Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Intercity S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Pana Kamila Romanika (ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa) – złożony 10 lipca 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa myjni letniej taboru szynowego na bocznicy PKP Intercity S.A. w Krakowie na działce nr 242/25 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (ul. Senatorska 1, 30-160 Kraków), działające przez pełnomocnika: Pana Macieja Cisowskiego (adres do korespondencji: Firma Projektowo-Budowlana Pro-Instal Maciej Cisowski, ul. Bosaków 11, 31-410 Kraków) – złożony 9 czerwca 2017 r. (uzupełniony 11 lipca br.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej DN200-DN300 w rejonie ul. Czyżewskiego, Wrocławskiej i Wybickiego w Krakowie, na działkach o nr.: 522/9 obręb 3 oraz 244/3 obręb 45 jedn. ewid. Krowodrza. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: Budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów-Tucznawa oraz Rzeszów-Tucznawa. Postępowanie to wszczęto na wniosek inwestora: Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165, działającego przez pełnomocników: Pana Sebastiana Posmyka oraz Pana Mateusza Manię (wniosek został złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 12 lipca 2017 r.). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 21/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.26.2017) z 13 lipca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Rozbiórka odcinka linii napowietrznej 15 kV relacji Brzesko – Szczurowa między stanowiskami słupowymi SN nr 23 i 24 i budowa między tymi stanowiskami słupowymi SN linii kablowej SN 15 kV na działce nr 602/1 obr. Jasień, jedn. ewid. Brzesko - na wniosek złożony przez inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Jana Leguta (ul. Błonie 86C, 33-113 Zgłobice), z 26 kwietnia 2017 r. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.26.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 18. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Wadowice (ul. Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice), działającego przez pełnomocnika: Pana Sławomira Żołyńskiego (adres do korespondencji: ul. Agawy 26/2, 43-382 Bielsko-Biała), złożony 6 czerwca 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa z rozbudową przepustu drogowego w ciągu drogi Zaszkole w m. Klecza Dolna na działce nr 1960/4 obr. Klecza Dolna, jedn. ewid. Wadowice. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu (ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz), działającego przez pełnomocnika: Pana Bartosza Piotrowicza (Potok Mały 28, 28-300 Jędrzejów), złożony 31 maja 2017 r., uzupełniony 3 lipca 2017r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa budynku Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, na działkach nr 115/2, 115/4 obr. 89, jedn. ewid. M. Nowy Sącz. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 20/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.21.2017) z 7 lipca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przejście kanalizacją sanitarną przez teren zamknięty oraz przyłączenie budynku na terenie zamkniętym do kanalizacji sanitarnej, na działce nr 16 obr. 0005 Koszary, jedn. ewid. Limanowa-gmina, w ramach zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji zachodniej części gminy Limanowa. Etap I: Wykonanie sieci kanalizacji obejmującej swym zakresem wieś Koszary oraz fragmenty wsi Łososina Górna, Wałowa Góra, Bałażówka w gminie Limanowa, fragment miasta Limanowa i fragment wsi Piekiełko w gminie Tymbark - na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Limanowa (ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa), działającego przez pełnomocnika: Pana Wojciecha Jodźko-Krzaka, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe „Inżynieria Pro-Eko” Sp. z o.o. (ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko-Biała), z 11 kwietnia 2017 r., uzupełniony 19 maja 2017 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 19/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.18.2017) z 7 lipca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej PE315x18,7 mm (DN 277,6 mm) na działce nr 1659 obr. Łęg Tarnowski, jedn. ewid. Żabno - na wniosek złożony przez inwestora: Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra Ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę (ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra), reprezentowanego przez: Pana Arkadiusza Mikułę i Tadeusza Patriaka (adres do korespondencji: Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra Ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę, ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra), z 5 kwietnia 2017 r., uzupełniony 4 maja 2017 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski Zarządzeniem nr 210/17 i nr 214/17 z dnia 30 maja 2017 r. ogłasza procedurę powoływania biegłych geodetów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 • Wojewoda Małopolski informuje o zmianie Zarządzeniem w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego
  1. Pismo informacja o zmianie zarządzenia _komunikat
  2. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z 18 maja 2017

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2017 (pobierz)

 • Wzory dokumentów dotyczące Programu SENIOR +, edycja 2017


  1. Program SENIOR +, edycja 2017, lista ofert przekazanych do MRPiPS, moduł I, moduł II.
   Brak ofert odrzuconych.


  2. Link do wyników

 • PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2017 (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.
  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  Na realizację zadania objętego konkursem Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w łącznej wysokości 350 000 zł. Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 22 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 14 projektów.
  Czas realizacji zadań objętych konkursem ustalony został na okres od 10 kwietnia 2017 roku do 30 września 2017 roku.

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące I otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2017 roku (pobierz)

 • Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Edycja 2017

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

 • 20 lutego br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. Program polega na wsparciu placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.
  Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.
  Termin składania ofert upływa dnia 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:
  http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2017/
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej, tel.: 12 39 21 96, 12 39 21 594, 12 39 21 07.


 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach IV otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (pobierz)

 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku.
  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2017 r. realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
  Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub składają ofertę osobiście w powyższym terminie.
  Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.

 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach III otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz)

 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Konkurs ofert w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła
  Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wszelkie szczegóły konkursu oraz informacje o Programie dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dedykowanej zakładce „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

wstecz    do góry     drukuj