Miejsca parkingowe w Krakowie – uporządkujmy fakty
2017-05-22
Wokół kwestii wyznaczenia miejsc parkingowych narosło wiele nieporozumień. Na dzisiejszym briefingu przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odnieśli się do tych nieścisłości.

1. Kto odpowiada za miejsca parkingowe w Krakowie, w tym miejsca dla niepełnosprawnych?

Wyznaczenie miejsc parkingowych na drogach publicznych w Krakowie, w tym przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową to zadanie Prezydenta Miasta Krakowa (dokładniej ZIKIT-u). Jest to wyłączna właściwość tego organu.
Przy ustalaniu miejsc parkingowych Prezydent powinien wziąć pod uwagę między innymi uwarunkowania lokalne oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności drogi. Na ustalenia powinien mieć wpływ właściwy sposób komunikowania się z ich użytkownikami, przy czym ostateczna decyzja należy wyłącznie do Prezydenta.

2. Jak jest rola Wojewody Małopolskiego w poruszonej sprawie?
Rolą Wojewody Małopolskiego nie jest podważanie podjętych przez Pana Prezydenta decyzji, ale wyłącznie zbadanie, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Wojewoda Małopolski (sprawując nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym) nie wydał żadnej decyzji (ani żadnego innego aktu prawnego) ustalającej zasady parkowania w Krakowie. Dlatego też twierdzenie, że to Wojewoda wydał w tym zakresie jakieś decyzje czy zakazy – jest daleko idącym nadużyciem. Ustalenie miejsc parkingowych jest wyłącznym zadaniem samorządu, czyli w Krakowie – Prezydenta Miasta Krakowa i to Prezydent (ZIKiT) odpowiada za jego realizację.

3. Jak to z wystąpieniem pokontrolnym było?...
Media postawiły znak równości między wystąpieniem pokontrolnym wojewody a decyzją. To poważna nieścisłość. Dlaczego? Po kolei.
- 31 grudnia 2014 r. Wojewoda Małopolski (czyli jeszcze Pan Jerzy Miller) zatwierdza Plan kontroli zewnętrznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na 2015 r.;
- w planie tym do kontroli w zakresie zarządzania ruchem drogowym wskazane są cztery podmioty: Starosta Myślenicki, Starosta Nowotarski, Starosta Suski oraz Prezydent Miasta Krakowa;
- zakres kontroli to wyłącznie zbadanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, tylko w tej kwestii może się wypowiedzieć wojewoda;
- po kontroli przygotowaliśmy projekt wystąpienia pokontrolnego;
- ów projekt przekazaliśmy do sprawdzenia podmiotowi kontrolowanemu – podmiot ten po zapoznaniu się z treścią tego projektu i zawartymi w nim zaleceniami pokontrolnymi, może wnieść uwagi, może też nie zgodzić się na zawarte w tym wystąpieniu ustalenia (dodajmy, w przypadku gdy dochodzi do rozbieżności pomiędzy kontrolerami a kontrolowanymi, istnieją odpowiednie procedury);
- w przypadku projektu wystąpienia pokontrolnego, w części dotyczącej działalności Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, dotyczącej zarządzania ruchem drogowym, nie wniesiono żadnych uwag;
- w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Małopolskiego (dostępnym na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie) znalazły się zatem przy pełnej zgodzie ZIKIT odnośnie do zaistniałych błędów w oznakowaniu dróg – końcowe wnioski, nie zaś decyzje czy zakazy;
- warto wspomnieć, że zalecenia odnośnie do Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie nie były jedynymi uwagami po przeprowadzeniu kontroli (szczegóły są na stronie BIP).

4. Co Wojewoda zrobił w związku z miejscami dla niepełnosprawnych?
Wicewojewoda małopolski Pan Piotr Ćwik spotkał się z przedstawicielami m.in. Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, aby omówić problemy z oznakowaniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wynikiem tego spotkania było podjęcie i wspólne wypracowanie metod działania przedstawicieli ww. Stowarzyszeń, pracowników Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Ostatecznie zarówno ww. Stowarzyszenia, jak i Pan Prezydent Tadeusz Trzmiel, przekazali Wojewodzie Małopolskiemu propozycje (pismo wpłynęło do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 15 maja 2016 r.) dotyczące zmiany przepisów w oznakowaniu miejsc zastrzeżonych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Wojewoda Małopolski, przychylając się do przekazanych propozycji, przekazał je do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, z prośbą o podjęcie stosownych działań.

5. Czy wojewoda może zwolnić kogoś z przestrzegania przepisów prawa?
W związku z sugestiami, że do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego miało wpłynąć pismo dotyczące „uczynienia wyjątku od decyzji Wojewody”, wyjaśniamy, że:
- po pierwsze , nie było żadnej decyzji;
- po drugie, trudno sobie wyobrazić, żeby wojewodowie mieli prawo do wydawania decyzji o nieprzestrzeganiu obowiązującego prawa (np. uprzejmie proszę pana wojewodę o zwolnienie mnie z przestrzegania ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym).

- Podkreślam, że prawo obowiązuje nas wszystkich. Spróbujmy jednak wspólnie szukać rozwiązania, które będą najlepsze dla mieszkańców Krakowa. I pamiętajmy też o potrzebach niepełnosprawnych – o ich potrzebach i obowiązkach samorządu, aby właściwie zabezpieczyć dla nich miejsca parkingowe – zaznacza wojewoda Józef Pilch.
urzad 022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj