/3 obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.11.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko lekarza orzecznika specjalisty chorób oczu w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.78.2022) z 21 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx062-036070-XXX-01_10340_L62_Jaroszowiec_114_E sieci łączności bezprzewodowej ERTMS.GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 139/8, obr. 0006 Jaroszowiec, j. ew. Klucze
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn160 PE wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Podegrodzie - Chełmiec, w ramach realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: budowa gazociągu Piątkowa - Biegonice - Podegrodzie - Chełmiec - Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika: Pana Tomasza Hołdę (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 września 2022 r., uzupełniony: 17 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 13 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-106553-XXX- 01_10459_DLE096_Mlodow_C sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 64/1, obr. 0004 Młodów, j. ew. Piwniczna-Zdrój – wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1604/5 i 1605, obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcimmiasto, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych, aby możliwa była analiza podłoża gruntowego, ocena kategorii geotechnicznej oraz określenie geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowej Inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów- Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.74.2022) z 10 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa stacji transformatorowych na odcinku od Krakowa do Spytkowic na działkach nr 931/2, 4870, 4868/4 obr. 0005 Spytkowice, j. ewid. Spytkowice - na wniosek inwestora tj.: : PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu którego występuje: Pan Piotr Wróblewski - złożonego 19 września 2022 r. oraz uzupełnionego 12 października 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-134200-XXX-01_10458_DLE096_Milik_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działkach nr 355/3 i 403 obr. Milik, jedn. ewid. Muszyna - wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-138570-XXX 01_10461_DLE096_MuszynaZdrój_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 1148/63 obr. Muszyna, jedn. ewid. Muszyna - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 9 listopada 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.9.2022.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/499 obręb 0003 Brzeźnica jednostka ewidencyjna Brzeźnica, w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po wycofaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, dotyczącego wydania decyzji zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/368 obręb 0003 Brzeźnica jednostka ewidencyjna Brzeźnica, w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki oraz wykonania badań geologicznych poprzez wykonanie jednego odwiertu geologicznego o głębokości 7,0 m w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”, 9 listopada 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.8.2022.OK o umarzeniu postępowania w całości.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12047_L109_KrakowBiezanow ORxl09-001503-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek; km. 1,503. W ramach OR będzie budowana wieża strunobetonowa wraz z fundamentem o wysokości do 23 m n.p.t., kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca elektroenergetyczna, złącze kablowe elektroenergetyczne, na dz. nr 547/25, obr. 100, j. ewid. Podgórze, Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 7 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.18.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 stal, w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Piaszczyńskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 15 września 2022 r., uzupełnionego 6 października 2022 r. i 7 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Krystynę Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 138 w km od 1+490 do 3+000 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2069/5, 2069/4, 2069/3, 2069/7, 2069/6, 2065/92, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Krystynę Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 94 w km od 57+640 do 62+002 oraz w km od 62+045 do 62+780 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2361/6, 2521, 2524/9, 2535/4, obr. Dwory I, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 715/1, 715/3, obr. Oświęcim, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 409/4, obr. Zaborze, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 948/11, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.18.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 stal, w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Piaszczyńskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 15 września 2022 r., uzupełnionego 6 października 2022 r. i 7 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 3 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.10.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 218 m, wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 202 m, w ramach zadania pn.: Przebudowa gazociągu DN500 relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol – opracowanie dokumentacji projektowej, po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 czerwca 2022 r., uzupełnionego 16 sierpnia, 11 października i 26 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 2 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.16.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN500; MOP 5,0 MPa rel. Zederman - Tworzeń na odc. 1700m od ZZU Olkusz ul. Jasna do ul. Sikorka (rejon Superdrew) w Olkuszu, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Szymona Rydza (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 sierpnia 2022 r., uzupełniony 26 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.11.2022 z 23 września 2022 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Przebudowa gazociągu DN150 PN 2,5 MPa relacji Oświęcim - Kęty na odc. ZZU BZ 0900 - przekładka Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 28 października 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na od km 29,580 do km 29,635 linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 26 września 2022 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim: Gmina Raba Wyżna obręb 0008 Skawa 7032/15, 1434/4, 7018.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.66.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zadaszenia peronów dworca autokarowego dalekobieżnego wraz z instalacją oświetlenia, instalacją kanalizacji deszczowej, elementów małej architektury, budowa muru oporowego oraz rozbiórka i budowa przyłącza geotermalnego w ramach zadania: "Budowa Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem", na dz. 317/12 obr. 0006, j. ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: WI-IV.747.2.4.2022 z 28 października 2022 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego z 6 października 2022 r., znak WI-IV.747.2.4.2022 ustalającej lokalizację linii kolejowej dla zamierzenia pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.68.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa Podstacji Trakcyjnej Chabówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach: 1778, 265/3, 1780, 1775, 1774, 1764, obr. 0001 Chabówka, j. ewid. Rabka- Zdrój.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 października 2022 r. postanowienia znak: WI-IV.746.1.67.2022 prostującego, na wniosek strony, oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego z 14 października 2022 r. znak: WI-IV.746.1.67.2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa sieci wodociągowej Ø150 żeliwo sferoidalne w dz. nr 547/33 obr. 100 Podgórze, wydanej na wniosek inwestora: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Stanisława Dzioba.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.73.2022) z 27 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa infrastruktury do obsługi podróżnych na byłej bocznicy Zakopane - Spyrkówka od km 41,840 do km 42,566 linii kolejowej 99 Chabówka - Zakopane realizowanej w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr 208/1, 209, 234, 235/1, 235/2, 237, 238, 239, 240 obr. 0081, j. ewid. Zakopane
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 27 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.64.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV, w ramach zadania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego: budowa przyłącza kablowego SN15kV, budowa złącza kablowego SN15kV z telemechaniką u odbiorcy TLC Sp. z o.o. w m. Gorlice ul. Chopina 2938/28, na dz. nr 560/79 obr. 0001 Gorlice, j. ewid. Miasto Golice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 21 października 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.13.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowość/ Q = 100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q = 20 0000 nm3/h w Łukanowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Radosława Hoszwę (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 10 sierpnia 2022 r., uzupełniony 6 września 2022 i 4 października 2022 r., zmieniony 13 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 7 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Budowa sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia, w zakresie:
  - budowy gazociągu DN500 relacji Łukanowice – Zederman na długości ok. 275 m,
  - budowy gazociągu DN500/300 relacji Śledziejowice – Nowa Huta na długości ok. 305 m,
  - budowa odgałęzienia DN250 do zespołu za[porowo-upustowego ZZU: Nowa Huta, ul. Na Niwach nr 562 o długości ok. 40 m.
  • Rozbiórki sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia, w zakresie:
  - rozbiórki gazociągu DN500 relacji Łukanowice – Zederman na długości ok. 100 m,
  - rozbiórki gazociągu DN500/300 relacji Śledziejowice – Nowa Huta na długości ok. 55 m,
  - rozbiórki gazociągu DN200 krótkiego odgałęzienia do ZZU Nowa Huta, ul. Na Niwach nr 562 o długości ok. 65 m.
  • Wyłączenie z eksploatacji sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia w zakresie:
  - DN500 relacji Łukanowice – Zederman na długości ok. 161 m,
  - DN500/300 relacji Śledziejowice – Nowa Huta na długości ok. 235 m, realizowanej w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągów DN500 i DN300 przy ul. Giedroycia w Krakowie, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocników: Pana Jerzego Heidera i Pana Arona Wiśniewskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 7 września 2022 r., uzupełniony: 7 i 14 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 20 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.59.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej SN, nN wraz z budową stacji transformatorowych w Pile Kościeleckiej (Gmina Trzebinia), na działkach nr 1464/1, 1464/2 obr. Trzebinia, jedn. Trzebinia-Miasto oraz nr 744/3 obr. Bolęcin, jedn. Trzebinia obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.62.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa, na działce nr 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. 121111_2 Raba Wyżna, w km ok. 32,985 linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.54.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, na działce nr 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. 121111_2 Raba Wyżna, w km ok. 32,638 linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki II otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 38 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 31 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 7 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 31 projektów.

  Mając na uwadze § 1 ust. 4 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert Wojewoda Małopolski zwiększa środki finansowe przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o kwotę 63 500,00 zł i przeznacza na realizację zadania konkursowego, w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2022 roku, środki finansowe w łącznej wysokości: 305 500 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2022 - załącznik nr 1;
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2022 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne – załącznik nr 2.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.72.2022) z 20 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa celem dokonania zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowo- gospodarczych nr 17 i 38 na budynki o funkcji biurowo - administracyjnej na działce nr 184/11 obr. 0045 j. ewid. Krowodrza
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, złożony 19 września 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa stacji transformatorowych na odcinku od Krakowa do Spytkowic na dzikach nr 931/2, 4870, 4868/4 obr. 0005 Spytkowice, j.ewid. Spytkowice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Dominikę Mazur (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 12 sierpnia 2022 r., uzupełniony: 4 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 6 października 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 25 lipca 2022 r., uzupełniony 6 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.70.2022) z 14 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa prefabrykowanej wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami SN i nN - dla zasilania 2 zespołów budynków mieszkalnych Kraków ul. Podstawie dz. nr 352-355 oraz 123, 126, 127, na działce nr 506/5 obr. 0033 j. ewid. Nowa Huta
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 6 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx062-036070-XXX- 01_10340_L62_Jaroszowiec_114_E sieci łączności bezprzewodowej ERTMS.GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 139/8, obr. 0006 Jaroszowiec, j. ew. Klucze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 14 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.67.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej Ø150 żeliwo sferoidalne w dz. nr 547/33 obr. 100 Podgórze1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/368, obręb 0003 Brzeźnica, jednostka ewidencyjna Brzeźnica, powiat wadowicki, woj. małopolskie w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki oraz wykonania badań geologicznych poprzez wykonanie jednego odwiertu geologicznego o głębokości 7,0 m w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/499, obręb 0003 Brzeźnica, jednostka ewidencyjna Brzeźnica, powiat wadowicki, woj. małopolskie w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: : Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Piaszczyńskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 15 września 2022 r., uzupełniony: 6 października i 7 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.65.2021) z 10 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 427/7, 446/4 obr. 0003 Miejsce, j. ewid. Spytkowice na wniosek inwestora tj.: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Pogórska 25A, 31-035 Kraków, w imieniu którego występuje: Pan Paweł Mitka - złożony 8 sierpnia 2022 r. oraz uzupełniony 8 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 6 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.63.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa tymczasowego obiektu budowlanego – zaplecza kontenerowego na bocznicy kolejowej Kraków Główny Zachód Towarowy, przy ul. Składowej 17, na dz. nr 242/25 obr. 0045, j. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 12 września 2022 r, postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.17.11.2022.BK), na wniosek z 09.09.2022 r. (uzupełniony 27 września 2022 r. na wezwanie z 16.09.2022 r. wysłane 19.09.2022 r., wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) złożony przez inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym w ramach zadania „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna - Oświęcim o długości ok. 5200 metrów - wykonanie dokumentacji projektowej”. Adres zamierzania budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim – obszar miejski, miejscowość: Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.1.2022) z 5 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Przebudowa obiektu TOSIR – stadionu LA przy ul. Traugutta w Tarnowie – budowa budynku zaplecza sportowego wraz z trybuną, parkingiem i infrastrukturą techniczną, - na wniosek inwestora tj. Gminy Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicz 2, 33-100 Tarnów), w imieniu którego występuje Pan Dawid Onak (ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów), złożonego 5 sierpnia 2022 r., uzupełnionego 23 sierpnia 2022 r. oraz 16 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 września 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.55.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji opadowej DN1000-DN3000mm wraz komorami technologicznymi oraz przebudową kolidujących przewodów energetycznych, teleoptycznych i telekomunikacyjnych na działce nr 288 obr. 52 jedn. ewid. Podgórze, w rejonie ul. Prokocimskiej w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 29 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.5.2022), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinku od km 29,580 do km 29,635 linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel– złożony 29 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN500; MOP 5,0 MPa rel. Zederman - Tworzeń na odc. 1700m od ZZU Olkusz ul. Jasna do ul. Sikorka (rejon Superdrew) w Olkuszu, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, działającego przez pełnomocnika: Pana Szymona Rydza (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 sierpnia 2022 r., uzupełniony: 26 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.10.2022

ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj