Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 29/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.35.2017) z 19 września 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń na I piętrze budynku nr 1, zlokalizowanego na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, na działce nr 115/2 obr. 89, jedn. ewid. M. Nowy Sącz przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 - na wniosek złożony przez inwestora: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu (ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz), reprezentowanego przez: Pana płk SG Marka Marcisza – Zastępcę Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, złożony 26 czerwca 2017 r., uzupełniony 24 lipca 2017r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 28/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.45.2017) z 18 września 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV, relacji GPZ Lubocza - GPZ Niepołomice 2 MAM, przebiegająca przez działkę nr 506 obręb 33 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie - na wniosek złożony 11.08.2017 r., zmienionego 18.08.2017 r., przez inwestora: Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Krakowie (ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Bogumiła Augustyniaka (adres do korespondencji: ZWSE Mega-Pol SA, ul. Jasieniecka 6, 85-761 Bydgoszcz). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 26/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.34.2017) z 15 września 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa i remont budynku nr 50 wraz z przebudową fragmentu budynku nr 18 (wykonanie przejścia wewnętrznego) przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie, na działkach nr 233/2, 236/3, 236/5 obr. 8 jedn. ewid. Śródmieście - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Łukasz Sokoła (ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków), złożony 21 czerwca 2017 r., uzupełniony 20 lipca 2017 r (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 27/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.37.2017) z 15 września 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa podziemnej instalacji gazowej od projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej do kurka głównego na budynku E, zlokalizowanej na terenie budowy siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przy ul. Łokietka 205, na działce nr 296/22 obręb 32 jedn. ewid. Krowodrza (teren zamknięty) - na wniosek złożony 17.07.2017 r., uzupełniony: 18.08.2017 r., przez inwestora: Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie (ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków), działającą przez pełnomocnika: Panią Renatę Szermer-Zaucha (ul. Odrowąża 28/2, 30-009 Kraków). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 10 sierpnia 2017 r., znak: WI-IV.747.4.6.2017 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów-Tucznawa oraz Rzeszów- Tucznawa”. W związku z powyższym, odwołania wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego, zostały przesłane w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu (ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz), w imieniu którego działa pełnomocnik: An Archi Group Sp. z o.o. Michał Kuś (ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice) - złożony 27 lipca 2017 r., uzupełniony 1 września 2017r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa budynku nr 16 poprzez nadbudowę jego północnej części wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurowo-magazynową z zapleczem technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej (ustawienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz agregatów prądotwórczych), na działce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewid. M. Nowy Sącz przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu (ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz), w imieniu którego działa pełnomocnik: An Archi Group Sp. z o.o. Michał Kuś (ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice) - złożony 27 lipca 2017 r., uzupełniony 1 września 2017r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej (ustawienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz agregatów prądotwórczych), na działce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewid. M. Nowy Sącz przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski informuje o zmianie Zarządzenia w sprawie powołania komisji do spraw biegłych geodetów dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski informuje o zmianie Zarządzeniem w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), reprezentowanego przez: Panią Bożenę Grądziel i Pana Tomasza Szydło (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) – złożony 17 sierpnia 2017 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski Zarządzeniem nr 210/17 i nr 214/17 z dnia 30 maja 2017 r. ogłasza procedurę powoływania biegłych geodetów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 • Wojewoda Małopolski informuje o zmianie Zarządzeniem w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego
  1. Pismo informacja o zmianie zarządzenia _komunikat
  2. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z 18 maja 2017

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2017 (pobierz)

 • Wzory dokumentów dotyczące Programu SENIOR +, edycja 2017


  1. Program SENIOR +, edycja 2017, lista ofert przekazanych do MRPiPS, moduł I, moduł II.
   Brak ofert odrzuconych.


  2. Link do wyników

 • PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2017 (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.
  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  Na realizację zadania objętego konkursem Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w łącznej wysokości 350 000 zł. Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 22 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 14 projektów.
  Czas realizacji zadań objętych konkursem ustalony został na okres od 10 kwietnia 2017 roku do 30 września 2017 roku.

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące I otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2017 roku (pobierz)

 • Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Edycja 2017

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

 • 20 lutego br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. Program polega na wsparciu placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.
  Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.
  Termin składania ofert upływa dnia 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:
  http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2017/
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej, tel.: 12 39 21 96, 12 39 21 594, 12 39 21 07.


 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach IV otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (pobierz)

 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku.
  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2017 r. realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
  Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub składają ofertę osobiście w powyższym terminie.
  Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.

 • Konkurs ofert w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła
  Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wszelkie szczegóły konkursu oraz informacje o Programie dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dedykowanej zakładce „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

wstecz    do góry     drukuj