Zabezpieczono osuwiska w miejscowości Kąclowa
2017-12-06
W miejscowości Kąclowa dokonano uroczystego otwarcia estakady nad osuwiskami, które od lat niszczyły tamtejszy fragment drogi wojewódzkiej nr 981. Łączna kwota dotacji przekazana przez Wojewodę w 2016 i 2017 r. wyniosła 10 919 210,00 zł, co stanowi 74,03% całkowitego kosztu inwestycji. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 14 748 872,02 zł. Na otwarciu Małopolski Urząd Wojewódzki reprezentował dyrektor wydziału rolnictwa Jacek Gołda.

W wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 r. uaktywniły się ruchy osuwiskowe obejmujące swoim zasięgiem m.in. drogę wojewódzką nr 981 (relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka – Krynica) w miejscowości Kąclowa, w Gminie Grybów, w powiecie nowosądeckim – nastąpiło oberwanie skarpy korpusu drogowego na głębokość ok. 3 m sięgające aż do pobocza drogi oraz odkształcenia jezdni. Zaistniało bezpośrednie zagrożenie przerwania ciągłości drogi. W czerwcu 2015 roku Wojewódzki Zespół ekspercki ds. stabilizacji osuwisk i odbudowy infrastruktury pozytywnie zaopiniował opracowaną dokumentację geologiczno-inżynierską oraz koncepcję stabilizacji.

W grudniu 2015 r. Wojewódzki Zespół pozytywnie zaopiniował projekt budowlany, a także ostateczny sposób realizacji zadania oraz jego nazwę: „Rozbudowa DW 981 na odc.100 km 3+720 – 4+200 w m. Kąclowa wraz z niezbędną infrastrukturą ( tj. budową mostu ramowego - odc. 100 w km 3+784,22, budową mostu łukowego - odc. 100 w km 3+916,52, budową i przebudową rowów przydrożnych, przepustów, kanalizacji deszczowej i umocnień potoków bez nazwy) w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową DW 981, odc.100 km 3+880-4+010 w m. Kąclowa” wariant V.

Opinie Zespołu Wojewody Małopolskiego są niezbędnym warunkiem pozyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi na wykonanie właściwych prac. Wojewoda zarekomendował przedmiotowe zadania (w ślad za wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie) w przesłanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wykazie zadań priorytetowych w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi na 2016 r. i zawnioskował o zgodę na realizację ww. zadania w cyklu dwuletnim.

Minister Rozwoju i Finansów w swoich decyzjach udzielił zapewnienia finansowania wydatków zadania realizowanego przez Województwo Małopolskie.

W 2016 r. w ramach środków budżetu państwa zostały dofinansowane prace właściwe w ramach etapu I zadania: Wojewoda podpisał umowę dotacji w wysokości 7 485 897,00 zł, a w 2017 r. został dofinansowany II etap zadania - kwota dotacji wyniosła 3 433 313,00 zł.
20171206 Kąclowa 120171206 Kąclowa 220171206 Kąclowa 320171206 Kąclowa 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj