Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu pomocy społecznej
2017-10-26
Wojewoda Małopolski ogłosił II i III otwarty konkurs ofert w 2017 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Konkursy adresowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Przedmiotem II otwartego konkursu ofert jest realizacja na terenie województwa małopolskiego programu pomocy społecznej na rzecz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

Przedmiotem III otwartego konkursu ofert jest realizacja na terenie województwa małopolskiego programu pomocy społecznej na rzecz kobiet bezdomnych lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowejm, wymagających wielostronnej pomocy, obejmującego co najmniej czasowy nocleg, pomoc doraźną w sytuacjach kryzysowych, w tym rzeczową i żywnościową, a także wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgniarskich, działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności i umożliwiające powrót do ponownego pełnienia ról społecznych, dla minimum 50 osób.

Termin realizacji zadań w ramach II i III otwartego konkursu ofert wyznaczony został na okres od 1 do 31 grudnia 2017 roku, a ostateczny termin złożenia oferty w konkursach upływa 16 listopada 2017 roku.

Na wykonanie zadań objętych konkursami Wojewoda Małopolski przeznaczył środki finansowe w łącznej wysokości 294 500 zł: na realizację zadań w ramach II otwartego konkursu ofert do dyspozycji jest kwota 224 500 zł, natomiast na realizację zadań w ramach III otwartego konkursu ofert – kwota 70 000 zł.

Szczegółowe warunki dotyczące aktualnej procedury konkursowej dostępne są na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Komunikaty oraz Organizacje pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert.
NGO ZDJ POPR
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj