Razem bezpieczniej – zapraszamy do zgłaszania projektów
2017-02-13
Wojewoda małopolski Józef Pilch zachęca do składania projektów w „Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się do nowej edycji Programu, ogłoszonej przez Ministra Mariusza Błaszczaka. Do składania wniosków zapraszamy samorządy i organizacje pozarządowe. Razem możemy zrealizować projekty, dzięki którym będzie bezpieczniej! A bezpieczeństwo społeczności lokalnych to bez wątpienia nasz wspólny cel! – mówi wojewoda Józef Pilch.

Nowa edycja programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka to największe przedsięwzięcie o charakterze profilaktycznym w Polsce. W tym roku MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 5 milionów złotych z zabezpieczonej rezerwy celowej.

Edycja na lata 2016-2017 ma trzy główne cele:
- bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
- przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także – ochrona dzieci i młodzieży,
- edukacja dla bezpieczeństwa.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przy ulicy Basztowej 22 uruchomiliśmy punkt informacyjno-konsultacyjny, którego zadaniem jest informowanie o Programie Razem bezpieczniej oraz pomoc w wypełnieniu wniosku (tel. 12 39 21 487 lub 12 39 21 914, pok. 478).

Informacje o Programie

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007-2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Realizacja Programu pozwoli na utrzymanie osiągniętych rezultatów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także podniesienie poziomu wiedzy i aktywizację społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań, poprawienie wizerunku Policji i innych służb działających w tym zakresie.

Cele szczegółowe Programu będą finansowane w ramach dotacji i realizowane przez:
1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,
2. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznego nieprowadzące działalności gospodarczej, które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.

Program zakłada:
1. Przeciwdziałanie społecznym źródłom przestępczości.
2. Realizację i wdrażanie działań z zakresu prawa, eliminujących elementy kryminogenne w sferze społecznej życia.
3. Tworzenie stabilnych mechanizmów wspierania instytucji rządowych i samorządowych w ich aktywności na rzecz bezpieczeństwa i pożytku publicznego.

I. Cel szczegółowy nr 1:
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania – 2.500.000 zł


Propozycja – maksymalnie 6 projektów z każdego województwa, w tym:
1) 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – łączna kwota dofinansowania – 400.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100.000 zł,
2) 1 projekt na cel priorytetowy 1a – realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym – łączna kwota dofinansowania 400.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 50.000 zł,
3) 1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25.000 zł.

Ponadto prowadzony będzie nabór projektów na cel obligatoryjny 1b – Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych / w okolicach przejść dla pieszych) – łączna kwota dofinansowania 1.600.000 zł / maksymalna kwota na województwo 100.000 zł.

II. Cel szczegółowy nr 2:
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1.500.000 zł

Propozycja – maksymalnie 5 projektów z każdego województwa, w tym:
1) 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 – łączna kwota dofinansowania – 900.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100.000 zł,
2) 1 projekt na cel priorytetowy 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży – 300.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
3) 1 projekt na cel priorytetowy 2b – zapobieganie i walka z „dopalaczami” – 200.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100.000 zł,
4) 1 mikroprojekt – 100.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25.000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1.000.000 zł
Propozycja – maksymalnie 4 projekty z każdego województwa w tym:
1) 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – łączna kwota dofinansowania – 700.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100.000 zł,
2) 1 na cel dodatkowy – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów –200.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100.000 zł,
3) 1 mikroprojekt- 100 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25 000 zł.

Propozycje projektów (wyłącznie w wersji papierowej w 2 egzemplarzach) należy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Dziennik Podawczy pok. 24) w terminie do 17 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu wniosku).

Wzory wniosków o dofinansowanie w ramach „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” wraz z dokumentacją pomocniczą dostępne są na stronie internetowej: razembezpiecnziej.mswia.gov.pl.

Projekty zrealizowane na terenie województwa małopolskiego w latach 2007-2016


W roku 2007, czyli w pierwszym roku obowiązywania rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w województwie małopolskim zrealizowano 4 projekty:
- dofinansowano budowę miasteczka komunikacyjnego (Urząd Gminy Raba Wyżna – 140000 zł) przy Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej;
- przeprowadzono akcję „Akademia Misia Ratownika” (Stowarzyszenie Laboratorium Troski – 60000 zł) – projekt skierowany do dzieci ze szkół podstawowych, którego celem było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa podczas cyklu zajęć z przedstawicielami służb ratowniczych;
- zrealizowano działania pod nazwą „Młodzieżowi Liderzy i Mediatorzy – Bezpieczne dzieciństwo” polegające na propagowaniu idei konstruktywnego rozwiązywania problemów młodzieży w sytuacjach konfliktowych, ponadto przygotowywano uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz kreowano wizerunek bezpiecznej szkoły (Urząd Gminy Chełmiec – 25000 zł);
- na terenie Krakowa przeprowadzono kampanię „Nie bądź obojętny – razem bezpieczniej” – projekt miał formę graficznego przekazu idei w postaci przede wszystkim billboardów, ale także ulotek i pocztówek o „mocnej” i wymownej treści, kampania miała na celu m.in. wzmocnienie więzi międzyludzkich i wzbudzenie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców osiedli za bezpieczeństwo (Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania – 66400 zł).

Na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w roku 2008 realizowany był projekt „Usłyszeć Krzyk Ciszy”. Przedmiotem tego działania było zapobieganie przemocy wobec osób starszych. W ramach projektu m.in. przeprowadzono diagnozę zjawiska przemocy oraz kampanię społeczno-informacyjną, utworzono grupę terapeutyczną oraz przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla sprawców przemocy oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy dla kadry i osób zaangażowanych w realizację projektu oraz przedstawicieli instytucji pomocowych z terenu powiatu olkuskiego, stykających się ze zjawiskiem przemocy (Urząd Gminy Klucze – 68440 zł).

Ponadto w roku 2008 dokonano montażu instalacji monitorującej i wydzielenie strefy zamkniętej na rzecz archiwum historycznego w Piwnicznej-Zdroju, gdzie przechowywane są cenne dokumenty wystawione przez królów: Zygmunta III Wazę, Jana Kazimierza Wazę, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego, Augusta II Mocnego, Augusta III Sasa (Urząd Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój – 47867 zł).

W roku 2009 zrealizowano projekt „Ochronię mój zabytek”, który miał na celu zainteresowanie młodzieży dziedzictwem historyczno-kulturowo-przyrodniczym regionu. Projekt obejmował warsztaty dla młodzieży szkolnej (Mała Straż Dziedzictwa) oraz warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach zajęć pozalekcyjnych (Strażnicy kultury lokalnej); (Stowarzyszenie – Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony – 40000 zł).

Celem projektu „W grupie raźniej” (2009) było m.in. zapobieganie i przeciwdziałanie aspołecznym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez stworzenie alternatywnej grupy odniesienia wśród rówieśników. Projekt polegał na przeprowadzeniu dla grupy 30-40 dzieci i młodzieży z dzielnic Podgórze i Kazimierz w Krakowie trzech 12-tygodniowych modułów - warsztatów teatralnych i psychologiczno-doradczych (Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „LEONARDO” – 29250 zł).

Bezpośrednimi adresatami projektu „Wspólna sprawa – Stop Przemocy” (2010) były osoby doświadczające przemocy, zwłaszcza kobiety i dzieci. Przeprowadzano zajęcia terapeutyczne dla ofiar i świadków przemocy, zajęcia profilaktyczne z zakresu przemocy rówieśniczej, szkolenia dla nauczycieli, warsztaty z zakresu procedury stosowania „Niebieskiej karty” dla pracowników OPS, Policji, pedagogów szkolnych, pielęgniarek środowiskowych (Urząd Miejski w Dobczycach – 41000 zł).

W ramach projektu „Bezpieczniej z miasteczkiem ruchu drogowego” (2010) stworzono miasteczko ruchu drogowego na terenach przyszkolnych. Mobilne części miasteczka wykorzystywane są na salach gimnastycznych. Realizacja projektu umożliwiała wczesną edukację z zakresu wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzono też szkolenia z zakresu pierwszej pomocy (Urząd Miejski w Wadowicach – 8300 zł).

Celem działań pod tytułem „W trosce o bezpieczną młodość” (2011) było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie aktom agresji i przemocy w szkole, w rodzinie, na boisku sportowym, popularyzowanie sztuki i sportu jako skutecznej broni w walce z agresją, propagowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu (Starostwo Powiatowe w Tarnowie – 44000 zł).

W roku 2011 projekt „Bezpieczne Areny 2012” zwyciężył w konkursie Bezpieczeństwo Imprez Sportowych (organizowanym w ramach programu „Razem bezpieczniej”). Jego celem było w szczególności kreowanie postaw bezpiecznego zachowania na nowoczesnych arenach sportowych, nabycie wiedzy dotyczącej zasad organizowania wielkich imprez masowych, przełamywanie stereotypów nagromadzonych w społeczeństwie dotyczących imprez masowych i obiektów sportowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku krakowskich stadionów.

. Projekt „Razem bezpieczniej w szkołach Powiatu Nowotarskiego” sfinansowany był w roku 2015 i zakładał realizację szeregu programów profilaktycznych i szkoleniowych mających na celu zwiększenie wiedzy o bezpiecznych zachowaniach wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, konieczności zdrowego trybu życia oraz zagrożeniach, jakie niosą uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Starostwo Powiatowe w Nowym Targu – 73520 zł).

W roku 2015 i 2016 realizowany był na terenie powiatu limanowskiego projekt pod nazwą „Bezpieczniej na drogach w powiecie limanowskim” (Starostwo Powiatowe w Limanowej – łącznie 140000 zł).
razembezpRazembezpieczniejmalopolska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj