Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami
2018-01-18
Dziś odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z reprezentantami pracodawców zatrudniających cudzoziemców oraz firm relokacyjnych świadczących usługi na terenie województwa małopolskiego. Podczas spotkania Lucyna Gajda, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, przeprowadziła szkolenie z zakresu nowych przepisów dotyczących zatrudniania w Polsce obywateli państw trzecich. Katarzyna Nowak z WSOiC omówiła natomiast aktualne trendy migracyjne, bieżące kwestie organizacyjne Wydziału oraz przedstawiła harmonogram wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

W ostatnim czasie mamy do czynienia z lawinowym wzrostem liczby spraw z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Małopolsce. Analiza aktualnych trendów migracyjnych oraz zmieniających się w tym zakresie przepisów prowadzi do wniosków, iż tendencja ta będzie się utrzymywać. W Małopolsce w ostatnich latach doszło do znacznego wzrostu liczby dużych przedsiębiorstw, pracodawcy z terenu województwa małopolskiego są coraz bardziej zainteresowani zatrudnianiem cudzoziemców. Prognozy ruchów migracyjnych na poziomie regionalnym zakładają iż utrzyma się tendencja stałego wzrostu liczby obywateli państw trzecich (szczególnie ob. Ukrainy i Białorusi) ubiegających się o prawo pobytu i pracy w Małopolsce, zwłaszcza na terenie Krakowa i Nowego Sącza.

Mając na uwadze rolę podmiotów gospodarczych w procesie rozwoju ekonomicznego województwa małopolskiego, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców realizuje następujące projekty, których celem jest m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz stałe przekazywanie informacji z zakresu wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich:

• modernizacja strefy obsługi klienta wraz z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych do obsługi obywateli państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowi (projekt nr 16/7-2017/OG-FAMI/),
• doposażenie w sprzęt IT i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i multimedialnych wspierających realizację zadań Wojewody Małopolskiego dotyczących obywateli państw trzecich oraz utworzenie i zapewnienie działania infolinii dedykowanej powyższym zagadnieniom (projekt nr 17/7-2017/OG-FAMI/).

Poznanie potrzeb klientów Wydziału oraz przekazanie wiedzy z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców reprezentantom firm świadczących usługi w zakresie relokacji pracowników na terenie województwa małopolskiego z pewnością pomoże w usprawnieniu bieżącej pracy, a wymiana informacji pomiędzy stronami w procesie legalizacji pobytu i pracy pozwoli na wspólne wypracowanie dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta oraz budowanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych relacjach.
spotkanie wsoic 11spotkanie wsoic  2spotkanie wsoic 3spotkanie wsoic 4spotkanie wsoic  5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj