Przed zimą
2017-11-17
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące przygotowań województwa małopolskiego do zimy. W posiedzeniu wzięli udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele służb, straży i jednostek odpowiedzialnych za przygotowania do zimy. Omówiono zagadnienia dotyczące zabezpieczenia naszego regionu przed sytuacjami związanymi z zimowymi warunkami pogodowymi, a także kwestie pomocy osobom bezdomnym, samotnym i niezaradnym, dla których zimowy czas może okazać się szczególnie trudny.

Zarządcy dróg, przedstawiciele straży pożarnej, policji, wojska, PKP, nadzoru budowlanego czy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przed zimą intensyfikują swoje działania – zarówno w odniesieniu do sprawdzenia sprzętu czy procedur, jaki i przygotowania osobowego. Wobec zimowych warunków ważne jest zarówno systematyczne odśnieżanie dachów i dróg, jak i ostrzeganie przed niewłaściwym dogrzewaniem pomieszczeń, zatruciami czadem czy wychłodzeniami. Właściwe służby będą też monitorować ewentualne zagrożenie powodziami roztopowymi, a także sprawdzać zimowiska i organizację ruchu drogowego, ze szczególną wrażliwością traktując sytuację osób bezdomnych czy niesamodzielnych.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił się do małopolskich samorządów z prośbą o informację na temat podjętych przez nie działań, mających na celu wsparcie osób najbardziej potrzebujących pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, w szczególności osób bezdomnych (w tym również będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych) oraz osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych, które nie mają zagwarantowanej opieki rodzinnej lub ze strony społeczności lokalnej. Przy tej okazji przypomnieliśmy też o wytycznych, a także obowiązujących przepisach prawa, umożliwiających realizację obowiązkowego zadania gminy, jakim jest udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym.

Gminne ośrodki pomocy społecznej są podstawowym miejscem, do którego osoby będące w trudnej sytuacji winny zwracać się o pomoc. Zorganizowana w Małopolsce sieć ośrodków pomocy społecznej świadczy różnorodne usługi skierowane między innymi do osób starszych, ubogich i bezdomnych, a także do innych osób potrzebujących pomocy, również w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w okresie jesienno-zimowym.

Gminy województwa małopolskiego, w ramach przygotowań do sezonu zimowego 2017/2018, podjęły działania analogiczne do podejmowanych w ubiegłych latach, przykładowo:
• organizowanie kampanii informacyjnych:
• akcje informacyjne na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy/Miasta i OPS,
• informacja w prasie lokalnej,
• dystrybucja ulotek kierowana do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych informujących o zagrożeniu,
• ogłoszenia parafialne,
• pisemne prośby do sołtysów poszczególnych miejscowości z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy,
• apele do mieszkańców o niepozostawanie obojętnym na los i potrzeby osoby bezdomnej, prośba o współpracę w tym zakresie, np. zgłaszanie niepokojących sytuacji,
• w sołectwach, instytucjach publicznych (ośrodki zdrowia, biblioteki, świetlice wiejskie) zamieszczane są informacje dotyczące postepowania w sytuacji ekstremalnych warunków zimowych,
• apele do mieszkańców gmin z prośbą o zgłaszanie do siedziby ośrodków pomocy społecznej przypadków osób bezdomnych lub najuboższych wymagających pomocy, a także podjęcia współpracy w tym zakresie.

W odniesieniu do pomocy osobom bezdomnym:
• udzielanie pomocy w formie schronienia:
• liczba gmin prowadzących schronisko dla osób bezdomnych: 3
• liczba gmin prowadzących noclegownię dla osób bezdomnych: 5
• liczba gmin prowadzących ogrzewalnię dla osób bezdomnych: 4
• liczba gmin, które mają zawarte porozumienie międzygminne w sprawie zapewnienia schronienia dla mieszkańców gminy: 2
• liczba gmin, które zawarły umowę w celu zapewnienia schronienia:
- z placówką prowadzoną przez podmiot, któremu zlecono realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 14
- w trybie ustawy o zamówieniach publicznych: 21;
• pomoc w formie gorącego posiłku;
• pomoc w formie zapewnienia niezbędnej odzieży:
• współpraca z policją i/lub strażą miejską w celu aktualizacji bazy miejsc pobytu osób bezdomnych w przestrzeni publicznej oraz monitorowania miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne, a także transport osób nietrzeźwych do schroniska;
• umożliwienie korzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów, m.in. psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, kuratora zawodowego, mediatora;
• tworzenie grup wsparcia, w których mogą uczestniczyć osoby bezdomne oraz zagrożone bezdomnością, pomoc w załatwieniu spraw życiowych;
• przyznawanie pomocy w formie dofinansowania do zakupu opału, koców, śpiworów;
• udzielanie pomocy medycznej i pielęgniarskiej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne dla osób bezdomnych i ubogich;
• umożliwienie skorzystania z pralni czy łaźni i innej pomocy doraźnej;
• prowadzenie magazynu odzieży dla osób bezdomnych i ubogich;
• organizacja „Wigilii” dla bezdomnych i samotnych.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w Małopolsce

- Warto pamiętać o numerze 987, który właśnie został uruchomiony. To tam powinniśmy dzwonić, jeśli zauważymy, że ktoś w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi może znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Przede wszystkim zaś reagujmy! Nie bądźmy obojętni! – podkreśla wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Poradniki Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące warunków zimowych

Przypomnijmy też apel Elżbiety Rafalskiej, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej:

„Nie bądź obojętny”
Okres jesienno-zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

Dlatego tak ważne jest w tym czasie stałe monitorowanie tych środowisk i miejsc, przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Ważna jest również właściwa koordynacja działań pozwalająca reagować wszystkim, którym los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny .

Apeluję do pracowników socjalnych, straży miejskiej i policji, by docierać z informacją i pomocą do wszystkich, którzy w okresie jesienno-zimowym potrzebują szczególnego wsparcia. Zwracam się jednocześnie do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagować na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informować właściwe służby.

Zgłoszenia przyjmują:

• Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,

• Policja pod numerem tel.997.

Całodobowo działa też alarmowy numer 112.

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana natychmiast, może pozwolić w porę na udzielenie pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach największego zagrożenia może uratować czyjeś życie!

Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających ludzi bezdomnych przed negatywnymi skutkami niskich temperatur, pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Są one zobowiązane do wskazywania miejsc w stosownych palcówkach tj. ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. W Centrach tych działają również infolinie, z których każdy może bezpłatnie korzystać.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, opiekuńczej i medycznej na terenie całego województwa.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Elżbieta Rafalska

www.mpipis.gov.pl
zgrozenia zimowe20171117 posiedzenie ds kryzysowych 320171117 posiedzenie ds kryzysowych 420171117 posiedzenie ds kryzysowych 520171117 posiedzenie ds kryzysowych 120171117 posiedzenie ds kryzysowych 2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj