Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)
2017-03-14
Wojewoda małopolski Józef Pilch wziął udział w organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego seminarium: "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)".

W trakcie spotkania organizacje partnerskie przedstawiły różne sposoby realizacji działań towarzyszących poprzez omówienie dobrych praktyk, doświadczeń, przykłady rozwiązywania problemów oraz sposoby skutecznej realizacji zadań.

Dyskusja i wymiana doświadczeń praktycznych pomiędzy organizacjami partnerskimi pozwoliła na podniesienie jakości realizacji działań towarzyszących oraz zapoznanie się z różnymi sposobami realizacji zadań.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około 83 mln EUR.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego

Więcej szczegółów
pomoc_zywn_arr007pomoc_zywn_arr001pomoc_zywn_arr002pomoc_zywn_arr003pomoc_zywn_arr004pomoc_zywn_arr005pomoc_zywn_arr006pomoc_zywn_arr008pomoc_zywn_arr009
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj