Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wojewoda Małopolski ogłasza, komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Na realizację Programu w 2022 r. w województwie małopolskim została przyznana kwota 3 208 598,00 zł.

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 421 placówkom wychowania przedszkolnego, 277 szkołom i 3 filiom bibliotek pedagogicznych.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, a rozpoczęcie realizacji zadania publicznego (tj. zakup książek do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek oraz zakup elementów wyposażenia bibliotek) następuje nie wcześniej niż z dniem otrzymania na rachunek Beneficjenta dotacji wnioskowanej kwoty dotacji.

Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne proszone są o sprawdzenie danych zamieszczonych w opublikowanym wykazie.

Wszelkie niezgodności w zakresie:
- danych adresowych
- klasyfikacji budżetowej
należy zgłosić na adres czytelnictwo@malopolska.uw.gov.pl w terminie do 15 marca 2022 r.

Jednocześnie organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne proszone są o wskazanie osób do reprezentacji zgodnie z KRS celem przygotowania stosownej umowy i przesłanie tej informacji na wskazany powyżej adres e-mail.

W przypadku rezygnacji z realizacji Programu organ prowadzący szkoły lub biblioteki pedagogiczne zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Wojewodę Małopolskiego.

Zestawienie szkół i przedszkoli, którym zostanie udzielone wsparcie


Archiwum

wstecz    do góry     drukuj